Литература български език Техники за общуване в различни социокултурни сфери за постигане на различниДата16.11.2017
Размер60.35 Kb.
Размер60.35 Kb.

КОНСПЕКТ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – XII клас--ПП
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Български език

 1. Техники за общуване в различни социокултурни сфери за постигане на различни

комуникативни цели /дискурсни техники/: наративни, дескриптивни, аргументативни/.

 1. Функциониране на езика в дискурса. Задължителност и свобода при употреби на езика.

 1. Дискурсен анализ на текст.

 2. Продуциране на текст по зададени параметри на социалния контекст чрез прилагане на различни дискурсни техники.

5. Норми на съвременния книжовен български език.
Литература

 1. Христо Смирненски – цикълът „Децата на града”, „Зимни вечери”, „На гости у Дявола”, „Босоногите деца”, „Приказка за стълбата”. Темата за социалното страдание. Проблемът за подменените човешки ценности.

 2. Светослав Минков. Разказът „Дамата с рентгеновите очи”- проблемът за смисъла на човешкия живот.

 3. Гео Милев. „Фрагментът”; ”Септеври”, „Ад”. Нов поетичен изказ.

 4. Септемврийска литература. Никола Фурнаджиев. „Пролетен вятър” . Проблеми.

 5. Септемврийска литература. Асен Разцветников. „Жертвени клади”.

 6. Антон Страшимиров. Романът „Хоро”. Образна система.

 7. Атанас Далчев -„Фрагменти”. Светът на самотата и отчуждението в лириката на Далчев.

 8. Елесавета Багряна – стихосбирките: „Звезда на моряка”, „Сърце човешко”. Поривът по волност. /творба по избор/.

 9. Йордан Йовков – повестта „Земляци”, „Белите рози”, „Белият ескадрон”. Войната-рушителка на човешката хармония.

 10. Георги Караславов.-Романът „Снаха”. Драмата на човека.

 11. Никола Вапцаров-„Моторни песни”. Вапцаровата визия за човека.

 12. Димитър Димов-Романът „Осъдени души”. Сюжет, проблеми ,художествени образи.

 13. Димитър Талев- „Преспанските камбани”. Концепцията на Талев за историята и бита на народа.

 14. Съвременна българска поезия и проза– автор по избор.

Формат на изпита - тестови задачи от отворен и затворен тип, аргументативен текст.

Критерии за оценяване

Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на ученически текстове (съчинение, есе, резюме), които са предвидени в учебната програма за съответния клас.

Проверката на тестове се извършва с предварително заявен брой точки за всеки въпрос (изборен или отворен) и скала, приравняваща броя точки към определена цифрова оценка.
Критерии за оценяване на резюме

(общо 4 точки)
Критерий

Точки

1.

Извлича информация от текста и да я обработва в съответствие с поставената задача

1

2.

Композира и структурира свой текст, като се съобразява с поставената задача

1

3.

Владее и прилага книжовните норми(правописна, лексикална, граматична, пунктуационна) на съвременния български език

1

4.

Подбира и съчетава езикови средства с оглед на стиловата уместност

1

Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение

(общо 30 точки)

Оценяването включва: 1. Литературни компетентности

 2. Компетентности за създаване на аргументативен текст

 3. Езикови компетентностиКритерий

Точки

1.

Литературни компетентности

10

1.1.

Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитерните проблеми и ценности

2

1.2.

Осъзнава актуалността на разработвания проблем

2

1.3.

. Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата

4

1.4.

Осмисля темата и подчинява разработката на нея

2

2.

Компетентности за създаване на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира точна, ясна и изчерпателна теза

4

2.2.

Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация

4

2.3.

Прави адекватни изводи и заключения

2

2.4.

Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената творба

1

2.5.

Оформя графически правилно текста

1

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2


Критерии за оценяване на есе

(общо 30 точки)

Оценяването включва: 1. Компетентности за изграждане на есе

 2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст

 3. Езикови компетентности

Критерий

Точки

1.

Компетентности за изграждане на есе

10

1.1.

Недвусмислено изразява лична позиция, провокирана от поставения проблем

2

1.2.

Обвързва проблема с актуалния контекст

2

1.3.

Използва подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие

3

1.4.

Умее да интерпретира различни аспекти на проблема

3

2.

Компетентности за създаване на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира теза, съответстваща на поставения проблем

3

2.2.

Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация

3

2.3.

Изгражда логическа или асоциативна организация на текста

3

2.4.

Свързва логически последователно композиционните части

3

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2

Изготвили:

Р. СимеоноваМ. Радкова

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница