Конкурс за написване на есе на корейски език още през 1999 г., а най-накрая, през 2014 г., с положеното шесто, тоест последно ниво на изпита за степен на владеене на корейски език топикДата05.02.2017
Размер62.15 Kb.
Размер62.15 Kb.

Рецензия

върху хабилитационния труд

на гл. ас. д-р Яница Иванова Желязкова

за присъждане на научното звание доцент

по обявения конкурс за доцент по професионално направление 2.1. Филология

(Съвременна корейска литература),

обявен в ДВ, бр. 88/13.11.2015 г.
Рецензент: проф. дфн Александър Викторов Федотов
Яница Иванова е от първия випуск на български кореисти. Както мнозина нейни състуденти, тя продължава да се занимава с кореистика, при това много успешно. Тя получава магистърска степен по кореистика през 2000 г., а след десет години успешно защитава докторат на тема „Явлението хан в корейската литература и спецификата му в творчеството на Ким Со-уол”. Тази докторска дисертация стана първа у нас, защитена върху съвременна корейска литература. Яница Иванова и първа измежду завършилите у нас българи-кореисти, които остават в Софийския университет „Св. Климент Охридски” на работа като преподаватели. Нейното академично израстване протича в унисон с научния й напредък в специалността: между 2000-2003 г. тя е асистент, между 2003 и 2006 г. – главен асистент, а от 2006 г. – досега – главен асистент.

Яница Иванова преподава практически корейски език, който говори и пише великолепно, нова и най-нова корейска лиотература, корейска култура, корейски театър, компютърен корейски език, корейски език за екскурзоводи и т.н.

Нейното владеене на корейски е потвърдено с втора награда на международния конкурс за написване на есе на корейски език още през 1999 г., а най-накрая, през 2014 г., с положеното шесто, тоест последно ниво на изпита за степен на владеене на корейски език ТОПИК.

Д-р Яница Иванова осъществява няколко специализации в Републико Корея и КНДР. Специално внимание тя обръща върху методиката на преподаването на корейски език, като участва в няколко специализирани курса у нас и в Корея.

Научната продукция на Яница Иванова е респектираща – тя има над двадесет публикации на български, седем публикации на английски, четиринадесет публикации на корейски език, две монографии и глава от книга, написана в съавторство.

Като човек, занимаващ се със съвременна корейска литература, Яница Иванова не оставя без внимание и най-интересните корейски художествени творби: тя има две самостоятелно преведени стихосбирки, шест преводни поетични книги, подготвени в екип. Преводите на съвременната корейска проза са три – самостоятелни, пет – в екип, два превода на научни статии.

Яница Иванова е активен участник в национални и международни конференции по кореистика и изтокознание: тя участва в десет международни конференции в Италия, Република Корея, Турция, Франция, Австрия; тя участва в над двадесет национални кореистични конференции, множество семинари и обучения.

В настоящия конкурс Яница Иванова участва с пет статии и една монография.

В статиите си тя засяга проблемите, свързани с разпространението в Корея на християнството и неговото влияние върху формирането на новата корейска литература. Отделни научни анализи са посветени на творчеството на такива бележити корейски творци на словото като Чу Йо-хан, Чхуе Нам-сон и други.

Научните статии и монографии на д-р Яница Иванова са цитирани и индексирани, както у нас, така и в чужбина. Яница Иванова е известен изследовател на християнството в Корея, както и на съвременната корейска литература не само у нас, но и в Корея.

Представената за участие в конкурса монография „Процес на формиране на съвременната корейска поезия” е успешен опит за описание на много важен за историята на Корея процес на нейно приобщаване към световните политически, социални, стопански и най-паче културни критерии и ценности.

Както справедливо отбелязва Яница Иванова, този процес стартира още в края на ХVІІІ век с появата на движението Шилхак и навлизането на християнството в Корея. В първата глава от книгата си авторът проследява формирането на християнството като верски и институционален феномен в тогавашна Корея.

Тук е мястото да кажа, че днес християнството играе изключително важна роля в Република Корея, като определя целия корейски етос. В отделни статии, публикувани по-рано, как и в тази обобщаваща нейните наблюдения глава, Яница Иванова анализира предпоставките за появата на новата корейска литература и по-специално поезията в условията на пословичната корейска изолираност от света през ХVІІІ-ХІХ век и нейното нерешително и бавно отваряне към световните процеси едва в края на ХІХ век, когато съдбата на Корея вече е била решена от нейните съседи.

Обширната втора глава е посветена на прехода от традиционната към модерната литература в края на ХІХ – началото на ХХ век, преди японската колонизация на Корейския полуостров. Яница Иванова подробно проследява появата и функционирането на първите корейски вестници и списания – трибуна и за художествено творчество на мнозина корейски творци, и първите преводни произведения на западни литературни образци. Във фокуса на нейното внимание са и промените, които протичат в самия корейски език, и връзките между традиционната и модерната корейска поезия, тяхното успоредно съществуване и все по-голямо взаимно отдалечаване. Както в България, така и в Корея просветителският период има определящо значение за моделирането на новата култура. Вероятно поезията е призована да се превърне в най-точния индикатор на тези промени, защото поетичното слово винаги е навременно и актуално.

В третата глава авторът анализира състоянието и развитието на корейската литература между 1908 и 1919 г., като се спира по-обстойно върху поетичното творчество на един от най-известните по онова време, а и днес корейски поети Чхуе Нам-сон. Авторското внимание е привлечено и от Ким Ок и Чу Йо-хан – чийто талант е признат до днес.

Монографията е снабдена с корейски текстове на цитираните произведения, повечето от които са преведени от самата Яница Иванова.

Ако трябва да обобщя, Яница Иванова с тази книга навлиза в отдавна съществуваща в рамките на корейското литературознание дискусия относно определяне на началото на периода, свързан с формирането на съвременното корейско общество. В дадения случай тя използва литературата, по-точно, поезията като инструментариум в решаването на спора – дали началото да бъде свързано с края на ХVІІІ век, с края на ХІХ век или с началото на ХХ век? Според нея има достатъчно данни, които свидетелстват, че такъм процес стартира още в края на ХVІІІ век. Разбира се, тук не става дума за формирането на съвременното общество, а по-скоро за началото на неговото „трансформиране”. Апропо, терминът „трансформиране”, използван от самата Яница Иванова, според мен трябва да бъде сменен с термина „реформиране”, който също се използва от нея в монографията. Обществото се реформира.

Яница Иванова категорично подчертава, че християнството изиграва много важна роля в реформирането на корейското общество, като успява да разклати традиционните конфуциански представи за човека и социума.

Измежду други важни фактори, допринесли за промени в Корея, Яница Иванова назовава и отчитането на политическата ситуация през посочения период, към което трябва да добавим и желанието за приобщаване към новите политически реалии.

Като литератор, Яница Иванова все пак се вглежда по-внимателно в промените, които настъпват в корейската литература, особено в поезията. Появата на понятието просветителска поетична-песенна литература в корейското литературознание отчита общи процеси, които се наблюдават в редица източни литератури в началото на ХХ век в условията на съдбоносни промени в техните общества. Същите литературни деноминации например се формират и в съседна Монголия.

Яница Иванова вещо се намесва в спора, който водят корейски литератори и литературни критици по отношение на новата корейска поезия. Както и по-рано, новата корейска поезия също „върви ръка за ръка” с музиката, защото в повечето случаи се изпълнява с музикален съпровод.

Яница Иванова притежава отлични преподавателски умения. Нейните лекции и семинарни занятия протичат интересно; тя успява да привлече студенти към превод на съвременна корейска проза и поезия, организира с тях семинари по актуални теми.

Д-р Иванова активно участва в редица проекти, които Центърът по кореистика провежда съвместно с Академията по кореистика в Република Корея. Тя е постоянен участник в семинарите, които Центърът по кореистика организира в български училища, в които се преподават източни езици и култури.

Яница Иванова е уважаван колега, обичан преподавател. Тя има необходимото учебно натоварване в рамките на обявения конкурс.

Особена е заслугата на Яница Иванова в областта на методиката на преподаването на корейски език. Тя е автор на нови курсове по практически корейски, които помагат на студентите да овладеят компютърен корейски или бизнес корейски. Тя е първият кореист у нас, който преподава корейски за нуждите на туристическия бранш. Много от нейните текстове се използват като практически помагала.

Яница Иванова специализира един месец в Университета „Ким Ир Сен” в КНДР, където успя да освои пхенянския диалект на корейския език. Тази специализация е особена полезна за нея с оглед литературата на КНДР, която тя преподава на студенти-кореисти в рамките на нашия учебен план.


Всичко това ме кара да дам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА НЕЙНИТЕ КАЧЕСТВА и ДА ПРЕДЛОЖА избора на гл. ас. д-р Яница Иванова Желязкова за академичната длъжност „ДОЦЕНТ“ на СУ „Св. Климент Охридски” по професионално направление 2.1., Филология (Съвременна корейска литература).
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница