Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение X клас български език и литература зп български езикДата17.11.2017
Размер172.62 Kb.
Размер172.62 Kb.

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” гр. СТРАЖИЦА
КОНСПЕКТИ ЗА ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – X клас
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗП

Български език

 1. Сфера на научното общуване. Функции на текста в научното общуване

 2. Общуване в сферата на изкуството. Творбите на художествената литература

 3. Функции на научния текст и на художествения текст

 4. Повествованието, описанието и разсъждението в научните и в художествените текстове

 5. Литературнокритическият текст – посредник между читател и творба

 6. Задължителност и избор на езиковите средства в научен текст

 7. Термини за базисни понятия от хуманитарните науки, описващи литературното и

културното развитие

 1. Публично изказване по литературен проблем

 2. Публично изказване по научен проблем

 3. „Езикът” на тялото в реториката

 4. Извличане на съществена информация от текстове

 5. Езикови средства за изграждане на аргументативна верига

 6. Книжовни езикови норми

 7. Създаване на аргументативни текстове


Литература

 1. Ренесанс

 2. Джовани Бокачо. „Декамерон”

 3. Сервантес. „Дон Кихот” – сюжет, композиция, теми и мотиви, образна система

 4. Шекспир. „Хамлет”. Проблеми и герои в трагедията. Ренесансово начало в образа на Хамлет (характеристика на образа)

 5. Класицизъм

 6. Молиер. „Тартюф”. Сюжет, композиция, конфликти. Образна система (образът на Тартюф)

 7. Просвещение

 8. Даниел Дефо. „Робинзон Крузо”. Сюжет и композиция. Образът на Робинзон Крузо – силата на човешкия характер

 9. Романтизъм

 10. Пърси Биш Шели – живот и творчество

 11. Александър Дюма. „Граф Монте Кристо”

 12. Социален реализъм

 13. Балзак. „Дядо Горио”. Сюжет, композиция, образна система

 14. Модернизъм

 15. Пол Верлен –живот и творчество

 16. Българско възраждане

 17. Паисий Хилендарски. „История славянобългарска”. Теми и идеи в творбата. Образът на народа.

 18. Петко Р. Славейков. „Изворът на Белоногата”. Образи. Връзка с фолклорната традиция.

 19. Любен Каравелов. „Българи от саро време”. Тема, идея, сюжет. Светът на старите и светът на младите

 20. Добри Войников. „Криворазбраната цивилизация”


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП
Български език

 1. Идеята за българския език през Възраждането

 2. Отношението на езика в развитието на европейската култура: поглед към езиковите употреби в текстовете на ренесансовата, класицистичната, просвещенската, романтическата, реалистичната литература

 3. Българският език в индоевропейското езиково семейство

 4. Ролята на българския език и на българската книжовност през Средновековието на Балканите и в Източна Европа

 5. Задължителност и свобода на езикови употреби при превод

 6. Реториката като практика на убеждението: прилагане на аргументативни техники; знания и умения за произнасяне на тържествено слово

 7. Основни източници на информация за литературата и за езика/списания, сборници, речници, енциклопедии, предговори, литературно-критически монографии, бази данни и инфирмация от електронни средства за информация, информация чрез азбучни и тематичти показалци/

 8. Принципи на организиране на извлечената от различни информационни източници информация: умения на подчиняване на информацията на комуникативната задача и на темата на текста; водене на записки, конспект, картотека; умения за организация на информацията по тематичен принцип; умения за нормативно оформяне на текста

 9. Създаване на аргументативни текстове


Литература

 1. Данте Алигиери. „Ад”

 2. Уилям Шекспир. „Ромео и Жулиета”

 3. Пиер Корней. „Сид”

 4. Йохан В. Гьоте. „Фауст”

 5. Александър Пушкин. Лирика

 6. Гюстав Флобер. „Мадам Бовари”

 7. Александър Блок. „Дванадесетте”

 8. Софроний Врачански. „Житие и страдание грешнаго Софрония”

 9. Добри Чинтулов. Лирика

 10. Дасил Друмев. „Иванко”АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 1 ЧЕ – ЗП

1.Grammar in use-Relative pronouns

2.Picking the perfect present

3.Advertisement

4.Culture clip- Queen Victoria

5.Food


6.You are What you Eat

7.Key word transformation

8.The Pros and Cons of eating out

9.Literature corner

10.Writing an assessment report

11.Grammar in use- Conditionals

12.About violent sport

13.Writing a letter to editor

14.Analyzing a model text

15.The News

16.Grammar in use- Future Perfect

17.Robinson Crusoe

18.Writing a formal transactional letter

Инструкция за проверка и оценка на писмените работи


А. Аудиране: общо 10 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки
Б. Четене с разбиране: общо 12 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки
В. Езикови задачи: общо 22 точки

22 задачи по 1 точка –общо 22 точки

Г. Създаване на писмен текст: общо 16 точки

Критерии: 1. Съдържание, отговарящо на темата / 5 т/

 2. Спазване на зададения обем / 3 т/

 3. Логическа последователност на изложението / 4 т/

 4. Правопис и граматическа коректност / 4 т/

 5. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т.

Общият брой точки на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки компонент. Максимален брой точки – 60 точки


Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т
Приравняване на точките в оценки

0 т. - 20 т. слаб /2.00/

21т - 30т. среден /3.00/

31т – 40т. добър /4.00/

41т – 50 т. мн. добър / 5.00/

51т. – 60т. отличен /6.00/


РУСКИ ЕЗИК – ІІ ЧУЖД ЕЗИК
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Его величество глагол. Парад глаголов 1 и 2 спр.

 2. Третье скл. сущ

 3. Путешествие по Европе с русским гидом

 4. У кого что есть, у кого чего нет

 5. Выражение идеи притяжания

 6. Повелит.наклонение

 7. Внешний вид, характер

 8. Косметика

 9. Мода

 10. Моя семья- мое богатствоМАТЕМАТИКА

 1. Функции и графики. Квадратна функция.

 2. Неравенства от втора степен. Рационални неравенства. Метод на интервалите.

 3. Коренуване.

 4. Степен с рационален показател.

 5. Логаритъм.

 6. Тригонометрични функции на ъгли от 0° до 180°. Основни зависимости.

 7. Косинусова и синусова теореми.

 8. Решаване на триъгълник. Формули за медианите и ъглополовящите в триъгълник.

 9. Лице на многоъгълник. Приложение на лицата.

 10. Пермутации, вариации и комбинации. Вероятност.ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 1. Кодова таблица на РС, клавиатура, данни

 2. Памет

 3. BIOS

 4. Периферни устройства

 5. Инсталиране на потребителски софтуер

 6. Задачи.Тестово изпитване

 7. Специализирани средство в текстообработката

 8. Създаване и вграждане на обекти

 9. Обмен с други приложения

 10. Задачи тестово изпитване

 11. Свързване на обекти в ЕТ

 12. Форматиране на таблици

 13. Операции с данни в ЕТ

 14. Подготвяне на документи за представяне прад публика

 15. Създаване на бази от данни

 16. Заявки

 17. Таблици в бази от данни

 18. Формуляри в бази от данни

 19. Конструиране на отчети

 20. Обмен на данни в мрежова среда с общи ресурси

 21. Създаване на Web - документи

 22. Публикувяне на Web - документи

 23. Търсене на документи в Интернет

 24. Извличане на документи от ИнтернетИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


 1. Версай и международните отношения /1919-1931/

 2. Световната икономика /1919-1939/

 3. Франция /1919-1939/

 4. Великобритания /1919-1939/

 5. САЩ /1919-1939/

 6. Италия и раждането на фашизма

 7. Германия /1919-1939/

 8. Русия и Съветският съюз /1917-1939/

 9. България между двете световни войни

 10. Световната дипломация /1931-1939/

 11. Втората световна война / 1септ.1939 – 22юни 1941/

 12. Втората световна война / 1941-1943/

 13. Втората световна война / 1944-1945/

 14. Блоковото мислене и и волята на свръхдържавите

 15. Великобритания след 1945г.

 16. Франция след 1945г.

 17. САЩ след 1945г.

 18. Япония след 1945г.

 19. ФРГ след 1945г.

 20. Италия след 1945г.

 21. Съветският съюз /1945-1989/

 22. Социализмът на съпротивата /1945-1989/

 23. България след 9.IX.1944г.

 24. Между Изтока и Запада или Севера и Юга

 25. Русия и Източна Европа след 1989г.Литература: Учебно помагало по История и цивилизация за 10 клас изд. „Даниела Убенова” – авторски колектив – К.Грозев, В.Колев, Т.Зарков, 2001-2012г. , Учебно помагало по История и цивилизация за 10 клас изд.”Просвета” – Г.Марков и кол.

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА


 1. Географско положение и граници на България.

 2. Геополитическо положение и съвременни граници на България.

3. Съвременен релеф на България.

4.Полезни изкопаеми.

5.Климат на България.

6.Води на България.

7.Почви на България.

8.Растителен и животински свят.

9.Природни рискове.

10.Природата на България и природно ресурсният й потенциал.

11.Дунавска равнина.

12.Старопланинска природогеографска област.

11.Краищенско-Средногорска област.

12.Тракийско-Странджанска област.

13.Рило-Родопска област.

14.Черно море и българското черноморско крайбрежие.

15.Етнокултурен облик на българския народ.

16.Брой и разпределение на населението.

17.Структура на населението.

18.Селища в България.

19.Население и селища.

20.Държавно устройство и институции в България, административно –териториално деление на България.

21.Национално стопанство:структура,фактори и показатели.

22.Стопанството на България днес.

23.Земеделие.

24.Енергетика.

25.Металургия и машиностроене.

26.Химическа промишленост, производство на строителни материали, дървообработваща и целуозно-хартиена промишленост.

27.Лека промишленост.

28.Хранително - вкусова промишленост .

29.Транспорт и съобщения.

30.Търговия, туризъм и други обслужващи отрасли.

31.Териториална структура на стопанството.
Литература: учебно помагало по География и икономика–10 клас– изд.„Анубис”

География и икономика - ЗИП

1.Съвременни направления в географията.

2.Развитие на географията в България.

3.България – земя на световен кръстопът.

4.Съвременно географско положение на България.

5.Природна среда на България.

6.Природногеографски области.

7.Екологичен мониторинг.

8.Защитени природни обекти.

9.Човекът – водещ елемент в системата природа-общество-стопанство.

10.Географски аспекти на прехода в политическата и стопанската ориентация на България.

11.Проблеми на устойчивото развитие.

12.Географско ползване у нас в условията на пазарна икономика.

13.Суровинно енергиен и екологичен проблем.

14.Източници на замърсяване на природната среда в България.

15.Глобални проблеми на нашето време и тяхното проявление в България и родния край.16.Особености на регионалното развитие.

Литература: География и икономика–10 клас– изд.„Анубис”
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗП


 1. Характеристика на наследственоста и изменчивоста

 2. Монохибридно и дифибридно кръстосване

 3. Алелни и неалелни взаимодействия на гени

 4. Хромозомна теория за наследственоста. Скаченост на факторите

 5. Изменчивост. Модификации. Норма на реакцията.

 6. Наследствена изменчивост.

 7. Наследственост при човека.

 8. Размножаване при организмите

 9. Полови процеси при животните.

 10. Индивидуално развитие на животните

 11. Следзародишно ( постембрионалн) развитие

 12. Хипотези за произхода на живота на Земята

 13. Теория за биохимичната еволюция

 14. Същност и развитие на идеята за еволюциятаНаследственост и изменчивост. Изкуствен отбор

 15. Борба за съществуване.

 16. Естествен отбор

 17. Произход на видовете според дарвин

 18. Произход на нови видове .

 19. Дивергенция , конвергенция,паралелизъм.

 20. Микроеволюция и макроеволюция.Насоки и пътища на еволюцията

 21. Еволюция на човека. Място на човека в системата на живия свят.

 22. Палеонтологична история на човека.Хоминизация – еволюция на социалното поведение.

 23. Човешки раси.Расизъм

 24. Доказателства за еволюцията.


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗИП


 1. Полихибридно кръстосване . Закони на Мендел

 2. Рекомбинация. Кросинговър. Генетични карти

 3. Унаследяване на пола. Полово свързана наследственост

 4. Лечение на наследствените болести и предпазване от тях

 5. Еволюция на заболяванията при човека

 6. Мейоза и биологично значение на половите процеси

 7. Еволюция на половите процеси

 8. Предембрионално развитие при животните

 9. Оплождане при животниет

 10. Ембрионален период на индивидуалното развитие на животните

 11. Регенерация . Стареене и продължителност на живота

 12. Индивидуално развитие на човека

 13. Ргулация на растежа и развитието при животните

 14. Клетъчни основи на морфогенезата

 15. Генетични основи на индивидуалното развитие

 16. Вид и критерии за вид

 17. Развитие на еволюционната теория. Основни събития

 18. Генетични основи на еволюцията. Закон на Харди-Вайнберг.

 19. Фактори изменящи честотат на алелите и генотиповете

 20. естествен отбор в популациите

 21. Раси и общество

 22. Палеонтологични доказателства за еволюцията

 23. Доказателства за еволюцията от сравнителната анатомия и физиология

 24. Доказателства от сравнителната анатомия

 25. Развитие на живота на земята през минали геологични времена


Учебно помагало по Биология и здравно образование за 10 клас на издателство „ Булвест-2000”
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ-ЗП

 1. Радиовълни

 2. Радиолокация

 3. Отражение и пречупване на светлината

 4. Интерференция на светлината

 5. Дифракция на светлината

 6. Дисперсия на светлината

 7. Видове спектри

 8. Топлинни източници на светлина

 9. Лазерни източници на светлина

 10. Фотоефект

 11. Фотони

 12. Ренгенови лъчи

 13. Вълнови свойства на частиците

 14. Атомен модел на Бор

 15. Водороден атом

 16. Ядрени сили

 17. Радиоактивност

 18. Изкуствена радиоактивност

 19. Ядрен синтез

 20. Приложениена радиоактивните изотопи


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗП

1.Термохимия.

2.Скорост на химичните реакции.

3.Катализа.

4.Химично равновесие.

5.Производство на амоняк.

6.Видове дисперсни системи.

7.Истински разтвори.

8.Свойства на разтворите.

9.Дифузия и осмоза.

10.Колоидни-дисперсни системи.

11.Електролитна дисоциация.

12.Киселини и основи.Дисоциация на водата.

13.Йоннообменни реакции.

14.Соли.Хидролиза на соли.

15.Окислително-редукционни процеси.

16.Електролиза.

17.Мед.Съединения на медта.

18.Сребро.

19.Цинк.Съединения на цинка.

20.Олово.Съединения на оловото.

21.Желязо.Съединения на желязото.


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗИП

1.Топлинни ефекти на химичните реакции.

2.Фактори, оказващи влияние на скоростта на химичните реакции.

3.Механизъм на каталитичното действие.

4. Фактори, оказващи влияние на скоростта на химичното равновесие.

5.Адсорбция.

6.Концентрация на разтворите.

7.Свойства на разтворите.

8.Свойства на колоидите.

9.Развитие на представите за киселини и основи.

10.Реакции между електролити.

11.Хидролиза на соли.

12.Изравняване на окислително-редукционни процеси.

13.Електролиза.

14.Електрохимични източници на електричен ток.

15.Корозия на металите и сплавите.

16.Химична технология.

17.Производство на калцинирана сода.

18.Производство на сярна киселина.

19.Производство на мед.

20.Производство на цинк.

21.Производство на олово.

22.Железни сплави.

23.Производство на чугун.

24.Производство на стомана.
Учебно помагало по „Химия и опазване на околната среда” - задължителна подготовка (ЗП), Г.Близнаков и др., 2001-2003, "Анубис"

Учебно помагало по „Химия и опазване на околната среда” - профилирана подготовка (ПП), Г.Близнаков и др., 2001-2003, "Анубис"


ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Дата: Вариант 3
Трите имена: .......................................................................................................................................
Клас: ........................

Сесия: ........................

Форма на обучние: ..........................
Въпроси:
Дисциплина: Хандбал
1. От колко метра се изпълнява наказателния удар (дузпа) в хандбала?

а: шест метра

б: седем метра

в: девет метра

2. Кой от посочените постове, не е хандбален:

а: гард


б: халф

в: вратар

3. Времетраенето на „тим-тайм аута” е:

а: една минута

б: две минути

в: тридесет секунди

4. Кое от следните отигравания, не се отнася за хандбала?

а: удар с отскок на дължина

б: стрелба от зоната за три точки

в: удар с приземяване

5. При странично хвърляне, състезателят е длъжен:

а: да настъпи страничната линия с един крак

б: да изпълни извън игрището

в: да бъде в игрището


Дисциплина: Футбол
6. След равенство и продължения в футбола се бият:

а: тъчове

б: дузпи

в: корнери

7. Страничните съдии държат в ръцете си:

а: свирка

б: специални флагове

в: палка


8. Кой от изброените постове, не е футболен:

а: офанзивен халф

б: централен нападател

в: куотърбег

9. Коя от следните системи на игра е футболна?

а: 1:5


б: 4-3-3

в: 2:1:2


10. „Фаул” е футболен термин който се изпълнява с:

а: отскок

б: ръце

в: крака
Дисциплина: Волейбол


11. Петият гейм продължава до:

а: 15 или повече точки

б: 11 точки

в: 13 точки

12. Отборът се състои от 14 играчи.Колко имат право да са на игралното поле?

а: седем играча

б: пет играча

в: шест играча

13. Коя от комбинациите е волейболна?

а: „Вебер”

б: „обратен кръст”

в: „Лебедев”

14. Ако резултатата във втория гейм е 24:24 играта продължава до получаване на приемущество от:

а: една точка

б: две точки

в: три точки


Дисциплина: Баскетбол
15. Времето за изнасяне на топката от собственото поле е:

а: 20 секунди

б: 8 секунди

в: 24 секунди

16. Попадение в коша реализирано със стрелба от наказателната линия се отчита с:

а: една точка

б: две точки

в: три точки

17. Кой от изброените постове е баскетболен?

а: посрещач

б: пойнт-гард

в: централен блокировач

18. Основният вид подаване в баскетбола е:

а: с две ръце над глава

б: с една ръка над рамо

в: от гърди


Дисциплина: Лака атлетика
19. Кой от изброените скокове е на височина?

а: „Фосбъри”

б: троен скок

в: начин „свит”

20. Колко тежи копието при мъжете?

а: един килограм

б: осемстотин грама

в: шестотин грамаКритерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята отбелязването на грешен или повече от един отговор, което води до нула точки.Брой точки:

Оценка

0-6

Слаб 2

7-10

Среден 3

11-14

Добър 4

15-17

Мн.добър 5

18-20

Отличен 6

Оценка от практически изпит:
Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

ПъргавинаКритерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница