Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение 6 клас български език и литература български езикДата17.11.2017
Размер147.25 Kb.
Размер147.25 Kb.

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” гр. СТРАЖИЦА
КОНСПЕКТИ ЗА ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 6 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Български език

 1. Просто изречение. Строеж на простото изречение

 2. Видове прости изречения по състав

 3. Обособени части

 4. Вметнати думи и изрази

 5. Видове сложни съчинени изречения

 6. Думата като морфологично средство

 7. Части на речта. Местоимения. Притежателни местоимения

 8. Части на речта. Местоимения Форми на възвратните местоимения

 9. Части на речта. Местоимения. Неопределителни местоимения

 10. Части на речта. Местоимения. Отрицателни местоимения

 11. Части на речта. Местоимения. Обобщителни местоимения

 12. Глаголът и неговите форми. Деятелен и страдателен залог на глагола

 13. Нелични глаголни форми. Причастия

 14. Деепричастието в изречението

 15. Прости и сложни глаголни форми

 16. Сложни глаголни времена. Минало неопределено време

 17. Сложни глаголни времена. Минало предварително време

 18. Сложни глаголни времена. Бъдеще време в миналото

 19. Речников състав на българския език. Речници

 20. Звукови промени в думата

 21. Диалогът и ситуацията на общуването

 22. Резюме на текст

 23. Съобщение. Обява

ЛИТЕРАТУРА 1. Човекът и фантазията. Елин Пелин – разказът „ Косачи”. Сюжет, композиция, герои

 2. Човекът и фантазията. Михаел Енде – романът „Приказка без край”. („Антикварната книжарница” - портрет на героя, реч на героя, ролята на въображението в човешкия живот)

 3. Оскар Уайлд - „Щастливият принц”. Светът на фантазията

 4. Йордан Йовков - разказът „Серафим”. Сюжет и герои Художествен детайл. Добротворчеството и добрите хора

 5. Екзюпери - „Малкият принц”. Човекът и другите Отговорността за всичко, с което сме свързани

 6. Лафонтен и неговите басни. Човешките слабости Иносказание

 7. Христо Смирненски – стихотворението „Братчетата на Гаврош”. Образът на града. Бездомните деца – състояние, поведение

 8. Марк Твен - „Принцът и просякът”. Сюжет и герои

 9. Сбит преразказ на трета глава от романа „Принцът и просякът”

 10. Бранислав Нушич - „Автобиография”. „Чужди езици” – хуморът. Светът на възрастните и светът на детето

 11. Веселин Ханчев – стихотворението „Художник”. Изкуството като начин да променим света

 12. Андерсен – приказката „Славеят на китайския император”. Сюжет и герои. Свободата е най-голямата ценност

 13. Паисий Хилендарски - „История славянобългарска”. Творческа история, композиция. Ролята на историята в живота на човека

 14. Добри Чинтулов – стихотворения. Прослава на свободолюбието и народолюбието

 15. Любен Каравелов – стихотворението „Хубава си, моя горо”. Образът на родината – свиден за всеки човек

 16. Христо Ботев - поемата „Хайдути”. Образите на майката и малкия Чавдар

 17. Иван Вазов – романът „Под игото”(„Радини вълнения” – време и място на действието, преживявания на героите)


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


 1. Present Simple – adverbs of degree

 2. Adverbs of freguency

 3. Present Continuous (for the future)

 4. Past Simple

 5. Reflexive pronouns, guantifiers

 6. Defining relative clauses – who / which / where

 7. Past Continuous

 8. Echo guestions

 9. Complex sentence – when /while

 10. Present and Past obligation

 11. Dynamic and stative verbs /used to

 12. “Going to” future – may / might

 13. “Will” future – predictions, offers…

 14. За устната част на изпита: всичките диалози и текстове в началото на всеки „unit” – четене и отговаряне на въпроси


МАТЕМАТИКА

 1. Степенуване. Свойства.

 2. Рационални числа. Действия с рационални числа.

 3. Окръжност и кръг - дължина на окръжност и лице на кръг.

 4. Призма - лице на повърхнина и обем.

 5. Пирамида - лице на повърхнина и обем.

 6. Цилиндър - лице на повърхнина и обем.

 7. Конус - лице на повърхнина и обем.

 8. Сфера и кълбо - лице на повърхнината на сфера; обем на кълбо.

 9. Пропорции - свойства.

 10. Цели изрази - едночлен; действия с едночлени.

 11. Цели изрази - многочлен; действия с многочлени.


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 1. Операционни системи и носители на информация

 2. Компютърна текстообработка – Word

 3. Работа с графични изображения

 4. Електронни таблици – Excel

 5. Компютърна презентация

 6. Интернет. Електронни адреси и електронно писмо


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 1. Българите навлизат в новото време.

 2. Светът на Възрожденските българи.

 3. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански.

 4. Новото българско училище.

 5. Движение за независима българска църква.

 6. Борбите на българите през първата половина на ХІХ в.

 7. Българската освободителна революция (1856 – 1868 ).

 8. Българската освободителна революция (1869 – 1873 ).

 9. Априлското въстание (1876 ).

 10. Руско-турската война 1877 – 1878 г. и освобождението на България.

 11. Българският национален въпрос.

 12. Начало на Нова България.

 13. Съединението.

 14. Българска следосвобожденска демокрация до края на ХІХ в. ( 1886 – 1894 ).

 15. България 1894 – 1901 г.

 16. Война за национално обединение ( 1912 – 1918 )

 17. Политически живот ( 1918 – 1925 ).

 18. България в годините на ІІ-та световна война ( 1939 – 1944 )

 19. Политическата система на комунизма.

 20. Краят на тоталитарния строй в България 1989 – 1990 г.

 21. Тест - изходно ниво

Литература: Учебник по история и цивилизация за VІ клас- авторски колектив – Р.Гаврилова, М.Радева и др., изд. „Просвета”
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА


 1. Африка – географско положение, големина и брегова линия

 2. Релеф на Африка.

 3. Климат на Африка.

 4. Природни зони на Африка.

 5. Население на Африка.

 6. Страни в Африка.

 7. Южна Америка – географско положение и брегови.

 8. Релеф на Южна Америка.

 9. Климат на Южна Америка.

 10. Природни зони на Южна Америка.

 11. Население на Южна Америка.

 12. Страни в Южна Америка.

 13. Северна Америка – географско положение и брегови.

 14. Релеф на Северна Америка.

 15. Климат на Северна Америка.

 16. Природни зони на Северна Америка

 17. Население на Северна Америка.


Литература: Учебник по география и икономика за VІ кл. – изд.”Булвест-2000”; автор – Р.Пенин и кол.
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА


 1. Видове движения.

 2. Скорост. Проволинейно равномерно движение.

 3. Сили.

 4. Сили на триене.

 5. Лост и макара.

 6. Натиск и налягане.

 7. Плътност и плаване на телата.

 8. Електрически заряди – строеж на атома.

 9. Електрически ток и електрическа верига.

 10. Постоянни магнити.

11.Градивни частици на веществата.

 1. Химичен елемент. Прости и сложни вещества.

 2. Физически свойства на веществата.

 3. Условия за протичане на химическите реакции.

 4. Химични свойства на веществата.

 5. Основни видове химични реакции.

 6. Движение на веществата в растителния организъм. Проводяща система.

 7. Движение на веществата в животинския организъм. Кръвоносна система.

 8. Размножаване на животните.

 9. Размножаване на растенията.

 10. Кръвоносна система. Кръвообращение.

 11. Нервна система.Опорно-двигателна системаМУЗИКА

 1. Панчо Владигеров.

 2. Веселин Стоянов

 3. Филип Кутев.

 4. Средна Северна България.

 5. Добруджа.

 6. Шоплук.

 7. Български народни танци.

 8. Съвременни танци.

 9. Старинни европейски танци.

 10. Салонни танци.

 11. Изпълнение:


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
1.Изкуство на Византия

2.Романско и готическо изкуство

3.Изкуство на средновековна Русия

4.Изкуството на България през Средновековието


Худ.практика

1.Рисуване на архитектурен пейзаж

2.Проект за поздравителна картичка

3.Фигурална композиция на фантастична тема

4.Декоративен проект за десен на плат

5.Рисуване на природен пейзаж на тема „Есен”

6.Проект за костюм на кукер

7.Проект за плакат на цирк

8.Създаване на проект за театрален костюм
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗИП
1.Рисуване на пейзаж с архитектурен мотив от родното място

2.Фигурална композиция на тема „Гроздобер”

3.Природен пейзаж

4.Илюстрация по приказка

5.Натюрморт


Домашна техника и икономика

1.Изобразяване на обекти с вътрешни повърхнини.

2.Качество на продуктите и ергономия.

3.Фирмата,като форма на организация на бизнеса и нейните ресурси в пари и капитал.

4.Рекламите са навсякъде.

5.Неразглобяеми съединения в изделията.

6.Шевна машина-устройство,правила за работа и техника на безопасност.

7.Основни параметри на електрическата верига.Измерване на електрически величини.

8.Топлинна обработка на хранителните продукти.Технологична схема.

9.Традиции и празници.

10.Вторият живот на цветята.Икебана.
ЗИП Домашна техника и икономика

1.Изобрази в скица детайл с вътрешни повърхнини.

2.Какво знаем за ергономията?

3.Фирмата,като форма на организация на бизнеса.

4.Разработка на проект за реклама.

5.Видове неразглобяеми съединения в изделията.

6.Шевна машина-устройство,правила за работа и техника на безопасност.

7.Параметри и измерване на електрически величини.

8.Направи технологична схема за топлинна обработка на хранителните продукти.

9.Опиши пролетните традиции и празници.ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Конспект
За подготовка на учениците от самостоятелна форма на обучение

Норматив по Физическо възпитание и спорт – ЗП, 6 клас
ТЕСТОВЕ


МОМИЧЕТА


Тест точки

Бягане 50 м

Скок дължина от място

Изправяне от тилен лег

Бягане 300 м

1

9,5 – 9,9

144 - 153

41 - 47

76 - 79

2

9,2 – 9,4

154 - 160

48 - 51

73 - 75

3

9,0 - 9,1

161 - 167

52 - 57

69 - 72

4

8,6 - 8,9

168 - 177

58 - 63

65 - 68

5

Под 8,6

Над 177

Над 63

Под 65

МОМЧЕТА


Тест точки

Бягане 50 м

Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка 3 кг

Бягане 600 м

1

8,8 – 9,2

152 - 161

341 - 388

160 - 168

2

8,5 – 8,7

162 - 168

389 - 420

154 - 161

3

8,3 – 8,4

169 - 175

421 - 452

148 - 153

4

8,0 – 8,2

176 - 185

453 - 500

139 - 147

5

Под 8

Над 185

Над 500

Под 139

Забележка: Бяганията се измерват в секунди, скок дължина и хвърляне на плътна топка в сантиметри, а изправянето от тилен лег (коремна преса) в брой.

ОЦЕНЯВАНЕ: Окончателната оценка се формира от събраните точки както следва:


Слаб 2

Среден 3

Добър 4

Много добър 5

Отличен 6

1 – 4т.

5 – 8т.

9 – 12т.

13 – 16т.

17 – 20т.ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Дата: Вариант 3
Трите имена: .......................................................................................................................................
Клас: ........................

Сесия: ........................

Форма на обучние: ..........................
Въпроси:
Дисциплина: Хандбал
1. От колко метра се изпълнява наказателния удар (дузпа) в хандбала?

а: шест метра

б: седем метра

в: девет метра

2. Кой от посочените постове, не е хандбален:

а: гард


б: халф

в: вратар

3. Времетраенето на „тим-тайм аута” е:

а: една минута

б: две минути

в: тридесет секунди

4. Кое от следните отигравания, не се отнася за хандбала?

а: удар с отскок на дължина

б: стрелба от зоната за три точки

в: удар с приземяване

5. При странично хвърляне, състезателят е длъжен:

а: да настъпи страничната линия с един крак

б: да изпълни извън игрището

в: да бъде в игрището


Дисциплина: Футбол
6. След равенство и продължения в футбола се бият:

а: тъчове

б: дузпи

в: корнери

7. Страничните съдии държат в ръцете си:

а: свирка

б: специални флагове

в: палка


8. Кой от изброените постове, не е футболен:

а: офанзивен халф

б: централен нападател

в: куотърбег

9. Коя от следните системи на игра е футболна?

а: 1:5


б: 4-3-3

в: 2:1:2


10. „Фаул” е футболен термин който се изпълнява с:

а: отскок

б: ръце

в: крака
Дисциплина: Волейбол


11. Петият гейм продължава до:

а: 15 или повече точки

б: 11 точки

в: 13 точки

12. Отборът се състои от 14 играчи.Колко имат право да са на игралното поле?

а: седем играча

б: пет играча

в: шест играча

13. Коя от комбинациите е волейболна?

а: „Вебер”

б: „обратен кръст”

в: „Лебедев”

14. Ако резултатата във втория гейм е 24:24 играта продължава до получаване на приемущество от:

а: една точка

б: две точки

в: три точки


Дисциплина: Баскетбол
15. Времето за изнасяне на топката от собственото поле е:

а: 20 секунди

б: 8 секунди

в: 24 секунди

16. Попадение в коша реализирано със стрелба от наказателната линия се отчита с:

а: една точка

б: две точки

в: три точки

17. Кой от изброените постове е баскетболен?

а: посрещач

б: пойнт-гард

в: централен блокировач

18. Основният вид подаване в баскетбола е:

а: с две ръце над глава

б: с една ръка над рамо

в: от гърди


Дисциплина: Лака атлетика
19. Кой от изброените скокове е на височина?

а: „Фосбъри”

б: троен скок

в: начин „свит”

20. Колко тежи копието при мъжете?

а: един килограм

б: осемстотин грама

в: шестотин грамаКритерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята отбелязването на грешен или повече от един отговор, което води до нула точки.Брой точки:

Оценка

0-6

Слаб 2

7-10

Среден 3

11-14

Добър 4

15-17

Мн.добър 5

18-20

Отличен 6

Оценка от практически изпит:
Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

ПъргавинаКритерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница