Конспект за кандидат-докторантски изпит поДата08.02.2017
Размер86.78 Kb.
Размер86.78 Kb.

Конспект

за кандидат-докторантски изпит по


по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по философски дисциплини)
Общопедагогическа част

1.Възпитанието като социално-педагогически феномен. Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Взпитателна цел.

2. Методи на възпитанието. Същност и детерминираност на методите на възпитанието. Съдържателна характеристика на основни методи на възпитанието. Изисквания за ефективно прилагане на методите на възпитание.

3. Съдържание на възпитанието. Основни класически утвърдени компоненти на съдържанието на възпитанието – интелектуално, нравствено, естетическо, физическо, трудово. Актуални аспекти на съдържанието на възпитанието – детерминанти, видове, специфични особености.

4. Фактори на възпитание. Семейството, училището и средствата за масова комуникация като фактори за възпитание и развитие на личността. Специфика на възпитателното въздействие на основните възпитателни фактори.

5. Обучението като процес и дейност. Същност и специфика. Дидактически подход за дефиниране на обучението.

6. Цели на обучението. Таксономии на обучение. Цели на обучението. Видове цели: цели на обучението като преподаване и учене; цели на учебната програма; цели на учебен курс/предмет; цели на учебна тема. Определяне и функциониране на целите на обучение (дейности и съдържателен дискурс). Разновидности на таксономични модели. Ефективност.

7. Съдържание на обучението. Съдържание на обучението и учебно съдържание. Развитие на научното познание и дидактически последици. Цели и съдържание на обучението. Научно познание – учебен предмет. Принципи на селекция на учебното съдържание. Държавни стандарти в областта на учебното съдържание.

8. Технологични модели на обучение. Същност, компоненти и видове технологии.


Литература по общата част:

Антология по теория на възпитанието. С., 1997.

Василев, Д. Теория на възпитанието. С., 1994.

Теория на възпитанието. Под ред. На Л. Димитров. С., 1994.

Теория на възпитанието. Под ред. На Л. Димитров. С., 2005.

Андреев, М. Оценяването в училище. С., Университетско издателство”Св. Климент Охридски”, 1995.

Андреев,М. Процесът на обучение. Дидактика. С., Университетско издателство”Св. Климент Охридски”, 1996

Андреев,М., Образование и общество. Педагогическа психология. С., 1998.

Андреева, Л. Христоматия по психология на познанието. С., 1998.

Андерсън, Л. Образование за един нов свят.- Компас, 1995, №2.

Беелих, К., Х. Шведе. Техника на ученето и умствения труд. София, 1984.

Василев, Д. Проверяването и оценяването на знанията в обучението. С., Народна просвета,1987.

Господинов, Б. Ефективност на обучението.Същност и отделни аспекти на осъществяване. Пловдив, 1998.

Делибалтова, В. За обучението между даденото и конструираното. С., 2004.

Делор, Ж. и др. Образованието- скритото съкровище.Доклад на Международната комисия за образование на ХХI век пред ЮНЕСКО. С., 1997.

Дьюи, Дж. Психология и педагогика мышления. М., 1997.

Наредба №2 за учебното съдържание. –ДВ, бр.48, 2000.

Петров, П., М. Атанасова. Образователни технологии и стратегии за учене.С., 2001.

Радев, Пл.(Съст.) Педагогика.Пл., 2001.

Савова, Ж. Груповото учене- измерения и стратегии.- Начално образование, №8, 1996.

Стротер, Д. Кооперативното обучение- каприз или необходимост.- Компас, № 5-6, 1995., 1975.

Educational technology- its creation, development and cross- cultural transfer. Edited by R. Murray Thomas, V. Kalayashi. Pergamon Press ,1987.

Callahan, J. L. Clark. Teaching in Middle and Secondary Schools. Planing for Competence. Third Edition. New York, 1988.

Clark, L. I. Starr. Secondary and Middle School Teaching Methods. 5-th ed. New York: Macmillan Publ. Co.1986.

Glossary of educational technology terms.( 1984) UNESCO, 1984.

Gronlund, N. Objectives for Classroom Instruction. New York: Macmillan Publ. Co. 1985.


Методика на обучението по философски дисциплини

9. Специфика на философските дисциплини в съвременното училище. Същностни особености – интелектуално и познавателно развитие чрез обучението по философия. Функционални възможности: социално образование и граждански ефекти.

Литература:

Мерджанова, Я. Хуманитарното образование – теоретико-методически аспекти. С., 1998.

Хайдегер, М. Истината в науките за духа. В: Същности. С. 1993.

Рашева-Мерджанова, Я. Науките за духа в училище. С., 2007.


10. Педагогическите цели в обучението по философски дисциплини. Същност, равнища, параметри. ДОИ. Конкретизация на дидактическите цели по философските дисциплини. Трансверсалните компетентности на ученика в структурата и задачите на обучението.

Литература:

Андреев, М. Процесът на обучението. Дидактика. С., 1996.

Мерджанова, Я. Още нещо за педагогическите цели. Педагогика, 1999, №2, 34-54.

Герджиков, С. и Я. Мерджанова. Книга за учителя по философия. С., 2001 - Учебни програми по психология и логика 9кл., етика, философия на правото 10 кл., философия 11кл. /41-46, 77-80, 130-131/ или ДВ, бр.38, 2000, 17-27.

Рашева-Мерджанова, Я. Науките за духа в училище. С., 2007.

Мерджанова, Я. Трансверсалните компетентности на ученика. Стратегии на образователната и научната политика. 1999, №1, 35-46.

Мерджанова, Я. Мулти/плури/интердисциплинност – дидактически подстъпи. Педагогика, 2006, 7, 21-35.
11. Учебната документация по философските дисциплини. Учебни планове и програми – учебни теми, основни понятия, очаквани резултати и постижения, дейности на учениците, междупредметни връзки.

Литература:

Герджиков, С. и Я. Мерджанова. Книга за учителя по философия. С., 2001, 41-46, 77-80, 130-131.

Рашева-Мерджанова, Я. Експертиза на училищния учебник. С., 2009.Държавни планове и програми.

Рашева-Мерджанова, Я. Базови методически подходи за трансверсални компетентности. С., 2014.
12. Училищните учебници по философски дисциплини. Функции; структура; стандарти; противоречия; обоснованост и разнообразие на педагогическите модели. Връзката обекти на познанието в науката - учебни познавателни обекти - познавателни учебни активности – познавателни учебни задачи. Анализ и оценяване на учебниците – основни компоненти, критерии.

Литература:

Зуев, Д. Училищният учебник. С., 1981.

Рашева-Мерджанова, Я. Експертиза на училишния учебник. С., 2009.

Мерджанова, Я. Психопедагогическа и професионална диагностика – изследователски инструментариум. С., 1999.

Мерджанова, Я. Училищният учебник и неговата разграничителна функция. Стратегии на образователната и научната политика. 2001, №3.

Наредба №5 на МС за учебниците и учебните помагала, ДВ, №38, 2000, 17-27.

Мутафчиева, Кр. Образователна стратегия и учебника. Стратегии на образователната и научната политика, 1995, №3, 13-30.
13. Прочит и интерпретация на философски учебен текст. Културната традиция. Видове и подбор на философски текстове. Прочитът като “движение от темата към хоризонта” и “система от перспективи”. Генеалогично мислене и генеалогичен метод.

Литература:

Гадамер, Х.-Г. История и херменевтика. С., 1994.

Мерджанова, Я. Хуманитарното образование – теоретико-методически аспекти. С., 1998.

Герджиков, С., Я. Мерджанова, Я. Книга за учителя по философия. С., 2001.

Рашева-Мерджанова, Я. От генеалогичния човек до генеалогичния метод – равнища на осъществяване. Педагогика, 2007, 1, 25-42.

Ортега-и-Гасет. Есета. Т.2. С., 1993.

Бояджиев, Ц. Античната философия като културен феномен. С., 1994.

Жак льо Гоф. Интелектуалците през средновековието. С., 1993.

Рашева-Мерджанова, Я. Съвременното мислене като изкуство: опит за философско-синергетическо изследване. Педагогика, 2006, 1, 73-85.

Рашева-Мерджанова, Я. Базови методически подходи за трансверсални компетентности. С., 2014.


14. Методика за работа на учителя. Идентификация на текста; работа с думите (категории, понятия, термини, жаргон); работа с композиционната структура на текста; редактиране; резюмиране, рефериране и конспект; организиране на дискусия по текст; есе – технология; организиране на дебатиране по теза - технология. Съставяне на генеалогии. Оценяване на постиженията на учениците.

Литература:

Мерджанова, Я. Хуманитарното образование – теоретико-методически аспекти. С., 1998.

Герджиков, С. и Я. Мерджанова. Книга за учителя по философия. С., 2001, 27-33.

Рашева-Мерджанова, Я. Базови методически подходи за трансверсални компетентности. С., 2014.

Рашева-Мерджанова, Я. Философия на образованието,ъпроявена в академичен курс. Портфолио за философстващи любители на образованието. С., 2014.

Учебниците по философски дисциплини за горен курс.

Алексиева, Ем. Есе-въпроси и есе-тестове в образователната практика. Педагогика, 1994, №11, 29-37.

Мерджанова, Я. Интердисциплинни възможности за дебатиране по теза. Философия, 2005, 3, 44-56.

Мерджанова, Я. По философия – избрано (интердисциплинни кръстовища), Философия, 2005, 4, 46-54.

Рашева-Мерджанова, Я. Науките за духа в училище. С., 2007.


15.Методика на дейността на ученика. Правила за резюмиране на текст; за интерпретация; за критическа дискусия; за писане на есе; за създаване на философски текст.

Литература:

Мерджанова, Я. Хуманитарното образование – теоретико-методически аспекти. С., 1998.

Рашева-Мерджанова, Я. Философия на образованието, проявена в акасемичен курс. Портфолио за преподавателя и студента. С., 2014.

Герджиков, С. и Я. Мерджанова. Книга за учителя по философия. С., 2001, 34-40.

Рашева-Мерджановя, Я. Базови методически подходи за трансверсални компетентности. С., 2014.

Рашева-Мерджанова, Я. Науките за духа в училище. С., 2007.

Рашева-Мерджанова, Я. Писмено дебатиране по теза. Педагогика, 2006, 3, 40-52.

Рашева-Мерджанова, Я. Философия на образованието, проявена в академичен курс. Портфолио за философстващи любители на образованието. С., 2014.


16.Методът на проектите в обучението по философски дисциплини. Интердисциплинност – същност, равнища, реализация. Етапи и организация на работа по проект, еволюционни интердисциплинни кръстовища, интердисциплинни способности на учениците. Реализация по учебни дисциплини.

Литература:

Герджиков, С. и Я. Мерджанова. Книга за учителя по философия. С., 2001, 143-147.

Мерджанова, Я. Интелигентност, творчество или нещо длруго. – Педагогика. 2005, 1.

Рашева-Мерджанова, Я. Науките за духа в училище. С., 2007.

Рашева-Мерджанова, Я. Базови методически подходи за трансверсални компетентности. С., 2014.

Мулти/плури/интердисциплинност – дидактически подстъпи. – Педагогика, 2006, 7, 21-35.


17. Систематизиране и обобщаване в обучението по философски дисциплини. Форми; методи; разработване на учебни варианти.

Литература:

Андреев, М. Процесът на обучение. Дидактика. С., 1996.

Герджиков, С. и Я. Мерджанова. Книга за учителя по философия. С., 2001, 157-158.

Рашева-Мерджанова, Я. Базови методически подходи за трансверсални компетентности. С., 2014.


18. Оценяването в обучението по философски дисциплини. Критерии, показатели и форми за оценяване постиженията на учениците. Формираща диагностика – предмет и задачи, особености, изисквания и начини на осъществяване, допълнителни ефекти. Педагогическа автодиагностика.

Литература:

Герджиков, С. и Я. Мерджанова. Книга за учителя по философия. С., 2001, 32-33.

Рашева-Мерджанова, Я. Науките за духа в училище. С., 2007.

Делибалтова, В. Оценяването на учениците. С.Изготвил : .....................

Проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница