Кодекс "Адвокатски преглед"страница4/5
Дата01.02.2017
Размер0.83 Mb.
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5

- бр. 4/2006 г.: „За секвестируемостта на правото на ползване” – Л. Василев; „Условна собственост” – С. Димитрова”; „Решение № 2947 по гражд.д. № 2274/2004 г., ІV г.о. на ВКС””; „Собственост и ползване на републиканските пътища” – Я. Ковачев; „Система за идентификация на земеделските парцели” – С. Куртева, Ю. Стойкова; „Някои процесуални правила при раглеждане на искове по чл. 21 от Семейния кодекс” – А. Георгиев; „Няма пречка да поставите условие в договора за дарение” – Л. Тенева; „Доброволна делба” – Р. Райчева; „Наследяване след повече от 10 години брак” – Б. Павлов; „Решение № 746 от 21 ноември 2005 г. на ВКС”; „Правна същност и последици на договора за доброволна делба. Практически проблеми в нотариалната практика” – М. Дойчева; „Специфични аспекти при премахването на строежи и преместваеми обекти съгласно Закона за устройство на територията” – С. Илова; „Искове за защита при нарушения по Закона за авторското право и сродните му права” – М. Коджабашев; „Правни способи за защита на обектите на индустриална собственост” – м. Копчева; „Решение № 76 от 13 февруари 2005 г. на ВКС- ТК”.
- Сп. “Пазар и право” – месечен дайджест – бр. 2/ 2006 г. : „Развитие на съдебната практика по чл. 74 от Търговския закон” – М. Марков; „Промените в ЗАНН - Нови имуществени санкции спрямо юридическите лица” – А. Георгиев; „Решение № 1024 от 12.12.2005 г. на ВКС, II г.о.”; „Относно предпоставките на обикновения търговски залог” – А. Иванов; „Решение № 1132 от 10.01.2006 г. на ВКС – ТК”; „Решение № 691 от 01.07.2004 г. на ВКС – ТК”; „Участие на консорциум в открита процедура за възлагане на обществена поръчка” – Н. Георгиева; „Регистриране на домейн имена в областта .EU” – З. Йорданова; „Нови възможности за българските фармацевтични производители - Световната търговска организация разрешава производството и износа на генерични лекарства за страни в здравни кризи чрез института на принудителната лицензия” – Ц. Димитрова; „Асоциациите на потребители на топлинна енергия в етажна собственост” – Л. Василев; „Шестата министерска конференция - Едно ново предизвикателство пред Световната търговска организация” – М. Стефанова; „Състояние и перспективи за развитието на нормативната база на българския капиталов пазар” – Д. Ранкова; „Българският капиталов пазар (15 януари ¬ 15 февруари 2006 г.)” – В. Борисова; „Финансови пазари - речник на основните понятия (02.2006 г.) Колективни инвестиционни схеми и други видове инвестиционни дружества” – М. Моравенов; „Нелоялно привличане на клиенти - откритост при продажбите на изплащане и продажби на необосновано ниски цени” – М. Коджабашев; „Европейски директиви за енергийна ефективност на битови уреди” – В. Стефанова.
- бр. 3/2006 г. с приложение „Договорът за влог” – С. Ставру: „Могат ли да се прехвърлят правата на акционерите преди издаването на акциите” – А. Калайджиев; „Общата търговска политика на ЕС и достъпът до пазара на стоки в трети страни” – А. Хаджиева; „Съдържание на понятието “Прекратени правомощия” по смисъла на чл. 711, ал. 1, т. 3 от Търговския закон” – Л. Илиева; „Решение № 1195 от 27.01.2006 г. на ВКС”; „Решение № 791 от 28.12.2004 г. на ВКС”; „Новата правна уредба на застраховането и застрахователния договор” – П. Голев; „Решение № 893 от 18.10.2005 г. на ВКС”; „Решение по ВАД № 50/2005 г., постановено на 15.11.2005 г.”; „Решение по ВАД № 152/2004 г., постановено на 01.11.2005 г.”; „Практически проблеми при оспорване решенията на възложителите” – М. Кривачка; „Потребителски договор за достъп до Интернет, предоставян през LAN и RLAN” – Х. Нихризов; „Безопасността на храните в ЕС - контрол "от фермата до вилицата". Изисквания при етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо” – С. Благоева; „Търговски практики и способи за продажба” – Г. Владимиров; „„Практика на Комисията за финансов надзор”; „Българският капиталов пазар (15 февруари ¬ 15 март 2006 г.)” – В. Борисова; „Финансови пазари - речник на основните понятия (03.2006). Основни видове поръчки и сделки на фондовите борси” – М. Моравенов; „Отговорност за вреди при злоупотреба с монополно и господстващо положение” – И. Цветанов”; „Новият Закон за националната акредитация и предстоящото членство в Европейския съюз” – А. Стоилова.
- бр. 4/2006 г.: „Промените в режима на вписванията в търговския регистър” – Т. Йосифова; „Възстановяване на прекратено производство по несъстоятелност” – Л. Илиева; „Решение № 798 от 20.12.2005 г. на ВКС”; „Решение по ВАД № 143 от 2004 г., постановено на 25.07.2005 г.”; „Издаване на изпълнителен лист въз основа на влязло в сила арбитражно решение” – С. Стайков; „Решение № 64 от 02.02.2006 г. на ВКС- ТК”; „Решение по ВАД № 19 от 2005 г., постановено на 25.07.2005 г.”; „Относно момента, в който се сключва договорът за обществена поръчка” – М. Марков; „Особености на съдебната процедура за отмяна решенията на възложителите” – М. Кривачка; „Новият Закон за електронните съобщения” – С. Димитров; „Баркодът върху стоките, или какво стои зад него” – Х. Содев; „Договори, сключвани от разстояние” – Г. Владимиров; „Защитените наименования – пряк път до европейския пазар” – Е. Вълчева; „Същност и съдържание на инвестиционните консултации” – А. Михайлов; „Българският капиталов пазар (15 март – 15 април)” – В. Борисова; „Основни видове аукциони на Българска фондова борса” – М. Моравенов; „Промени в практиката на КЗК относно обещанията за награди към продавани стоки или услуги” – М. Коджабашев; „Енергийна ефективност на хладилни уреди” – В. Стефанова.
- Сп. “Труд и право” – месечен дайджест – бр. 2/ 2006 г. с приложение „Допълнителното пенсионно осигуряване в България” – Г. Георгиев: „Физическото лице като работодател „ – Я. Генова; „Платен отпуск за семейни и обществени задължения” – К. Добрев; „Наказанието е неправилно, ако не са взети обяснения предварително”; „Трудов стаж и обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ” – С Станчева; „Прекратяване на безсрочен трудов договор с предизвестие по чл. 326, ал. 1 от КТ, без да бъде връчено предизвестие по чл. 220, ал. 1 КТ” – С. Нинева; „Кои синдикални лидери са защитени при уволнение?” – И. Сотиров; „Решение № 1595 от 24.10.2005 г. на ВКС, III г. о.”; „За работа в официални празнични дни държавният служител има право на допълнително възнаграждение” – Ч. Христов; „Обезщетение по чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител” – С. Станчева; „Писмо № 20.В-6 от 01.02.2006 г. на МДААР”; „Писмо № 20.И.00-5 от 01.02.2006 г. на МДААР”; „Националната класификация на професиите и длъжностите ¬ в полза на работодателите” – Г. Божанова; „Съвременни професии в областта на управлението и развитието на човешките ресурси” – Н. Стоянова; „Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.” – Т. Златанова; „Промяна при допълнителното трудово възнаграждение за вредни и други специфични условия на труд” – Д. Ламбринов; „Заплатата тече и при незаконно недопускане до работа”; „Реализиране на административнонаказателна отговорност от органите на ИА “ГИТ”” – М. Кацарова; „Националният план за действие по заетостта през 2006 г.” – Е. Димитрова; „Евроинтеграция ¬ свободно движение на хора” – Л. Станкова; „Нови възможности за закупуване на осигурителен стаж след изменението на § 9 от ПЗР на КСО” – В. Никова; „Новата Наредба № Н-8 за начина и реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се” – Б. Миланова; „Белгийският “Сребърен фонд”” – З. Славова; „Писма от практиката на НОИ”; „Националният осигурителен институт предлага безплатна програма за профилактика и рехабилитация” – А. Гонева; „Въпроси и отговори по Закона за семейни помощи за деца”; „Писмо № 19-05-1 от 16.01.2006 г. на НЗОК”; „Писма от практиката на НЗОК”. - бр. 3/2006 г.с приложение „Вътрешни правила за работната заплата в търговско дружество” – С. Павлов: „Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност” – С. Сербезова; „Срочният договор става безсрочен без издаване на нова заповед”; „Кога се сключва трудов договор със срок за изпитване” – Е. Велкова; „Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за служители на Националната агенция за приходите” – В. Микова; „Предварителна закрила при уволнение на синдикални дейци” – Е. Банова; „Изменение на трудовия договор на председател на синдикална организация” – Е. Банова; „Професионалният опит като изискване за назначаване на държавна служба” – Е. Попова; „Писма от практиката на Министерството на държавната администрация и административната реформа”; „Национална класификация на професиите и длъжностите – въпроси и отговори” – С. Петкова; „Проблемни полета при утвърждаването на екипи във фирмите” – Й. Илиев; „Допустимо ли е противоречие между нормативните текстове за работната заплата” – Н. Колева; „Неизплатената заплата се дължи с лихва”; „Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” – М. Кацарова, Р. Георгиева; „Промени в Закона за насърчаване на заетостта” – К. Средкова; „Насърчаване на предприемачеството на хората с увреждания” – В. Христова; „Евроинтеграция – свободно движение на хора” – Л. Станкова; „Длъжници, кредитори и гаранционни вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя” – И. Карановски; „Индексиране на пенсиите от 1 януари 2006 г.” – Е. Костова; „Промени в пенсионното законодателство през 2006 г..” – Л. Борисова, Е. Атанасова; „Писма от практиката на НОИ”; „Промени в Закона за социално подпомагане” – А. Гонева; „Целеви средства за лечение на здравноосигурени лица” – Н. Ангелова; „Същност и правни последици от задължителните предписания на НОИ, изпратени до лицата, неупражнявали правото си на разсрочване на задълженията за здравноосигурителни вноски” – М. Чечова; „Писма от практиката на НЗОК”.
- бр. 4/2006 г. „Справочник на основните нормативни актове по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, законност на трудовите правоотношения и трудовата заетост (актуални към 31 март 2006 г.)”: „Първата промяна в Кодекса на труда през 2006 г.” – Е. Банова; „Отново изменения в Наредба № 5 от 2002 г. за изпращането на уведомления до НАП” – С. Симеонова; „Право на обезщетение при неявяване на работа поради криза” – И. Ахмедова; „Последните промени в Закона за държавния служител” – Н. Кънева; „Органът по назначаването вече е длъжен да издаде акт за назначаване на класирания на първо място в конкурса” – Ч. Христов; „Писма от практиката на Министерството на държавната администрация и административната реформа”; „Национална класификация на професиите и длъжностите – въпроси и отговори” – И. Найденов; „Проблемни полета при утвърждаването на екипи във фирмите” – Й. Илиев; „Различно е данъчното и осигурителното третиране на трудовото възнаграждение и на обезщетението при пенсиониране” – Н. Колева; „Заплащане на труда при нощни смени” – С. Павлов; „Условията на труд и работната заплата” – Т. Тодоров; „На какви условия трябва да отговарят работодателите, желаещи да кандидатстват за получаване на насърчителни мерки и участие в програми за заетост и обучение?” – В. Христова; „Право на регистрация в Дирекциите „Бюро по труда” като безработни, на лица със заболявания” – С. Цветанова; „Евроинтеграция – свободно движение на хора” – Л. Станкова; „Издаване и заверка на осигурителни книжки” – Й. Милошев; „Предаване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник в ТП на НОИ” – А. Иванова; „Пенсиониране на мъжете по общия ред на КСО и възможности и за закупуване на осигурителен стаж” – М. Тодорова; „Писма от практиката на Националната агенция за приходите”; „Писма от практиката на НОИ”; „Промени в Закона за семейни помощи за деца” – А. Гонева; „Подаване на информация за здравноосигурителните вноски и ред за внасянето им през 2006 г.” – А. Петкова; „Писма от практиката на НЗОК”.
- Сп. “Финанси и право” – месечен дайджест – бр. 2/ 2006 г. : „Представяне на финансовите резултати в предприятията ¬ юридически лица с нестопанска цел” – И. Златков; „Промените в МСС 8 - Счетоводни политики, счетоводни оценки и грешки” – С. Дурин; „Счетоводно третиране на инвестиции в дъщерни предприятия” – Б. Брезоева; „Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 1/2006” – И. Златков; „Финансови предизвикателства – ¬ Активи” – В. Борисова; „Данък върху социалните разходи по реда на ЗКПО за финансовата 2006 година” – Г. Петков; „Промени в ЗКПО относно данъчния амортизационен план” – И. Симеонов; „Авансово облагане по ЗОДФЛ на доходите на физическите лица, получени от извънтрудови правоотношения” – В. Димитрова; „Ползване на данъчно облекчение за дарение по ЗОДФЛ за доходи, получени през 2005 г., както и за доходи, получени след 01.01.2006 г.” – Н. Ризов; „Как се облагат с ддс доставките в Eвропейския съюз?” – Л. Ценова; „Решение № 5127 от 03.06.2005 г. на ВАС, I о.”; „Промени в режима на облагане с данък върху недвижимите имоти” – Н. Георгиева; „Някои въпроси относно образуване на ревизионно производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс” – Г. Минкова; „Митническата тарифа на РБългария за 2006 г. - последна крачка към Общата митническа тарифа на Европейския съюз” – А. Ангелова; „Нормативната уредба на задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите - синхронизирана със законодателството на ЕС” – А. Аксентиева; „Бюлетин на инвеститора - 02.2006 г.”. - бр. 3/2006 г.: „Оповестяване на допълнителна информация в приложението към периодичните финансови отчети - според изискванията на Международните счетоводни стандарти” - И. Златков; „Някои практически аспекти по прилагането на СС 4 - Отчитане на амортизациите” - И. Велев; „Счетоводно третиране на дивидентите и тантиемите” - Р. Стефанова; „Въпроси и отговори по ЗКПО - 1/2006” - И. Златков; „Финансови предизвикателства - Финансови пазари” - В. Борисова; „Данъчно третиране на разходите за ремонт, поддръжка и експлоатация на леки автомобили” - И. Симеонов; „Промени в облагане доходите на чуждестранните лица с данък при източника” - И. Ангелов; „Писмо № 24-28-702 от 19.01.2006 г. на НАП”; „Особености при попълване на новия образец на Сметката за изплатени суми” - Л. Мермерска; „Прехвърляне на дела от един на друг съдружник и тяхното данъчно облагане” - Р. Райчева; „Писмо № 24-28-3 от 24.01.2006 г. на НАП” „Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС” - И. Кондарев; „Промените в ЗДДС относно ремонти и подобрения на чужди активи” - Р. Русков; „Последните изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите” - Л. Ценова; „Актуални размери на данъка върху превозните средства” - М. Петров; „Хармонизиране на нормативната уредба, свързана с облагането на превозните средства, с директивите на ЕС в областта на транспорта” - О. Йорданова; „Извършването на ревизии по ДОПК за установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски” - Б. Гецова; „Несъстоятелността в производствата по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс” - Н. Георгиева; „Срокът за обжалване на мълчаливо потвърждение на ревизионен акт е 30-дневен” - Р. Иванчева; „Задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"” - М. Кацарова; „Кога застраховаме задължително и кой е длъжен да застрахова?” - А. Тасев; „Контрол върху качеството на банкнотите и монетите в обращение” - С. Трифонова; „Бюлетин на инвеститора - 03.2006 г.”; „Банкови сметки за теглене на обезщетения от ДОО - 2006 г.”.
- бр. 4/2006 г. с приложение „Счетоводство на земеделската кооперация”: „Специфични случаи на преобразуване чрез вливане – счетоводни аспекти” – И. Златков; „Счетоводно отчитане на средствата за временно строителство” – Е. Рангелов; „Финансови инструменти” – В. Борисова; „Данъчно третиране по ЗКПО на даренията през финансовата 2006 г.” – Г. Петков; „Промени в ЗКПО, свързани с публичните дружества и колективните инвестиционни схеми” – И. Симеонов; „Ползване на данъчно облекчение за предоставена безплатна храна на работниците и служителите” – Л. Мермерска; „Писма от практиката на Министерството на финансите”; „За някои особености по съставянето на първичните счетоводни документи през 2006 г.” – И. Кондарев; „Начин на определяне и заплащане на таксата за битови отпадъци” – Н. Георгиева; „Изменения на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски по реда на ДОПК” – Б. Гецова; „Нова наредба за задължителното застраховане – стъпка към по-добра защита на увредените при пътнотранспортни произшествия лица” – А. Аксентиева; „Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства” – Н. Адемова; „IBAN – международен номер на банкова сметка”; „Писма от практиката на Министерство на финансите и Българска народна банка”; „Бюлетин на инвеститора”.
- Сп. “Данъчна практика. Счетоводство, финанси на фирмата” – бр. 2/2006 г.: „Промени в ЗОДФЛ” – М. Босолова; „Данъчно третиране на предоставените от работодателя на работниците карти за градски транспорт” – М. Босолова; „Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и задължителното здравно осигуряване за 2006 г.”; „Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и задължителното здравно осигуряване за 2006 г. по специфични разпоредби”; „Здравноосигурителни вноски през 2006 г. за лица, непосочени в предходната таблица” – И. Карановски, И. Карабашев; „Промени в процедурите, свързани с данъчната регистрация на ЕТ и юридическите лица” – К. Каменова; „Административнонаказателна отговорност по ЗКПО” – И. Симеонов; „Годишни финансови отчети на смесени дейности и предприятия” – Е. Рангелов; „Промени във връзка със задължителното уведомяване при сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор” – Г. Мушкаров; „Работно време при едновременна работа по основен и по допълнителен трудов договор” – Г. Мушкаров; „Установяване на намалено работно време” – Г. Мушкаров; „Неопределеността на качеството при покупката на консултантски услуги като „стока на доверие” – Цв. Дилков; „Брутен вътрешен продукт на България – трето тримесечие и деветмесечие на 2005 г.” – Д. Фратев; „Експертиза по заявки за регистрация на марки по Закона за марките и географските означения” – М. Коджабашев.
- бр. 3/2006 г.: „Изменения и допълнения във връзка с местните данъци и такси с местните данъци и такси” – Г. Минкова; „Последни промени в ЗДДС и ППЗДДС” – Р. Русков; „Промените в Закона за акцизите и в ППЗА” – Л. Ценова; „Промени при данъчното третиране на разходите за лихви при слабата капитализация” – Л. Панева; „Определяне на размера на пазарната лихва” – Л. Панева; „Административнонаказателна отговорност по ЗКПО (продължение от бр. 2/2006 г.)” – И. Симеонов; „Изменения и допълнения в Единната бюджетна класификация за 2006 г.” – В. Донкова; „Още малко за отсрочените данъци” – И. Симов; „Промени във връзка със задължителното уведомяване при сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор” – Г. Мушкаров; „Работно време при едновременна работа по основен и по допълнителен трудов договор” – Г. Мушкаров; Установяване на намалено работно време” – Г. Мушкаров; „Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето (чл. 156, т. 1 от КТ)” – Г. Мушкаров; „Инвестициите като фактор на икономическия растеж” – О. Марков; „ILAN – Международен номер на банкова сметка” – В. Джилизов; „IBAN номера на сетълмент-сметките на БНБ и търговските банки в системата RINGS, активни от 5 юни 2006 г.”; „Сертификацията по ISO не е задължителна” – Л. Панева.
- бр. 4/2006 г.: „Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане през 2006 г.” – И. Симеонов; „Новите моменти по ЗДДС относно сделки със сгради и право на строеж” – Р. Русков; „Данъчно третиране на даренията и спонсорството през 2006 г.” – Л. Панчева; „Осигуряване на съдружник в неперсонифицирано дружество” – И. Карабашев; „Данъчно-осигурителен процесуален кодекс” – В. Донкова; „Три казуса от счетоводната практика” – Е. Рангелов; „Документално отразяване на разход за адвокатска услуга” – Е. Рангелов; „Счетоводно отчитане на инвестиции при преотстъпен корпоративен данък” – Е. Рангелов; „Възстановяване на незаконно уволнен работник или служител” – Г. Мушкаров; „Трудов и осигурителен стаж за времето, през което е получавано обезщетение по реда на чл. 222, ал. 1 от КТ” – Г. Мушкаров; „Окончателно сключване на трудов договор след срок за изпитване” – Г. Мушкаров; „Допълнително възнаграждение за работа при вредни и специфични условия на труд” – Г. Мушкаров; „Предоставяне на платен годишен отпуск на майка на малко дете без нейна молба” – Г. Мушкаров; „Вписване на промяната на възнаграждението в трудовата книжка” – Г. Мушкаров; „Обезщетение при трудоустрояване” – Г. Мушкаров; „Кооперативните банки в Европа” – М. Гълъбов; „Подбор на персонала в консултантските фирми за обслужване на висшия мениджмънт” – Ц. Дилков; „Прилагането на метода ХАСЕП е задължително” – Л. Панева; „Промените в КСО относно задължителното пенсионно осигуряване, направени със ЗБДОО за 2006 г.”.
- Сп. “Търговско право” – бр. 1/2006 г.: „Рекламата и обществените електронни медии в Европа – сравнителноправен анализ” – Р. Николова; „Специални критерии за определяне на приложимото право при непозволено увреждане според Кадекса на международното частно право” – Б. Мусева; „Въпроси към изменения Закон за марките” – В. Брайков; „Видове искове по индивидуални трудови спорове” – В. Лазарова.
- Сп. “Съвременно право” – бр. 3/2005 г.: „Някои въпроси на прехвърляне на търговско предприятие” – П. Голева; „Проблеми на отговорността за неизвършване на инвестиции в приватизационните договори” – К. Коларов; „Правна характеристика на решенията на възложителите на обществени поръчки и проблеми при тяхното оспорване пред съда” – М. Кривачка; „Гражданска отговорност за неимуществени (морални) вреди, причинени от публикации в печатни издания” – Б. Найденов; „Цивизъм” на древните римляни в идеята за модерното гражданско общество” – М. Костова; „Проблемът „конституция” през призмата на изборите за Народно събрание и избирането на нов Министерски съвет” – Е. Коларов; „Ценен принос в историкоправното познание” – Н. Проданов.
- бр. 4/2005 г.: „Пострадалият на досъдебно производство” – М. Чинова, М. Иванова; „Наказателноправни аспекти на съвременния тероризъм” – Р. Марков; „Финансиране на обществените радио- и телевизионни оператори и на медийните регулатори: норми и практики в Европейския съюз” – Н. Огнянова; „Законът за медиацията в контекста на достиженията на правото на Европейския съюз в сферата на извънсъдебното решаване на гражданскоправни и търговско-правни спорове” – К. Русев; „Съвременният правен изследовател (есе)” – В. Кискинов; „Относно субективната страна на договора за дарение” – С. Ставру.
- бр. 5/2005 г.: „По някои въпроси за функциите на задатъка по чл. 93 от Закона за задълженията и договорите” – А. Иванов; „Сравнителноправен анализ на продължаваното престъпление” – И. Ранчев; „Временните мерки за защита в Международния съд на ООН – правна уредба и практика по прилагането им” – А. Драгиев; „Криминологични аспекти в противодействие на тероризма” – Б. Панев; „Европейско договорно право – проекти и инициативи в Европейската общност” – Т. Йосифова; „Наказателна отговорност за предлагане на съдействие за връщане на отнето превозно средство” – Р. Илкова; „Правна уредба за прихващането на далекосъобщенията” – А. Михайлов; „Обща теория на правото. Предварителна постановка” – Ф. Карнелути.
- Сп. „Административно правосъдие” – бр. 4/2005 г.:. „Устройство и контрол, упражняван от Сметната палата” – И. Стоянов; „Как се облагат с ДДС доставките в ЕС? Какво да очаква бизнесът в България?” – Л. Ценова; „Президентският указ за опрощаване на публични държавни вземания” – З. Славчев; „Забрана за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи” – И. Стайков.

Решение № 4 от 18.04.2006 г. на КС на РБ по конст. д. № 11/2005 г.

(обнародвано в Държавен вестник, бр. 36/2006 г.)
Чл. 132г, ал. 3 ЗИН

Конституционният съд в състав: председател: Неделчо Беронов, и членове: Стефанка Стоянова, Маргарита Златарева, Васил Гоцев, Людмил Нейков, Румен Янков, Живан Белчев, Лазар Груев, Мария Павлова, Емилия Друмева, Владислав Славов, Евгени Танчев, при участието на секретар-протоколиста Енита Еникова разгледа в закрито заседание на 18 април 2006 г. конституционно дело № 11 от 2005 г., докладвано от съдията Евгени Танчев.


Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.
Делото е образувано на 7.ХII.2005 г. по инициатива на главния прокурор на Република България. Иска се да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 132г, ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията (ЗИН), създаден с § 85 от Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията (ДВ, бр. 62 от 2002 г.).
Изложени са аргументи в подкрепа на твърдението, че оспорената разпоредба е в противоречие с чл. 30, ал. 5, изр. второ, с чл. 32, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Конституцията.
С определение от 19 януари 2006 г. Конституционният съд допусна искането за разглеждане по същество и конституира като заинтересовани страни по делото: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, Върховния касационен съд, Националната следствена служба, омбудсмана, Висшия адвокатски съвет, Българския Хелзинкски комитет и дружество "Български адвокати за правата на човека".
В посочения от Конституционния съд срок за представяне на писмени становища такива постъпиха съответно от министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, омбудсмана, Висшия адвокатски съвет, Българския Хелзинкски комитет и дружество "Български адвокати за правата на човека".
Министърът на вътрешните работи и министърът на правосъдието поддържат в становищата си, че разпоредбата на чл. 132г, ал. 3 ЗИН е конституционосъобразна и съответства на чл. 30, ал. 5, изр. второ, чл. 32, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Конституцията и на чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС).
Омбудсманът, Висшият адвокатски съвет, Българският Хелзинкски комитет и дружеството "Български адвокати за правата на човека" привеждат множество доводи в подкрепа на искането за обявяване на противоконституционност на чл. 132г, ал. 3 ЗИН.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница