Конспекти 6 клас Математика и зип математика Задачи от десетични дробиДата16.11.2017
Размер123.09 Kb.
Размер123.09 Kb.

УЧЕБНА 2016/2017 година

Конспекти 6 клас

Математика и ЗИП математика

 1. Задачи от десетични дроби

 1. Задачи от обикновени дроби

 1. Задачи от част и процент от число

 1. Задачи от лица на равнинни фигури

 1. Лице на повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед

 1. Умножение и деление на степени с равни основи

 1. Степенуване на произведение, частно и степен

 1. Множество на рационалните числа

 1. Противоположни числа.Сравняване на рационални числа

 1. Събиране на рационални числа

 1. Задачи от изваждане на рационални числа

 1. Задачи от алгебричен сбор

 1. Задачи от намиране на неизвестно събираемо

 1. Умножение на рационални числа

 1. Задачи от деление на рационални числа

 1. Намиране на неизвестен множител`

 1. Задачи от средно аритметично на числа

 1. Задачи от дължина на окръжност и лице на кръг

 1. Правилен многоъгълник- обиколка и лице

 1. Правилна призма-лице на повърхнина и обем

 1. Правилна пирамида-лице на повърхнина и обем

 1. Задачи от повърхнина и обем на ръбести тела

 1. Повърхнина и обем на прав кръгов цилиндър

 1. Задачи от прав кръгов конус

 1. Лице на сфера и обем на кълбо

 1. Общи задачи от валчести тела

 1. Общи задачи от тела

 1. Текстови задачи от пропорции

 1. Разчитане и чертане на кръгова диаграма

 1. Действия с едночлени

 1. Многочлени-събиране, изваждане и умножение

 1. Действия с рационални числа

 1. Задачи от степени

 1. Общи задачи от цели изрази

Български език и литература

 1. Функции на текста. Видове текст.

 2. Текстът в научната сфера на общуване. Термини.

 3. Сказуемно определение.

 4. Безподложни и безлични изречения.

 5. Обособени части.

 6. Вметнани части и изрази.

 7. Сложно съчинено изречение. Видове.

 8. Местоимения – лични, показателни, въпросителни, относителни.

 9. Притежателни местоимения.

 10. Възвратни местоимения.

 11. Неопределителни местоимения.

 12. Отрицателни местоимения.

 13. Обобщителни местоимения.

 14. Залог на глагола.

 15. Сегашно деятелно причастие.

 16. Минало свършено деятелно причастие.

 17. Минало несвършено деятелно причастие.

 18. Минало страдателно причастие.

 19. Деепричастие.

 20. Минало неопределено време.

 21. Минало предватително време.

 22. Бъдеще време в миналото.

 23. Смислова страна на думата.

 24. Звукова страна на думата.

 25. Съобщение и обява.

Литература

 1. Елин Пелин – „Косачи”.

 2. Михаел Енде – из „Приказка без край”.

 3. Оскар Уайлд – „Щастливия принц”.

 4. Йордан Йовков – „Серафим”.

 5. Антоан дьо Сент Екзюпери – „Малкият принц”.

 6. Жан дьо Лафонтен – Басни – „Гълъбът и мравката”.

 7. Христо Смирненски – „Братчетата на Гаврош”.

 8. Март Твен – „Принцът и просякът”.

 9. Бранислав Нушич – „Автобиография”.

 10. Веселин Ханчев – „Изкуство”, „Художник”.

 11. Ханс Кристиян Андерсен – „Славеят на Китайския император”.

 12. Паисий Хилендарски – из „История Славянобългарска”.

 13. Добри Чинтулов – „Къде си вярна ти любов народна”, „Вятър ечи, Балкан стене”.

 14. Любен Каравелов – „Хубава си, моя горо”.

 15. Христо Ботев – „Хайдути”.

 16. Иван Вазов – „Радини вълнения”.

 17. Иван Вазов – „Представлението”.

 18. Иван Вазов – „Отечество любезно”.

 19. Атанас Далчев – „Към родината”.

 20. Подборен и сбит преразказ

Руски език

1.Учиться надо весело,чтоб хорошо учиться!

2.Если добрый ты,это хорощо!

3.Кто наши соседи на планете!

4.Всюду музыка живет

5.Мы изменим мир

6.Колядование

7.Крещение

8.День земли

Информационни технологии и ЗИП Информационни технологии

1.Основни единици за измерване на информация

2.Операционна система. Файлова структура на организация на данните

3.Извършване на основни операции с файлове и папки – копиране, преместване,

преименуване, изтриване

4.Основни информационни дейности. Носители на информация и файлови формати

5. Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език.

6.Форматиране на текст на ниво абзац. Определяне на характеристиките на страница в текстов документ. Номерация на страници

7.Вмъкване и форматиране на графични изображения от библиотека и файл.

8. Търсене и заменяне на текст чрез задаване на определени критерии. Търсене и получаване на помощна информация

9.Отпечатване на текстов документ. Задаване на определени настройки за печат.

10.Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения

11.Сканиране, обработване и запазване на изображение.

осветеност.

13. Предназначение на електронните таблици. Създаване на таблица по модел с данни от различен тип. Формат на представяне на данните

14Формули за извършване на аритметични действия с въведените данни. Функции:

сумиране, средноаритметично, максимум и минимум.

15. Характеристики на оформлението на клетките и данните: шрифт, размер,

подравняване, ориентация, рамка, цвят на рамка и клетка

16.Компютърна презентация Създаване на презентация по зададена съдържателна част. Форматиране на графични и текстови обекти.

17.Използване на анимационни ефекти по отношение на елементите на слайдовете.

Задаване на времетраене на слайд

18.Електронни адреси. Адрес на електронна поща

19.Изпращане и получаване на електронно писмо. Прикачени файлове

20.Създаване на текстов документ с графични изображения, използвайки информация от Интернет

21.Създаване на текстов документ с графични изображения, използвайки информация от Интернет22.Търсене на материали по зададена тема в Интернет и създаване на презентация с намерените материали. Авторски права по отношение на информация публикувана в Интернет.

Човекът и природата

 1. Физични явления.

  1. Видове движения;

  2. Скорост;

  3. Безопасност на движението по пътищата;

  4. Сили;

  5. Сила на тежестта и тегло на телата;

  6. Сили на триене;

  7. Силите в действие;

  8. Лост и макара;

  9. Натиск и налягане;

  10. Налягане на газове и течности;

  11. Плътност. Плаване на телата;

  12. Наелектризиране на телата;

  13. Електрични заряди и строеж на атома;

  14. Електричен ток и електрическа верига;

  15. Проводници и изолатори;

  16. Преобразуване на електричната енергия;

  17. Последователно и успоредно свързване на консуматори;

  18. Постоянни магнити;

  19. Електромагнити;

 2. Вещества и техните свойства.

  1. Градивни частици на веществата;

  2. Химичен елемент. Прости и сложни вещества;

  3. Състав и строеж на веществата;

  4. Физични свойства на веществата;

  5. Химични промени на веществата. Химични реакции;

  6. Условия за протичане на химичните реакции;

  7. Признаци за протичане на химичните реакции;

  8. Химични свойства на веществата. ЗЗМВ;

  9. Кислород. Свойства на кислорода;

  10. Оксиди. Химично съединяване;

  11. Получаване на кислород. Химично разлагане;

  12. Водород. Получаване на водород.

  13. Свойства на водорода;

  14. Основни видове химични реакции;

  15. Желязо. Свойства на желязото;

  16. Веществата в природата и в практиката;

  17. Химични реакции в природата и в практическата дейност на човека;

  18. Замърсяване и опазване на околната среда;
 1. Структура и жизнени процеси на организмите.

  1. Движение на веществата в растителния организъм. Проводяща система;

  2. Движение на веществата в животинския организъм. Кръвоносна система;

  3. Дразнимост при животните. Нервна система;

  4. Движения при животните. Опорно-двигателна система;

  5. Дразнимост и движения при растенията;

  6. Същност и значение на размножаването. Видове размножаване;

  7. Размножаване на животните;

  8. Растеж и развитие на животните;

  9. Размножаване на растенията;

  10. Растеж и развитие на растенията;

  11. Кръвоносната система. Кръвообращение;

  12. Здравни познания и хигиена на кръвоносната система;

  13. Нервна система;

  14. Здравни познания и хигиена на нервната система;

  15. Опорно-двигателна система;

  16. Здравни познания и хигиена на опорно-двигателната система;

  17. Полова система;

  18. Растеж и развитие на човека;

  19. Здравни познания и хигиена на половата система;

  20. Човекът – част от природата. Как да живеем в хармония с природата около нас.

ЗИП Човекът и природата


 1. Видове движения.

 2. Скорост, път и време на движение.

 3. Безопасност на движението по пътищата.

 4. Сили на тежестта и тегло на телата.

 5. Лост и макара.

 6. Натиск и налягане.

 7. Плътност.

 8. Наелектризиране на телата.

 9. Електрични заряди и строеж на атома.

 10. Електричен ток и електрическа верига.

 11. Проводници и изолатори.

 12. Последователно и успоредно свързване на консуматори.

 13. Постоянни магнити. Електромагнити.

 14. Градивни частици на веществата.

 15. Химичен елемент, прости и сложни вещества.

 16. Състав и строеж на веществата.

 17. Физични свойства на веществата.

 18. Химични реакции. Условия за протичане.

 19. Химични свойства на веществата.

 20. Закон за запазване масата на веществата.

 21. Кислород

 22. Водород

 23. Желязо.

 24. Химични реакции.

 25. Проводяща система.

 26. Кръвоносна система.

 27. Нервна система.

 28. Опорно-двигателна система.

 29. Размножаване – растеж и развитие.

 30. Здравни познания и хигиена за кръвоносната система.

 31. Здравни познания и хигиена за нервната система.

 32. Здравни познания и хигиена на опорно-двигателната система.

 33. Здравни познания и хигиена на половата система.История и цивилизации

 1. Българското възраждане 18 – 19 в.

 2. Стопански промени през 18 – 19 в.

 3. Съжителство с другите народи в Османската империя

 4. Първите будители – Паисий Хилендарски и Софроний Врачански

 5. Новото българско училище

 6. Българската освободителна революция – Априлско въстание

 7. Освободителна Руско-турска война

 8. Възстановяване на българската държава – (1879-1884 г.)

 9. Съединението на княжество България и Източна Румелия

 10. Модернизация на стопанският живот до средата на 20 в.

 11. Промени в българското общество до средата на 20 в.

 12. Българското общество през военните години

 13. България след Втората световна война

 14. Българското общество (1944-1989 г.)

 15. България в обединяваща се Европа (1997-2007г.)

География и икономика и ЗИП География и икономика

 1. Африка – географско положение, граница, големина, брегова линия

 2. Африка – релеф и полезни изкопаеми

 3. Африка – климат

 4. Африка – природни зони

 5. Страни и стопанство на Африка

 6. Южна Америка - – географско положение, граница, големина, брегова линия

 7. Южна Америка – релеф и полезни изкопаеми

 8. Южна Америка – климат

 9. Южна Америка – природни зони

 10. Южна Америка – стопанство, страни

 11. Северна Америка – релеф

 12. Северна Америка – климат

 13. Северна Америка – природни зони

 14. Северна Америка – население и политическа карта

 15. Атлантически и Северен-ледовит океан

Музика

1.Музиката и танците в съвременната битова практика – „Една българска роза“

2. Старинни европейски танци

3. Танцувалната музика и композиторите –песни по избор

4. Сложна триделна форма-„Хубава си моя горо“;

5. Неспецифично делене на метричното време-триола – „Тодоро, Тодорке“ – нар. песен

6. 14.Салонни танци – „Една българска роза“

7..Метроритъм и жанр – „Химн на РБългария“, „Само шест!“; „Една българска роза“ песни по избор

8. Фолклор от различни краища на света – Чилийски,

китайски,индийски народни песни;„Калинка“ – руска нар. песен

9. Богатството на метроритмите в музиката на Балканите – по избор

10. Метроритмичното разнообразие на българския фолклор – „Чушката люта“;„Бучимиш” – обр. Б. Карадимчев

11. Коледа-„Коладе, коладе“„Рождество“ –м. А. Дреников

12. Нова година- „Украсете залата“, песни по избор

13. Фолклорът на Шоплука – „Лет летела пеперуда“

14.Оригинален (изворен) и обработен фолклор-„Елено моме“, „Седнало е Джоре“

15. Муз. инструменти по света в миналото и днес

16. Електронна музика – „Интернет хлапета“ – м. Е. Струнджев

17. Инструментални състави в различни практики в миналото и днес

18. Фолклорът на Северна България – „Мър Гергано“ – нар. песен

19.Фолклорът на Добруджанския край – „Свирчица свири по поле“

20.Български композитори класици: Панчо Владигеров

21. 48.Български композитори класици: Веселин Стоянов

22. Български композитори класици:Филип Кутев

23.Фолклорът в творчеството на бълг. композитори – Красимир Кюркчийски

24.Фолклорът в творчеството на бълг. композитори – Милчо Левиев

25. Фолклорният обреден календар – Великден-„Отново е Великден“ – м. Ст. Диомов

26.Фолклорният обреден календар: Гергьовден-„Великден дойде, мина се“ –нар.песен

27.Творци, артисти,публика – „Детство мое“ – м. В. Казасян

28. Музиката и съвременните медии – „Пак е лято“ –м. Св. ЛобошкиИзобразително изкуство

 1. Видове изящни изкуства;

 2. Архитектурна среда;

 3. Фигурална композиция;

 4. Пейзаж;

 5. Декоративно-приложни изкуства. Орнамент – видове;

 6. Натюрморт;

 7. Поздравителна картичка;

 8. Народни обичаи и празници;

 9. Видове фигурална композиция в изобразителното изкуство – симетрична и асиметрична;

 10. Изобразително изкуство и въображение;

 11. Абстрактно изкуство;

 12. Натюрморт – предмети с конусообразна и кълбовидна форма;

 13. Архитектурата и изобразителното изкуство на Византия;

 14. Синтетични изкуства. Сценография;

 15. Печатни издания – средство за информация и комуникация;

 16. Илюстрацията в книгата;

 17. Романско и готическо изкуство;

 18. Изкуство на Средновековна Русия;

 19. Портрет;

 20. Изкуство на Средновековна България.Домашна техника и икономика

1.

Представяне на идеи в различна форма.

2.

Изобразяване на вътрешни повърхнини.

3.

Критерии за оценка на качеството на даден продукт. Ергономия.

4.

Занаяти -минало и настояще.

5.

Фирмата като форма на организация на бизнеса и нейните ресурси в пари и капитал.

6.

Фирмата в конкурентната пазарна среда.Икономия на материали,труд и енергия при изпълнение на различни дейности.

7.

Реклама.Разработка на проект. Приложение на информационните технологии.

8.

Неразглобяеми съединения.

9.

Пробивна машина –устройство, правила за работа и техника за безопасност.

10.

Шевна машина-устройство, правила за работа и техника за безопасност.

11.

Основни параметри на електрическа верига.Измерване на електрически величини.

12.

Преобразуватели и консуматори на електрическа енергия.

13.

Видове инсталации-осветителна, сигнална,охранителна.

14.

Енергиини разходи.Реализация на икономии.Екологични аспекти.Приложение на информационните технологии

15.

Топлинна обработка на хранителни продукти.Технологична схема.

16.

Българска национална кухня

17.

Културни различия в храненето.

18.

Традиции и празници. Приложение на информационните технологии.

19.

Аграрни дейности.

20.

Подбор на растителните видове в зависимост от условията и ресурсите на средата.

21.

Икебана.

22.

Фермата като възможност за семеен бизнес.Екологични норми и основни екологични проблеми при отглеждане на растения и животни.Физическо възпитание и спорт 1. Бягане 50м.

 2. Скок дължина от място.

 3. Хвърляне на плътна топка.

 4. Коремни преси.

 5. Бягане на 300м.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница