Кп №143 интензивни грижи при бременност с реализиран рискДата25.03.2017
Размер248.38 Kb.
Размер248.38 Kb.

КП № 143 интензивни грижи при бременност с реализиран риск

Минимален болничен престой – 5 дни


КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Предшестваща хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период

Включва: описаните състояния с предшестваща протеинурия

Не включва: състояния с нарастваща или прибавила се протеинурия (О11)

О10.0 Предшестваща есенциална хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период

Всяко състояние, класифицирано в рубриката I10, уточнено като причина за оказване на акушерска помощ по време на бременността, раждането или послеродовия периодО10.1 Предшестващо хипетонично сърдечно заболяване, усложняващо бременността, раждането и послеродовия период

Всяко състояние, класифицирано в рубриката I11.—, уточнено като причина за оказване на акушерска помощ по време на бременността, раждането или послеродовия периодО10.2 Предшестващо хипертонично бъбречно заболяване, усложняващо бременността, раждането и послеродовия период

Всяко състояние, класифицирано в рубриката I12.—, уточнено като причина за оказване на акушерска помощ по време на бременността, раждането или послеродовия периодО10.3 Предшестващо хипертонично сърдечно и бъбречно заболяване, усложняващо бременността, раждането и послеродовия период

Всяко състояние, класифицирано в рубриката I13.—, уточнено като причина за оказване на акушерска помощ по време на бременността, раждането или послеродовия периодО10.4 Предшестваща вторична хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период

Всяко състояние, класифицирано в рубриката I15.—, уточнено като причина за оказване на акушерска помощ по време на бременността, раждането или послеродовия периодО10.9 Предшестваща хипертония, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период, неуточнена

О11 Предшестваща хипертония с прибавила се протеинурия

Състояния, класифицирани в рубриката О10.—, усложняващи се с нарастваща протеинурия

Прибавила се прееклампсия
Гестационна [предизвикана от бременността] хипертония с масивна протеинурия

Не включва: прибавила се прееклампсия (О11)

О14.0 Умерена прееклампсия

О14.1 Тежка прееклампсия
Еклампсия

Включва: конвулсии, предизвикани от състояния, класифицирани в рубриките О10—О14 и О16

еклампсия с предизвикана от бременността или предишна хипертонияО15.0 Еклампсия по време на бременността
О16 Хипертония при майката, неуточнена

Транзиторна хипертония по време на бременността


Захарен диабет по време на бремеността

Включва: по време на раждането и послеродовия период

О24.0 Предшестващ захарен диабет , инсулинозависим

О24.1 Предшестващ захарен диабет ,неинсулинозависим

О24.2 Предшестващ захарен диабет , свързан с недоимъчно хранене

О24.3 Предшестващ захарен диабет ,неинсулинозависим

О24.4 Захарен диабет,развиващ се по време на бремеността

Гестационен захарен диабет БДУО24.9 Захарен диабет по време на бремеността, неуточнен
Предлежаща плацента (placenta prаevia)

О44.1 Предлежаща плацента с кръвотечение

Ниско прикрепена плацента БДУ или с кръвотечение

Предлежаща плацента:

маргинална

• парциална БДУ или с кръвотечение

• тоталнаНе включва: раждане и родоразрешаване, усложнени с кръвотечение от vasa prаevia (О69.4)
Други болести на майката, класифицирани другаде, но усложняващи бремеността, раждането и послеродовия период

Забележка:Тази рубрика включва състояния, които усложняват бременността, задълбочават се

от бременността или представляват основно показание за акушерска помощ и за които

Азбучният указател не посочва специална рубрика в клас XV.

При необходимост от идентифициране на конкретното състояние се използва допълнителен код.Не включва: инфекциозни и паразитни болести (О98.—)

травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини (S00—T98)

медицински грижи за майката поради болест, за която се предполага или със сигурност уврежда плода (О35—О36)

О99.4 Болести на сърдечно-съдовата система, усложняващи бременността, раждането и послеродовия период

Състояния, класифицирани в рубрики I00—I99Не включва: кардиомиопатия в послеродовия период (О90.3)

хипертонични болести (О10—О16)

акушерска емболия (О88.—)

венозни усложнения и тромбоза на мозъчен венозен синус по време на:

•раждането и послеродовия период (О87.—)

•бременността (О22.—)

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ


основни диагностични процедури
ДРУГИ ИНТРАУТЕРИННИ ОПЕРАЦИИ НА плода И АМНИОНА

**75.31 амниоскопия

фетоскопия

лапароамниоскопия

**75.34 ДРУГО МОНИТОРИРАНЕ НА ПЛОДА
ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

**88.78 диагностичен ултразвук на бременна матка

интраутеринна цефалометрия:

локализация на плацента с ултразвук
АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА

Изключва

изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

**89.26 гинекологично изследване

изследване на таза**89.29 други неоперативни измервания на пикочо-половата система

биопроба (посявка) на урина

бъбречен клирънс

химично изследване на урина


ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.52 електрокардиограма

ЕКГ БДУ

ЕКГ/с 12 и повече отвеждания/
ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

**89.62 мониториране на централно венозно налягане
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва: ПКК, биохимия (бъбречни и чернодробни показатели), хемостазиологични показатели, серология
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ

амнионен сак

фетус

**91.41 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ - бактериална намазка

**91.43 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ - култура и чувствителност

основни терапевтични процедури
*75.2 ИНТРАУТЕРИННА ТРАНСФУЗИЯ

обменна трансфузия in utero

поставяне на катетър в абдомена на плода за трансфузия
ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ

използвай допълнителен код за такава, извършена през катетър или венесекция - 38.92-38.94*99.04 трансфузия на еритроцитна маса

*99.05 трансфузия на тромбоцити

трансфузия на тромбоцитна маса*99.06 трансфузия на фактори на съсирване

трансфузия на антихемофилен фактор*99.07 транфузия на друг серум

трансфузия на плазмаИзключва:

инжекция (трансфузия) на:

гамавенин - 99.16

гама-глобулин - 99.14

*99.08 трансфузия на кръвозаместител

трансфузия на декстран*99.09 трансфузия на друга субстанция

трансфузия на:

кръвен заместител

гранулоцитиИзключва:

трансплантация (трансфузия) на костен мозък - 41.0
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

*99.11 инжекция на Rh имуно-глобулин

инжекция на:

анти-D (Rhesus) глобулин

RhoGAM


*99.17 инжекция на инсулин

*99.18 инжекция или инфузия на електролити

*99.19 инжекция на антикоагуланти

Изключва:

инфузия на drotrecogin alfa (активиран) – 00.11
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА друго ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

*99.21 инжекция на антибиотик

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14

*99.22 инжекция на други анти-инфекциозни медикаменти

Изключва:

инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14

*99.23 инжекция на стероид

инжекция на кортизон

подкожна имплантация на прогестерон

*99.29 инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично веществоИзискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични и две основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Забележка:

1. Когато болничния престой по тази КП е по-малък или равен от минималния болничен престой и завърши със спонтанен аборт или аборт по медицински показания, случаят се отчита по КП № 142 ”Преждевременно прекъсване на бремеността по медицински показания”.

Когато са изпълнени критериите за завършена клинична пътека № 143 (спазен минимален болничен престой и извършени задължителни диагностични и терапевтични процедури), и бременността завърши със спонтанен аборт или аборт по медицински показания, се заплащат и двете клинични пътеки (КП № 143 и КП № 142).
2. Когато болничния престой по тази КП е по-малък или равен от минималния болничен престой и завърши с раждане, случаят се отчита по КП № 141 “Раждане, независимо от срока на бремеността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение”.

Когато са изпълнени критериите за завършена клинична пътека № 143 (спазен минимален болничен престой и извършени задължителни диагностични и терапевтични процедури), и бременността завърши с раждане, се заплащат и двете клинични пътеки (КП № 143 и КП № 141).


Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение ІІ - во ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Акушерство и гинекология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Акушерство и гинекология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по акушерство и гинекология

или


Клиника/отделение по гинекология

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Рентгенов апарат

5. Клинична лаборатория *

6. Ехограф с абдоминален и вагинален трансдюсер

7. Микробиологична лаборатория **


Забележка* В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по акушерство и гинекология.

Забележка** Наличие на микробиологична лаборатория на територията на лечебното заведение се прилага считано от 1 януари 2014 г. За срока до 1 януари 2014 г. дейността на клиника/отделение по акушерство и гинекология на II и III ниво може да се обезпечава от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.Задължително звено/ медицинска апаратура


1. Лаборатория (отделение) по клинична патология - на територията на областта3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- за акушерска структура II ниво на компетентност – петима лекари, от които четирима със специалност „Акушерство и гинекология“;

- за гинекологична структура ІІ ниво на компетентност – трима лекари, от които двама със специалност „Акушерство и гинекология“;


 • лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

 • лекар/и със специалност по неонатология или по детски болести с квалификационен курс по неонатология (минимум 5 дневен курс в Университетска болница) - само за бременност над 20 г.с;

 • лекар със специалност по клинична лаборатория;

 • лекар със специалност по вътрешни болести.


Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- за акушерска структура II ниво на компетентност – петима лекари, от които четирима със специалност „Акушерство и гинекология“;

- за гинекологична структура ІІ на компетентност ниво – трима лекари, от които двама със специалност „Акушерство и гинекология“;


 • лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

 • лекар/и със специалност по неонатология или по детски болести с квалификационен курс по неонатология (минимум 5 дневен курс в Университетска болница) - само за бременност над 20 г.с.;

 • лекар със специалност по клинична лаборатория;

 • лекар със специалност по детски болести.


ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

- стойности на кръвното налягане от или над 140/90 mmHg или по-високо с или без главоболие и-или с повишаване на средното артериално налягане с 20mmHg и повече в сравнение с предишните стойности с или без главоболие; данните за стойностите от АН се вземат от "Карта за профилактика на бременността", изготвена по образец съгласно приложение № 3 към чл. 5, ал. 5, от Наредба № 39 от 16.11.2004г. на МЗ за профилактичните прегледи и диспансеризацията;

- олигурия ≤400мл/24 часа;

- зрителни смущения (двойно виждане, намаляване на зрителната острота);

- декомпенсиран захарен диабет и бременност;

- сърдечна декомпенсация и бременост.


За диагноза О44.1 “Предлежаща плацента с кръвотечение

1. Генитално кървене.

2. Гестационна възраст 21+ седмици.

3. Ехографски данни за предлежаща или ниско прикрепена плацента.

4. Отсъствие на профузно кървене и/или данни за хеморагичен шок /прешок.

5. Поне един жив плод, доказан чрез ехография или кардиотокография.

6. Отсъствие на УЗ или други данни за фетални малформации, несъвместими с извънутробния живот.
2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Задължителни са следните диагностични процедури: • диагностичен ултразвук на бременна матка;

 • преглед и оценка, описани накратко (резюмирани анамнеза и оценка);

 • преглед и оценка,описани ограничено (етапна анамнеза и оценка);

 • преглед и оценка, описани обстойно (анамнеза и оценка на нов проблем);

 • гинекологично изследване (изследване на таза) (не се изисква при съпътстваща диагноза О44.1)

 • други неоперативни изследвания на пикочо-половата система (биопроба - посявка на урина; бъбречен клирънс; химично изследване на урина);

 • изследване на кръв - ПКК с диференциално броене, биохимия, серология (по преценка);

 • провеждане на консултация,

 • мониториране на централно венозно налягане - по преценка;

 • извършване на ЕКГ на пациентката;

 • мониториране на плода – (изисква се при 20+г.с.)

Серологично изследване за сифилис (RPR или Васерман) – не е задължително, ако е извършено в извънболничната помощ.
Заедно с основните диагностични процедури се прилагат и следните основни терапевтични (една или няколко):

 • инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество;

 • инжекция на антибиотик (при необходимост);

 • трансфузия на кръв и кръвни компоненти (при необходимост);

 • инжекция или инфузия на електролити;

 • инжекция на стероид (при необходимост);

 • инжекция на инсулин (при необходимост).


За диагноза с код О44.1 “Предлежаща плацента с кръвотечение”

Заедно с основните диагностични процедури се прилагат и следните основни терапевтични (една или няколко): • инжекция/инфузия на електролити;

и/или

 • инжекция на антибиотик;

и/или

 • инжекция/инфузия на друго вещество и прилагане на необходимите медикаменти.

Серологично изследване за сифилис (RPR или Васерман) – не е задължително, ако е извършено в доболничната помощ.
При неповлияване от консервативно лечение на горепосочените заболявания пациентките се насочват за родоразрешение.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Въз основа на клиничната картина и параклиничните изследвания.


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- нормотензивна бременна с добър отговор на консервативното лечение;

- липса на протеинурия;

- еутрофично развитие на плода;

- коректно попълнен фиш “Клинико- лабораторен минимум при изписване”.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.
Към ИЗ на пациента се прилага следния фиш за клинико-лабораторен минимум при изписване:

Към ИЗ № ................................ от ................................
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН МИНИМУМ ПРИ ИЗПИСВАНЕ
Дата ........................................


ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО

Корем:мек напрегнат балониран друго (опиши)
Микция: спонтанна, без резидуална урина друго (опиши)
Дефекация: спонтанна, 1-2 пъти дневно друго (опиши)
Раздвижване: ходи без чужда помощ друго (опиши)


Аксиларна to:


Пулс:

Перисталтика: с обичаен интензитет друго (опиши)


СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА: свалени конци несвалени конци

зараснала per primamдруго (опиши)
ОТ ГИНЕКОЛОГИЧНИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО:

отговаря на извършената операция, без данни за усложнения

друго (опиши)КРЪВНА КАРТИНА:
Hb

Ht

Er

Leu


ХЕМОСТАЗЕОЛОГИЯ:
Вр. кървене

Фибриноген

ДРУГИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

ДРУГИ ДАННИ:


Лекуващ лекар:

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1 който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ

ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.
ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя/настойника/Попечителя)
Прееклампсията е усложнение на бременността, което включва всички форми на повишено кръвно налягане, наличие на отоци (основно на долните крайници) и белтък в урината. Това състояние възниква по-често при жени, бременни за първи път, при жени на възраст над 35 или под 17 години, жени с наднормено тегло или имали една бременност, усложнена с прееклампсия. Развива се обикновено във втората половина на бременността и много рядко в първата.

Понякога прееклампсията се проявява с болки в епигастралната област, гадене, повръщане, болки в дясното подребрие, рязко наддаване на тегло както и зрителни смущения и главоболие. Всички тези симптоми са свързани с промени в много органи и системи на бременната като черен дроб, бъбреци, главен мозък. Много силно се смущава кръвоснабдяването на бременната матка, при което настъпва забавяне в растежа и развитието на плода. Точно поради тази причина жените с прееклампсия раждат деца с ниско (поднормено) тегло.

За да има успех лечението при такива пациентки, то трябва да започне рано и навременно. На практика това означава, че при появата на първите симптоми на това заболяване бременната трябва да се настани в болница и да започне съответно лечение. Последното е комплексно и включва лекарства, понижаващи кръвното налягане, седативни лекарствени средства, увеличение приемането на белтъци с храната.

При по-тежките форми се прибягва към лечение с венозни вливания с магнезиеви препарати, белтъчни разтвори и плазма. Основен терапевтичен подход е лечението за подтискане на маточните контракции с включване на различни β-миметични средства. При тези пациентки се извършват серия ултразвукови прегледи и мониторно проследяване на детските сърдечни тонове с цел диагноза на състоянието на плода. Може да се прибегне и до извършването на амниоцентеза за установяване белодробната зрялост на плода. Всички тези изследвания имат значение за избора на време и начин на родоразрешение.Като правило при тези пациентки раждането трябва да става преди установения термин за това. По-често се придържаме към нормален начин на родоразрешение, но не рядко раждането завършва по оперативен път – Цезарово сечение. Новородените деца се нуждаят от интензивни неонатални грижи и за тяхното отглеждане се изискват детски отделения, оборудвани със съответна апаратура и специалисти.
РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 143 Интензивни грижи при бременост с реализиран риск
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница