Кодекс "Адвокатски преглед"страница3/5
Дата01.02.2017
Размер0.83 Mb.
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5

1. Престъпление е:
а) противоправното деяние, извършено виновно
б) общественоопасното деяние (действие или бездействие), извършено виновно и обявено от закона за наказуемо
в) вредоносното деяние (действие или бездействие), обявено от закона за наказуемо.

2. Деянието, което формално осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, но поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна:
а) представлява маловажен случай
б) не е престъпно
в) не е извършено виновно.

3. Когато деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е допускал настъпването на тези последици, деянието е извършено:
а) с пряк умисъл
б) с евентуален умисъл
в) по непредпазливост.

4. Не е наказателноотговорен: а) психично болният б) непълнолетният в) малолетният.

5. Пробацията е:
а) мярка за процесуална принуда
б) наказание
в) мярка за обществено въздействие.

6. Съучастието е възможно: а) при всички престъпления
б) при умишлените престъпления
в) при непредпазливите престъпления.

7. Който умишлено е улеснил извършването на престъплението чрез съвети, разяснения, обещание да се даде помощ след деянието, набавяне на средства или по друг начин, е:
а) извършител
б) подбудител
в) помагач.

8. Деянието, извършено при неизбежна отбрана: а) не е общественоопасно
б) не е извършено виновно
в) представлява маловажен случай.

9. Деянието, извършено при крайна необходимост: а) не е общественоопасно
б) не е извършено виновно
в) представлява маловажен случай.

10. Случайното деяние: а) не е общественоопасно б) не е извършено виновно
в) представлява маловажен случай.

11. Формата на вината при опита е: а) евентуален умисъл
б) пряк умисъл
в) престъпна самонадеяност.

12. На непълнолетните може да бъде наложено наказание: а) лишаване от свобода
б) доживотен затвор
в) глоба.

13. Придобитото чрез престъплението:
а) се отнема в полза на държавата във всички случаи
б) се отнема в полза на държавата, ако не подлежи на връщане или възстановяване
в) се отнема в полза на държавата в случаите, предвидени в особената част на Наказателния кодекс.

14. За прилагане на условното осъждане се изисква: а) лицето да не е осъждано
б) лицето да не е осъждано за тежко престъпление
в) лицето да не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер.

15. Наказателното преследване се погасява: а) при амнистия
б) при помилване
в) в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

16. Документът, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на друго лице, а не на това, което действително го е съставило, е:
а) неверен
б) неистински
в) неистински и неверен.

17. Предумисълът е квалифициращо обстоятелство: а) при изнасилването
б) при убийството
в) при грабежа.

18. Грабежът е престъпление: а) против личността
б) против собствеността
в) против стопанството.

19. Престъплението „безстопанственост" може да бъде извършено: а) само умишлено
б) само по непредпазливост
в) както по непредпазливост, така и умишлено.

20. Лъжесвидетелство може да се извърши: а) само с пряк умисъл
б) както с пряк, така и с евентуален умисъл |
в) по непредпазливост.

21. Не може да бъде свидетел: а) гражданският ищец
б) съпругът на обвиняемия
в) частният тъжител.

22. Тълковник се назначава, когато:
а) обвиняемият не владее български език
б) обвиняемият е глух или ням
в) обвиняемият е чужд гражданин.

23. Наказателните дела срещу лица с имунитет се разглеждат като първа инстанция от:
а) Върховния касационен съд
б) Софийския градски съд
в) Софийския окръжен съд.

24. Касационно основание е: а) необосноваността
б) непълнотата на доказателствата
в) явната несправедливост на наложеното наказание.

25. Процесуалното нарушение е съществено, когато:
а) липсва подпис на съдебния секретар върху съдебния протокол от заседанието, в което са събирани доказателства
б) липсва подпис на председателя на състава върху съдебния протокол от заседанието, в което са събирани доказателства
в) липсва подпис на съдебните заседатели върху съдебния протокол от заседанието, в което са събирани доказателства.

26. Експертизата е задължителна, когато:
а) съществува съмнение относно характера на телесната повреда
б) съществува неяснота относно определен правен въпрос
в) подсъдимият представя болничен лист.

27. Когато заключението на експерта не е обосновано и възниква съмнение за неговата правилност, назначава се:
а) допълнителна експертиза
б) повторна експертиза
в) разширена експертиза.

28. Обясненията на обвиняемия, дадени пред следователя: а) могат да се ползват от съда във всички случаи
б) могат да се ползват от съда със съгласието на обвиняемия
в) не могат да се ползват от съда.

29. Изменение на обвинението в съдебната фаза може да стане: а) само в първата инстанция
б) както в първата, така и във въззивната инстанция
в) във всяка инстанция.

30. Спрямо непълнолетен обвиняем може да се вземе мярка за неотклонение:
а) подписка
б) гаранция
в) задържане под стража.

31. Когато първоинстанционният съд е пропуснал да се произнесе по
гражданския иск, той се произнася:
а) с определение
б) срешение
в) с допълнителна присъда в срока за обжалването.

32. Когато подсъдимият е признат за невинен и оправдан, предявеният срещу него граждански иск:
а) се отхвърля във всички случаи
б) може да бъде уважен
в) оставя се без разглеждане.

33. При разглеждане на делата като въззивна инстанция съдът заседава в състав от:
а) един съдия
б) двама съдии и трима съдебни заседатели
в) трима съдии.

34. Частният обвинител може да участва в процеса също и като:
а) граждански ответник
б) свидетел
в) експерт.

35. Ако за дадено престъпление законът предвижда до пет години лишаване от свобода, а подсъдимият е бил осъден на шест години лишаване от свобода:
а) допуснато е съществено нарушение на процесуалните правила
б) наложеното наказание е явно несправедливо
в) нарушен е материалният закон.

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ
НАУКИ


36. Вписване в имотния регистър се прави:
а) за поземлени имоти
б) за леки автомобили
в) за кораби.

37. Отмяна на влязло в сила решение може да се иска:
а) при нарушаване на правилата за призоваване
б) при пропускане на срока за обжалване
в) при грешка в предявения иск.

38. Делото се отлага:
а) при заболяване на повереника
б) при заетост на страната
в) при препятствие за явяване на повереника и страната.

39. Ипотека се учредява:
а) с договор
б) чрез вписване
в) със съдебно решение.

40. Ограничено вещно право върху недвижим имот се учредява:
а) писмено
б) нотариално
в) с устно споразумение и декларация.

41. Правото да се иска делба на имущество се погасява: а) след 5 години
б) след 10 години
в) не се погасява.

42. Непаричната вноска в едно дружество се оценява: а) от лицензирана фирма
б) от съда
в) от вещи лица.

43. Сградата на едно министерство е:
а) публична общинска собственост
б) частна държавна собственост
в) публична държавна собственост.

44. Придобивна давност върху държавни имоти:
а) не тече
б) тече от 1.06.1996 г.
в) тече, независимо от коя дата.

45. Производството по несъстоятелност се открива: а) от кредиторите
б) от синдика
в) от съда.

46. Не се обжалват пред Върховния касационен съд въззивните решения по парични вземания с цена на иска:
а) под 500 лева
б) под 10 000 лева
в) под 150 000лева.

47. Търговското дружество възниква от следния юридически факт: а) от учредителното събрание
б) от вписването в търговския регистър
в) от съдебното решение.

48. Придобитите от съпруга - едноличен търговец, вещи от търговската му дейност:
а) са съпружеска имуществена общност
б) недвижимите имоти са съпружеска имуществена общност, а движимите вещи са лично имущество
в) не са съпружеска имуществена общност.

49. ЖСК се прекратява:
а) от датата на регистрацията в съда
б) от датата на съставяне на разпределителния протокол
в) от датата на снабдяване с нотариални актове на всички член-кооператори.

50. При допускане на развод при ненавършили пълнолетие деца съдът се произнася за ползването на семейното жилище:
а) във всички случаи
б) само по искане на съпруга, комуто са предоставени родителските права
в) само когато жилището е-съпружеска имуществена общност.

51. Месечната издръжка на ненавършилите пълнолетие деца се определя: а) в зависимост от възможностите на родителя, дължащ издръжката б) в зависимост от нуждите на детето
в) в зависимост от нуждите на детето и възможностите на родителя, дължащ издръжката.

52. При сключване на предварителен договор за прехвърляне на недвижим имот трябва да се спази:
а) нотариална форма
б) устна форма
в) обикновена писмена форма.

53. Правната сделка може да бъде обявена за нищожна: а) в предвидените от закона случаи
б) в договорените между страните случаи
в) при измама или насилие.

54. Свидетелските показания са недопустими:
а) за опровергаване на съдържанието на официален документ
б) за установяване на факти
в) за установяване на брачни провинения.

55. Преклузивните срокове се установяват: а) от съда
б) отстраните
в) от закона.

56. Изпълнителен лист се издава от: а) последната съдебна инстанция б) първоинстанционниясъд
в) съдебния изпълнител.

57. Първото задължение на съдебния изпълнител при постъпване на молба за образуване на изпълнително дело е:
а) да поиска от длъжника номера на банковата му сметка
б) да изпрати на длъжника призовка за доброволно изпълнение
в) да поиска от длъжника да обяви недвижимите си имоти.

58. Погасителната давност за периодичните плащания е: а) 3 години
б) 10 години
в) няма срок.

59. Упълномощаването за сключване на нотариален договор се сключва в: а) нотариална форма
б) писмена форма с нотариално заверен подпис
в) обикновена писмена форма.

60. Представители на страната в гражданския процес могат да бъдат: а) брат или сестра
б) родители, деца и съпруг
в) близки роднини.

61. Правото на ползване върху недвижим имот се учредява: а) с нотариален акт
б) с писмен договор
в) с писмен договор с нотариално заверени подписи.

62. Член-кооператорът в ЖСК придобива правото на собственост върху съответния самостоятелен обект:
а) от датата на подписване на разпределителния протокол
б) от датата на решението на общото събрание
в) от датата на съставянето на нотариалния акт.

63. Недобросъвестният владелец придобива вещно право след изтичането на давност от:
а) 3 години
б) 5 години
в) 10 години.

64. Сградата, в която се помещават органите на местната администрация, е: а) публична държавна собственост
б) частна общинска собственост
в) публична общинска собственост.

65. Правото на ползване се погасява: а) със смъртта на ползвателя
б) със смъртта на наследника на ползвателя
в) в петгодишен срок от учредяването.

66. Принудително отчуждаване на недвижим имот може да се извърши: а) за нуждите на юридическо лице
б) за нуждите на едно или група физически лица
в) за задоволяване на държавни нужди.

67. Продажба на имоти - частна собственост на общината, се извършва: а) от общинския съвет
б) по решение на кмета
в) от кмета, след решение на общинския съвет.

68. Въпросът за нищожността на правна сделка може да се постави: а) в тригодишен срок от сключването й
б) в петгодишен срок от сключването й
в)безсрочно.

69. Някои дела се разглеждат по реда на бързото производство: а) по искане на ищеца
б) по искане на ответника
в) при съгласувана молба на ищеца и ответника.

70. Актът на Министерския съвет:
а) не подлежи на обжалване
б) се обжалва пред Софийския градски съд
в) се обжалва пред Върховния административен съд

ГРАЖДАНСКОПРАВЕН КАЗУС
По време на брака си Иван Иванов получава по наследство от родителите си празно дворно място. Той го застроява с една сграда по силата на разрешение за строеж, издадено на негово име.
Иван Иванов прехвърля сградата срещу издръжка и гледане на Петър Христов, който е в брак и от брака си има едно дете. Впоследствие съпругата на Петър Христов умира.
Петър Христов сключва последващ брак. След неговата смърт втората съпруга продава целия застроен имот на трето лице. То, от своя страна, прехвърля имота на Георги Георгиев.
Въпроси:
1.Дворното място включва ли се в съпружеската имуществена общност?
2.Сградата, която Иван Иванов построява, индивидуална негова собственост ли е, или не?
3.Иван Иванов може ли да продаде само сградата без правото на собственост върху поземления имот? В този случай кой трябва да бъде прехвърлител (отчуждител)?
4.При сключване на посочената алеаторна сделка следва ли да участва и съпругата на Иван Иванов?
5.В каква форма трябва да бъде сключена алеаторната сделка?
6.Кои са наследниците на починалата съпруга на Петър Христов?
7.Втората съпруга на Петър Христов има ли право да продаде целия недвижим имот?
8.Какви права придобива Георги Георгиев от посочената правна сделка?
9.Ако тази (последната) сделка страда от някакви пороци, какъв е правният път за тяхното отстраняване? Може ли да се търсят права по исков ред и какво ще бъде правното основание на такъв иск? На кой съд ще е подсъдно такова дело, ако е възможно то да бъде водено валидно?
10. Може ли този спор да се отнесе пред Конституционния съд?

НАКАЗАТЕЛНОПРАВЕН КАЗУС
Дафина Захариева поддържала интимна връзка със свой колега. Не искала да се разведе, защото съпругът й бил заможен — през последните години бил получил в наследство няколко имота. Решила да го убие, за да го наследи, и да се омъжи за интимния си приятел.
Дафина Захариева споделила намеренията си с две свои приятелки — Наталия Гроздева и Венета Стоянова. Те започнали да я убеждават, че ако извърши убийство, ще съсипе живота си, и тя се видяла принудена да им обещае, че няма да стори нищо незаконно.
Всъщност обаче Дафина Захариева не променила плановете си. Двукратно — на 2.03.2004 г. и на 4.04.2004 г., преди да замине в командировка, тя слагала в храната на съпруга си по малко отрова, но количеството не било достатъчно, за да го умъртви — той само получавал тежки кризи.
Дафина Захариева решила, че убийството трябва да се организира по-добре и по-сигурно. Тя се свързала със Стефан Стефанов, който току-що бил излязъл от затвора, където изтърпял наказание четири години лишаване от свобода за грабеж. Предложила му да убие съпруга й срещу заплащане.
Стефан Стефанов нямал намерение да извършва убийство, но решил да се облагодетелства от ситуацията, като вземе пари от Дафина Захариева. Излъгал я, че е съгласен да извърши убийството срещу 12 000 лева. Уговорили се той да получи сумата на два пъти — 6000 лева като аванс и 6000 лева след извършване на убийството. На 6.05.2004 г. Стефан Стефанов получил аванса от 6000 лева, напуснал града и спрял да отговаря на телефонните обаждания на Дафина Захариева.
Междувременно престъпната дейност на двамата била разкрита. Дафина Захариева и Стефан Стефанов били привлечени като обвиняеми.
Тогава Дафина Захариева се сетила, че е споделила с двете си приятелки за намерението си да убие своя съпруг. Помолила ги в качеството им на свидетели да затаят този разговор. Наталия Гроздева се съгласила и заявила пред следователя, че нищо не знае за намеренията на Дафина Захариева да извърши убийство. Венета Стоянова обаче, предупредена за наказателната отговорност, решила да каже истината и съобщила на следователя за проведения разговор.
Въпроси:
1.Как следва да се квалифицират извършените от различните лица престъпни деяния?
2.Допустимо ли е в наказателния процес Дафина Захариева и Стефан Стефанов да бъдат защитавани от един и същи адвокат?
3.Допустимо ли е в същия наказателен процес Дафина Захариева да предяви граждански иск срещу Стефан Стефанов за сумата от 6000 лева?

Относно вписването на адвокатите


По повод жалба срещу отказа за вписване на адвокат в списъка на адвокатската колегия Върховният касационен съд, ІІІ г.о. се е произнесъл с Решение № 445/31.03.2006 г. по гр.д. № 2659/2005 г. както следва:

С решение изх. № 438 от 07.11.2005 г. (заседание от 28.10.2005 г.) Висшият адвокаткси съвет гр. София е оставил без уважение жалбата на Й. Р. Й. от гр. Р. срещу решение от 29.09.2005 г. на Съвета на адвокатска колегия гр. Р., с което е било отказано вписването му като адвокат.


В подадената пред ВКС жалба се поддържа, че Й. е отговарял на всички изисквания по чл. 4 от ЗА, включително е издал изискуемите 5 години юридически стаж по смисъла на § 1 от ДР на ЗА към момента на подаването на молбата за вписването му като адвокат, поради което адвокатските колегии не са имали право да му откажат вписването.
Жалбата е неоснователна.
Й. Р. Й. е завършил висше юридическо образование в Русенския университет през 1998 г. През периода 29.12.1999 – 17.03.2005 г. той е работил като донзател в РДВР гр. Р. Правоспособност е придобил на 10.11.2003 г.
Съгласно чл. 6 ЗА, без полагане на изпит се вписват като адвокати лица, които имат образователна и научна степен „доктор по право”, както и тези, които имат юридически стаж повече от 5 години.
Й. се позовава на втората възможност, както и на стажа си като дознател в РДВР гр. Р., който действително е повече от 5 години. Той счита, че този стаж е юридически по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗА и с това е изпълнено изискването на чл. 6, ал. 3, вр. чл. 4, т. 1, т. 4 от ЗА за вписването му като адвокат без положен изпит. Според него стажът на дознателите с висше юридическо образование, дори да нямат правоспособност, е юридически стаж. Това виждане не може да бъде споделено. Юридически стаж съгласно § 1, т. 1 от ДР на ЗА е времето, през което лицето е работило на длъжност или е упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и правоспособност, включително стаж на лицата с висше юридическо образование, които работят като дознатели в системата на МВР. Разпоредбата не е прецизно формулирана и се нуждае от известно тълкуване. В първата част на изречението са изброени професии, за упаржняването на които се изисква юридическо образование и правоспособност съдии, прокурори, следователи), а във втората част на изречението е визирана професия, за упражняването на която няма такива изисквания. За да бъде зачетен за юридически трудовият стаж на дознателите обаче те трябва да отговарят на условията, на които отговорят лицата, упражняващи професиите в първата част на изречението – т.е. да имат висше юридическо образование и правоспособност. Не може дознателите да имат повече права в сравнение със съдиите, прокурорите и следователите, като им се зачита за юридически трудовият стаж, въпреки че не притежават правоспособност. Не това е идеята на закона. В случая само част от стажа на Й. като дознател (след придобиването на правоспособност през м. ноември 2003 г.) представлява юридически стаж по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗА, но той е недостатъчен, тъй като е по-малко от изискуемите 5 години, поради което правилно е било отказано вписването му като адвокат без положен изпит.
Десет адвокати отличени с награди
На годишното заседание на Ловешката адвокатска колегия, което се проведе на 28 януари 2006 г. бяха отличени десет адвоката със стаж над 25 години.
В работата на събранието взеха участие адвокатите от областта, Заместник председателят на ЛОС Севда Дойнова, Заместник окръжният прокурор Кирил Петров и районният прокурор Венцислава Кулева.
В колегията членуват 106 адвокати, осигуряващи квалифицирана защита на гражданите, изтъкна в отчета си председателят на САК Венелин Ангелов. Проблемите на колегията са обсъждани на 18 заседания, проведен е и семинар в с. Рибарица. Проблемите на правораздаването са обсъждани с ръководствата на Окръжния съд, прокуратурата, следствието и РДВР.
Адвокатите Румен Константинов, Илина Колева, Димитър Илковски, Стефан Гецов, Стефка Спиридонова, Радка Братанова, Валентин Георгиев, Иван Дамянов, Дончон Чонов и Тончо Русев направиха изказвания за подобряване на работата и защита на законните интереси на гражданите.
Подготвя се монография „Ловешка адвокатска колегия”, която ще съдържа биографични данни и снимки за адвокатите от 1959 г. до днес. Книгата се издава във връзка с приемането на България за член на ЕС и по повод 119 години от приемането на първия Закон за адвокатите на 22 ноември 1888 г.

В правните списания


Представляват интерес следните статии от последните книжки на юридическите списания:
- Сп. “Собственост и право” – месечен дайджест – бр. 2/ 2006 г. с приложение „Приращението” – С. Ставру: „Наказателноправната превенция и санкция за нарушаване владението на недвижим имот” – Л. Горбанов; „Собственик на имот и неговите права, когато не му е заплатена продажната цена” – Р. Райчева; „Съд за съсед, който е причинил щети след ремонт” – Г. Драгнева; „Необходими и полезни разноски за общите части на сградата” – И Цицелков; „Решение № 2677 от 1.12.2005 г. на ВКС, IV г.о.”; „Решение № 2484 от 1.12.2005 г. на ВКС, IV г.о.”; „Особености на замяната с имоти ¬ частна общинска собственост” – Е. Попова; „Изземване на имот ¬ частна държавна собственост” – Б. Кръстева; „Решение № 2502 от 17.11.2005 г. на ВКС, IV г.о.”; „За брачния договор. Нова правна уредба на съпружеските имуществени отношения” – Ц. Цанкова; „Ползване на жилище от разведен родител с предоставени родителски права” – Б. Павлов; „Решение № 504 от 8.07.2005 г. на ВКС, I г.о.”; „Определение № 327 от 26.10.2005 г. на ВКС, I г.о.”; „Решение № 756 от 16.06.2005 г. на ВКС, IV г.о.”; „Нотариалната покана” – М. Павлова; „Ограничаване кръга на лицата, имащи право да обжалват издадено строително разрешение” – А. Запрянов; „Най-важните промени в Закона за авторското право и сродните му права” – Г. Саракинов; „Административнонаказателна отговорност по Закона за марките и географските означения” – М. Коджабашев; „Издаване на патенти за изобретения” – М. Симеонов. - бр. 3/2006 г. с приложение „Кадастърът и правната сигурност” – Д. Танев: „Вещни правоотношения при договора за изработка” – С. Ставру; „Как купуваме имот, даден под наем” – Л. Тенева; „Пълномощно за разпореждане с недвижим имот” – Р. Райчева; „Решение № 3044 от 4.01.2006 г. на ВКС”; „Решение № 3043 от 4.01.2006 г. на ВКС”; „Анализ на последните изменения и допълнения на Закона за държавната собственост” – М. Кривачка; „Ползване, плодоползване, сервитути и използване на гори и земи от горския фонд” – Л. Василев; „Преобразуване на лично имущество на съпруг” – А. Георгиев; „Спор за материално право не може да се съедини с иск за делба” – Р. Иванчева; „Лишаване от наследство” – Р. Райчева; „Решение № 506 от 8.07.2005 г. на ВКС”; „Валидност на нотариалните действия и законовите основания за тяхната нищожност” – А. Койчева; „Иск за обезщетение по Закона за авторското право и сродните му права” – М. Коджабашев; „Процедура по административно производство за регулиране на марки” – Ц. Таушанова.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница