Конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на еип 2009-2014 гстраница1/7
Дата12.12.2017
Размер411.01 Kb.
Размер411.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за процедура за избор на независим одитор с предмет на възлагане:

Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на големи проекти, финансирани в рамките на Втория конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в настоящата документация.

До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие на електронна поща – vsherbanov@osi.bg. Възложителят е длъжен да отговори в срок до 2 работни дни от постъпване на искането, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разясненията на възложителя ще бъдат своевременно публично оповестени на интернет страницата на възложителя www.osi.bg и стават неразделна част от публичната покана.

Офертите трябва да бъдат представени и адресирани до Фондация Институт „Отворено общество“ – София, гр. София 1000, улица „Солунска” № 56, от упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до изтичане на обявения срок. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне.Срокът за получаване на офертите е 30/09/2015 г., 17:00 часа
Информация за контакт:

Фондация Институт „Отворено общество“ - София

Адрес: гр. София 1000, улица „Солунска” № 56

Лице за контакт: Велико Шербанов - Финансов директор

Ел.поща: vsherbanov@osi.bg

Телефон: 02/9306619, 02/9306626Съдържание


Част 1: Информация за Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. 3

I. Обща информация 3

II. Електронна система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) 3

III. Условия за предоставяне на безвъзмездна помощ – образец на Договор за безвъзмездна финансова помощ и приложения към него 4

Част 2: Описание на обекта на възлагане 5

2.1 Предмет на възлагане 5

2.1.2 Дейности 6

2.1.3 Срок за извършването на проверка 6

2.1.4 Съдържание на доклада за извършена проверка 6

2.1.8 Комуникация между възложителя и изпълнителя 7

2.2 Прогнозирана стойност на възложената услуга 8

2.3 Срок на валидност на офертите 8

2.4 Етични клаузи 8

Част 3: Изисквания към изпълнителя 8

3.1 Общи изсквания 8

3.2 Изисквания към ключов експерт Одитор 10

Част 4: Методика за избор на изпълнител 11

4.1 Критерий за избор 11

4.2 Оценката на офертите 11

Част 5: Съдържание на офертата 11

Част 6: Указания за подготовка и подаване на офертите 12

Част 7: Приложения и образци 13

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 14

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 16

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител в процедура за избор с предмет: „Извършване на договорени процедури за проверка на финансови отчети на бенефициенти на големи проекти, финансирани в рамките на Втория конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. “ 17

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 18

ЦЕНОВА ОФЕРТА 20

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 22
Част 1: Информация за Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

I. Обща информация


Фондация Институт „Отворено общество“ - София (наричан по-нататък „Възложител“), съвместно с Фондация „Работилница за граждански инициативи“, е обявена за Оператор на Фонда за НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и в периода септември 2012 – юни 2017 г. отговаря за управлението на Програмата за подкрепа на неправителствените организации за България (наричана по-нататък „Програмата“).

Финансовият механизъм1 на Европейското икономическо пространство (ЕИП) има за цел да намали икономическите и социални различия в рамките на Европейското икономическо пространство, както и да укрепи двустранните отношения между България и страните от ЕИП.

Програмата за подкрепа на НПО в България (Програмата) е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Общият й бюджет възлиза на 11 790 000 евро. Средствата се предоставят от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с Република България и са предназначени да бъдат използвани за подкрепа на неправителствени организации с цел подпомагане на благоприятстваща работата им среда, укрепване на техния капацитет и увеличаване на приноса им за постигане на социална справедливост, демокрация и устойчиво развитие. В рамките на Програмата е предвидено провеждането на общо три конкурса за набиране на проектни предложения на български неправителствени организации.

Цялостна информация за основните цели и приоритети на Програмата, начините на кандидатстване, образци на формуляри за кандидатстване, документи при сключване на договор и указания, свързани с изпълнението на подкрепените проекти, е достъпна на уеб странциата на Програмата на адрес www.ngogrants.bg.

В рамките на Програмата, в периода януари 2013 г. - април 2016 г. Възложителят организира и управлява три конкурса за набиране на проектни предложения в следните четири тематични области (лота):

Лот 1: Демокрация, права на човека и добро управление;

Лот 2: Социално включване и овластяване на уязвими групи;

Лот 3: Устойчиво развитие и опазване на околната среда;

Лот 4: Изграждане на капацитет за НПО (по който може да се кандидатства отделно или едновременно с подаването на проект по лот 1, 2 или 3).Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница