Конкурс извънкласните и извънучилищните дейностиДата03.04.2017
Размер51.91 Kb.
Размер51.91 Kb.

ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС


Извънкласните и извънучилищните дейности

(занимания по интереси )

- за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2017 г.

на тема:


Развиваща и подкрепяща образователна среда – творчество, успеваемост, духовност”
Синдикатът на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, организират международен конкурс за учители, педагогически специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност (занимания по интереси) с деца и ученици. В него могат да участват и научни работници, студенти, университетски преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища, както и експерти по образование.

Единството на обучителните и възпитателните функции на съвременната образователна система е от изключително значение за формиране на креативна, творческа, знаеща и можеща млада личност, носител на традиционните ни ценности, за да се реализира пълноценно като гражданин на страната си и на света.

Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е място не само за отдих и обучение на децата, а важен международен образователно-квалификационен, културен и обществен център, където се прилагат нови и уникални методи за извънкласното и извънучилищното възпитание на децата и учениците, за тяхното творческо, интелектуално, културно, духовно-нравствено развитие, за патриотичното им възпитание.

Конкурсът е една възможност да се обобщи, подкрепи и мултиплицира добрият педагогически опит, да се предложат иновативни идеи за постигане на тези цели. Стремежът ни е да се стимулира и все по-широко да се прилага извънкласната и извънучебната дейност с децата и учениците, като възпитателната работа се задълбочава и разширява.

Този конкурс е израз на нашето отношение, загриженост и подкрепа към проблемите на развиващото образование, обучението и възпитанието, към желанието за промяна на възпитанието на нашите деца, в хуманизирането на обществената атмосфера и духовния климат, в който те израстват и се формират като граждани.

Раздел „Добри практики”

Категории:

- Подготвителна група в детска градина/училище;

- Извънкласни дейности - 1. - 12. клас;

- Извънучилищни дейности.

Участници:

В раздел „Добри практики” могат да участват учители и други педагогически специалисти, работещи в България и в други страни, както и в българските училища в чужбина:

- в сферата на извънкласната дейност в училище (занимания по интереси - проекти, клубове, творчески формации и др.);

- в извънучилищната дейност (занимания по интереси в центрове за подкрепа на личностното развитие, в т.ч. ученически обсерватории, центрове за ученическо научно и техническо творчество, спортни школи, центрове за подпомагане на деца със СОП, общежития и други специализирани обслужващи звена в системата на предучилищното и училищното образование);

- с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата;

- с ученици от I до XII клас (6-18-годишна възраст).Българските участници трябва да са членове на Синдиката на българските учители.

Формат на конкурсната работа:

Писмено описание на добрата практика (до 5 стандартни страници без приложенията); компютърна презентация или друг интерактивен продукт, придружени с резюме. Авторът избира формата, чрез която най-добре да разкрие представените от него идеи и педагогически опит. Компютърната презентация следва да е на Power Point и да не съдържа прекалено обемни елементи, които биха затруднили нейното отваряне и оценяване.Изисквания към разработките:

- Автентичност - снимки, видеоматериали, продукти на учениците, показващи техните постижения, и други материали, доказващи постигнатите резултати;

- Устойчивост на опита;

- Извънкласните и извънучилищните форми (занимания по интереси) да подпомагат учебно-възпитателната дейност в класната стая;

- Наличие на познавателни междупредметни връзки;

- Популяризиране на опита (участия в методическо обединение, регионални конференции, публикации и др.);

- Коректност при използване на различни източници;

- Стил, естетическо и техническо оформяне.

Всички отговарящи на изискванията разработки ще бъдат разгледани и оценени от експертно жури.Най-добре представилите се участници, които имат равен брой точки, ще презентират разработките си в СОК „Камчия” и там чрез гласуване ще бъде излъчен победителят в съответната категория. Те ще имат възможност да поканят група деца, които да демонстрират съответната реализирана практика.

Конкурсната работа следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на прикачен файл) и с попълнена анкетна карта. Това се отнася и за всеки един участник в колективна разработка (вж. приложението).Раздел „Искам думата” - научно есе на тема:

Добротата в моя живот”Участници:

В раздела за научно есе „Искам думата” могат да участват учители и други педагогически специалисти, директори, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност (занимания по интереси), от детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие и др. в системата на предучилищното и училищното образование - членове на СБУ. Както и експерти по образование, студенти, научни работници и преподаватели в педагогическите специалности на висшите училища.Изисквания към есетата:

- Да се изразят представата, отношението и реалните действия, израз на тази ценностна категория;

- Ясно обособяване на основните структурни елементи: увод (кратко и ясно формулиране на тезата: За какво става въпрос? Защо е важен този въпрос? и Как ще се търси отговор?); изложение (представяне на 3-4 основни аргумента); заключение (обобщаване на аргументите и доказателствата на тезата).

- Яснота при формулирането на тезата;

- Целенасочена и задълбочена аргументация;

- Достоверност при представяне на фактите и коректност при използване на различни източници;

- Авторски решения на проблема;

- Оригиналност, стилова и техническа прецизност.

Конкурсната работа (до 5 стандартни страници) следва да бъде съпроводена с портретна снимка на автора (на прикачен файл) и с попълнена анкетна карта (вж. приложението). Есетата ще бъдат оценени от експертно жури.

Участниците изпращат своите конкурсни работи не по късно от 15 май 2017 г. на адрес: sbu_konkurs_iid@abv.bg

Резултатите ще бъдат обявени на страниците на в. „Учителско дело”, както и на www.sbubg.info; www.sok-kamchia.com; www.foundurb.com - не по-късно от 26 юни 2017 г.Участниците, които са носители на първа, втора или трета награда в предходните три конкурса, могат да присъстват на заключителния етап, да участват в конференцията и съпътстващите я творчески дейности. Но те няма да бъдат включени в класирането.

Участниците, чиито разработки отговарят на изискванията (критериите), посочени в този регламент, получават удостоверение за участие в конкурса за придобиване на квалификационни кредити, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ, бр. 75 от 27.09. 2016 г.).

Заключителният етап - семинар и тържествена церемония по награждаването, ще се състои в периода 26-31 август 2017 г. в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия”.За контакти:

Таня Леонидова - GSM 0879 997 316 (Синдикат на българските учители); Лилия Бозукова - GSM 0896 719 620 (Фондация „Устойчиво развитие за България”); доц. Емилия Лазарова-Генчева - GSM 0895 54 65 78 (СОК „Камчия”).ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница