Конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти 2017 г. Предложение за финансиране на изследователски проектДата08.01.2018
Размер72.16 Kb.
Размер72.16 Kb.


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

ул. “Св. Климент Охридски” 1, гр. Плевен 5800

Конкурс за финансиране на научно-изследователски проекти – 2017 г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

Вх. № /2017г.
1. ТЕМА


2. МЕТОДИЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ (ако има такъв)

Име, презиме, фамилия:


Научна степен, научно звание:

Възраст:

Пълен служебен адрес (длъжност, катедра, клиника, секция):Телефон за контакти (служебен, мобилен), e-mail:
3. ВОДЕЩ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ (РЪКОВОДИТЕЛ):

Име, презиме, фамилия:


Научна степен, научно звание:

Възраст:

Пълен служебен адрес (длъжност, катедра, клиника, секция):Телефон за контакти (служебен, мобилен), e-mail:
4. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:

Име, презиме, фамилия:

Пълен служебен адрес (длъжност, катедра, клиника, секция):

Телефон за контакти (служебен, мобилен), e-mail:
5. БАЗОВО ЗВЕНО за изпълнение на проекта: (Факултет, катедра, клиника, секция)
6. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТА:

Име, презиме и фамилия

Научна степен, звание

Подпис

Методичен ръководител:

(ако има такъв)
Водещ изследовател:Ръководител катедра (сектор):7. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните, членове на научния колектив на предлагания за финансиране изследователски проект удостоверяваме с подписите си, че:

1.сме запознати с правилата на настоящия конкурс;

2. не участваме в повече от 2 предложения за изследователски проект в рамките на настоящия конкурс;

3. сме съгласни с цялата информация, представена в конкретния проект.
Име, презиме и фамилия

Длъжност, катедра

Възраст

Подпис

(оригинален)

1

2

3

4
8. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ НА ВСЕКИ ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ:

  1. Име, презиме, фамилия:
  1. Образование, специалност:
  1. Научна степен, научно звание:
  1. Длъжност и месторабота в момента:
  1. Главни насоки на научните интереси (ключови думи):
  1. Участие в научни проекти у нас и в чужбина (през последните 3 години):
  1. Най-значими научни публикации в съответната научна област през последните 3 години (пълно библиографско описание):


9. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: (медико-биологично, медико-клинично, медико-социално, др.)

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

АНОТАЦИЯ:
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
НАУЧНА ИДЕЯ ИЛИ РАБОТНА ХИПОТЕЗА (ФОРМУЛИРАНЕ):
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ – ОПИСАНИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
ОЧАКВАНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНИЯ ПРИНОС (ПРАКТИЧЕСКА ИЛИ ТЕОРЕТИЧНА НАСОЧЕНОСТ):
СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
10. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО ПРОБЛЕМА НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТ:

(Тази точка включва кратък литературен обзор, който да изясни съвременното състояние и актуалността на научната проблематика на основата на водещи литературни източници. Представя се библиографията към обзора и се прилагат копия на 2 от най-значимите публикации по темата, с оглед улесняване рецензирането на проекта. Имената на членовете от настоящия изследователски колектив в цитираните публикации се подчертават.)


11. РАЗРАБОТКАТА Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРЕДШЕСТВАЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА:

(с кръгче се отбелязва верния отговор) ДА НЕ12. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДШЕСТВАЩАТА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ако има такава):
13(а). РАБОТНА ПРОГРАМА СЪС СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

(Обем, същност и основни етапи на предлаганите изследвания. Посочват се планираните групи и брой изследвания. Работната програма следва да бъде разработена по такъв начин, че да може да се оцени съответствието между целта на изследването и исканите финансови средства.)


13(б). РОЛЯ (ЗАДАЧИ) НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
14. ПРИЛОЖИМОСТ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

(очаквани научни публикации и съобщения– вид, брой, професионално развитие на кадрите, социални ефекти и др.)


15. НАЛИЧНА МАТЕРИАЛНА ОСИГУРЕНОСТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЕКТ:
16. ФИНАНСОВ ПЛАН:

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДАМярка

Единична цена (лв)

Количество

(брой)


Обща сума (лв)

Научноизследователски разходи:

1. Химикали, реактиви, медикаменти и др. консумативи, необходими за изследването.(представят се по позиции)


2. Опитни животни (посочва се вида и броя на животните)

Разходи за материали


(Прилага се обосновка, тъй като съгласно условията и реда за участие в конкурса рутинните разходи се поемат от базовото звено.)
Разходи за пощенски услуги


(Средствата са за изпращане на факс и писма, свързани с научната разработка.)
Други

ОБЩО(прилагат се проформа-фактури за разходите)
17. ОБОСНОВКА НА ИСКАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ВИДОВЕ РАЗХОДИ:
18. ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА:

(с кръгче се отбелязва верния отговор)

а) Финансира ли се Вашият проект от други източници? Ако ”Да” - посочете ги, в какви размери е финансирането.

ДА НЕ

б) Финансират ли се и от друга организация определени дейности, свързани с настоящия проект?

Ако ”Да” - посочете ги, в какви размери е финансирането.

ДА НЕ
в) Представено ли е настоящето предложение за изследователска работа пред друга институция за финансиране?

Ако ”Да” - посочете я. ДА НЕВОДЕЩ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ:

...........................................

(подпис)

Дата:...........................


Забележка:Проекти, които не са съобразени с представените изисквания, няма да бъдат подложени на рецензия.

МУ-Плевен

Комисия по финансиране на научноизследователски проекти
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница