Концепция за работата като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, изготвена на основание чл. 45 от зсв от Теодора Точкова, кандидат за заемане на длъжността Главен инспектор в ивссстраница1/3
Дата01.12.2017
Размер498.75 Kb.
Размер498.75 Kb.
  1   2   3

Вх. № КП-511-00-1/13.02.2015г.
До Комисията по правни въпроси към Народното събрание на

Република България


КОНЦЕПЦИЯ за работата като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, изготвена на основание чл. 45 от ЗСВ от Теодора Точкова, кандидат за заемане на длъжността Главен инспектор в ИВСС

Уважаеми дами и господа народни представители,

През изминалата една година между двете процедури за заемане на длъжността Главен съдебен инспектор настъпиха много промени в обществено- политическия живот на България, в работата на институциите, отговорни за качествено осъществяване на правораздаването, както и в осъзнаването на независимостта на съдебната власт от страна на самите магистрати. Тези промени бяха адекватна реакция на дълбоката институционална криза, в която се оказа съдебната власт в България и на липсата на доверие в правораздаването от страна на гражданите и обществото. Под влияние на гражданското общество и на европейските институции, започнаха някои оздравителни процеси в съдебната власт, които вече дават резултати. Те трябва да намерят отражение в дейността на Инспектората към ВСС, в качеството му на орган, който да катализира подобряване на бързината и качеството на правораздаването, както и ограничаване на предпоставките за корупционни практики в съдебната система.

В настоящото изложение, съобразявайки започналите процеси по реформиране на съдебната система, искам да изложа обновените си виждания за развитието на Инспектората към ВСС и да акцентирам върху целите, които си поставям и способите за постигането им, които ще използвам, ако бъда избрана на длъжността Главен инспектор в ИВСС. Смятам, че притежавам нужните професионални и нравствени качества за заемане на длъжността. Отговорен човек съм, диалогичен и умерен, който познава "отвътре" проблемите в съдебната система и може да предложи работещи решения за преодоляването им. Имам дългогодишен административен опит, който ме е научил, че екипната работа в условията на добър психоклимат в институцията е гарант за добре свършена работа и професионални успехи.

За да ви се представя, ще повторя професионалната си биография. Съдия съм от кариерата, целият ми професионален път е преминал в органите на съдебната власт- младши съдия, районен съдия, заместник- председател на РС- Хасково, съдия в Окръжен съд- Хасково и от 03. 01. 2007г. до момента Председател на Административен съд- Хасково. Имам ранг "Съдия във ВКС и ВАС". Като съдия в районен и окръжен съд съм разглеждала граждански, административни и търговски дела, а от създаването на АС- Хасково- административни и касационни с наказателно- административен характер дела. В работата си като Председател на Административен съд- Хасково мога да акцентирам на това, че нашият съд е много добре работеща част от системата на правораздаването, за което говорят данните в отчетните ни доклади- за периода 01. 03. 2007г. до 31. 12. 2014г. сме разгледали общо 8801 дела, от които свършени през този период са 8665 дела, а от тях 7566 дела или 87,32 %- свършени в тримесечен срок, като през изминалите близо осем години 73, 57 % от делата, които са проверени от ВАС по реда на инстанционния контрол са върнати с потвърдени съдебни актове. Работим в самостоятелна сграда, построена изцяло за нуждите на съда, получихме признанието "Съд модел" от Програмата за развитие на съдебната система и спечелихме проект по ОПАК в партньорство с Административен съд- Пазарджик и Административен съд- Смолян, който изпълнихме успешно в края на 2014г. с наименование "Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено правораздаване". За тези успехи заслуга има целия колектив на съда- съдии и съдебни служители, които отдават цялата си енергия и всеотдайност в изпълнение на служебните си задължения.

I. Въведение.

Инспекторатът към ВСС е нов и уникален орган на съдебната власт, създаден с Четвъртото изменение на Конституцията на РБългария. Основна функция на Инспектората към ВСС е да проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, прокурорите и следователите при осъществяване на техните функции, като считам, че с дейността си досега този орган е успял да докаже на обществото, че способства за спазването на това равновесие- между независимостта и отчетността на съдебната власт.

В Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, изготвена от Министерство на правосъдието и приета от Народното събрание на 21. 01. 2015г. изрично е подчертана ролята на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт. За постигането й е предвидено изграждане на капацитет на Инспектората да следи за системни корупционни фактори в работата на органите на съдебната власт. Включително- оценка на нуждата от законодателни и организационни промени в ИВСС относно създаването на съдийски и прокурорско- следователски екипи при осъществяване на функциите му.

Като ключов орган, наред с ВСС при осъществяване на съдебната реформа, дейността на Инспектората към ВСС е под непрекъснатия мониторинг на Европейската комисия. В докладите на Комисията до Европейския парламент и съвета относно напредъка на България, по механизма за сътрудничество и проверка, се отчитат постигнатите резултати от дейността на този орган. В изпълнение на правомощията му по чл. 54 от ЗСВ от Инспектората са извършени многобройни независими проверки на съдилища и прокуратури. В резултат на тях са отправяни препоръки във връзка с управлението на съдилищата и практиките в съдебната система и е възприет по- енергичен подход спрямо дисциплинарната дейност. Европейската комисия отчита в един от докладите си , че "контролната дейност на инспектората има положителен принос за подобряване на дисциплината и отчетността в съдебната система...". Наред с това в последния отчет за дейността на Инспектората към ВСС за 2013г., като конкретни резултати от дейността му през годините е отчетено повишаване на качеството на правосъдието чрез въвеждане на установени добри модели в органите на съдебната власт и преодоляване на негативните практики, по- добра организация на административната дейност и организацията при управлението на делата, увеличаване степента на предвидимост и предсказуемост на правораздаването чрез уеднаквяване на съдебната практика, напредък в ограничаване на предпоставките за корупционни практики в съдебната система. Като изцяло положителна се преценява дейността на Инспектората към ВСС във връзка с допълнителната дейност към правомощията му, а именно- по разглеждане на жалбите срещу нарушенията на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок.

Извън позитивните резултати от дейността на ИВСС, Европейската комисия в предпоследния си доклад до Европейския парламент и съвета, относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 22. 01. 2014г. отчита и слабости в дейността му. Критиките са в насока, че "Инспекторатът анализира статистически данни за спазването на сроковете или контролира прилагането разпределението на делата на случаен принцип, но рядко проверява качеството на преписките по делата, нито систематично отчита натовареността...". Поради това в Доклада е отправена и конкретна препоръка към ИВСС, а именно същият да преориентира работата си, за да действа проактивно за насърчаване интегритета и ефикасността на съдебната система. В смисъл да работи за осигуряване нейната независимост и ефикасност, т. е. за качеството и срочността в работата на съдилищата, прокуратурата и следствените органи.

Същата констатация се съдържа и в последния мониторингов доклад на Европейската комисия от 28. 01. 2015г., като Инспекторатът към ВСС е окачествен като ключов фактор за насърчаване на спазването на етичните норми и ефикасността на съдебната власт. Макар и насочени към ВСС, препоръките за прозрачни съдебни назначения, подобряване сигурността на системата за случайно разпределение на делата на случаен принцип, въвеждане на ясни процедури и стандарти за санкциите при дисциплинарните производства, имат съществено отражение и към дейността на ИВСС, тъй като именно чрез осъществяване на правомощията му по качествено нов начин, същият би могъл да въздейства на ВСС в процеса по управлението на органите на съдебната власт и санкционирането на негативните прояви, съставляващи дисциплинарни нарушения.

Критики към ИВСС се съдържат и в публикувания през м. март 2014г. одитен доклад на Сметната палата за извършен одит на изпълнението "Институционално изграждане и ефективност на инспекционната функция на Инспектората към ВСС" за периода от 01. 01. 2008г. до 31. 12. 2012г. В него, макар да се отчита, че през одитирания период от ИВСС "са положени усилия резултатите от извършената инспекционна дейност да имат общ дисциплиниращ ефект по отношение на бързината, прозрачността и уеднаквяването на съдебната практика и за подобряване качеството на правораздавателната дейност" е направен кардиналният извод, че процесът по институционалното му изграждане не е приключен. Нещо повече, направена е оценка, че "пропуските и недостатъците в институционалното изграждане и в осъществяването на инспекционната функция на Инспектората, определят дейността му като недостатъчно ефективна за реализиране на реформата в съдебната система". В резултат на извършения одит са дадени препоръки към главния инспектор на Инспектората за ускоряване на институционалното му доизграждане и за подобряване на управлението и изпълнението на инспекционната дейност. В актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, изготвена от МП също е предвидено, че следва да се извърши анализ и оценка на състоянието на ИВСС и практиката му с оглед преценка нуждите от законодателни и организационни промени, както и изготвянето на план от самия ИВСС за институционалното му укрепване.

Именно целите, поставени в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, насоките на ЕК, препоръките на Сметната палата в одитния доклад и повишените очаквания на обществеността към дейността на Инспектората, определят и моите виждания за по- нататъшното развитие на този орган.


II. Основни цели и приоритети.

Основните цели и приоритети на ИВСС, през призмата на които следва да се очертаят параметрите на необходимите промени, за да се оптимизира дейността му, откривам в следното:1. ИВСС да продължи да бъде коректив на работата на съдебната система. Освен явната контролна дейност по проверка на организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи и организацията по образуването и движението на делата, както и приключването им в установените срокове, Инспекторатът следва най- вече да анализира събраните при проверките данни и да предприема мерки за преодоляване на слабостите, вкл. чрез предлагане на носителите на законодателна инициатива на проекти за конкретни законодателни промени.

2. Да се засили активността на Инспектората към ВСС при противоречива съдебна практика, установена при осъществяване на контролната дейност, да сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления.

3. На базата на единни критерии и правила при оценка на резултатите от извършените проверки да използва правомощията си по отправяне на предложения за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати и административни ръководители при констатирани сериозни и системни нарушения и слабости в дейностите по организацията по образуването, движението и приключването на делата в установените срокове и в организацията на административната дейност. Да се осигури непротиворечивост, последователност и предвидимост на дисциплинарните мерки, предлагани от ИВСС при сходни нарушения.

4. Да се засили ролята на ИВСС при атестиране на магистрати и при назначенията на административни ръководители.

5. ИВСС да способства за ограничаване на корупционните практики в органите на съдебната власт чрез въвеждане на ясни правила и критерии за оценка на организацията на административната дейност, организацията по образуването, движението и приключването на делата, свършването им в разумните срокове и използване на случайния принцип на разпределяне на делата и преписките. В този смисъл следва да се изгради капацитет на ИВСС да следи за системни корупционни фактори в работата на органите на съдебната власт.

6. Да се повиши отчетността, публичността и прозрачността в дейността на ИВСС.

Чрез постигането на всички тези цели ИВСС ще способства за утвърждаване на върховенството на закона.III. Мерки за постигане на набелязаните цели и приоритети.

За постигане на набелязаните цели следва да се направи преоценка и се предприемат мерки по актуализиране на правната рамка, организационно- управленската структура, човешките ресурси, информационната осигуреност, планирането и изпълнението на инспекционната дейност, както и належащи мерки за повишаване отчетността, публичността и прозрачността в дейността на ИВСС. Всички тези идеи за бъдещи мерки, повишаващи ефективността на ИВСС ще бъдат разгледани и през призмата за необходимостта от справяне с корупционните явления в българската съдебна система, едно от проявленията на които са съмненията за нерегламентирано въздействие върху програмата за случайно разпределение на делата.


1. Правна рамка.

ИВСС е създаден с Конституцията на РБългария- чл. 132а / нов- ДВ, бр. 12/ 2007г./ с основно правомощие да проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга тяхната независимост. Организацията и дейността на Инспектората са уредени в ЗСВ- Глава трета и Глава трета "а", където са разписани лимитативно правомощията му. На свой ред, същите са очертани в Правилника за организацията на дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и на експертите, приет от ИВСС / ДВ, бр. 63/ 07. 08. 2009г., в сила от 07. 08. 2009г./. Правомощията на Инспектората могат да бъдат условно разделени на няколко групи:

- с контролен характер- по проверка на организацията на административната дейност на органите на съдебната власт и организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;

- с аналитичен характер- по анализ и обобщаване на делата, приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите;

- с дисциплинарен характер- по отправяне на предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи и административни ръководители на органите на съдебната власт;

- със сигнален характер- по сигнализиране на компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления при противоречива съдебна практика, установена при осъществяване на дейността по т. 3 от ал. 1 на чл. 54 от ЗСВ, сигнализиране на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт и ВСС при нарушения, установени при осъществяване на дейностите по т. 1- 3 от ал. 1 на чл. 54 от ЗСВ и отправяне на сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително компетентните органи на съдебната власт;

- с управленски характер- по обсъждане на предложения от Министъра на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт в частта му относно бюджета на Инспектората и представянето му на ВСС;

- с отчетен характер- по изготвяне и представяне на ВСС на годишна програма и отчет за своята дейност, предоставяне ежегодно публично на информация за своята дейност и публикуване отчета за дейността си на страницата на ВСС в интернет;

- допълнителни функции по чл. 60в- чл. 60д от ЗСВ, регламентирани в новата Глава трета " а" от ЗСВ / ДВ бр. 50/ 2012г./ "Разглеждане на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок ";

Изхождайки от посочената нормативна база, се извежда извода, че основните задачи, поставени пред ИВСС са набирането на информация, нужна за управлението и контрола на съдебната власт, анализирането й и отправяне на сигнали и предложения до компетентните органи, с цел предприемането на адекватни мерки за преодоляване на слабостите в процеса на правораздаването.

Разглеждайки така очертаната правна рамка и по- конкретно подзаконовата нормативна уредба на дейността на ИВСС, регламентирана в приетия от него Правилник за организацията на дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и на експертите, се налага извода, че същите очертават правомощията и начина на функциониране на ИВСС и неговата администрация най- общо, без обаче да конкретизират по- подробно дейността му. Ето защо се налага вътрешната уредба на дейността на ИВСС да създаде по- подробна и изчерпателна нормативна основа за функционирането му, съобразена със спецификата на вменените му правомощия. Това налага на първо място изготвянето на стратегически документи, определящи мисията, визията, целите и приоритетите за работата на ИВСС. На базата на тези стратегически документи, следва да стъпят тези с оперативен характер, за постигане на краткосрочните цели, в които да се съдържат изрични критерии и показатели за измерване на очакваните резултати и отчитане на напредъка от дейността на Инспектората. Съобразно стратегическите и оперативните цели, следва да бъде съобразена и останалата вътрешна нормативна уредба на дейността на ИВСС.

Нормативното уреждане на правомощията на Инспектората следва да бъде подчинено на ясни принципи и изградено съгласно предварително утвърден механизъм, позволяващ изпълнението на законовите му функции. При изработването на вътрешната нормативна база за дейността на ИВСС трябва да се използва следния механизъм от последователни стъпки:

- идентифициране на целите, съобразно стратегическите и оперативните документи;

- анализ на съществуващата вътрешна нормативна уредба и оценка за съответствието й с поставените стратегически и оперативни цели;

- актуализиране на вътрешната нормативна уредба, съобразно преценката за съответствието й с поставените стратегически и оперативни цели;

- анализ на резултатите от прилагането на актуализираната нормативна уредба и предприемане на последващи действия за оптимизирането й.

В тази връзка сред вътрешните нормативни документи, които следва да бъдат актуализирани са Правилника за организацията на дейността на Инспектората към ВСС и за дейността на администрацията и на експертите. Необходимо е в Правилника да се уредят подробни и изчерпателни процедури, свързани както с основната дейност на ИВСС, така и с организацията на неговата работа, включваща правомощията и задълженията на Главния инспектор, на инспекторите, на общата и специализираната администрация досежно оперативната им работа. Основните насоки, в които следва да се измени и допълни Правилника са определяне на ред и процедури за свикване на заседания на Инспектората, изчерпателно регламентиране на въпросите, които подлежат на обсъждане на заседания от Главния инспектор и инспекторите, да се предвидят срокове за връчване на акта за резултатите от проверката, за произнасяне от Главния инспектор по постъпило възражение срещу акта, както и за изпращане на предложение до ВСС и административния ръководител на органа на съдебната власт за налагане на дисциплинарно наказание. От съществено значение с оглед разписаните в ЗСВ правомощия на ИВСС и законовите изисквания за изпълнение на дейността му е да бъде регламентирана в Правилника процедура за сигнализиране на компетентните органи за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления при установена противоречива съдебна практика, както и да се приведе същия в съответствие със законовото изискване за определяне на проверяващия екип по сигнали чрез електронно разпределение. Необходимо е също така да бъдат включени като част от Правилника и правилата за провеждане на процедурата по разглеждане на заявленията срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, които към настоящия момент са уредени в приетата с решение по Протокол № 13/ 09. 05. 2014г. на ИВСС Методика за дейността на Инспектората към ВСС по Глава трета " а" от ЗСВ. Тази нормативна промяна се налага с оглед обстоятелството, че именно в Правилника, като основен вътрешен акт на ИВСС, се регламентират конкретните му дейности и процедури за осъществяването им, докато методиката има за свое предназначение описването единствено на практически методи и последователности от действия при извършването на определена практическа дейност.

Прави впечатление и пълната липса на правна основа, регламентираща осъществяването на аналитичните функции на ИВСС, които към момента се извършват ограничено, в рамките на всяка отделна проверка. Липсва вътрешен механизъм, гарантиращ общия анализ на всички събрани данни от проверките, извършени от ИВСС. Само чрез такъв анализ могат да станат видими и да бъдат установени системни слабости. Включително слабости, навеждащи на извод за корупционни практики в съдебната система. В този смисъл следва да се подготви и приеме правна основа, с която да се регламентира подобна процедура, която да открива слабостите в процеса по организацията на административната дейност, в организацията по образуването, движението и приключването на делата в установените срокове, както и спазване на случайния принцип за разпределение на делата и преписките в органите на съдебната власт.

Относно вътрешната нормативна уредба, осигуряваща контролните функции на ИВСС е нужно разработването и утвърждаването на цялостна система от ясни критерии и показатели, която да осигурява еднакъв подход за обективно измерване на резултатите от дейността на органите на съдебната власт. Извършваната от Инспектората инспекционна дейност се базира на приетата през 2010г. Методика на ИВСС за провеждане на проверки. В нея са посочени целите и вида на извършваните проверки, методите и източниците на информация, етапите на проверките и структурата на акта за резултатите от тях. Нужно е обаче актуализирането й, като се прецени доколко същата съдържа ясни и коректни правила за осъществяване на инспекционната дейност. Например - редът за извършване на контролна проверка и съставянето на акта за резултатите в Методиката препраща към правилата за извършване на комплексна планова проверка и акта за резултати от нея, което е неточно с оглед характера на контролната проверка. В този смисъл следва да се прецизира Методиката, като се разпишат конкретни правила за провеждане на контролните проверки с цел установяване изпълнени ли са препоръките, дадени от предходни проверки. На следващо място, за осигуряването на канали за получаване на информация, въз основа на която да се приведат в действие разписаните в Методиката правила за провеждане на проверки, е нужно в Правилника за организацията на дейността на Инспектората към ВСС и за дейността на администрацията и на експертите да се посочат начините, посредством които се осигурява възможността на гражданите и организациите да подават сигнали до ИВСС, с които бива сезиран Инспекторатът за осъществяването на проверки ad hoc за допуснати пропуски по образуването и движението на конкретни дела. Съществен пропуск в актуалната вътрешна уредба на организацията и дейността на ИВСС е липсата на предвидена възможност за проверка на органите на съдебната власт за изпълнението на националните стратегии и планове за продължаване реформата на съдебната система и борбата срещу корупцията в системата, доколкото редица от набелязаните в стратегиите /плановете/ мерки, са от организационно естество, т. е. контролът за спазването им принадлежи именно на ИВСС- чл. 54 ал. 1 т. 1 от ЗСВ.

2. Организационно- управленска структура.

Организационната структура на Инспектората е определена в глава четвърта и пета от Правилника и според нея ИВСС се състои от Главен инспектор, 10 инспектори и администрация, ръководена от Главен секретар, разделена на специализирана администрация, структурирана в административно звено "Експерти" и обща администрация, структурирана в звена "Финанси и бюджет", "Административно - организационна дейност", "Човешки ресурси и правно обслужване", "Връзки с обществеността и международна дейност" и самостоятелни длъжности в общата администрация- служител по сигурността на информацията и системен администратор.

Считано от 01. 10. 2012г. с изменението на ЗСВ с ДВ бр. 50/ 2012г. досежно приемането на новата Глава трета "а", регламентираща разглеждането на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок е възложено на Инспектората да създаде специализирано звено от експерти, които да извършват проверка на заявленията по чл. 60а ал. 1 от ЗСВ.

Основният ръководен орган на Инспектората е Главния инспектор, чиито правомощия са разписаните в ЗСВ. Нему е възложено общото организационно и методическо ръководство на дейността на Инспектората, същият осъществява контрол върху дейността на инспекторите и по отношение на администрацията, но отношението на субординация между главния инспектор и инспекторите е само по организационните въпроси, без да се простира върху независимостта и подчинеността на инспекторите единствено на закона при осъществяване на техните правомощия. От друга страна, в правомощията на Главния инспектор е да утвърждава структурата на административните звена и щатните разписания на ИВСС, като чрез главния секретар осъществява контрол върху цялата администрация.

Инспекторите са самостоятелни държавни органи в рамките на ИВСС. Същите извършват проверките, участват и гласуват в заседанията на Инспектората, представляват същия по внесените от него предложения за налагане на дисциплинарни наказания пред ВСС, когато са определени за това от Главния инспектор и т. н.

Експертите са тези, които подпомагат дейността на Главния инспектор и на инспекторите, като участват в проверките, извършвани от ИВСС, в изготвянето на анализите и обобщаването на приключените дела и преписки, в изготвянето на предложения за приемането на тълкувателни решения и постановления, на предложения за дисциплинарни наказания, както и при разглеждане на заявленията по глава трета "а" от ЗСВ.

Обслужващите дейности, които подпомагат основната функция на Инспектората се осъществяват от предвидената в Правилника обща администрация.

Нужда от промяна в организационно- управленската структура на ИВСС се наблюдава по отношение на специализираната администрация- експертите. При прегледа на съществуващата структура, съобразно сега действащия Правилник за организацията и дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и на експертите, прави впечатление липсата на обособено звено, което с цел повишаване ефективността на Инспектората да обобщава и анализира събраната информация от извършените проверки в съдилищата и прокуратурите. Само чрез създаването на подобно звено, което да обобщава информацията от осъществените от ИВСС проверки и въз основа на професионален анализ да посочва пропуските и добрите практики на органите на съдебната власт, биха могли да се изработят проекти на конкретни стандарти за проверка, приети впоследствие на заседания на Инспектората, които да бъдат съобразявани в инспекционната дейност. От своя страна стандартите за проверка, изготвени в резултат на анализа на обобщените данни от инспекциите на ИВСС, ще спомогнат на същия да осъществи в пълнота основното си контролно правомощие без да засяга независимостта на магистратите, каквато препоръка се съдържа в предпоследния доклад на Комисията до Европейски парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 22. 01. 2014г. /виж четвърта препоръка по т. 1 „Независимост, отчетност и етика на съдебната власт” от раздел 3 „Заключения и препоръки” на Доклада/. Обособяването на подобно звено би било от значителна полза и с оглед функцията на ИВСС по разглеждане на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, доколкото негова задача също следва да бъде проучване, обобщаване и анализ на приложимата в това производство практика на ЕСПЧ по ЕКЗПЧОС по дела, страна по които е Република България. За яснота, относно характера на това т. нар. „аналитично звено”, следва да се посочи, че създаването на подобна структура е предвидено, макар и лаконично в чл. 60в ал.1 от ЗСВ. Дейността на това звено обаче, следва да бъде по- широкообхватна от извършването на проверката на заявленията по Глава трета „а” от ЗСВ, с включването и на функции по обобщаване и анализ на информацията от извършените проверки от ИВСС в органите на съдебната власт, както и обобщаване и анализ на практиката на ЕСПЧ по ЕКЗПЧОС по дела, страна по които е Република България.

Освен създаването на стандарти, които да послужат в контролната дейност на Инспектората, аналитичното звено отново чрез анализа на събраната при инспекционната дейност информация може да открие и оповести, както лошите, така и добрите практики на проверяваните органи на съдебната власт, които да послужат като вид "наръчник" в организацията на дейността на органите на съдебната власт. Този анализ на информацията ще даде възможност за подготовката от името на ИВСС на проекти на сигнали, предложения и доклади до органите на съдебната власт, респ. до други държавни органи, като окончателното им приемане да става с решение на заседание на Инспектората. Създаването на такова аналитично звено е дотолкова наложително, доколкото само при адекватния анализ на данните от извършените проверки могат да бъдат открити системни проблеми, свързани с ефективността на съдебната система и да бъдат предложени работещи решения за отстраняването им. Например при анализа и обобщаването на събраните статистически данни следва да се отчита проблема с натовареността на отделни органи на съдебната власт, който е основен причинител за решаването на дела извън разумните срокове. Целта на това аналитично звено в конкретния случай ще бъде изготвянето на предложения за приемане на единни правила на ИВСС, по които да се отчита спазването на разумните срокове, единни правила за обхвата и източниците на информация при извършване на проверките, правила за обективна преценка на натовареността на магистратите и съответния орган на съдебната власт, който се проверява, последното- до приемането на такива от ВСС/ с решение по Протокол № 60/ 11. 12. 2014г. са приети само Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател/ и т. н. Въобще, следва да се изследват обективно причините, свързани със забавяне срочното приключване на делата и прокурорските преписки и макар ИВСС да не може пряко да реши проблема, следва да изготвя работещи решения, които да реализира чрез правомощието си по чл. 54 ал. 1 т. 7 от ЗСВ, вкл. чрез предлагане на носителите на законодателна инициатива на проекти за конкретни законодателни промени.Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница