Конкурс за доцент по научна специалност 05. 07. 03. „Методика на обучението по руски език, публ в Дв, бр. 31/23. 04. 2010 гДата03.05.2017
Размер72.08 Kb.
Размер72.08 Kb.

Резюмета на трудовете след защита на докторска дисертация

на гл.ас. д-р Антония Димитрова Радкова,


кандидат в конкурс за доцент по научна специалност 05.07.03. „Методика на обучението по руски език“, публ. в ДВ, бр. 31/23.04.2010 г.

Монографии:

 1. Оценяване на писмената реч в чуждоезиковото обучение. София, изд. „Тихивел”, 2010.

Изследването „Оценяване на писмената реч в чуждоезиковото обучение” откликва на назряла нужда, предизвикана от развитието на технологиите. Авторката умело анализира извлеченото от практиката, от методическата литература и от сродните на методиката научни области. Трудът е на високо научно равнище и представлява оригинален принос към съвременното чуждоезиково обучение. Събрани са и са анализирани учебни материали – тестови системи по чужди езици, примери от ДЗИ и от приемни изпити в различни учебни заведения. Книгата ще бъде полезна за преподаватели, студенти, учители, както и за всички, които се интересуват от проблемите на чуждоезиковото обучение.

Студии и статии:

 1. Умението да се чете повърхностно (електронните текстове в чуждоезиковото обучение) . В: „Електронно, дистанционно или … обучението на 21-ви век”. София, 2011, с. 15-19.

В статията, която е доклад на международна конференция, посветена на електронното обучение, се разглеждат актуални въпроси, свързани с все по-разширавящото четене на електронни текстове на чужд език. Развитието на умения за селективно четене, необходими за рецепция на потока от информация, са важна част от съвременното чуждоезиково обучение, което подготвя учениците за ползване на чуждия език. В текста се предлага един възможен подход при обучението по четене онлайн на чужд език, в който селективното четене на електронни текстове се обобособява като отделна цел на обучението по четене.

 1. Още веднъж за езиковедската компетентност, сп. „Български език и литература”, 2010, кн. 5, с.30-39.

В статията се разглежда ключови за съвременното езиково обучение въпроси, свързани с езиковедската компетентност. Съставът й е определен като знания (информация за езика; меалингвистична информация (свързана с науката лингвистика) и умения (умения за лингвистичен анализ; умения за прилагане на лингвистичните и металингвистичните знания), а дейностите, чрез които се формира, в които се използва и чрез които може да бъде оценено равнището на езиковедската компетентност, са идентификация (разграничаване/съпоставяне/обединяване); описание; анализ, обяснение, интерпретация; съотнасяне с контекст и умения за адекватно приложение и умения за корекция и самокорекция. В текста на статията са определени ролите, които тази компетентност като вид метакомпетентност може да играе в състава на комуникативната компетентност и се обосновават връзките между езиковедската компетентност в родния и чуждия език.

 1. Процес на оценяване на писмената реч, сп. „Образование”, 2010, кн. 6.

В статията са разгледани важни въпроси, свързани с оценяването на писмената реч в чуждоезиковото обучение: субективността като фактор на оценяването й, кой компоненти на оценяването могат да намалят влиянието й върху крайния резултат на оценяването; какви са процесите, чрез които преминава дейността на оценителя и как във всеки от тези процеси може да се намали субективността; видовете четене от страна на оценителите, чрез които протича оценяването. Въз основа на дейностите, извършвани от оценителя (четене за общо разбиране; детайлно четене; рефлексия върху текста; типологизиране на характеристиките на текста по рубрики и равнища; определяне на успешността на различните аспекти на текста; класификация на грешките; създаване на цялостна подробна оценка за текста) предложен модел за оценяването на писмената реч.

 1. Културни стереотипи в задаването на теми за съчинения. В: "Отклонението като норма", Шумен, 2009, с.187-196.

Настоящето изследване предлага един възможен модел за анализ на междукултурните различия в задаването на теми за ученически писмени текстове. За целта бяха изследвани близо 350 формулировки на теми за създаване на ученически писмени текстове на 3 езика: български, руски и английски. Изследването предлага възможна рамка за изследване и измерване културните различия в задаването на теми за ученически писмени текстове на тези езици, които играят ролята на стимули за създаване на ученически писмени текстове. Обект на анализ са заглавията на темите, които са съпоставени от различни гледни точки. Основни критерии за сравнение са: формално езиков, ситуативен, интертекстуален, тематичен, ценностен, културен.

 1. Художествената литература в чуждоезиковото обучение: тенденции и проблеми. В: „60 години Руска филология в СУ”. С., УИ, 2006, с.376-384.

В статията са анализират актуални проблеми на мястото и ролята на художествената литература в обучението по руски език в средното общообразователно училище и мястото й в учебните програми. Разгледана е историята на литературното обучение в часовете по руски език и тенденциите на комуникативното образование с оглед на използването на художествени текстове за целите на развитието на комуникативната компетентност. Обърнато е внимание на някои от проблемите при работа с художествени текстове в училище като езиковите особености и трудности на художествените текстове; прагматичното ориентиране на езиковото обучение; ограничаването на представата за култура до всекидневната, „ниската“ култура и същевременно ограничаване на представата за литература само до класическата литература.

 1. Аналитично и холистично оценяване. В сп. “Образование”. С., 2006, бр.1, с.54-61.

В текста са анализирани два подхода в езиковото оценяване и техните положителни и отрицателни страни – холистичен и аналитичен. Предимство на аналитичния (компонентен) поглед върху това, какво означава да се владее един чужд език, е възможността да бъде ясно и точно измерено владеенето на отделните компоненти на езиковия модел или елементите на езика. Такива тестове са обективни, надеждни и валидни и отговарят на технологичните изисквания за създаване на тестове. Проблемът е в това, че в случая се оценява не това, което е цел на обучението. При холистичното оценяване владеенето на чужд език и самата езикова същност се схващат като неделими, цялостни явления, не подлежащи, за разлика от компонентните модели и анализи, на аналитично-дедуктивно изследване. В статията се предлага като най-подходящо решение да се съчетаят двата подхода и това би бил най-подходящият избор за практиката на тестирането.

 1. Методът в методиката. В: “Езикът и литературата. Методически парадигми и образователни политики.” София, 2005, с.117-122.

Текстът разглежда произхода, развитието и съвременното понятие за метод в чуждоезиковото обучение. Дадени са дефиници на основни за методиката понятия като метод, подход, техники, накратко са описани двата типа методи, използвани в чуждоезиковата методика. Търси се отговор на въпроса дали методиката е прескриптивна или дескриптивна наука, дали методиката трябва да изхожда от убеждението, че съществува обективно по-добър методи и дали обучението трябва да се основава на това схващане. Статията разглежда също така и отношенията между методите на преподаване на практика.

 1. Предкомуникативност, комуникативност и посткомуникативност в езиковото оценяване. В: “Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс”. София,  2005, с.128-137.

В даденото изследване е проследена историята на понятието комуникативност и неговата актуалност, така както то е схващана и развивана в една конкретна методическа област, а именно езиковото оценяване. Периодите в езиковото оценяване са определени като предкомуникативен, комуникативен и посткомуникативен. Особено внимание се обръща на съвременния етап на езиковото обучение, в който развитието на методиката на обучение, повлияно до голяма степен от практиката на преподаване, е достигнало до един посткомуникативен етап в развитието си. Посткомуникативен не означава отхвърляне на комуникативния подход, а дообогатяването му в тази негова част, която практиката е показала, че е най-уязвима и неработеща.

Участие в конференции:

 1. Проект за е-портфолио. В: „Ден на електронното обучение в СУ”, 2009.

Проектът за електронно портфолио е разработен като метод за обучение и оценяване на студентите, получаващи професионална квалификация „учител” във Факултета по славянски филологии. Основна цел на електронното портфолио е пълноценно да представя академичното и професионалното развитие и подготовка на студентите чрез събиране в електронен вид и анализ на материали, демонстриращи знания, компетентности, дейности и отношения. Определени са съставните части на е-портфолиото, предимствата на използването му, ролята на преподавателя и обучаващите се и др. Е-портфолиото е въведено и се базира на системата Moodle, която е софтуерът за електронно обучение във ФСлФ.

Учебници и учебни помагала:

 1. Приглашение в Россию. „Просвета”, 2009 (в съавторство).

Учебник, който е част от учебен комплект, предназначен за подговтилен клас на гимназиите с профилирана подготовка по руски език като първи чужд. В учебника са предложени съвременни комуникативни типове упражнения, , насочени към развитието на четирите вида речеви дейности като проектно обучение, самооценка чрез използване на „мога да” спецификатори и др.

 1. Тестови задачи за държавни зрелостни изпити. Аргументативен текст по поставен проблем. София, „Булвест 2000”, 2008, 143 с. (в съавторство).

Помагалото включва тестови системи, насочени към проверката на равнището на комуникативноречевите и езиковите умения в обучението по български език на учениците, завършващи 12. клас.

 1. Български език и литература. Тестове и преразказ на непознат текст. Учебно помагало. С., „Булвест 2000”, 2007, с.106-137 (в съавторство).

Помагалото включва тестови системи, насочени към проверката на равнището на комуникативноречевите и езиковите умения в обучението по български език на учениците, завършващи 7. клас.

Електронни учебници:

 1. Електронен интерактивен курс по методика на обучението по руски език,

http://slav.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=21.

Електронен учебник по методика на обучението по руски език, който включва основните теми на чуждоезиковата методика. Към всяка тема са дадени презентации, ключови за съответната тема текстове на други автори, задачи за проверка и самопроверка, тестове и анкети. Електронният курс позволява цялостно обучение на студенти в бакалавърската степен на специалността Руска филология и учители, за които курсът позволява дистанционна форма на повишаване на квалификацията.

Съставителство и редакторство:

 1. Встречи на Дунае. Горизонты сотрудничества в мире русского языка: Традиционная весенняя встреча Болгарской национальной сети базовых школ с изучением русского языка. София, 2008.

Сборник с нормативни документи и тестове по руски език за олимпиади, външно оценяване и др.

 1. Кругозор. Руски език за 12. клас: Профилирана подготовка. София, „Просвета”, 2005.

Учебник по руски език и литература за горния курс на профилираното обучение по руски език като първи чужд.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница