Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение 7 клас български език и литература български езикДата16.11.2017
Размер133 Kb.
Размер133 Kb.

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” гр. СТРАЖИЦА
КОНСПЕКТИ ЗА ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 7 клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Български език

1. Текстът в медийното общуване

2. Медийните жанрове

3. Художествен текст. Образността – особеност на художествения текст

4. Сложно изречение. Видове сложни изречения

5. Сложно съставно с подчинено определително

6. Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение

7. Сложно съставно с подчинено подложно изречение

8. Сложно смесено изречение.Състав на сложното смесено изречение

9. Пряко и непряко предаване на чужда реч. Пряка реч

10. Непряка реч. Цитиране

11. Думата като лексикално средство в текста. Лексикално значение на думата

12. Фразеологични словосъчетания.Произход и употреба на фразеологичните словосъчетания

13. Вид на глагола

14. Наклонение на глагола

15. Езикът като система

16. Анотацията и отзивът като жанрове
Литература
1. Христо Ботев – жизнен и творчески път

2. Образът на лирическия герой от “На прощаване в 1868 година” от Христо Ботев

3. Иван Вазов – жизнен и творчески път

4. Повестта “Немили-недраги” от Иван Вазов – творческа история, сюжет, композиция

5. Светът на Вазовите хъшове според Първа и втора глава на повестта “Немили-недраги”Героите в негероически момент

6. “Една българка” – творческа история, сюжет, композиция.

Срещата на обикновения човек с историята

7. “Опълченците на Шипка” от Иван Вазов -изображение на българския героизъм

8. Алеко Константинов – жизнен и творчески път

9. “До Чикаго и назад” – творческа история. Пътепис

10. “Бай Ганьо” – безсмъртната творба на Алеко Константинов

11. Пенчо Славейков - жизнен и творчески път

12. “Неразделни” от Пенчо Славейков – балада за любовта

13. Пейо Яворов – жизнен път и творческа биография

14. Елегията “Заточеници” от П. Яворов – борбата за свобода и скръбта по изгубената родина

15. Елин Пелин – живот и творчество

16. “По жътва” от Елин Пелин – трудът, любовта и смъртта в българското село

17. Йордан Йовков – жизнен път и творчество

18. “По жицата” от Йордан Йовков – разказ за страданието, съпричастието и надеждата
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

1. Present Sipmle vs Present Continuous

2. Future tenses

3. Phrasal verbs

4. Linking words

5. Adverbs of frequency

6. Stative verbs

7. Describing people’s appearance/ character

8. Writing (an article about a favourite person)

9. Past Simple

10. Infinitive or –ing form

11. Adverbial clause

12. Hobbies and Character

13. Jobs and Extreme sports

14. Writing (a biographies/ autobiographies

15. Past Simple vs Past Continuous

16. Passive

17. Phrasal verbs (go)

18. Mass media ( TV and radio), Arts

19. Giving/ Reacting to news

20. Writing (a news article)

21. Present Perfect

22. Question tags

23. Phrasal verbs (make )

24. Present Perfect vs Past Simple

25. The environment and pollution, Animals and habitats

26. Offering/ accepting/ refusing help

27. Writing ( for and against essays)

28. Countable/ Uncountable nouns

29. Comparatives/ Superlatives

30. Phrasal verbs (take)

31. Food and drinks

32. Complaining and Apologizing

33. Writing (an informal email)

34. Modal verbs

35. Reflexive pronouns

36. Phrasal verbs (do)

37. Aches and pains/ health and hygiene

38. Asking for/Giving/ Refusing Permission

39. Writing( an informal letter of advice)

40. A/ An – The – Zero article

41. Phrasal verbs ( come )

42. Holiday activities

43. Buying a train/ bus ticket44. Writing ( a story)
МАТЕМАТИКА

 1. Формули за съкратено умножение.

 2. Разлагане на многочлени на множители.

 3. Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.

 4. Ъгли получени при пресичането на две прави с трета.

 5. Триъгълник. Сбор на ъглите в триъгълник.

 6. Външен ъгъл на триъгълник.

 7. Уравнение с едно неизвестно.

 8. Уравнения свеждащи се до линейни.

 9. Еднакви триъгълници – признаци.

 10. Равнобедрен триъгълник – свойства.

 11. Симетрала на отсечка.

 12. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30° - свойства.

 13. Линейно неравенство с едно неизвестно.

 14. Неравенства свеждащи се до линейни.

 15. Успоредник – свойства.

 16. Правоъгълник.

 17. Ромб.

 18. Квадрат. Трапец. Равнобедрен трапец.


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


 1. Основни технически параметри на частите на компютърната система.

 2. Настройки на операционната система на ниво потребителски интерфейс.

 3. Програми.

 4. Защита на данните от компютърните вируси.

 5. Основни операции с клетки в електронна таблица.

 6. Разпространяване на формули.

 7. Сортиране на редовете и търсене в таблици.

 8. Работни листи.

 9. Условни пресмятания. Функцията IF.

 10. Съставни логически изрази. Отпечатване на ЕТ.

 11. Диаграми.

 12. Проектиране на електронна таблица.

 13. Електронни таблици.

 14. Вмъкване на специални знаци в текстов документ.

 15. Създаване и автоматично оформяне на таблици.

 16. Редактиране и форматиране на таблици.

 17. Графични елементи в MS Word.

 18. Графика в компютърна презентация.

 19. Вмъкване на диаграми и таблици.

 20. Вмъкване на звук и видео.

 21. Представяне на компютърна презентация.

 22. Компютърна презентация.

 23. Компютърни мрежи.

 24. Услуга WWW- преговор.

 25. Разговори в реално време.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА


 1. Древен Египет.

 2. Първите държави в Месопотамия.

 3. Империите на Древния Изток.

 4. История и религия на Древните евреи.

 5. Античният свят и Троянската война.

 6. Античният полис и неговите граждани.

 7. Атина и Спарта през 6 – 5 век пр. Христа.

 8. Гръко-персийски войни.

 9. Империята на Александър Македонски.

 10. Древна Тракия.

 11. Древен Рим.

 12. Римската република.

 13. Ранна Римска империя.

 14. Късна Римска империя.

 15. Раждането на Християнството.

 16. Тест – изходно ниво.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЗИП

 1. Образованието в Египет и Месопотамия.

 2. Образованието в Древна Елада. Философско и научно наследство.

 3. Културата на Древна Елада.

 4. Всекидневието на елинския град.

 5. Тракийската култура.

 6. Елинистическа цивилизация.

 7. Общество и религия в римската империя.

 8. Рим – вечният град.

 9. Римската култура.

 10. Разпознаване на паметници на културното наследство на древните цивилизации.

 11. Тест – Първите цивилизации.

 12. Тест – Древна Елада.

 13. Тест – Древен Рим.

ЛИТЕРАТУРА: учебник по история и цивилизация за 7 клас , изд.”Анубис” , автор: В.Арнаудов, Ц.Цветански и кол., 2008-2011г.БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Бактерии. Цианобактерии

 2. Тип Кореноножки

 3. Тип Камщичести

 4. Тип Ресничести

 5. Колониални едноклетъчни организми

 6. Обща характеристика на растенията

 7. Талусни растения. Водорасли.

 8. Растителни тъкани .Видове

 9. Растителни органи.Вегетативни органи.

 10. Размножителни органи при растенията

 11. Видоизменени растителни органи

 12. Кормусни растения. Отдел Мъхове

 13. Отдел Папратови

 14. Отдел Семенни растения.Подотдел Голосемени

 15. Подотдел Покритосеменнирастения

 16. Семе и плод

 17. Обща характеристика на гъбите

 18. Обща характеристика на животните

 19. Тип Мешести

 20. Тип Плоски червеи

 21. Тип Кръгли червеи

 22. Тип Прешленести червеи

 23. Тип Членестоноги

 24. Клас Ракообразни

 25. Клас Паякообразни

 26. Клас Насекоми

 27. Тип Мекотели

 28. Основни етапи в еволюцията на безгръбначните животни

 29. Взаимоотношения между организмите в природата.

 30. Паразитни едноклетъчни организми.

 31. Паразитни гъби

 32. Безгръбначни животни паразити

 33. Паразитни растения и растения хищници

 34. Биоразнообразие на растенията и безгръбначните животни в България

 35. Роля на човека за опазване на биоразнообразието. Защитени природни обекти в България.

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

 1. Електрично напрежение

 2. Закон на Ом

 3. Източници на електрично напрежение

 4. Последователно свързване на консуматори

 5. Успоредно свързване на консуматори

 6. Закон на Джау- Ленц

 7. Мощност на електричния ток

 8. Електромотор

 9. Светлина

 10. Отражение и пречупване на светлината

 11. Спектър на светлината

 12. Плоско огледало

 13. Сферични огледала

 14. Лещи

 15. Око

 16. Трептения

 17. Звук

 18. Звук и слух

 19. Слънчева система

 20. Галактики


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ЗИП


 1. Закон на Ом.

 2. Източници на ел. напрежение. Батерий

 3. Последователно и успоредно свързване на консуматори

 4. Закон на Джаул- Ленц. Приложения

 5. Мощност на ел. ток

 6. Устройство и действие на електромоторите

 7. Електричество и магнетизъм

 8. Разпространение на светлината

 9. Оптични кабели. Приложения

 10. Спектър на светлината

 11. Построяване на образ от плоско огледало и събирателни лещи

 12. Устройство и действие на фотоапарата

 13. Период на махалото

 14. Приложение на звука и ултразвука

 15. Планитарен модел на атома

 16. Приложение на радиоактивността


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
1.Градивни частици на веществата.Атомна и молекулна маса.

2.Вещества и свойствата им.Химични реакции.

3.Химични знаци.

4.Химични формули.

5.Валентност.

6.Съставяне на химични формули.Наименования на веществата.

7.Химични уравнения.

8.Натрий.

9.Натриева основа.

10.Алкална група.Прости вещества на алкалните елементи.

11.Химични съединения на алкалните елементи.

12.Хлор.


13.Хлороводород.Солна киселина.

14.Халогенна група.Прости вещества на халогенните елементи.

15.Химични съединения на халогенните елементи.

16.Периодичен закон и периодична система.

17.Закономерности в периодичната система.

18.Топлинни ефекти при химичните реакции.

19.Скорост на химичните реакции.
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА –ЗИП
1.Градивни частици на веществата.

2.Вещества и процеси.

3.Химична символика.

4.Съставяне на химични формули.

5.Изравняване на химични формули.

6.Химични свойства на натрий и съединенията му.

7.Алкални елементи и съединенията им.

8.Употреба на алкалните елементи и съединенията им.

9.Химични свойства на хлор.

10.Химични свойства на солната киселина.

11.Халогенни елементи и съединенията им.

12.Сравнително разглеждане на халогенни и алкални елементи.

13.Употреба на халогенните елементи и съединенията им.

14.Видове прости вещества.

15.Видове химични съединения.

16.Структура на периодичната система.

17.Топлинни ефекти при химичните реакции.

18.Фактори, които влияят на скоростта на химичните реакции.

19.Каталитични процеси.
„Химия и опазване на околната среда” за 7 клас, Г.Близнаков и др., издание 2003 г. , "Просвета"
”Химия и опазване на околната среда” за 7 клас, Г.Нейков и др., издание 2004 г. , "Булвест-2000"
МУЗИКА


 1. Музиката в древните култури.

 2. Средновековие.

 3. Ренесанс. Възраждането в България.

 4. Барок.

 5. Европейски класицизъм.

 6. Музикална Европа през 19 век.

 7. Музикалната култура на САЩ на границата на 19 -20 век.

 8. Афро-американската музика – 20 век.

 9. Опера.

 10. Оперета.

 11. Балет.

 12. Мюзикъл.

 13. Стил.

 14. Инструментални жанрове. Сонатна форма.

 15. Рокендрол.

 16. Сериозната и популярната музика в 20 век.

 17. Медии и технологии.

 18. Музиката в съвременната глобализация.

 19. Изпълнение:

 • изпей тема от канон; ария на Орфей; „Пролет” – 1 ч.; Моцарт – 1 тема из 1 част на Симфония №40; романтична творба;

 • предпочитана песен от училищния репертоар;

 • друга песенИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
1.Изкуство на ренесанса в Италия

2.Ренесанса в страните от северна Европа

3.Изкуство на Българското възраждане
Худ.практика

1.Рисуване на улица със сгради(с една убежна точка)

2.Рисуване на натюрморт от натура(в топли,студени или контрастни цветове)

3.Рисуване на природен пейзаж

4.Рисуване на фигурална композиция на тема „На пазар”

5.Проект на нефигурално декоративно пано

6.Създаване на идеен проект на предмет от бита

7.Проект за витраж

8.Рисуване на герой или същество на тема фентъзи

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Дата: Вариант 2
Трите имена: .......................................................................................................................................
Клас: ........................

Сесия: ........................

Форма на обучние: ..........................
Въпроси:
Дисциплина: Хандбал
1. Колко минути е времетраенето на хандбалното полувреме?

а: 20 минути

б: 30 минути

в: 25 минути

2. Кой от посочените постове, не е хандбален?

а: крило


б: разпределител

в: бег


3. Играч може да задържа топката максимално в ръце:

а: две секунди

б: четири секунди

в: три секунди

4. Кое от следните отигравания не се отнася за хандбала?

а: заслон

б: посрещане отгоре

в: седем метрово хвърляне

5. Вратарска топка се отсъжда:

а: при топка в аут

б: при гол

в: при съдийска топка


Дисциплина: Футбол
6. Мачът се печели от отбор, отбелязъл повече:

а: пасове

б: точки

в: голове

7. На ъглите на игрището са поставени:

а: конуси

б: специални знамена

в: стойки


8. Кой от изброените постове, не е футболен?

а: вътрешен халф

б: тежко крило

в: централен защитник

9. „Аут” е футболен термин, който се изпълнява от:

а: вратарското поле

б: от центъра на игрището

в: извън вратарското поле

10. Коя от следните системи на игра е футболна?

а: 6:0


б: 3-5-2

в: 3:2
Дисциплина: Волейбол


11. Геймовете във волейбола с изключение на „тайбрека” продължават до:

а: 21 точки

б: 25 точки

в: 15 точки

12. Игрището се разделя условно на:

а: шест зони

б: три зони

в: пет зони

13. Коя от комбинациите е волейболна?

а: „ешелон”

б: „крило-крило”

в: „сръбски заслон”

14. Във волейбола не се счита за грешка, когато:

а: играч не се намира в зоната си

б: играча е в зоната си

в: играча е извън игралното поле


Дисциплина: Баскетбол
15. Баскетболната среща е разделена на:

а: четири части по 10 минути

б: три части по 12 минути

в: две части по 20 минути

16. Всяка четвъртина в баскетбола започва с:

а: начален удар

б: странична топка

в: съдийска топка

17. Кой от термините е баскетболен?

а: параван

б: заслон

в: стена


18. При пето и всяко следващо отборно нарушение в една част се изпълняват:

а: от страничната линия

б: наказателната линия

в: от подкошието


Дисциплина: Лака атлетика
19. Каква е дължината на лекоатлетическата писта в зала?

а: 400 метра

б: 300 метра

в: 200 метра

20. Колко тежи гюлето при мъжете?

а: 7 килограма

б: 7 килограма и 260 грама

в: 6 килограмаКритерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята отбелязването на грешен или повече от един отговор, което води до нула точки.Брой точки:

Оценка

0-6

Слаб 2

7-10

Среден 3

11-14

Добър 4

15-17

Мн.добър 5

18-20

Отличен 6

Оценка от практически изпит:
Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

ПъргавинаКритерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница