Конституционализъм възникване,развитие и същност. Основни началанаконституцията на р българияДата16.11.2017
Размер31.12 Kb.
Размер31.12 Kb.

Конституционализъм – възникване ,развитие и същност .Основни началанаконституцията на Р България
Конституционализмът е историческо достижение на световната цивилизация.Той има предназначението да ес създаде устойчив правен ред за демократичното управление на обществото , за хуманни отношения , които да поставят човека на най-високото стъпало в обществената ценностна система.
Първичните белези на това явление могат да се видят още в първото политическо общество .Римските владетели издавали “императорски конституции” . Това са били едиктите, декретите ,епистолите и мандатите на императорите , които имат природа и сила на особени закони.Някои възгледи ,сходни на конституционализма ,откриваме като идея в трудовете на древните мислители : в трактата на Платон “Закони”, в “Политея” на Аристотел и др. Цицерон пище в своето есе –диалог “За законите” развива възгледа за върховенство на закона.По този повод той пише : ”впрочем има ли нещо друго ,толкова важно колкото правото в държавата”.В идеите за законност в древността се съдържат първичните белези на “конституциона- лизма”.Законността е обективна необходимост за утвърждаване на правопорядъка и съхраняването на държавността .Законността в древността е предистория на конституционализма и има твърде малко общи характеристики със съвременния конституционализъм.
Конституционализмът е породен от конкретни исторически предпоставки , събития и закономерности , които стоят далеч от обществената система на първото политическо общество.Заражда се в епохата на Просвещението като антипод на монархическия абсолютизъм .Идеята за конституционализма се проявява в теориите на Джон Лок, Шарл Луи Дьо Монтескьо,Жан Жак Русои др.Тези идеи обуславят необходимостта от преодоляване на произвола на неограничената монархическа институция и установяване на либерално-демократично общество и държава.
Революциите превръщат конституционализма от идеологически постулати в мощно политическо движение за ликвидиране на феодалната обществена система и утвърждаване на демократично управление.С победата на буржоазните революции и приемането на първите конституции се поставя началото на конституционализма като реален модел за управление на обществото и държавата ,чрез които на преден план се извежда човекът с неговите ненакърними права и свободи.Конституционализмът е господство на правото във всички сфери на на обществения живот , който се основава на свободата , народния суверенитет .Конституционализмът е господство на правото във всички сфери на обществения живот , който се основава на свободата , народния суверенитет и разделението на властите Създателите на конституциите се стремят чрез основния закон да създадат тип държавна организация , в която ясно са определени взаимоотношенията между държавата и гражданина.
Установяването на конституционно управление преминава през различни етапи , които се характеризират с множество особености в отделните държави .Независимо от многообразието от идейни нюанси и практически модели в отделните държави К-мът е има общи признаци ,които очертават неговата характеристика.Абсолютен белег на конституционализъм е наличието на конституции (писани и неписани) , които са юридически лост за управление на обществото.Конституционализмът е управление на обществото чрез конституцията ,т.е. управление в съответствие с разпоредбите на конституцията , което прегражда пътя срещу злоупотреба с властта .Конституционният модел на управление обуславя статуса на гражданите ,формата на държавно управление , на държавно устройство и формите за осъществяване на публична власт.
Конституционализмът означава върховенство на основния закон , което изключва съществуването на правни актове , които противоречат на на разпоредбите на конституцията .В основата й е заложена неприкосновеността на правата и свободите на човека и гражданина.Човекът е висша социална ценност.
Конституционализмът като идея се материализира в правния мир чрез отрасъла конституционно право .Всъщност КП облича различните възгледи за у-вото на обществото ив юридическа форма чрез правни норми , и вече в качеството си на нормативна система определя правния статус на човека награжданина ,както и на държавната организация .КП е производно на от идеите на конституционализма.В К-иите нормативно са установени основите на устройството на обществото.
Както беше отбелязано наличието на конституция и актове с конституционно значение е абсолютна предпоставка за конституционно управление , но не всяка конституция дава основание управлението да бъде класифицирано като конституционно в неговия демократичен смисъл (пример-Гърция -60те години –К противоречи на основните принципи на демокрацията).
КП легитимира прогресивните идеи на Просвещението за демократично управление на обществото.Тези идеи претърпяват съществени промени в съответствие с дълбоките изменения в характера на обществените отношения , отразени и в приетите по-късно К-ии.У нас поради редица обективни и субективни фактори теорията и практиката на конституционализма не се развиват в съответствие с европейските тенденции.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница