Конкурс за научни специализации в чужбина 8 Конкурс за студенти по журналистика и масови комуникации 9Дата07.04.2017
Размер211.86 Kb.
Размер211.86 Kb.


ОКТОМВРИ, 2013

НИС ПРИ СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СЪДЪРЖАНИЕ

Стипендии за магистратура по астрономия и астрофизика 3

Стипендия за магистратура по икономика в Германия 3

Стипендии за магистратура по информационни технологии 3

Стипендии за магистратура в Германия 4

Стипендии за български учени и докторанти 4

Стипендии на националната програма "За жените в науката" 5

Европарламентът предлага стажове по писмен превод 5

Световната банка предлага зимни стажове 7

Стаж в Службата на върховния комисар по човешките права на ООН 7

Европейската агенция за основните права набира стажанти 8

Британското посолство търси стажант 8

Конкурс за научни специализации в чужбина 8

Конкурс за студенти по журналистика и масови комуникации 9

Покана "Инфраструктури за научни изследвания" към Седма рамкова програма 10

Девета конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и България към тематичен фонд „Стипендии” 10

Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности; Специфична програма „Сътрудничество”; Тематична област 3 - Информационни и комуникационни технологии 11

Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Фонд за партньорства и експертна помощ, Тематичен фонд „Партньорство“ 12

Програма: Европейска младежка фондация, Приоритет: Младежки проекти, Проект: Пилотни проекти (Категория Д), проведени в рамките на срещи между млади хора и други дейности като документиране, изследване и публикации 13

RESEARCH EU 20

Ideas - the European Research Council's quarterly newsletter 20

What does our brain say about our social nature? 21

Anthropology and Archaeology: Some ERC projects 21

CERN Courier 21

Oxford: Humanities Boost Economic Growth 21

МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

Стипендии за магистратура по астрономия и астрофизика


"Астро мундус" е международна магистратура по астрономия и астрофизика, финансирана от Европейската комисия в рамките на програмата "Еразмус мундус".

Тя е насочена към бакалаври от различни националности и представлява консорциум на пет университета в четири държави: University of Innsbruck (Австрия), University of Padova (Италия), University of Rome "Tor Vergata" (Италия), University of Goettingen (Германия) и University of Belgrade (Сърбия). В момента се приемат документи за старт на програмата през септември 2014 г. Продължителността й е 24 месеца.

Желаещите да кандидатстват трябва да имат бакалавърска степен по физика, астрономия, астрофизика, математика или сходна дисциплина. Освен това те трябва да представят сертификат за успешно положен изпит по английски език.

Стипендията за граждани на държава-членка на Европейския съюз е в размер на 3 000 евро, която сума покрива регистрационната такса, пътни разходи и други. Отделно на месец курсистите ще получават 500 евро за целия срок на обучение.

Подробна информация може да откриете на страницата на програмата.

Краен срок: 30 ноември 2013 г.

Стипендия за магистратура по икономика в Германия


Германската служба за академичен обмен (ДААД) предлага стипендия за студенти от икономическа специалност, които искат да завършат магистърска програма в избран от тях немски университет.

Документите се подават от 1 до 15 ноември 2013 г. Част от условията за кандидатстване включват много добро владеене на немски и/или английски език, както и представяне на професионалните и лични мотиви за плануваната академична година.

Размерът на стипендията е 750 евро месечно. ДААД поема част от здравната застраховка, пътните разходи, еднократна годишна финансова помощ от 460 евро, както и евентуални учебни такси до 500 евро.

Стипендията се дава за една година, при добри резултати има възможност за удължаване. Срокът за обучението е 1 октомври 2014 г. - 31 юли 2015 г.

Повече информация тук.

Стипендии за магистратура по информационни технологии


Магистърската програма по информационни технологии с бизнес насоченост в рамките на програмата "Еразмус мундус" обяви прием на студенти.

Дисциплината е насочена към бакалаври от различни националности и представлява консорциум на пет университета в четири държави: Université Libre de Bruxelles (Белгия), Université François Rabelais Tours (Франция), Ecole Centrale Paris (Франция), Universitat Politècnica de Catalunya (Испания) и Technische Universität Berlin (Германия). Продължителността й е две години.

Желаещите да кандидатстват трябва да имат бакалавърска степен по компютърни науки от акредитиран университет и да владеят отлично английски език, което да докажат със сертификат.

Одобрените европейски студенти ще получат годишни стипендии в размер на 10 000 евро. Допълнително ще бъдат отпуснати 3 000 евро на онези, които осъществят магистърската си теза в трета страна, партньор на проекта.

Пакетът с документи за кандидатстване включва мотивационно писмо, копие на паспорта, автобиография, копие на бакалавърската диплома, сертификат за успешно положен изпит по английски език и др.

Допълнителна информация има на страницата на програмата.Краен срок: 15 декември 2013 г.

Стипендии за магистратура в Германия


Фондация "Rochus und Beatrice Mummert" насърчава бъдещи мениджъри от страните в Централна и Източна Европа в областта на икономическите, инженерните и природните науки.

Програмата включва стипендия за период от 2,5 години за завършване на магистърско обучение в университета в Кьолн (Universität zu Köln), в Германската спортна академия (Deutsche Sporthochschule Köln) или в Техническия университет в Аахен (RWTH Аachen) и се предлага в сътрудничество с фондация Robert Bosch.

Сред изискванията са завършена степен бакалавър в една от областите - икономически, инженерни, природни науки или туризъм, отлични познания по немски и английски език, лидерски потенциал и мениджърски способности.

Допълнителна информация може да откриете на страницата на фондацията.Краен срок:1 ноември 2013 г.

Стипендии за български учени и докторанти


Американският научен център в София (АНЦС), с подкрепата на Фондация "Америка за България", обяви конкурс за подпомагане на транспортните разноски на български учени, които ще представят собствено изследване в конференции на международно ниво.

Кандидатите могат да подадат молба за отпускане на средства в размер до 1 000 долара. Имат право да кандидатстват български граждани с местожителство в България. Учените трябва да имат докторска степен, а участие могат да вземат и изявени докторанти в своята програма.

Кандидатите трябва да представят доклад на конференция с международно значение в областите: археология, история, история на изкуството, музикология, антропология, социология и други свързани с тях дисциплини в хуманитарните и социалните науки. В случай, че бъдат представени доклади с повече от един автор, само един от тях може да кандидатства за финансиране и същият трябва да е основният представящ изследването на конференцията. Кандидатите имат право да подават само една молба в рамките на една календарна година.

Кандидатстването не трябва да се извърши по-рано от шест месеца преди началото на конференцията, която учените искат да посетят. Подробна информация има на страницата на АНЦС.Крайният срок за подаване на документите на английски език е 1 ноември 2013 г.

Стипендии на националната програма "За жените в науката"


Националната стипендиантска програма "За жените в науката" в България ще връчи две годишни стипендии на жени учени.

Стойността на всяка стипендия е 5000 евро. Кандидатите трябва да имат докторантска или пост-докторантска степен и да са до 35-годишна възраст.

Документи се подават чрез официален формуляр за кандидатстване. Освен него, трябва да приложите автобиография, копия на дипломи и удостоверения за научни степени, подробно описание на предложението за научноизследователския проект, рамка на предложения бюджет.

Кандидатури се приемат до 15 декември 2013 г. в Секретариата на Националната комисия на България за ЮНЕСКО в София на адрес: ул. "Александър Жендов" 2, София 1113, както и на snishkova@mfa.government.bg.

Подробна информация за стипендиите можете да прочетете тук.

Европарламентът предлага стажове по писмен превод


Европейският парламент предлага стажове по писмен превод на завършили университет или приравнено учебно заведение. Стажовете се провеждат в Люксембург.

Целта на програмата е да позволи обогатяване на познанията, придобити по време на обучението, и запознаване отблизо с дейността на Европейския съюз и в частност с тази на Европейския парламент.

Продължителността на стажовете е три месеца. Те могат да бъдат продължени по изключение за максимален срок от три месеца. През 2013 г. стипендията е в размер на 1 213.55 евро на месец.

Изисквания

Кандидатите трябва да бъдат граждани на една от държавите членки на ЕС или на страна кандидатки за членство, както и да са навършили 18 години към датата на започване на стажа. Изисква се да са завършили, преди крайния срок за подаване на молбите, минимум тригодишно университетско образование, удостоверено с диплома.

За кандидатите е задължително да владеят отлично един от официалните езици на ЕС или официалния език на страна кандидатка за членство и да притежават задълбочени познания по два други официални езика на ЕС.

Желаещите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да изпратят копия от паспорт или лична карта, дипломи и удостоверения, приложението към дипломата (оценките), ако разполагат с такова.

Подробности можете да намерите на интернет страницата на Европейския парламент.

Краен срок: 15 ноември 2013 г. за стажа, който започва на 1 април 2014 г.


Световната банка предлага зимни стажове


Световната банка предлага стажове на млади хора, които искат да научат повече за икономическите и социалните въпроси по света. Стажантската програма е възможност за одобрените кандидати да подобрят уменията си, докато работят в международна среда.

Повечето стажове се провеждат във Вашингтон и са с продължителност най-малко четири седмици. Стажът е плaтен, като банката предвижда и облекчаване на пътните разходи, където е възможно. Одобрените кандидати сами трябва да осигурят настаняването си.Изисквания

Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска степен и да са приети за обучение в магистърска или докторска степен. Търсят се стажанти за области като икономика, финанси, образование, социални науки, селско стопанство, околна среда или други. Задължително е отличното владеене на английски език.

Формулярите за кандидатстване се подават онлайн.

Подробности можете да намерите на интернет страницата на Световната банка.Краен срок: 31 октомври 2013 г. за стажа от декември до март

Стаж в Службата на върховния комисар по човешките права на ООН


Службата на Върховния комисар по правата на човека в ООН (OHCHR) предлага стажове в Женева, Швейцария.

Целта на програмата е да запознае стажантите с проблемите, свързани с човешките права на международно ниво, и с работата на институцията. Одобрените кандидати ще правят проучвания по въпроси за човешките права, ще изготвят аналитични документи и доклади и ще помагат с техническата работа.

Стажът не е платен. Участниците в програмата сами трябва да поемат разноските си за път и настаняване. Необходимо е стажантите да бъдат спонсорирани от академична институция.

Изисквания

Кандидатите трябва да са завършили висше образование в дисциплина, свързана с работата на ООН, например международно право, политически науки, история, социални науки или друга област, свързана с работата на върховния комисар. Изисква се да владеят поне два от шестте официални езика на ООН, а именно английски, френски, испански, арабски, руски и китайски.

Програмата е с продължителност най-малко три месеца, като може да бъдат удължавана веднъж за същия период от време.

За да кандидатствате, трябва да попълните формуляр, достъпен на сайта на OHCHR, и да изпратите списък с курсовете, дипломите и академичните справки, с които разполагате.

Подробности за стажа можете да намерите на официалната страница на службата на върховния комисар по човешките права на ООН (OHCHR).

Краен срок: 31 октомври 2013 г. за стажа от януари до юни 2014 г.

Европейската агенция за основните права набира стажанти


Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предлага два пъти годишно платени стажове за период от три до пет месеца за млади дипломанти.

Стажовете имат разяснителен характер за работата, целите и дейността на FRA. Те са насочени също така и към придобиване на практически опит от млади дипломанти в областта на човешките права.

Избираемите кандидати трябва да са граждани на страна членка на ЕС или страна със статут на кандидат за членство в съюза. Те трябва да имат завършено университетско образование към датата на кандидатстване.

Изисква се също много добро владеене на поне два от официалните езици на общността. Не се допускат кандидати, които вече са имали обучение или са били наемани на работа в европейска институция.

Стажовете се заплащат по 1 000 евро на месец. На одобрените кандидати ще бъдат покрити разходите за път в началото и края на стажа. Предвидена е и специална добавка към заплащането за хората с увреждания, която може да достигне до 50% от основната сума.

Повече информация за условията на стажа може да намерите на интернет страницата на Агенцията за основните права.

Документи се подават до 30 ноември за стажовете започващи от 1 март.

Британското посолство търси стажант


Британското посолство търси стажант за период от 3 до 6 месеца. Кандидатите трябва да изпратят мотивационно писмо и автобиография на български език на BritishEmbassySofia@fco.gov.uk до 31 октомври 2013 г.

Стажантът трябва да е студент или наскоро завършил висше образование. Избраният кандидат ще има административни, организационни и координационни задължения, свързани с обучение на персонала и управление на събития.

Стажантът ще бъде нает в административния отдел на Британското посолство. Изискванията са да има добри компютърни умения и да владее отлично български и английски.

Повече за стажа можете да видите тук.


Конкурс за научни специализации в чужбина


Университетският комплекс по хуманитаристика "Алма Mатер" на СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за 5 краткосрочни научни специализации на млади учени в чужбина в областта на хуманитарните науки.

Размерът на стипендията е до 10 000 лева за специализации с продължителност до 3 месеца.

Обявата е ориентирана към млади учени, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност в следните научни направления: история, социология и политически науки, право, философия, култура, педагогика, филология и журналистика, икономика, организация и управление, география.

Приоритет в изследователската програма на Комплекса по хуманитаристика са теми, свързани с културно- историческото наследство, приложението на съвременните информационни технологии в образованието и изследователската дейност, регионалните изследвания и устойчиво развитие, езици, медии и култура.

Резултатите от оценката на всички кандидатури ще бъдат обявени до 1 декември 2013 г.

Срокът за подаване на документите е 31 октомври 2013 г. Повече информация тук.

Конкурс за студенти по журналистика и масови комуникации


Студенти по журналистика и масови комуникации могат да вземат участие в конкурс за изграждане на цялостна PR концепция на марката "Информационно обслужване" АД.

Концепцията трябва да бъде изготвена съобразно предмета на дейност на компанията, като включва следните елементи: развитие и позициониране на марката; дефиниране на целеви групи; събития; управление при кризи и репутация; дейности обвързани със социална отговорност; онлайн медии и социални медии.

Наградата е лаптоп и тримесечен стаж в отдел "Връзки с обществеността" на "Информационно обслужване" АД. Допълнителна информация за дейността на компанията може да откриете на официалната й страница.

Краен срок: 1 декември 2013 г.

ПРОГРАМИ

Покана "Инфраструктури за научни изследвания" към Седма рамкова програма


Обявена е покана за представяне на предложения в рамките на работната програма "Капацитет" на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Поканата е за "Инфраструктури за научни изследвания" с номер FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2.Програма "Капацитет" цели да оптимизира използването и развитието на инфраструктури за научни изследвания, като същевременно стимулира иновативния капацитет на Малки и средни предприятия (МСП), за да могат те да извлекат полза от изследванията. Тази програма е предназначена да подкрепя регионални клъстери, насочени към научни изследвания, като същевременно отключва изследователския потенциал на регионите в ЕС за сближаване и на най-отдалечените от тях.

Бюджет: 2 500 000 евро

Всички необходими условия и насоки за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на програмата.

Краен срок: 3 декември 2013 г.

Девета конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и България към тематичен фонд „Стипендии”


Министерството на образованието и науката има удоволствието да Ви информира, че стартира деветата конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и България към тематичен фонд „Стипендии”.

Изисквания към кандидатите: • за докторантска стипендия – докторанти, след първата година от зачисляване;

 • за постдокторантска стипендия –допускат се кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска степен

Повече информация за конкурсната документация може да бъде намерена на интернет адрес:

http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html,

дирекция „Наука“, тел. +359 2 9217 648

Краен срок: 1 ноември 2013 г.

Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности; Специфична програма „Сътрудничество”; Тематична област 3 - Информационни и комуникационни технологии


Общият бюджет на процедурата е 130 000 000 евро.

Предложенията трябва да бъдат представени от правни субекти. Кандидатите трябва да са правни субекти, установени в една от следните държави: • 28-те страни на Европейския съюз;

 • страните от ЕАСТ, които са членки на ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;

 • кандидатки и страните-кандидатки: Бившата югославска република Македония, Турция, Черна гора, Сърбия;

 • други страни: Албания и Израел

Тематична област 3 - Информационни и комуникационни технологии цели подобряване на конкурентоспособността на европейската индустрия и осигуряване на възможност на Европа да се превърне в лидер при формирането на бъдещото развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), така че да отговори на потребностите на нейната икономика и общество. ИКТ стоят в центъра на обществото, основано на знанието. Дейностите следва да укрепят научно-техническата база на Европа; да гарантират нейното глобално лидерство в сферата на ИКТ, да стимулират иновациите на продукцията, услугите и процесите и креативността чрез прилагане на ИКТ и да осигурят бърза пазарна реализация на ИКТ в полза за гражданите на Европа, бизнеса, индустрията и правителствата. Тези дейности ще спомогнат и за намаляване на дигиталното разделение и социалното изключване. ИКТ са от ключово значение за повишената потребност от здравни и социални грижи; за хората със специални нужди, включително застаряващото поколение и модернизирането на услугите в сфери, които представляват интерес за обществото, като образованието, културното наследство, сигурността, енергетиката, транспорта и околната среда. Въвеждането на съвременните информационни технологии в управлението и администрацията и изграждането на единна информационна и комуникационна среда са важна компонента на Програмата.

Крайната цел е създаване на възможности за вземане на по-ефикасни управленски решения; подобряване на качеството и увеличаване на спектъра на предоставяните административни услуги на гражданите и юридическите лица; открит диалог между различните групи, участващи в процеса.

В рамките на програмата ще се финансират дейности по направление 1: Проникващи и надеждни мрежови инфраструктури и услуги за публично-частни партньорства за „Бъдещия интернет“, по цел 8: Разширяване на ползването и по цел 9: Технологична основа за приложение.

Продължителност на проекта до 24 месеца.Краен срок: 10 декември 2013 г. 17:00:00 (брюкселско време)

Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Фонд за партньорства и експертна помощ, Тематичен фонд „Партньорство“


Допустимите кандидати по схемата за безвъзмездна финансова помощ към Фонд „Партньорство“ са български организации, заинтересовани от получаването на безвъзмездна финансова подкрепа, които отговарят на следните критерии за допустимост: Да са създадени и регистрирани юридически субекти в България, а именно:

 • организации с нестопанска цел (регистрирани по българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) – асоциации или фондации, и по Закона за народните читалища (ЗНЧ);

 • мрежи, асоциации, федерации – НПО, регистрирани по Закона за ЗЮЛНЦ;

 • мозъчни тръстове – НПО, регистрирани по ЗЮЛНЦ и действащи по съответния закон;

 • образователни институции – организации, които не реализират печалба, регистрирани са по българското законодателство и осъществяват своята дейност в рамките на Закона за народната просвета, Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение;

 • културни институции – организации, които не реализират печалба, регистрирани са по българското законодателство и осъществяват своята дейност в рамките на Закона за защита и развитие на културата, Закона за културното наследство, Закона за обществените библиотеки, Закона за филмовата индустрия, Закона за радио и телевизия;

 • териториални единици като области, градове и общини – регистрирани с Указ на държавния глава;

 • национално признати и представителни социални партньори – синдикати и работодателски организации регистрирани по ЗЮЛНЦ и признати като национално представителни организации от МТСП.

Недопустими са юридически лица, регистрирани по закони за стопански организации (Търговски закон, Закон за кооперативите и подобни), политически партии, религиозни организации и институции, физически лица, и НПО, които получават подкрепа по други инструменти, финансирани от Конфедерация Швейцария в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Проектите задължително се изпълняват в партньорство с швейцарска организация. Швейцарските партньорски организации и институции помагат за оформянето на подходи и активират ответен капацитет за справяне с предизвикателствата на развитието, пренасят ноу-хау, подкрепят процеси за дефиниране на учене и методология, възможно е да предоставят оборудване и съпровождат/консултират процеси за въвеждане на постоянни структури за справяне с бъдещите предизвикателства на развитието.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 2 200 000 CHF


 • минимален размер: 10 000 CHF

 • максимален размер:

 • малки проекти: 100 000 CHF

 • големи проекти: 250 000 CHF

По настоящата процедура се изисква съфинансиране на проекта в размер на най-малко 10% за кандидатстващи юридически лица с нестопанска цел и най-малко 15% за кандидатстващи публични институции.

Спектърът от потенциални проектни дейности за адресиране на предизвикателствата на развитието поне от един български (водещ) и един швейцарски партньор може да включва, но не е ограничен до: • подкрепа и подобряване на предишни партньорски отношения и дейности, ако отговаря на условията на схемата за безвъзмездна помощ към Фонд „Партньорство“;

 • типични дейности за организацията/институцията, насочени към специфични целеви групи;

 • управление на проекта, включващо осигуряване на публичност и финални одити.

Следните дейности са недопустими

 • покупка на земя или недвижими имоти;

 • доставка на оборудване, което не е директно свързано с изпълнението на проекта;

 • текущи дейности, вече финансирани от други източници;

 • спонсорство за лица за участие в работни и теоретични семинари, конференции;

 • стипендии за лица за обучение или обучителни курсове;

 • обучения, за които бенефициентите на безвъзмездната помощ начисляват разходи за участие;

 • съществуващи програми и регулярни дейности на бенефициента и/или партньорите.

Продължителността на проектите не следва да надвишава 24 месеца за малки проекти и 36 месеца за големи проекти

Краен срок: 27 декември 2013 г.

Програма: Европейска младежка фондация, Приоритет: Младежки проекти, Проект: Пилотни проекти (Категория Д), проведени в рамките на срещи между млади хора и други дейности като документиране, изследване и публикации


БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • международна неправителствена младежка организация или мрежа;

 • национална или местна неправителствена младежка организация или мрежа;

 • неправителствени структури, включени в младежка работа.

ОПИСАНИЕ: Категория Д са пилотни проекти, допринасящи за следните приоритетни оси на младежката политика на Съвета на Европа:

 • подпомагане на младите хора, особено тези в неравностойно положение, да посрещнат предизвикателствата, които са пред тях и същевременно да се стремят към собствени цели;

 • окуражаване на нови форми на младежко участие и организация;

 • допринасяне за социалното сближаване и в частност превенция на изключването на младите хора и превенция на феномените, които специфично въздействат върху младите хора;

 • да адаптира и създава програми и структури за промените в обществото.

Допустимите проекти трябва:

 • да имат младежки дейности, които са подготвени, проведени и управлявани от местни, регионални или национални неправителствени организации и включват млади хора под 30-годишна възраст;

 • да имат подход, поощряващ участието на целевите групи от създаването на концепцията до оценяването;

 • да имат европейско измерение чрез включване на повече от една държава, имайки предвид европейския контекст;

 • да имат иновативни дейности от гледна точка на методологията за целевата група и/или организационния орган;

 • да допринасят за младежкото участие;

 • да следват главните принципи на неформалното образоваие на работата на младежкия сектор на Съвета на Европа, включително междукултурно обучение и да имат методи за поощряване участието и употребата на достъпните образователни материали и източници.

Категория Д – ОПЧ

Категория Д – ОПЧ са пилотни проекти, фокусиращи се по-специално върху обучението по правата на човека и са част от посвещаването на младежкия сектор на Съвета на Европа в развиването на съзнателност, умения и действия за и чрез човешките права. За да са допустими проектите трябва: • да са директно свързани с обучението по права на човека с млади хора и проблемите, свързани с човешки права, които засягат младите хора, включително като задължителен елемент на проекта (в смисъла на съдържание, цели и процес);

 • да имат ясна образователна функция или функция за повишаване на осведомеността;

 • да засягат главно участници или целеви групи под 30-годишна възраст;

 • да имат подход поощряващ участието на целевите групи от създаването на концепцията до оценяването;

 • да включват междукултурното образование в образователния си подход;

 • да имат иновативен характер в техния социален контекст (от гледна точка на методология, целеви групи и т.н.);

 • да са отворени към други партньори и да предвиждат употребата на образователни ресурси, разработени в рамките на младежкия сектор на Съвета на Европа (напр. Компас и др.);

 • да зачитат основните образователни принципи на младежкия сектор на Съвета на Европа.

Сумата на финансиране достига до 7, 600 EUR

Участниците в младежките срещи трябва да са предимно младежи. Дори участниците да са младежки лидери, най-малко 75% от тях трябва да са под 30-годишна възраст.Краен срок: текущ (заявленията трябва да са подадат в секретариата на Европейската младежка фондация поне три месеца преди стартиране на дейността)

СЪБИТИЯConference: ‘Invest in researchers. Better training and careers using new funding opportunities’, Vilnius, Lithuania (14-15 November 2013)

The conference “Invest in researchers: Better training and careers using new funding opportunities” will be held under the auspices of the Lithuanian Presidency of the Council of the EU in Vilnius from 14 to 15 November 2013.

The application of different and combined funding sources, including Horizon 2020 measures to widen participation, Structural Funds and Marie Skłodowska Curie Actions - COFUND, to boost investment in human resources for research and development will be amongst the topics discussed in plenary sessions, while workshops will seek to enable exchanges of good practice. EUA’s Lidia Borrell-Damian is also due to speak in a session on the state of play in doctoral education.

More information on the goals of the conference and how to register is available through the conference website: www.investinresearchers2013.euFifth European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers, Marseille, France [Event Date: 2013-11-15]

The Fifth Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers (EMUC 2013) will be held from 15 to 17 November 2013 in Marseille, France. Cancers of the bladder, prostate and kidney are all types of urological cancers. As one of the most common cancers found in men, advances in the treatment and diagnosis of the disease have improved patient outcomes in Europe.'Benelux Infrastructure Forum', Amsterdam, the Netherlands

[Event Date: 2013-11-18]

The 'Benelux Infrastructure Forum' will be held from 18 to 19 November 2013 in Amsterdam, the Netherlands.With less financing from the private sector, infrastructure projects are relying on different sources of investment from public financing, pension funds and international investors. This conference aims to tackle the challenges and extract the solutions to the infrastructure sector in and around...

Sixth International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain [Event Date: 2013-11-18]

The Sixth International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2013) will be held from 18 to 20 November 2013 in Seville, Spain. From blackboards and chalk to interactive whiteboards, the integration of ICT into classrooms has benefited students with a varied and interactive learning experience.'Corporate Sustainability and Eco-innovations', Warsaw, Poland

[Event Date: 2013-11-18]

A conference on 'Corporate Sustainability and Eco-innovations' will be held from 18 to 19 November 2013 in Warsaw, Poland. Companies are increasingly taking responsibility for their impact on the environment and opting for greener strategies in planning ahead. Among other objectives, sustainable methods seek to reduce waste and improve energy efficiency.

EAIE Autumn Academy, Tallinn, Estonia (18-22 November 2013)

The European Association for International Education (EAIE) is organising its Autumn Academy in Tallinn, Estonia, from 18 to 22 November 2013.

This season’s programme will focus on topics such as: “management of international placements; university website optimisation; creating marketing and communications materials on a limited budget; internationalisation at home; evaluation of credentials from Russia, Ukraine and Belarus and international office management”.

To read more about the courses on offer or to register by 28 October visit the EAIE website.'MedTech & Diagnostics Innovations Summit', Düsseldorf, Germany

[Event Date: 2013-11-21]

The 'MedTech & Diagnostics Innovations Summit' will be held on 21 November 2013 in Düsseldorf, Germany. The medical device industry is one of the most innovative sectors in healthcare. Many Europeans are now able to live healthier and more independent lives as a result of medical technology.

8th European Quality Assurance Forum* Working together to take quality forward, Gothenburg, Sweden, 21-23 November 2013

Hosted by the University of Gothenburg.

EUA-HUMANE joint seminar as part of the DEFINE project How to fund universities efficiently? Aveiro, Portugal 22-23 November 2013

Hosted by the University of Aveiro.

'International Conference on Science in Society', Warsaw, Poland

[Event Date: 2013-11-22]

The 'International Conference on Science in Society' will be held from 22 to 23 November in Warsaw, Poland. This conference aims to address the concerns facing disciplinary and interdisciplinary areas of science and in particular the relationship between science and society. Key themes addressed by speakers include the social impact of science, the ethics of science and knowledge sharing methods.

'Update in Medical Imaging', Ostend, Belgium

[Event Date: 2013-11-23]

A conference entitled 'Update in Medical Imaging' will be held from 22 to 23 November 2013 in Ostend, Belgium. As a result of the advances of medical imaging, doctors have been able to make quicker and more informed diagnoses. This conference centres on breast pathology and clinical imaging. Areas of discussion include anatomy of the breast, technical considerations of imaging and breast cancer.

'Dementia Europe: Sharing Best Practice', London, UK

[Event Date: 2013-11-27]

A conference entitled 'Dementia Europe: Sharing Best Practice' will be held on 27 November 2013 in London, UK. The impact of dementia on society has led to it being made a public health priority for countries across Europe, with more than 7 million Europeans affected by the disorder. This conference will focus on the need for targeted research in Europe and around the world on dementia and its related...

'What role for diseases and patients in shaping Horizon 2020?', Brussels, Belgium

[Event Date: 2013-11-28]

A conference on 'What role for diseases and patients in shaping Horizon 2020?' will be held on 28 November 2013 in Brussels, Belgium. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a long-term incurable disease that impedes the lungs and airways. To mark the global COPD day, this event aims to unite health advocacy groups and EU policymakers in a productive discussion on improving healthcare systems...

'Rehabilitation in Cancer Care', Manchester, UK

[Event Date: 2013-11-28]

A conference on 'Rehabilitation in Cancer Care' will be held from 28 to 29 November 2013 in Manchester, UK. This conference aims to bring together healthcare professionals new to the field of oncology and palliative care to provide an introduction to rehabilitation techniques in cancer care. Rehabilitation in cancer treatment requires a multidisciplinary approach as such areas to be discussed include...

Third International Fluid Academy Days, Antwerp, Belgium

[Event Date: 2013-11-29]

The Third International Fluid Academy Days will be held from 29 to 30 November 2013 in Antwerp, Belgium. Fluid therapy consists of administrating liquids to patients as a treatment or preventative measure. It can be conducted through intravenous, subcutaneous and oral routes. As the medical community makes a shift from looking at fluids as a mere method of stabilization to the appreciation of its relevant...

2nd Latin America-Europe University Association Conference A Europe-Latin America Partnership for innovative, responsive and sustainable universities Cartagena de Indias, Colombia, 2-4 December 2013

Hosted by Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)

'Thin Wall Packaging 2013', Cologne, Germany

[Event Date: 2013-12-03]

A conference on 'Thin Wall Packaging' will be held from 3 to 5 December 2013 in Cologne, Germany. This conference aims to provide an opportunity for leading brand owners, retailers, packaging manufacturers, researchers and industry suppliers to discuss the latest developments and market trends in plastics retail packaging.

Second International Foreign Language Instructional Technology: E-nnovative Learning (FLiT) Conference, Nicosia, Cyprus

[Event Date: 2013-12-05]

The Second International Foreign Language Instructional Technology: E-nnovative Learning (FLiT) Conference will be held from 5 to 7 December 2013 in Nicosia, Cyprus. The importance of learning a foreign language cannot be ignored. In a world that is increasingly interdependent, we can no longer afford to speak only one language. Success, notably from a career perspective, depends on the ability of an individual...

20th World Congress on Parkinson's disease and Related Disorders, Geneva, Switzerland

[Event Date: 2013-12-08]

The 20th World Congress on Parkinson's disease and Related Disorders will be held from 8 to 11 December 2013 in Geneva, Switzerland. Research into the basis of neurodegenerative disorders has made significant progress over the past decade. As many brain-related illnesses are chronic or incurable clinicians are increasingly looking into improving therapy treatments.

Second International Conference on Environment, Chemistry and Biology, Stockholm, Sweden

[Event Date: 2013-12-13]

The Second International Conference on Environment, Chemistry and Biology (ICECB 2013) will be held from 13 to 14 December 2013 in Stockholm, Sweden. This interdisciplinary meeting will bring together leading scientists, engineers and academics to present their research results and development activities. The event will provide the basis for participants to establish business and research networks for...

'2013 International Conference on Underground Space Technology', Stockholm, Sweden [Event Date: 2013-12-13]

The '2013 International Conference on Underground Space Technology' will be held from 13 to 14 December 2013 in Stockholm, Sweden. As city development and regeneration projects become more ambitious, the use of underground space will require a higher degree of engineering considerations. This conference will provide a meeting ground for engineers, planners and developers to present their research findings...ПУБЛИКАЦИИ

RESEARCH EU


research*eu results magazine - october 2013Issue 26 - October 2013

Languages:

en

pdf(7,3 MB)
Special feature:

'Turning waste into the key resource of tomorrow'

Interviews:

 • Dr Sonia Heaven of the University of Southampton on 'Digesting food waste to produce energy'

 • Dr Mario Malinconico of IUPAC on 'Closing the loop for lightweight materials'

Other highlights:

 • Fractures fixed in a fraction of time

 • Learning workplace skills through gaming

 • Assessing the sustainability of aquaculture production

 • Breaking through the fault-testing bottleneck in chip production

 • Keeping an eye on Europe's biodiversity... from space

Ideas - the European Research Council's quarterly newsletter


Issue 3/2013 (September)

ideas - the european research council\'s quarterly newsletterIdeas - the European Research Council's quarterly newsletter

What does our brain say about our social nature?


view (e-format)http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/pages/images/pic._cov.jpg

Anthropology and Archaeology: Some ERC projects


http://erc.europa.eu/sites/default/files/content/archeology.jpg view (e-format)

CERN Courier


http://images.iop.org/objects/ccr/cern/53/8/cover.jpgOctober 2013, Volume 53 Issue 8

Download digital edition


Oxford: Humanities Boost Economic Growth


Humanities graduates have played a significant and growing role in employment sectors which have boosted UK growth through the 1970s and 1980s, according to a new Oxford University report. Humanities Graduates and the British Economy: The Hidden Impact is believed to be the first such report to evaluate the contribution of the Humanities to the economy by examining mid- and end-career destinations of graduates, rather than merely looking at the three years immediately after graduation, the usual test adopted by the UK Government's Higher Education Statistics Agency (HESA). Professor Shearer West, Head of Humanities at Oxford, said it was important to demonstrate the value of humanities, especially during the current economic crisis. "Our research project suggests that the long-established system of humanities-based higher education in Oxford has proven highly responsive to national economic needs. We have found that the substantial increase in humanities graduates employed in these growth fields often preceded the shift in government prioritising of these sectors," she said.

The study also interviewed graduate employers, who confirmed that humanities subjects do deliver the kind of skills which recruiters look for in applicants - succinct and persuasive communication skills, and the capacity for critical analysis and synthesis. Professor West hopes this research will encourage schoolchildren, parents and teachers to see that studying History or Classics is not an obstacle to employment.The full report, Humanities Graduates and the British Economy: The Hidden Impact, by Dr Philip Kreager, can be read here.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница