Лесокултурни дейностиДата24.04.2017
Размер104.26 Kb.
Размер104.26 Kb.ПРЕПИС!
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ПОЗИЦИЯ №1 „Златия”Лесокултурни дейности

Изискване за изпълнение

1.Пръскане на горски култури с гръбна пръскачка с препарати на възложителя, находящи се в землище с. Владимирово, М. Смолница, Гешаново, Овчарово, Котленци, общ. Добричка и гр. Добрич

1.С препарати предоставени от изпълнителя –срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

2.Съгласно изискванията на нормативните актове, правилата на добрите земеделски практики, и Спазване на нормите на Наредба № 2/30.01.2012 г. на МЗХ
Пръскане с „Перла” с препарати на възложителя, находящи се в землище гр. Добрич – разсадник „Дъбовете”, с. Стожер, с. Врачанци, М. Смолница

1.С препарати предоставени от изпълнителя – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

2.Съгласно изискванията на нормативните актове, правилата на добрите земеделски практики, и Спазване на нормите на Наредба № 2/30.01.2012 г. на МЗХ
Обеззаразяване на семена с препарати на възложителя, находящи се в землище гр. Добрич – разсадник „Дъбовете”

1.С препарати предоставени от изпълнителя – фунгицид

2.Съгласно изискванията на нормативните актове, правилата на добрите земеделски практики, и Спазване на нормите на Наредба № 2/30.01.2012 г. на МЗХАгротехнически дейности относно дивечови ниви с ЦАРЕВИЦА с местонахождение в землища: с.Самуилово, с Богдан, с. Дончево, гр.Добрич


Изискване за изпълнение

Предсеитбено култивиране – два пъти

Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практики

Сеитба

1.Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практики

2.Със семена закупени/доставени от вписан в регистъра воден от ИАСАС търговец, семената да са включени в Официалната сортова листа на Република България, с номер по FAO от 400 до 499. Семената са по избор на изпълнителя но следва да отговарят на качеството предлагано от „Синджента”, „Пионер” или други еквивалентни.1. Следсеитбено пръскане с хербицид

2. Пръскане с комбиниран хербицид
1. Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практики

2. Следсеитбено пръскане с хербицид, и последващо пръскане с комбиниран хербицид срещу широколистни и житни плевели закупен/доставен от търговец притежаващ разрешение за търговия с продукти за растителна защита от Националната служба за растителна защита, и препарата да е разрешен за предлагане на пазара и употреба със заповед на министъра на земеделието и горите. Препарата е по избор на изпълнителя но следва да отговаря на качеството предлагано от „Синджента”, „BASF”, „Байер”, „Дюпон” или други еквивалентни БЕЗ ГЕНЕРИКА.

3. Спазване на нормите на Наредба № 2/30.01.2012 г. на МЗХ


Механизирано прибиране


Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практики

Есенна оран


Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практики

Есенно дискуване – два пъти

Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практики

Есенна сеитба с пшеница в землище с.Самуилово

1. Със семена на зимна обикновена пшеница – първо размножение с номер по FAO от 400 до 499, закупени/доставени от вписан в регистъра воден от ИАСАС търговец, семената да са включени в Официалната сортова листа на Република България

2. Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практикиВалиране на пшеница

Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практикиАгротехнически дейности относно дивечови ниви с ПШЕНИЦА с местонахождение в землища с.Самуилово

Изискване за изпълнение

Торене


1.С тор /стабилизирана амониева селитра/

2.Съгласно изискванията на нормативните актове, правилата на добрите земеделски практикиПръскане – еднократно, с двата препарата


1. Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практики

2. С хербицид закупен/доставен от търговец притежаващ разрешение за търговия с продукти за растителна защита от Националната служба за растителна защита, и препарата да е разрешен за предлагане на пазара и употреба със заповед на министъра на земеделието и горите. Препарата е по избор на изпълнителя но следва да отговаря на качеството предлагано от „Синджента”, „BASF”, „Байер”, „Дюпон” или други еквивалентни БЕЗ ГЕНЕРИКА И с фунгицид закупен/доставен от търговец притежаващ разрешение за търговия с продукти за растителна защита от Националната служба за растителна защита, и препарата да е разрешен за предлагане на пазара и употреба със заповед на министъра на земеделието и горите. Препарата е по избор на изпълнителя но следва да отговаря на качеството предлагано от „Синджента”, „BASF”, „Байер”, „Дюпон” или други еквивалентни БЕЗ ГЕНЕРИКА.

3. Спазване на нормите на Наредба № 2/30.01.2012 г. на МЗХ


Механизирано прибиране


Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практики

Тракторна оран

Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практикиАгротехнически дейности относно дивечови ниви с ЛЮЦЕРНА с местонахождение в землище с.Самуилово


Изискване за изпълнение

Сеитба

1.Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практики

2.Със семена закупени/доставени от вписан в регистъра воден от ИАСАС търговец, семената да са включени в Официалната сортова листа на Република България. Семената са по избор на изпълнителя но следва да отговарят на качеството предлагано от „Синджента”, „Пионер” или други еквивалентни.Пръскане – два пъти


1. Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практики

2. С хербицид срещу широколистни плевели като „Овчарска торбичка” и инсектицид срещу насекоми като „Нощенка”.

3. Спазване на нормите на Наредба № 2/30.01.2012 г. на МЗХ


Косене – три пъти стара люцерна и два пъти млада люцерна


Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практики

Балиране – три пъти стара люцерна и два пъти млада люцерна


Съгласно изискванията на нормативните актове, и правилата на добрите земеделски практики

2. Количества и срокове за изпълнение.

2.1.Отделните дейности следва да бъдат изпълнени след изрично указание на възложителя. Това изискване се налага, поради това че в случай на лоши климатични условия през годината, възложителя си запазва правото да не възложи някои от предвидените дейности.

2.2.След възлагане на отделните дейности изпълнението им следва да започне през указания период/месец, като изпълнението следва да започне в срок от 2 дни от заявка на възложителя, или в момент избран от изпълнителя, но след съгласието на възложителя, с оглед подбиране на възможно най-добрите метеорологични условия.2.3. Спецификация на отделните дейности по количества и срокове:

№ по
ред

Вид на услугата

Мярка

Общо Количество

Време/ период за изпълнение

I. Лесокултурна дейност

1

Пръскане с гръбна пръскачка

дка

35.00

Пролет 2016

 2

Пръскане с „Перла”

 дка

168,00

Пролет 2016

3

Обеззаразяване на семена
1,500

Пролет и есен 2016

II. Агротехнически дейности

3

Дивечови ниви с царевица в землища – с.Самуилово, с Богдан, гр.Добрич

 

 

 

 

Предсеитбено култивиране-количеството е общо за двукратно изпълнение

дка

206,40

Пролет 2016

 

Сеитба царевица

дка

103,20

Пролет 2016

 

Следсеитбено пръскане с хербицид

дка

103,20

Пролет 2016
Пръскане с комбиниран хербицид

дка

103,20

Пролет 2016

 

Механизирано прибиране

дка

103,20

Есен 2016

 

Есенна оран

дка

50,00

Есен 2016
Есенно дискуване- посоченото общо количество е за двукратно изпълнение

дка

106,40

Есен 2016
Сеитба пшеница

дка

53,20

Есен 2016
Валиране пшеница

дка

53,20

Есен 2016

4

Дивечови ниви с пшеница в землища – с.Самуилово, с.Дончево, с.Богдан

 

 

 

 

Торене

дка

43.6

Пролет 2016

 

Пръскане – едновременно с два препарата-хербицид и фунгицид

дка

43.6

Пролет 2016

 

Механизирано прибиране

дка

43.6

Лято 2016

 

Тракторна оран

дка

43.6

Лято-есен 2016

6

Дивечови ниви с люцерна в землища - с.Самуилово

 


Торене

дка

22,4

Пролет 2016
Сеене

дка

22,4

Пролет 2016

 

Пръскане – посоченото общо количество е за двукратно пръскане

дка

90.00

Пролет 2016

 

Косене – посоченото общо количесвто е за трикратно косене

дка

112,60

Пролет-лято-есен 2016

 

Балиране – посоченото общо количество е за трикратно балиране

дка

112,60

След косене

2.4. Изисквания към качеството на изпълнението.

Изпълнението на отделните дейности се приема за качествено единствено и само при постигане на резултата посочен от производителя на използваните от изпълнителя семена и препарати за растителна защита.

Изготвил:………………/инж. Ренета Назърова-зам.директор на ТП ДГС-Добрич/

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница