Литература на лишени от свобода в су„Димитър Митев - гр. Ловеч / училището при затвораДата15.02.2017
Размер47.08 Kb.
Размер47.08 Kb.

Вербални и невербални методи в обучението по български език и литература на лишени от свобода в СУ„Димитър Митев“- гр.Ловеч / училището при затвора /
Основна задача на съвременния учител е да направи учениците си отговорни за резултатите от обучението. Чрез подходящо избрана методика той трябва да „формира проницателност за състояния, проявяващи се в отношенията към изучаваната материя...”/Д.Арнаудов/

В процеса на обучението по български език и литература, ние, учителите от СУ ,,Димитър Митев“- град Ловеч, се стремим да прилагаме различни методи на работа.Такива са: изпълнителен, репродуктивен, продуктивно-практически, частично-изследова-

телски и изследователски.

Разнообразните методи събуждат интереса на учениците и предизвикат у тях мотивация за работа, желание да се докоснат до художествената литература не като задължение, а като потребност и приятно изживяване. Да преподаваш български език на лишени от свобода е трудно и, разбира се – отговорно, тъй като провеждането на учебния процес тук трябва да бъде съобразяван с реалности различни от тези в масовото училище. С нашите колеги се стараем да поддържаме високо ниво, съзнавайки значението на родния език и отговорността пред учениците ни, които в повечето случаи са билингви. Съвсем естествено е, че минаваме през трудности, но резултатите от постигнатото в рамките на учебната година ни радват. Например получени грамоти от наши ученици за участие в литературен конкурс, обявен от някое от училищата в региона, или написване на стихотворение, посветено на празника на училището, а в края на годината удовлетвореност ни носят резултатите от ДЗИ по български език и литература.

В процеса на работата в часовете по български език и литература се стремим да изградим у учениците умения да анализират езика на художествената творба, да осмислят посланието, заложено в нея, да открояват мястото на творбата сред останалите произведения, създадени в определен период от време.Чрез анализирането на художествената творба изграждаме естетическо отношение към българската литература, нагласа за възприемане и осмисляне на нейната национална самобитност, така учениците придобиват художествен усет и вкус към фолклора и традициите.

„Не може да служи на своя народ и на  бъдещето си оня, който не познава и не обича родния си език”.Тази мисъл, изречена от писателя Ангел Каралийчев, може да бъде пътеводител на всеки от нас.В часовете по БЕЛ, за да се постигнат по-добри резултати, учителите от нашата катедра използваме различни методи на работа.Приоритетни са методите, които предлагат по-голяма самостоятелност и откровеност от страна на учениците и им дават възможност те да са в активна търсеща позиция.Сами да откриват и разрешават проблеми, да анализират конкретните ситуации.Изключително ползотворни са беседите, дискусиите, тестовите задачи със свободен отговор, „мозъчна атака”, писане на съчинения от различни видове - есе, интерпретативно съчинение, работа с учебника за контрол и самоконтрол.Освен традиционните методи в часовете използваме и информационно комуникативните технологии. . В процеса на обучението ни помагат и невербалните методи. Невербалната комуникация е процес, при който отчитаме значението на следните принципи:

а/ невербалните съобщения до голяма степен са подсъзнателни;

б/ невербалните канали са важни за комуникационните отношения и нагласи.

В часовете по литература при работа с лишени от свобода важно значение има отношението ни към тях – изражението на лицето, жестовете, тембъра на гласа. Чрез тях изразяваме добронамереност и ведрост и същевременно с това създаваме необходимата атмосфера за възприемане на художествената творба. Това постигаме и с невербалното послание на музиката и изобразителното изкуство.

Тъй като лишените от свобода са поставени в условия на изолация от обществото, понякога реагират импулсивно и трудно концентрират вниманието си, а това успешно може да се избегне с използване на презентации, онагледяващи възприемането на художествената творба. В тях предизвикват интерес илюстрациите към художествени произведения, направени от известни художници. Такива са например в 6. клас илюстрациите на романа „Малкият принц“, направени от автора - Екзюпери.

Визуализирането на учебното съдържание в часовете за българските народни празници в 5.клас определено подпомага процеса на възприемане и създава у учениците адекватна представа за спецификата на националния характер и морал.

Използването на презентация за българските народни носии предизвиква интерес и въвежда учениците в света на народния усет към красивото, а българската народна музика влияе емоционално и насочва към народните традиции и обичаи.

В обучението по литература невербално послание към учениците са и презентации за живота на даден писател, изградени от снимков материал. Те предизвикват интерес и желание на лишените от свобода да научат повече за житейската и творческа съдба на писателя. Старогръцката литература в 9. клас също се възприема с по- голям интерес, когато се използват картини, представящи живота на древните гърци. Учениците разглеждат с внимание изображенията на боговете, разкриващи вярванията и представите на гърците.

С интерес се възприемат филми, създадени по художествени произведения, които се изучават в часовете по литература. Това е една възможност за много съпоставки и разсъждения, свързани с литературното произведение и филма.

Един от най-важните моменти в обучението по български език и литература е усвояването на правописа и пунктуацията. Освен чрез знанията, свързани с граматическите норми и правила, изучавани в часовете по български език, и чрез различните видове писмени работи и тестови задачи, изключително много помагат в това отношение интерактивните игри, които отнасяме към новаторския инструментариум. Тяхното съдържание отразява мъдростта, синтезирана в мисълта на френския педагог Селестен Френе: „За да се научи нещо, то трябва да се преживее.“ Включването на ученика в съответно действие и своеобразно преживяване на извършеното се осъществява много резултатно в игровата дейност. Такива са ситуационната игра и симулационната игра. При обучението на учениците от седми клас много добър резултат дава ролевата игра. На учениците се съобщава задачата да се поставят в ролята на редактори. Например в редакцията е пристигнало съчинение-разсъждение по литературен проблем, което по съдържание е пълно и аргументирано, но „гъмжи от грешки“ и те трябва да го редактират за отпечатване. Класът разделяме на групи и накрая отчитаме коя от групите се е справила най-добре. Резултатът е оптимален, защото обучението се осъществява в благоприятна интерактивна среда.

В часовете по български език отделяме време и за работа с правописен речник, което създава у учениците желание да работят по отстраняване на пропуски в правописа и ги кара сами да търсят думи, правописът на които ги затруднява.

Съчетаването на вербални и невербални методи и интерактивният модел на обучение ни помагат да предизвикаме интереса на учениците в часовете по български език и литература и да постигаме резултати, които ни радват.
Учители по български език и литература:

Мария Стоянова Мустакерска – имейл: m.mustakerska@gmail.comАнтоанета Георгиева Димитрова – имейл: antoanetadimitrova@mail.bg

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница