Конкурс за заемане на длъжността „



Дата09.01.2018
Размер66.05 Kb.
Размер66.05 Kb.



З А П О В Е Д VI-Р-565
гр.Бургас, 30.10.2017 година

На основание чл.89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл.68,ал.6 от Закона за лечебните заведения,




Н А Р Е Ж Д А М:


 1. Да се проведе конкурс за заемане на длъжността „СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/СТАРШИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ, СТАРШИ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ, СТАРША АКУШЕРКА/ в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД при условията на трудов договор за срок от 3 /три/ години, съгласно структурата на дружеството:



  1. дл. „старша медицинска сестра” на Отделение по хемодиализа

  2. дл.”старша медицинска сестра” на Първо отделение по педиатрия

  3. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по нервни болести

  4. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по инфекциозни болести

  5. дл.”старша акушерка” на Отделение по неонатология

  6. дл.”старша акушерка” на Родилно отделение

  7. дл.старша акушерка” на Отделение по гинекология

  8. дл.”старша медицинска сестра” на Първо отделение по хирургия

  9. дл.”старша медицинска сестра” на Второ отделение по хирургия

  10. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по неврохирургия

  11. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по ортопедия и травматология

  12. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по урология

  13. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по УНГ болести

  14. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по очни болести

  15. дл.”старши рентгенов лаборант” в Отделение по образна диагностика

  16. дл.”старши медицински лаборант” на Клинична лаборатория

  17. дл.”старши медицински лаборант” на Отделение по трансфузионна хематология

  18. дл.”старши медицински лаборант” на Отделение по клинична патология

  19. дл.”старши медицински лаборант” на Отделение по съдебна медицина

  20. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по спешна медицина

  21. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по анестезиология и интензивно лечение

  22. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по ендокринология и болести на обмяната

  23. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по нефрология

  24. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по гастроентерология

  25. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по вътрешни болести

  26. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по кардиология

  27. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по ревматология

  28. дл.”старши медицински лаборант” на Микробиологична лаборатория

  29. дл.”старша медицинска сестра” на Клиника по съдова хирургия

  30. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение за продължително лечение



 1. Конкурсът да се обяви писмено във вестник „Черноморски фар”, както и обявата за същия се постави на видно място в административната част на сградата на болницата. Текстът на обявлението е неразделна част от настоящата заповед.

 2. Обявата се публикува в интернет в сайта на „УМБАЛ – Бургас” АД – град Бургас.




 1. Изискванията за заемане на длъжността:

Кандидати могат да бъдат лица, отговарящи на следните изисквания:

4.1. да притежават висше образование – ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;

4.2. да имат 5 /пет/години трудов стаж по специалността „медицинска сестра/медицински лаборант, рентгенов лаборант, акушерка” в лечебно заведение за болнична помощ /за дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по инфекциозни болести – трудов стаж 5 години в Отделение по инфекциозни болести/;


  1. да не са осъждани.




 1. Начин за провеждане на конкурса: по документи и чрез събеседване и оценяване на проекта и се провежда на два етапа – допускане до конкурса и провеждане на конкурса.




 1. Необходими документи за участие в конкурса и срок за подаването им:

6.1. заявление за участие в конкурса;

6.2. професионална биография;

6.3. копие от диплома за завършено висше образование – ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;

6.4. документ удостоверяващ трудов стаж в лечебно заведение за болнична помощ /за дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по инфекциозни болести – документ удостоверяващ стаж в Отделение по инфекциозни болести/;

6.5. медицинско удостоверение – в оригинал;

6.6. медицинско свидетелство от ЦПЗ – в оригинал;

6.7. свидетелство за съдимост – в оригинал;

6.8. удостоверение за членство в БАПЗГ;

6.9. Писмен идеен проект развит по зададената тема, представен в 2 оригинални екземпляра.

Роля на старшата медицинска сестра/старши медицински лаборант, старши рентгенов лаборант, старша акушерка/за повишаване икономическата ефективност на съответното отделение/лаборатория и за организацията на дейностите за подобряване качеството на здравните грижи в болничното отделение/лаборатория в условията на конкурентна среда.”

Необходимите за участието в конкурса документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата и длъжността, за която кандидатстват. В този плик се поставя друг, по-малък, отделен запечатан плик, съдържат 2 бр. идеен проект, надписан по същия начин и с допълнителен надпис „идеен проект”.

Запечатаният плик се входира в Деловодството на „УМБАЛ – Бургас” АД – град Бургас в едномесечен срок от датата на публикуване на настоящата обява. В случай, че срокът изтича в неработен ден, за последен ден на срока се счита първият работен ден след изтичането му.

Ежедневно в края на работния ден служителите от служба „Деловодство” предават на административния сътрудник на Изпълнителния директор внесените през деня документи за участие в конкурса.


 1. При подаване на документите кандидатите имат право да получат в Отдел „Човешки ресурси” на „УМБАЛ – Бургас” АД и да се запознаят със следните документи:

  1. Писмена длъжностна характеристика за длъжността ”старша медицинска сестра/старши медицински лаборант, старши рентгенов лаборант, старша акушерка/, което те удостоверяват с подпис и дата, положени на бланката, по текста на която са се запознали.

  2. Статистически данни за дейността на отделението/лабораторията за периода 2014 – 2016 година.

  3. Икономически данни за дейността на отделението/лабораторията за периода 2014 – 2016 година.




 1. В 2/дву/-дневен срок /работни дни/ след изтичане на срока за подаване на документите, със заповед на Изпълнителния директор се назначава комисия за извършване преценка по допускане участието в конкурса. Комисията в 7/седем/-дневен срок /работни дни/ от назначаването й се произнася с решение в писмен протокол по допускането за участие в конкурса на кандидатите, внесли документи.

На недопуснатите в конкурса се съобщава писмено съображенията за отказа. Те имат правата по чл.93, ал.2 от КТ – да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3 /три/-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

На допуснатите в конкурса се съобщава писмено датата, часа и мястото за провеждане на конкурса, вкл. и събеседването.




 1. Назначена от Изпълнителния директор комисия провежда конкурса чрез оценка на проекта и събеседване.

9.1. комисията разглежда и оценява писмения проект с оценка от 2 до 6 с точност до 0.25;

9.2. комисията осъществява събеседване с кандидата по представения от него проект с оценка от 2 до 6 – с точност до 0.25;

9.3. комисията осъществява събеседване с кандидата по нормативната база в областта на здравеопазването и здравната реформа с оценка от 2 до 6 – с точност до 0.25.

Оценките се приравняват към точковата система, като оценка 4,50 носи 10 точки на кандидата. Всяко повишаване на оценката с по 0,25 добавя по 2 точки по съответната позиция.

10. Комисията класира само успешно издържалите конкурса. Издържали конкурса се считат кандидатите, получили оценки най-малко 4.50 по всяка от позициите на т.9.1, т.9.2. и т.9.3.

12. Резултатът от конкурса се обявява чрез съобщение писмено на участвалите в него в 3/три/-дневен срок от деня, в който е приключило провеждането на конкурса.



 1. Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място за длъжността, за която е кандидатствало по реда на т.1 от деня, в който е получило съобщението за резултата, при условията на чл.96 от Кодекса на труда.




 1. Неразделна част от тази заповед е обявлението за конкурса.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Ирена Петкова – главен юрисконсулт и Росица Андреева – началник ОЧР.



Препис от настоящата заповед да се връчи Ирена Петкова – главен юрисконсулт, Отдел „Човешки ресурси”, както и да се постави на видно място в административната част на сградата на „УМБАЛ – Бургас” АД в деня на публикуването на обявата в местната преса, за което да се състави протокол.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

„УМБАЛ – БУРГАС” АД:

/Д-Р Б.МИРАЗЧИЙСКИ/

/ра

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница