Книга за движение на фонда. Библиотекарите изнасят беседи по библиотечно библиографски знания и организират библиотечни кул -турно- масови мероприятияДата17.01.2018
Размер43.14 Kb.
Размер43.14 Kb.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ-1896”

През 2016 год. чествахме 120 години от създаването на созополското читалище. През всичките тези години чита-

лището е било основна културна институция в града, коя- то се посещава от всички жители и гости.

И днес читалището е основен обединителен духовен

център. Организират се национални и международни фестивали и конкурси. Със своите творчески формации,

любителски състави и богат библиотечен фонд, с много- странната си културно- просветна и естетико-развлекател- на дейност, читалището поддържа жив във времето въз- рожденския дух. Съдейства за формирането на богата култура.

Както знаете основните направления в читалището са:

Библиотечно – информационно; Културно- просветно и Художествено – творческо.

Винаги се стараем състоянието на библиотеката да отго-

варя на реалните потребности и очаквания на гражда -ните. В това отношение всяка година се закупува нова литература.Получаваме много дарения от нови и запазе- ни книги, които представляват интерес за читателите.

Компютрите получени по програма „Глобални библио- теки” се ползват много активно от деца и възрастни, от созополчани и гости на Созопол.

- 2 -


В библиотеката се поддържа електронен каталог, електронна картотека, електронна инвентарна книга и

книга за движение на фонда.

Библиотекарите изнасят беседи по библиотечно – библиографски знания и организират библиотечни кул –турно- масови мероприятия.

През 2016 год. бяха изнесени следните беседи:”Пътят на книгата” за учениците от V- те класове; „Как да рабо- тим с критичната литература” за учениците от VІІ-те кла-

сове; „Работа с речници и справочници” – за VІ-те класо-

ве; „Екскурзия в библиотеката” за най- малките, І-те и ІІ-те класове и др.

Богата и разнообразна е културно- просветната дейност.

Организират се срещи с писатели, литературни и тематич- ни вечери, концерти и др. Организирана бе среща с Катя Бакларова, на която бе представена стихосбирката и „Букет от пясъчни лилии”. По повод годишнината на чита-

лището организирахме среща със созополските поети – Таня Сарандева, Васил Костов, Паскал Кюмурджиев, Да-

мянка Котакова и Цвета Кираджиева. Те четоха свои сти-

хове посветени на читалището, на морето, стихове за любовта и др.

С учениците от начален курс проведохме тематична вечер „Помним те, Апостоле”, по случай 143 години от обесването на Васил Левски. Учениците си припомниха


- 3 -

биографията на Апостола, четоха откъси от книги за живо- та му, рецитираха стихове, изгледаха част от филма „Черна легенда” – за предателството и залавянето на Левски. Тематична вечер за възрожденската литература

проведохме с горен курс на созополското училище. За тях

организирахме и тематична вечер „Любовта в българската литература”.Обсъждаха се произведения на Христо Ботев, Иван Вазов, Пенчо Славейков, П.К. Яворов, Елин Пелин и др.

За учениците от начален курс бе организирано литера-

турно утро „Приказки без край”. Децата четоха и разказва- ха приказки, обсъждаха постъпките на приказните герои.

Викторина на тема „Познаваме ли своя роден край” се проведе с учениците от среден курс. Децата отговаряха на въпроси свързани с историята на Созопол, традициите и

туристическите забележителности.

Организирахме читателски конференции за творчест- вото на Луис Карол, Карло Колоди и Ръдиард Киплинг с учениците от ІІІ-те и ІV-те класове, за учениците от среден курс читателската конференция бе за творчеството на Джек Лондон. Децата се запознаха с биографията на писа-

теля и най- популярните му произведения –„Дивото зове”, „Мартин Идън”, „Белият зъб” и др.

С учениците от горен курс организирахме тематична вечер „Срещу СПИН всички заедно”, по случай 1 декемв-

ри – Международния ден за борба със СПИН.

- 4 -

През изминалата година за дамите от града бяха организирани празнични вечери, по случай 21 януари-Деня на родилната помощ и 8-ми март – Международния ден на жената.За доброто настроение бяхме поканили дисководещ и подходящи музикално- артистични прог- рами за вечерите.

Празнични концерти бяха организирани, по случай Освобождението на България от турско робство и Деня на любителското художествено творчество; 24 май – Деня на славянската писменост и на българската просвета и култу-

Ра; Концерт, по случай откриването на фестивал Созопо-

лис; Празничен концерт по случай 6-ти декември- Деня на Св. Николай Чудотворец; Коледен концерт и др. Във всич-

ки концерти участваха съставите на читалище „Отец Паи -сий -1896” за деца и възрастни.

Созополското читалище организира и два фестивала: Международен детски фестивал „Созополска панорама”,

който се провежда в 5 дни и участниците са над 1500. Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда под патронажа на Кмета. Провежда се от 13 години.

Втория фестивал, който организираме е националния фестивал на старата градска песен „Красив роман е лю- бовта” . Провежда се от 15 години, а от 4 години е с кон- курсен характер.

Добре се развива и обогатява и художествено- творчес- ката дейност.

- 5 -
През изминалата година бяха организирани следните клубни форми и състави:

За деца:

1. Състав за народни танци – р-л Димитър Тонев

2. Детска вокална група- р-л Николай Стоянов

3. Школа по изобразително изкуство–препод. Ангелина Недин

4. Музикална школа–клас „Пиано”-препод. Бояна Кръсте- ва

5.Школа за модерен балет и характерни танци- р-л Иванка Динкова


За възрастни:

  1. Фолклорен танцов състав- р-л Димитър Тонев

  2. Група за стари градски песни- р-л Николай Стоянов

  3. Фолклорна певческа група – р-л Ангел Иванов

  4. Група за естрадни песни – р-л Николай Стоянов

  5. Курс за народни танци – р-л Калинка Маринова

  6. Курс по фламенко танци – р-л Ана Каракашева

  7. Курс по зумба – треньор Даниела Петрова

  8. Театрален състав

Групата за стари градски песни и групата за естрадни песни участваха на фестивала в гр. Търговище. И двете групи се класираха на ІІ-ро място.

Фолклорния танцов състав и фолклорната певческа група

- 6 -
участваха на фолклорния фестивал „Китна Тракия – пее и танцува”в гр. Хасково, където се класираха на І-во място.

Където и да участват нашите групи и състави винаги се завръщат с дипломи, грамоти , купи и медали.Благодарение на специалистите и професионалистите, които работят в читалището, нашата културна институция е изведена на едно от първите места не само в региона, а и в страната. Това се потвърждава и от плакетите и меда- лите връчени от Съюза на народните читалища, от отли- чията и грамотите получени от Министерството на култу- рата и др.

През 2017 година ще насочим усилията си за разкрива- не на нови клубни форми и привличане на повече чита- тели и потребители в библиотеката.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница