Компресиране и предпазване от вирусиДата03.04.2017
Размер125.24 Kb.
Размер125.24 Kb.

ТЕМА: Компресиране и предпазване от вируси

Информатиката и информационните технологии са едни от най-бързо развиващите се науки. Те стават неделима част от общата грамотност на съвременния човек. Ето защо, естествено те присъстват в учебния план на горния курс в училище като самостоятелни предмети от задължителната подготовка, изучаваща се в IX и X клас. Обучението е ориентирано към придобиване на умения за работа с приложни продукти от различни области на информационните технологии. Практически е невъзможно гражданите на информационното общество да бъдат добре информирани и успешно да се включват в цялостния обществен живот без усвояването на умения за работа с компютри. В това отношение именно обучението по информатика в средното училище си е поставило задачата да подготви младите хора за тяхната успешна реализация в глобалното информационно общество, като ги обучи да владеят добре компютърната техника и най-широко прилганите програми.

Учебното съдържание по предмета Информационни технологии е разделено на модули. Часовете се разделят по определени модули в зависимост от интересите на учениците и нивото им на знания и умения.

Темата "Компресиране и предпазване от вируси" се разглежда в модул " Информационни технологии и компютърни системи" по предмета Информационни технологии за 9 клас на средното училище. Броят на часовете по отделните теми на модула се разпределят в зависимост от няколко критерия: • Значението на темата за усвояването на необходимите знания и умения по модула, т.е. доколко голям е нейният дял в системата от знания и умения по материала.

 • Сложността на темата и броя на въвежданите нови понятия.

 • Практическото приложение на усвоеното по темата.

 • Нивото на знания и умения, придобито от учениците в предхождащите модули.

Според държавните изисквания, броят на часовете по модул " Информационни технологии и компютърни системи " в 9 клас е 6 часа.Разпределение на учебния материал по теми

Информационни шехнологии и компютърни системи

Основни нови понятия

Очаквани резултати

Нови знания

упражнения

срок

Междупредметни връзки

забележка

1. Увод в информационните шехнологии.

информационни шехнологии,

езици, таблици, бази от данни, ИС.


1

2. Единство между хардуер, софтуер и човешки ресурси.

Вх. и изх. устройства, RAM, ROM, софтуер.
1

3. Операционни системи.

Файлова система, ОС, Windows.
1

1


4. Компресиране и предпазване от вируси

Компресиране, архив, вирус.
1

1

Темата " Компресиране и предпазване от вируси " е включена в държавните изисквания за задължителна подготовка по модул " Информационни технологии и компютърни системи " в тема № 4: Компресиране и предпазване от вируси. Тя спада към ядро " Информационни технологии и компютърни системи ".

На ниво учебна програма, според изискавнията на Министерството на образованието и науката, като общообразователен минимум очакваните резултати за темата са:
Ученикът трябва да:


 • Изрежда основните функции на компресиращите програми.

 • Обяснява същността и основните функции на антивирусните програми.

 • Използва средствата на компресиращите програми за архивиране и разархивиране на файлове.

 • Сканира дискета за вируси.

 • Интерпретира вярно и реагира адекватно на съобщенията на антивирусните програми.

Основни понятия, чието въвеждане се изисква по стандарт, са: • архив;

 • архивиращи и компресиращи програми;

 • вирус;

 • антивирусни програми;

С цел постигането на държавните стандарти, за усвояване на необходимите знания и умения, на учениците се дава възможност да:

 • Изброяват архивиращи и антивирусни програми.

 • Компресират директории и файлове.

 • Сканират дискета за вируси.

Цели:

 • Учениците да знаят същността и функциите на архивиращи и антивирусни програми.

 • Учениците да извършват операции за управлението на архивиращи и антивирусни програми.

 • Формирането на личностни качества - логическо и алгоритмично мислене, дисциплиниране на мисълта и действията, активно отношение и способност за самоубочение.


План на урока:

 1. Компресиране.

 2. Вируси и предпазването от тях.

За постигането на поставените цели учителят използва различни стратегии и подходи съобразявайки се с нивото на учениците и степентта на усвояемост на преподавания материал.


За работа по темата учениците ще трябва сами да създават и разархивират архиви, като по време на часа ще упражняват извличането на отделни файлове от архива.

Много важен етап от работата на учителя е как ще бъде въведен учебния материал с цел по-доброто му възприемане, а оттам по-лесното и бързо усвояване. За темата се изисква необходимост от добро заучаване на командите за работа с архивиращи програми.


Мотивирането на учениците е важен етап от подготовката им за овладяване на необходимите знания и при приложението им. Мотивирането на учениците става като се покаже, че това са програмни продукти които редуцират големината на файла и улесняват записа му дискета или изпращането му чрез Интернет.
Освновни дейности на учителя по време на урока са:

 • припомняне на стари знания и понятия, свързани с понятията файл и директория.

 • въвеждане и усвояване на нови понятия и команди: за създаване на архиви и извличане на файлове.

 • затвърждаване на знанията и уменията чрез различни задачи.


Ход на урока:

 1. Компресиране

Много често потребители и програмисти се сблъскват с някои от следните проблеми, когато работят с голям файл:

 • файлът не се побира на дискета.

 • файлът заема много място на твърдия диск.

 • файлът не може да се изпрати по електронна поща като прикрепен.

 • понякога е необходимо файлът да остане скрит за чужди потребители и да е защитен от вируси.

Всички тези проблеми могат да бъдат разрешени, ако файлът се запише по специален начин, който да намали обема му. Такъв начин за записване се нарича компресиране или архивиране, а така записаният файл компресиран или архив. Компресирането се осъществява със специални програми наречени архиватори. Съществуват разнообразни архивиращи програми като:

 • Arj - работи под MS DOS.

 • Rar - работи под WINDOWS.

 • WinZip - работи под WINDOWS.

Основните операции, които могат да се извършват с архивиращи програми са: създаване на нов архив; добавяне на файлове към съществуващ архив; извличане на файлове от съществуващ архив (декомпресиране или дезархивиране).

За създаване на нов архив е необходимо да се укаже съответната команда, кой эайл или файлове ще се архивират, под какво име и къде ще се запишат. Към имената на създадените архиви се добавят разширения, съответстващи на програмата архиватор. За Arj разширението е .arj, за Rar e .rar, за WinZip е .zip. Архивираният файл е в известен смисъл по-добре защитен от заразяване с вируси. По външния вид на архива не може да се разбере какъв точно файл се съдържа в архива.

За извличане на файл от съществуващ архив се посочва името на архива, съответната команда за дезархивиране, къде да се запише дезархивираният файл и под какво име. За да се дезархивира един архив, обикновено се използва същата програма, с която е архивиран.


 1. Вируси и предпазване от тях.

Компютърните вируси са програми, които "заразяват" други програми, като се прикрепят към тях, повреждат ги или ги изтриват. Заразата се осъществява по някои от следните начини: от заразени дискети или компактдиск, от заразен прикрепен файл по електронна поща, при сваляне и стартиране на заразени файлове от Интернет. Действието им е различно. Някои имат кратък "инкубационен период" - проявяват се незабавно, други са програмирани да се проявят на определена дата. Има безобидни вируси, които просто извеждат на екрана шеговити съобщения. Други имат разрушителна сила - смесват данни, изтриват файлове или дори целия диск. Ежедневно се създават многобройни нови вируси.

Програмите, с които се откриват и "лекуват" вирусите се наричат антивирусни програми. Всеки път когато се появи вирус се създават средства за противодействие. Така паралелно с появата на нови вируси се разработват нови антивирусни програми или се допълват възможностите на вече съществуващите. Ето най-разпространените антивирусни програми: Norton Antivirus, F-prot, Inoculate, Fix-it Utilities и други. Всяка антивирусна програма реагира само на онези вируси, които са заложени в нея. Така че, ако дадена програма не установи вируси, това означава, че не е налице нито един от вирусите, които тя може да открива.

Антивирусните програми могат да се използват за проверяване на дискети, твърди дискове и CD. Те могат само да сканират за вируси и да констатират състоянието или да обезвредят откритите вируси. Съвременните програми могат да се настроят така че да следят непрекъснато за вируси без намесата на потребителя, т.е. да проверяват всеки файл преди да бъде отворен.

За да се избегнат евентуални рискове от заразяване е необходимо: • винаги да се проверяват за вируси файловете, които се обменят чрез дискети, дискове, електронна поща.

 • да се ползват най-новите версии на антивирусните програми.

При усвояването на дадената тема много важно е да се направи връзка между стари знания за оперативни системи с команден интерфейс и усвоените вече команди с новите команди за работа с директории, с които ще се запознаят учениците.
 1. Смяна на текущото устройство.

За да смените текущото устройство е достатъчно да въведете името на логическото устройство, което желаете да стане текущо (заедно с двоеточието) и да натиснете клавиш Enter. На екрана знакът на DOS се изписва с буквата на новото текущо устройство.
Пример:

Смяна на текущото устройство С: с устройство А:


С:\>a
A:\>

2. Смяна на текуща директория.

За смяна на текущата директория се използва комендата CD (change direktory)


Общият й вид е:

CD [drive:][path]


На мястото на drive въвеждаме името на дисковото устройство, на което се намира директорията, а на мястото на path пътят до нея.
Пример:

Предполагаме, че текуща е главната директория на диск С:. Можем да направим текуща директория MUSIC, която е поддиректория на FUN, с коя да е от следните две команди


C:\>cd c:\fun\music или C:\>cd fun\music
И в двата случая след изпълнение на командата DOS ще отговори със следната промяна в промпта:
C:\fun\music>_
С това DOS показва, че MUSIC е вече текуща директория. За да се върнем с едно ниво нагоре в дървото на директориите, можем да използваме следната команда:
C:\fun\music>cd ..
Резултатът е:
C:\fun>_
Параметърът ".." е стандартното означение за родителска директория, която в нашия пример е FUN. Разбира се същият ефект можем да постигнем и с командата:
C:\fun\music>cd c:\fun
Която и да е текуща директория, за да направите текуща отново главната директория, въведете като параметър командата CD символът за главна директория:
C:\fun>cd \

C:\>_
 1. Създаване на нова директория

За да разположите своите файлове по-удобно, в някакъв момент ще се наложи да създадете свои директории на твордия диск или дискета. Това става с командата MD (make directory).
Общият и вид е:
MD [drive:]path
Пътят до директорията, която се създава е задължителен параметър. Той завършва с името на новата директория. Ако въведете само името на новата директория, тя ще се създаде като поддиректория на текущата. Важно е да се знае, че всички директории в пътя, освен последната трябва да съществуват, т.е. да са създадени предварително.
Пример:

Предполагаме, че текуща е главната директория на диск С:. Ще създадем структура от директории, в които да разположим част от документите на малка фирма - договори, входяща и изходяща кореспонденция.

DOCUMENTS


CONTRAX

LETTERS


INBOX

OUTBOX

Задачата може да се изпълни по два начина:


Първи начин - без смяна на текущата директория:
C:\>md \documents

C:\>md \documents\contrax

C:\>md \documents\letters

C:\>md \documents\letters\inbox

C:\>md \documents\letters\outbox
Резултатът от изпълнението на първата команда се проверява с команда DIR, а на командите след създаването на директорията DOCUMENTS - с командата
C:\>dir \documents /s

Втори начин:
C:\>md \documents

C:\>cd \documents

C:\documents>md contrax

C:\documents>md letters

C:\documents\letters>md inbox

C:\documents\letters>md outbox


DOS няма да изпълни командата MD, ако в една и съща директория се опитате да създадете две поддиректории с едно и също име.
Пример 2:
C:\>md \documents

Directory already exists (DOS съобщава, че директорията вече съществува)4. Изтриване на директория
Всяка директория, създадена от потребителя, може да бъде премахната с командата RD (Remove Directory). Общият й вид е:
RD [drive:]path
Както и при командата MD, пътят до директорията, която изтривате е задължителен параметър. Например:
C:\>rd \documents\letters\outbox
Ще премахне поддиректорията OUTBOX.
C:\documents\rd letters
ще изведе съобщението:
invalid path, not directory, or directory not empty.

(неправилен път, няма такава директория или директорията не е празна).


В случая причината командата да не се изпълни е, че letters съдържа поддиректорията inbox. DOS не разрешава на потребителите да изтриват директории, които не са празни. Ако наистина искате да премахнете директория, трябва първо да изтриете всички поддиректории и файлове, които тя съдържа. В конкретния случай:
C:\>rd \documents\letters\inbox

C:\rd \documents\letters


Текущата директория не може да бъде премахната. В такъв случай минете на по-горно ниво (например с CD: или CD \) и тогава използвайте командата RD. Например:
C:\documents\contrax>rd \documents\contrax

C:\documents\contrax>rd \documents\contrax


Ще изведе съобщението:
Attempt to remove curent directory!

(опит за премахване на текущата директория)


За да разрешим проблема, въвеждаме командите:
C:\documents\contrax>cd ..

C:\documents>rd contrax

C:\documents>_
Главната директория на дисковия носител не може да се премахне.


ОЦЕНЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА УЧЕНИЦИТЕ В ЧАСА
Оценяването на постиженията на учениците трябва да се извършва по начини, адекватни на поставените цели по отношение на обучението по информатика. Могат да се използват различни форми на оценяване - тест, есе, събеседване, портфолио, проктическа работа по определени задачи. Ако модулът позволява, учениците разработват самостоятелно или в група проект, който се оценява.

Тъй като акцентът при освояване на темата "Компресиране и предпазване от вируси" се поставя върху практическото усвояване на умения и знания, то превес в оценяването имат тези форми, които измерват преди всичко степента на практическо овладяване.

Като критерий при оценяването тук е добре да се въведат и използват понятия за ефективност \степен на резултатност\ и ефективност \постигане на единица резултат при минимизиране на разходите на ресурси - време, усилия и др.\.

Всеки обучаем е личност със свой индивидуален стил на мислене, предразположен към определен тип мислени процеси, форми и начини на учене, или с предпочитания към някои от тях. Взаимодействието при работа по дадена тема предоставя на учениците много добри потенциални възможности " да изразяват себе си" и индивидуалния си стил на работа поради факта, че: • изискват от обучаваните да разработват съвместни задачи.

 • позволяват постигането на определен резултат по различни пътища и начини.

Така различията в начина на мислене, работата и пътищата за постигане на резултатите трябва да се възприемат от учителя като богатство и да се стимулират, а не да се санкционират. Разясняването на тези критерии пред учениците и изискването да се съобразяват с тях има силно мотивиращо въздействие и ги приучава да оцняват критично собствените си начини на мислене и работа, сравнявайки ги с тези, предложени от учителя или използвани от съучениците им. Това на практика им помага да усвояват и прилагат ефективни стратегии за мислене, учене и работа. При работа в екип и група - оценяване на уменията за ефективно общуване в рамките на група, конструктивно поведение и принос с идеи
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница