Конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент по професионално направление ФилологияДата14.01.2018
Размер23.88 Kb.
Размер23.88 Kb.

СТАНОВИЩЕ

на проф. дфн Бойка Цигова,

член на Научното жури по конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 2.1. Филология

(Старокорейски език и култура),

обявен в ДВ, бр.88/13.11.2015 г.),

с кандидат гл. ас., д-р Яна Красимирова Манчева

Главен асистент, д-р Яна Красимирова Манчева е единствен участник в обявения конкурс за придобиване на академичната длъжност „доцент“.

Комплектът от документи по процедурата на конкурса е пълен и в съответствие с чл. 108 от „Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски““.

От 2007 г. Яна Манчева е хоноруван преподавател в специалност Кореистика на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2008 г. защитава докторат на тема „Корейска традиционна музикална култура през XV – XVI в“. За главен асистент в специалност Кореистика е избрана през 2009 година. От 2013 г. е координатор и преподавател в Институт Седжонг – София, към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Научните интереси на Яна Манчева са в областта на традиционната корейска култура и по-конкретно на музикалната култура на Корея.

Повишаване на квалификацията си и като преподавател, и като изследовател тя постига с пет краткосрочни (от един и три месеца) специализации в Република Корея и една в Националната консерватория в Париж по програмата за мобилност на фондация „Сасакава“ (SYLFF Mobility Program).

В сравнение с активната ѝ преподавателска дейност, публикационната ѝ е относително по-скромна като брой на научни трудове, но може да се предположи, че причината за това най-вероятно е стремежът ѝ към качество за сметка на количеството на изследванията. От общо деветте свои публикации, за участието си в настоящия конкурс д-р Яна Манчева е представила 1 монография със заглавие „Ролята на учените в културния и политическия живот на традиционна Корея“ и 2 статии на английски език. Има три индексирани публикации в Националната библиография на Република България, от които 2 статии и дисертация.

В монографията си, освен дефиниране на понятието „образованост“ в традиционна Корея, авторката проследява в систематизиран вид цялостната образователна, управленска и творческа дейност на корейските учени, а като приложение са включени и биографични справки за по-известните сред тях. Изследването е първо по рода си у нас, допринася за по-задълбоченото разбиране на корейската традиционна култура.

Освен в методологични семинари на тема „Методика на преподаването на корейски език на чужденци“ д-р Яна Манчева е участвала и с доклади в шест национални конференции. Изнасяла е публични лекции в редица специализирани семинари, в това число и в 18 СОУ „Уилям Гладстон“ и 138 СОУ „Васил Златарски“ в София.

Д-р Манчева владее корейски, френски, английски и руски език. Редактирала е издания на книги по история на съвременната и класическата корейска литература от български и корейски автори.В заключение: Като имам предвид преподавателските качества, изследователската подготовка и активната популяризаторска дейност на гл. ас. д-р Яна Красимирова Манчева смятам, че нейната кандидатура отговаря на условията на настоящия конкурс и подкрепям избора ѝ за доцент по професионално направление 2.1. Филология (Старокорейски език и култура).

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница