Комуникационен план за популяризиране на стратегията за икономическо развитиеДата03.04.2017
Размер256.82 Kb.
Размер256.82 Kb.КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН

ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА

СТРАТЕГИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
НА
ОБЩИНА ХИСАР
за периода 2007 г. – 2009 г.


юни 2007 г.
ЧАСТ I:
КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА ХИСАР

1. Цел на комуникационната стратегия
Комуникационната стратегия на Община Хисар е призвана да обслужи маркетинговите компоненти, заложени в Общинския план за регионално развитие за периода 2007 – 2013 г. Конкретизацията й в настоящия Комуникационен план има за цел изграждане на благоприятна комуникационна среда за ускоряване на растежа и увеличаване на заетостта в Хисар чрез реализация на Стратегията за икономическо развитие на общината (разработена от екип на Международен образователен консултативен център – Пловдив по Програма Активни услуги на пазара на труда, финансирана от Световната банка).

Така заявената основна стратегическа цел пред развитието на икономиката на община Хисар изисква концентриране на ресурсите и действията в неголям брой приоритети. Настоящата разработка обслужва реализацията на три стратегически приоритета:


Създаване на по-добра и регулирана инвестиционна среда

Инвестиционната среда в община Хисар в основни линии се детерминира от общите фактори на външната среда в държавата – данъчната й политика, институционалното и законово регулиране на бизнеса, макроикономическа й политика и други. Очакваната финансова децентрализация на общините ще се превърне в благоприятен фактор и ролята на Общината за регулиране на инвестиционната среда ще расте.


Диверсифицирано развитие на туризма

Туризмът е естествено очерталия се като приоритетен отрасъл в общинската икономика. Той се развива на база на съществуващите природни и историческо-културни дадености, а така също и на традициите на местната общност. По-нататъшното му развитие е свързано с разнообразяване на формите му и взаимното им допълване.


Развитие на ефективно селскостопанско производство

Фактори за ефективното селскостопанско производство са мащабите на отделните бизнеси, използваните технологии и техника, качеството на управление, основните и подкрепящи го структури. Излизането на българския селскостопански производител на ЕВП на ЕС и присъединяването на страната към Общата селскостопанска политика дава възможност за целенасочено съдействие на перспективните селскостопански сектори и производители.2. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
Външни за общината клиенти на приоритетните секторни отрасли

(главно – потребители на земеделска и хранителна продукция и туристически услуги)
Местните предприемачи, разчитащи на съдействието на Общината

(главно – производители на земеделска и хранителна продукция и предприемачи в туризма)
Големите външни инвеститори в общинската икономика

(главно – в балнеотуризма, интензивното земеделие, хранителната промишленост, услугите)
Потенциални нови инвеститори от страната и от чужбина

(главно – в сферата на туризма и свързаните с него производства и услуги)
Партньори на Общината в страната и в чужбина

(главно – съседни общини и териториални общности със сроден местен стопански комплекс)
Централните власти и техните деконцентрирани звена в региона

3. Задачи на комуникационната стратегия
От гледна точка Общинския план за регионално развитие за периода 2007 – 2013 г. Стратегията за икономическо развитие на общината за 2007-2015 г., в Комуникационната стратегия на община Хисар се очертават следните основни задачи:

- изграждане (у нас и в чужбина) на общ позитивен имидж на общината, като привлекателно място за живот, забавления, бизнес и инвестиции; със съвременна техническа и социална инфраструктура и високо качество на услугите, с конкурентоспособен туризъм, селско стопанство и преработвателна индустрия, със съхранена природна среда и културно-историческо наследство, с прочути археологически паметници и богат културен живот, с чиста, разнообразна и красива природа и добър жизнен стандарт за своите граждани – с цел повишаване на външния интерес и привличане на кадри и инвестиции отвън в община Хисар;

- широко оповестяване (сред потенциални клиенти и инвеститори у нас и в чужбина) на стратегията на ускорен икономически растеж, приоритетните сектори и стимулите за инвеститорите възприети от местните власти с цел повишаване на доверието в местната икономическа политика и стопанска среда в Хисар;

- популяризиране в страната и в чужбина на лечебната сила на хисарските минерални води и хилядолетните традиции на града в балнеолечението – с цел налагане на общината като водещ балнеоложки център на Балканите и утвърждаване на запазените марки на Хисар в спа-туризма;

- популяризиране в страната и чужбина на природните, археологически и културно-исторически богатства на общината и на съвременните и качествени туристически услуги, предоставяни на техните посетители и на гостите на общината – с цел развитие на алтернативните форми в приоритетния отрасъл туризъм;

- популяризиране в страната и чужбина на чистата природа, води и въздух в общината – с цел развитие на приоритетния отрасъл земеделие;

- създаване на адекватна информационно-рекламна инфраструктура за комуникация и връзка между заинтересованите страни – с цел облекчаване и стимулиране на полезните партньорства за икономическо и социално развитие (публично-частни, публично-публични и частно-частни);

- издигане на авторитета на Хисар в страната и в Европа – с цел отстояване интереса на общината в националното икономическо програмиране и в процеса на усвояване на еврофондовете;

- активни контакти със сродни териториални общности и със сродни целеви групи за комуникационно възд0ействие в страната и в чужбина – с цел използване на чужд ценен опит и настойчиво промоциране на сравнителните предимства на Хисар спрямо регионите – преки и косвени конкуренти в основните насоки на развитие;

- постоянно информиране и включване в реализацията на комуникационната стратегия и планове на Общината и на различните териториални, професионални, възрастови и социални групи на местното население – с цел повишаване самочувствието на жителите на Хисар и готовността им да съдействат за реализация на стратегията за растеж, възприета от общинската администрация;

- изграждане на общо за фирмите на Хисар промоционално ноу-хау;

4. Основни дейности
4.1. Комуникационната стратегия в насоката за създаване на по-добра и регулирана инвестиционна среда включва следните основни дейности:


  • Създаване и редовно актуализиране на интернет страницата на общината

Интернет и средствата за електронна комуникация трябва да бъдат използвани в по-голяма степен при информиране на местния бизнес и потенциалните инвеститори, защото позволяват лесно и бързо разпространение на информацията и подпомагат диалога с населението. Най-важните новини и информации, свързани с институционалната и кадрова подкрепа на местния бизнес, а така също и с бъдещи инвестиционни проекти трябва да бъдат достъпни на създадената с настоящия проект и ежедневно обновяваната страница, която може да подпомогне хората, търсещи практически насочена информация. Страницата ще съдържа препратки към всички стратегически програмни документи, оперативни програми и текущи проекти, други разработки на общината в приоритетните стопански сектори.


  • Връзки с медиите

Създаването на добри взаимоотношения с медиите изисква провеждане на следните дейности:

- организирани посещения за журналисти във връзка с инвестиционни проекти;

- изпращане на информации за медиите при важни събития, свързани с общината;

- разпространяване на подлистници в най-подходящите вестници и публикации за успешните проекти и кандидатури.
  • Публикации

- изработване и разпространение на брошури, съдържащи информация за ключовите секторни стратегии и основните тенденции в развитието на общината;

- изработване и разпространение на публикации, доклади, информационни бюлетини, наръчници, обобщени информации за проекти, свързани с приоритетите в общината.
  • Рекламни инициативи и промоции

- организиране на промоции за нови дейности в общината;

- участие в инвестиционни форуми;

- иницииране и провеждане на семинари, изложби, презентации, конкурси;

- организиране на тематични празници и фестивали.


4.2. Комуникационната стратегия в насоката за развитие на диференцирания туризъм в общината включва следните основни дейности:


   • Иновационно развитие на действащия Туристически информационен център (ТИЦ) и обогатяване на предлаганите услуги

Туристическият информационен център следва да бъде оборудван с мултимедийна зала за презентиране на културно-историческите и природни забележителности на територията на община Хисар. Необходимо е да се създаде уеб базирана географска информационна система (ГИС) с електронна база данни за туристическите маршрути и интерактивен капацитет за промоция и наблюдение на туристическите продукти. Информацията в електронната база данни трябва да се актуализира редовно и да предлага възможност за обмен на данни с други подобни информационни центрове.

В бъдеще Туристическия информационен център следва да се развива като център за разработване, налагане и оценяване и стимулиране на качеството на туристическите услуги.

Следва да се стимулира в развитието на ТИЦ и в стопанските сфери на дейност и превръщането му в основен местен рекламен агент и/или туроператор.


  • Изработка на лого, рекламни материали и сувенири

Наред с прилагане на всички съвременни методи за реклама и маркетинг, общината се нуждае от лесно разпознаваема търговска марка”. Тя предполага създаване на уникално рекламно послание (мото, слоган) и туристически/търговски знак (лого), подготовка и изработка на печатни рекламни и информационни материали, а така също сувенири, характерни за региона и отразяващи местните традиции и обичаи. Например:

- триезичен рекламен пътеводител (български, руски и английски) за туристическите маршрути в региона;

- двуезични туристически карти (български и английски) на традиционни маршрути, екопътеки, места за селски туризъм и традиционно занаятчийство;

- триезични промоционални брошури (български, руски и английски), съдържаща информация за по-важните природни и културно исторически забележителности на територията на общината;

- промоционални флаери за туристите на български и английски език;

- плакати и пощенски картички.

При проектирането и изработката на изброените материали следва да се използват средствата на „двустепенната реклама” – изказвания на видни личности и общественици, родени или живеещи на територията на общината, известни дейци на културата, изкуството, науката и спорта, които често посещават природните и културно-исторически забележителности на територията на общината. Наличието на многобройни и посещавани бази на централни ведомства, научни институти, творчески съюзи дава прекрасни възможности за това;


   • Интерактивни рекламни и информационни материали:

- изработка и разпространяване на мултимедийни рекламни продукти;

- създаване на продукти за аудио- и видео-реклама;

- създаване и разпространение на продукти за интернет- реклама;

- подготовка на информационен контент, доставка на хардуер и софтуер и въвеждане на „електронни екскурзоводи”, „GSM-екскурзоводи”, „МР3-екскурзоводи”, „говорящи карти”, „интерактивни разговорници” (поне триезични) и други.
   • Промоционални дейности

- провеждане на национални и регионални медийни кампании чрез организиране на еднодневни посещения в общината на журналисти от водещи електронни медии, вестници и туристически списания, включително журналисти от чуждестранни медии, акредитирани в България, а така също и туроператори, пред които ще бъде представени туристическите продукти като балнеологически и археологически туризъм, екологичен и селски туризъм, спортен, ловен и екстремен туризъм и др.

- промоция на туристическите продукти на туристически панаири и борси;

- инкорпориране на интернет-страницата на туристическите продукти в сайтове на различни туристически агенции;

- разпространение на изработените рекламни материали и сувенири в хотели и ресторанти в региона, туристически информационни центрове в страната, бензиностанции, Пловдивския панаир и др;

- организиране на конкурси, стимулиращи стремежа към висок професионализъм и качество, ежегодно връчване на награди (грамоти, плакети и др.) за най-добър хотелиер, ресторантьор, гид, аниматор и др., като за целта бъдат изработени и популяризирани подходящи критерии.


   • Промоционално обучение по предлагане на туристически услуги

- създаване на база данни с местните кадри, заети с предлагане на туризъм;

- подготовка и изготвяне на кратък наръчник, съдържащ основните принципи и правила, които трябва да бъдат спазвани при предлагане на съвременен туристически продукт (наръчникът ще се разпространява по електронен път или в хартиен вид и ще се създаде със съвместните усилия на бизнеса и общината);

- създаване на Център за туристическа квалификация и преквалификация (желателно е в партньорство със съседни общини);

- периодично провеждане на обучителни семинари за повишаване квалификацията на професионалните туристически кадри (на семинарите ще се обмени информация за добри практики в общината, с което да се постига и промоционален ефект);

- организиране на програми за обучение на непрофесионални кадри (в селски, еко-, и хоби-туризъм и други форми на алтернативен туризъм) – с цел постигане и на промоционален и лансиращ ефект;

- организиране на състезания за най-добър майстор в основните професии, свързани с туризма;
  • Анимация и пиар

Обогатяване на културния календар на община Хисар чрез организирането на:

- Пролетен фестивал – ритуали, които представят богатството от обичаи, фолклор и традиции в региона, неговата автентичност, запомняща се атмосфера, спортни турнири, празници на виното, празници на розата и др.;

- Туристическа борса, която включва представяне на продукти на традиционните за общината занаяти – „местна гордост”, обучение на туристи в занаяти, дегустации на местни кулинарни специалитети, изложба на икони и др.;

- Конкурс за есе на тема „Как виждам бъдещето на моя роден край”, с цел приобщаване на младите хора от общината при реализацията на стратегията за развитие на туризма.


4.3 Комуникационната стратегия в насоката за развитие на ефективно селскостопанско производство в общината включва следните основни дейности:


   • Изграждане на уеб-базиран земеделски Бизнес-инкубатор, с функции и на общински рекламен и информационен център за земеделците и преработвателите;

Центърът трябва да предлага и консултации за успешно стартиране на бизнес, методическа помощ при разработване на бизнес планове, намиране на подходящи източници на финансиране, използване на възможностите за финансиране по програми на ЕС и различните форми на публично-частно партньорство, идентифициране на бизнес-партньори, подпомагане на микро- и малките предприятия за възприемане на информационните и комуникационни технологии, консултации по:

- изработка на мото и лого, материали и сувенири на земеделските ферми;

- лансиране на уеб-базирани информационни кампании;

- извършване на общи промоции при панаири и борси,

- организиране на общински и междуобщински състезания и връчване на награди – “Най-добър млад предприемач” и “Най-добър млад земеделец”;

- консултантска помощ за включване с проекти в правителствени и европейски програми и инициативи в сферата на земеделието и преработвателната промишленост.
   • Използване на възможностите на подхода „Лидер” в ЕС

- комуникационно взаимодействие с научно-изследователските среди;

- комуникационно взаимодействие с институциите и кадрите във висшето и средно-специалното образование;

- комуникационно взаимодействие с медийните среди;

- комуникационно взаимодействие с потребителските организации;

- комуникационно взаимодействие с асоциациите на индустриалците;

- комуникационно взаимодействие с реалторските фирми у нас и в ЕС;

- комуникационно взаимодействие със земляческите групи;

- комуникационно взаимодействие с партньорски МИГ в страната и в ЕС;5. Изпълнение на комуникационната стратегия
 Изготвяне на ежегоден работен план за реализация на комуникационната стратегия, в който да се актуализират, прецизират и допълнят видовете и формите на комуникационните дейност, целевите групи за комуникация, а така също и конкретните форми на публично-частно партньорство за изпълнение на работния план;
 Провеждане на регулярни работни срещи на заинтересованите среди, в съответствие с работния план за реализация на комуникационната стратегия;
 Подобряване на взаимодействието между местните власти, собствениците на туристически обекти, НПО и обществеността за развитието на приоритетните отрасли.
6. Мониторинг
 Провеждане на периодични проучвания сред инвеститорите и туристите за удовлетвореността им от обслужването (административно, информационно, хотелиерско, ресторантьорско, туроператорско, транспортно);
 Засилване на контрола върху обслужването от страна на общинската администрация;
 Създаване на система за публчен контрол върху качеството на предлаганите услуги.
7. Очаквани резултати
 Развитие на приоритетните сектори на икономиката на територията на общината;
 Разработване на инвестиционни проекти и привличане на частни инвеститори, в това число чуждестранни;
 Постигане на стабилни темпове на икономически растеж;
 Генериране на допълнителни и нарастващи приходи за Общината;
 Повишаване на качеството на живот на жителите на общината;
 Превръщане на Община Хисар в модерна и търсена дестинация на вътрешен и международен туризъм.
ЧАСТ II:
ПЛАН ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ
Една от основните причини за ниската инвестиционна активност в Община Хисар е недостатъчната информираност за добрия местен потенциал за развитие на разнообразни форми на туризъм и промишлено производство. Налице е недостиг на информация за конкретни инвестиционни проекти, които могат да се реализират с активното участие на Община Хисар и на инвеститори от частния сектор. Тази предпоставка налага приемането на План за информиране на инвеститорите и конкретен План за действие. Специално място в плана е отделено на мероприятията за успешното утвърждаване на жизнеспособен и устойчив бизнес в местни микро- и малки селскостопански и индустриални предприятия, както и на силно диверсифицирания туризъм и свързаните с него услуги.

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Планът за информиране на инвеститорите кореспондира с одобрените в Стратегията за икономическо развитие на Хисар и Програмата за реализацията й, както и с приоритетните направления за развитие на дифиринциран туризъм и на ефективно земеделие в Община Хисар. Документът има отношение за подготовка на предприемачеството и стимулиране на интереса на потенциалните инвеститори за изпълнение на мероприятията и конкретните проекти, отразени в стратегиите.

Планът съдържат мерки, идентифицирани като необходими за информиране на потенциалните инвеститори и предприети с цел изграждане на благоприятна комуникационна среда за подобряване на икономическото развитие на Община Хисар.


За успешното реализиране на тези действия е необходимо както максимално мобилизиране на ресурсите и потенциала на местната власт в Община Хисар, така и на активно участие на местните сдружения на работодатели, професионалните съюзи, НПО и други социални партньори в общината.
2. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ДЕЙСТВИЯ
Обща цел на Плана е информиране на обществеността за изпълнението на целите по изграждане на позитивен имидж на общината, като привлекателно място за богати и разнообразни форми на туризъм, бизнес и инвестиции; като община с потенциал на териториален център със съвременна инфраструктура, повишено качество на услугите, конкурентоспособен туризъм, селско стопанство и преработвателна индустрия, съхранена природна среда и културно-историческо наследство, прочути археологически паметници и богат културен живот, чиста околна среда и добър жизнен стандарт за своите граждани; правилно позициониране в регионален, национален и международен план със съответния инструментариум на комуникационния микс;
Изпълнението на целите в съобразно с дефинираните индикатори за прогрес, за постигнатия напредък и ползите за обществото в съответствие с Общинския план за регионално развитие през периода 2007-2013 г. и с двата секторни приоритета.

3. ПРИОРИТЕТИ
Планът за действие се предвижда да бъде реализиран в две направления, които са съобразени с целите и приоритетите на действия, както и с процеса на изпълнение на двете секторни общински стратегии:

- комуникационна стратегия в подкрепа на местния земеделски бизнес и преработвателни предприятия;

- комуникационна стратегия за развитие на интегриран туристически продукт.

Още през 2007 г. усилията трябва да бъдат насочени към полагане основите на ефективна политика за информиране на инвеститорите за природното и културно-историческото наследство на общината, заедно с възможностите за развитие на значителен брой разнообразни и интегрирани туристически продукти; за насърчаване на местните стопански дейности, съпътстващи туризма и за адекватната маркетингова инфраструктура.

За изпълнението на посочените мерки ежегодно се разработва работна програма, която се приема от Обществен съвет. Тя е отворена за актуализация в зависимост от изменението на вътрешната и външна среда.

4. ДЕЙСТВИЯ
Основните действия, необходими за изпълнение на Комуникационната стратегия са посочени в приложения по-долу график. Плановият хоризонт обхваща периода 2007-2009 г., като приетият краен срок на Плана съответства на сроковете, заложени в двете ключови секторни стратегии на община Хисар, чрез които ще се извърши преструктурирането на общинската икономика в областта на туризма, земеделието и преработвателната индустрия.

Изпълнението на плана за действие на Комуникационната стратегия гарантира реализацията на целите и задачите, заложени в приетите стратегии за развитие на общината за периода 2007-2013 г.ЧАСТ III: ГРАФИК НА ГАНТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА ХИСАРДейност

Планов период

(години по тримесечия)

2007

2008

2009

I.Комуникационна стратегия в подкрепа на местния бизнес и потенциалните инвеститори
1. Комуникационно ангажиране на интернет страница

2. Връзки с медиите

3. Публикации

-брошури за Стратегията

-брошури за секторните приоритети

-месечни информационни бюлетини

4. Промоционални инциативи

II.Комуникационна стратегия за развитие на диверсифициран туризъм
1.Развитие на Туристически информационен център

2. Изработка на лого и марка на туристическия продукт, туристически пътеводител, карти - промоционална туристическа брошура

3. Изработка на флаери, плакати, пощенски картички и традиционни местни сувенири

4. Подготовка и изработка на електронни рекламни и информационни материали;

5. Промоционални дейности на туристическия продукт на панаири и борси, в информационните центрове на различни туристически оператори;

6. Подготовка и разработване на културен календар за общинските мероприятия;

7. Организиране на конкурси, тематични празници

8. Обучение и повишаване на квалификацията на кадрите, заети в туризма
- създаване на база данни за местните кадри от туристическия сектор

- разработване на туристически наръчник и етичен кодекс на заетите в туризма

- провеждане на обучителни курсове и семинари за повишаване квалификацията на туристическите кадри

III.Комуникационна стратегия за развитие на ефективно земеделие
1. Изграждане на уеб-базиран земеделски бизнес инкубатор с функции и на информационен център

2. Използване на комуникационния потенциал на Подхода „Лидер”

IV.Мониторинг по изпълнението на Комуникационния план
1. Контрол по изпълнение на секторните приоритети от страна на общинската администрация

2. Провеждане на периодични проучвания сред бизнеса, инвеститорите и туристите за удовлетвореността от хода на релизацията на секторните стратегии

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница