Конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: Конкурс се обявява за длъжността



Дата03.12.2017
Размер33.09 Kb.
Размер33.09 Kb.






РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция – Бургас





гр. Бургас 8000, ул. ”Александровска” № 120

тел.:

056/ 807302, факс 056/ 816261

e-mail:

rzi@rzi-burgas.com

site:

www.rzi-burgas.com

ОБЯВЛЕНИЕ
За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция- Бургас със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”№120

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № PД 15-429/12.09.2017 г. на Директора на РЗИ –Бургас се обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Конкурс се обявява за длъжността: Младши експерт в отдел "Санитарна микробиология", Дирекция "Лабораторни изследвания" при РЗИ- Бургас, с месторабота гр. Бургас- 1 бройка, на намалено работно време-7 часа;


  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  • Образование- висше, минимална образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър“, специалности „медицински лаборант“, „медицинска сестра“ и/или „фелдшер“, и/или минимална образователно- квалификационна степен „бакалавър“ специалности – биология и/или химия.

  • Професионален опит – не се изисква;

  • Ранг –V младши; Наименование на длъжностното ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията: Експертно ниво 7;

2. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния:

-Решаване на тест;

-Провеждане на интервю;

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

- Заявление за участие в конкурс /по образец/.


  • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл /по образец/.

  • Копие от документи за придобита образователно -квалификационна степен и удостоверяващи специфичните изисквания за длъжността;

  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такъв;

  • Други документи: Автобиография.

4. Място и срок за подаване на документите за участие: Документите за участие в конкурса се приемат в срок до 26.09.2017 г. включително. Документите се представят на адрес: Бургас, ул. “Александровска“ № 120, ет.1 /деловодство/ всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители /с нотариално заверено пълномощно/. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, което се удостоверява чрез подписа на кандидата в декларация. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта не се регистрират.

5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационно табло намиращо се на партерен етаж в сградата на РЗИ –Бургас, ул. “Александровска” № 120 и на интернет страницата на РЗИ- Бургас.

6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Участва в провеждането на микробиологични изследвания на проби, имащи значение за здравето на населението и факторите на жизнената среда.

7. Минимален и максимален размер на основната заплата за заемане на длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация: от 460 до 1100 лв.




Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ:

Директор на Регионална здравна инспекция

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница