Литература входно ниво І група Кой от посочените видове художествен текст в кой ред грешно са свързани иметоДата30.11.2017
Размер165.05 Kb.
Размер165.05 Kb.

Име …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. клас …………., №…..

ТЕСТ по литература – входно ниво

І група

1. Кой от посочените видове художествен текст 2. В кой ред ГРЕШНО са свързани името

НЕ е изучаван в шести клас? на автор и заглавието на негов текст?

а) фолклорна приказка; а) Бранислав Нушич – „Автобиография”;

б) басня; б) Михаел Енде – „Приказка без край”;

в) разказ; в) Оскар Уайлд – „Малкият принц”;

г) роман. г) Лафонтен –„Гълъбът и мравката”.3.В кой от посочените текстове НЕ е показан 4. Кой от посочените текстове се отличава

човекът в българския свят? по литературен вид и по форма от останалите?

а) „Представлението” из „Под игото”; а) „Отечество любезно, как хубаво си ти”;

б) „Братчетата на Гаврош”; б) „Хубава си моя горо”;

в) „Принцът и просякът”; в) „Братчетата на Гаврош”;

г) „Серафим”. г) „Косачи”.
5. В коя творба алегорията е основно 6.Кой художествен текст НЕ поставя проблеми,

художествено средство? свързани със социалната несправедливост

а) в „Художник”; в обществото?

б) в „Гълъбът и мравката”; а) „Хайдути”;

в) в „Хубава си, моя горо”; б) „Чужди езици”;

г) в „Към родината”. в) „Щастливия принц”;

г) „Братчетата на Гаврош”.


7. В коя творба са противопоставени светът 8. В кой от посочените текстове НЕ са

на фантазията и светът на реалността? използвани приказни елементи”

а) в „Щастливия принц”; а) „Косачи”;

б) в „Автобиография”; б) „Серафим”;

в) в „История славянобългарска”; в) „Славеят на китайския император”;

г) в „Братчетата на Гаврош”. г) „Малкият принц”.
9. Кой образ на родното пространство присъства 10.Коя от посочените творби е свързана с

и във „Вятър ечи, Балкан стене”, и в „Хайдути”? националната идея за освобождението на

а) морето; България?

б) планината ; а) „Хубава си моя горо”;

в) полето; б) „Отечество любезно, как хубаво си ти”;

г) реката. в) „Къде си вярна, ти любов народна”;

г) „Към родината”.


11. Действието в разказа „Косачи” 12. В кой от редовете ГРЕШНО са свързани,

от Елин Пелин се развива в: заглавие на литературен текст и герой?

а) един ден; а) „Серафим” – Павлина;

б) една нощ; б) „Приказка без край” – г-н Кореандър;

в) една седмица; в) „Косачи” – Стамо;

г) един месец. г) „Малкият принц” – лястовичето;
13. Основният конфликт в главата „Радини 14. Фантастичното в разказа „Косачи”

вълнения” от романа „Под игото” е между: се проявява в:

а) Рада Госпожина и Хаджи Ровоама; а) описанието на косачите;

б) Рада Госпожина и Кириак Стефчов; б) приказката и песента;

в) Кириак Стефчов и Бойчо Огнянов; в) подмятанията на Стамо;

г) Рада Госпожина и Бойчо Огнянов. г) решението на Лазо.

15. Какъв вид характеристика на героя има в 16. Баснята е:

откъса от разказа „Серафим” на Йордан Йовков? а) лирическо стихотворение, в което

- Хубаво си е то, мойто палто - продължи той с основните чувства са тъга и скръб;

някаква особена радост в гласа си. - Аз като го поза- б) стихотворна творба с особена атмос-

кърпя пак, ще прекарам с него и таз зима. Пък ако ми е фера на тайнственост и напрежение;

писано, с него може да се представя и пред бога. То там, в) произведение на словесното народно

на онзи свят, туй палто може да ми помогне. Може пък творчество с неясно и загадъчно съдържание

там да ми дадат ново палто, златно, тъй да се каже, г) кратко епическо произведение в

скъпоценно... стихове или проза, което илюстрира някаква

а) портретна характеристика; истина от морален характер.

б) косвена характеристика;

в) речева характеристика; 18. За кое художествено средство се

г) чрез постъпки и действия. отнася определението:

Художествено средство, при което черти17. Основната идея на кое произведение е изразена чрез на един предмет се пренасят върху друг въз

думите: „Най-същественото е невидимо за очите”? основа на прилика, сходство, подобие е…

а) „Щастливия принц”; а) метафора;

б) „Малкият принц”; б) сравнение;

в) „Принцът и просякът”; в) олицетворение;

г) „Славеят на китайския император”. г) хипербола.
19. На кой ред и двете творби разработват темата за 20. Как се нарича художествен похват,

красотата на българската природа? чрез който се постига повишаване или

а) „Вятър ечи, Балкан стене” и „Хайдути” понижаване на внушаваното в художест-

б) „История славянобългарска” и „Художник” вения текст чувство?

в) „Къде си вярна, ти любов народна” и „Към родината” а) градация;

г) „Отечество любезно, как хубаво си ти!” и „Хубава си, б) контраст;

моя горо” в) епитет;

г) метафора.

Въпроси с кратък свободен отговор
21. За кой от героите в „Радини вълнения” се отнасят посочените думи:

Майките въздъхнаха и пратиха благодарни погледи на чужденеца. Името му, ново и странно, обикаляше по всички уста и се запечатваше в сърцата.

Отговор:22. Запишете произведението и името на литературния герой, който произнася думите:
а) „Доста небрежно е преподавано. Повикайте друга ученичка.” –

б) „ Но поради що ти, глупави човече, се срамуваш от своя род и се влачиш по чужд език?.” -

в) „Бога ли разпна момичето? Каза си правото! И аз казвам, че цар Александър ще ни избави, не друг!” –

г) „Аз видях сълзи в очите на императора!- рече той- За мен това е най-голямата награда!” –
23. Посочете заглавието и автора на художествената творба, от която е цитатът:

а) „Подигравките на другарите му се забиваха като остри игли в сърцето и спираха дъха му от мъки. Тия шеговити подкачки за миг му се сториха възможни. Пенка наистина го обича, но невидени очи скоро се забравят.” -


б) „Момчето послушно и тихо затвори вратата. След това се доближи до стената от книги и погледна предпазливо иззад ъгъла. Един пълен, набит човек седеше в протритото кожено кресло с висока облегалка. Беше облечен в смачкан черен костюм…” -
в) „ Но ако ти ме опитомиш, ние ще сме си потребни един на друг. За мене ти ще бъдеш единствен в света. За тебе аз ще бъда единствена в света…” -
г) „След това стопиха статуята в една пещ, а кметът свика общинския съвет на заседание, за да реши какво да се направи с метала…” –


24. Запишете името на литературния герой, за когото се отнася цитатът:
а) „Хубав е като петле на ветропоказател …” -
б) „Желаеше го и цяла Англия. Англия така дълго се бе надявала, молила и копняла за него, че когато то най-после се роди, хората едва не полудяха от радост. ” -
в) „Благородното му лице, обляно със страдалческа бледност и осветлено от един мъжествен и енергически поглед, подкупваше непобедимо сърцата.” -
г) „Хлапак дванадесетгодишен,/ овчар го даде майка му…” -
25. Напишете кратък отговор на въпросите:

С какво Благолаж спечелва вниманието на другарите си?

Какво символизира палтото на Серафим в разказа на Йордан Йовков?

Общ брой точки: 80

Брой точки: Оценка: Родител:
Име …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. клас ………… №……..

ТЕСТ по литература – входно ниво ІІ група
1.Кой исторически момент е отразен в Ботевата 2. Разказът “Косачи” започва с:

творба „Хайдути”? а) портретна характеристика;

а) мирният живот у нас преди Освобождението; б) природна картина;

б) движението за национално освобождение; в) приказка на Благолаж;

в) борбата с българските чорбаджии; г) разговор на героите.

г) кърджалийските набези и нашествия.

4. В „Чужди езици”Бранислав Нушич

3. В кой ред вярно са свързани заглавието НЕ осмива:

и литературният вид на художествения текст? а) Олендорфовия метод за изучаване на френски

а) „Жабата поискала да стане колкото вола” – разказ; език;

б) „Серафим” - роман б) необходимостта от изучаване на чужди езици;

в) „Щастливият принц” – фолклорна приказка; в) изключенията в немската граматика;

г) „Братчетата на Гаврош” – стихотворение. г) обясненията на учителя по немски език
5. Посочете грешното твърдение. 6. Думите „Ако е за игра, няма по- хубаво

В диалога с Том принцът проявява: нещо на тоя свят от калта!” са на:

а) високомерие и лицемерие; а) Том Канти;

б) съчувствие и състрадание; б) Едуард Тюдор;

в) доброта и благородство; в) сестрите на Том;

г) искреност и загриженост. г) сестрите на Едуард.
7. С израза „хората едва не полудяха от радост 8. За семейство Канти раждането на

в „Принцът и просякът” е изобразено: Том представлява:

а) раждането на Том; а) светъл празник;

б) посрещането на краля; б) нова беда;

в) раждането на Едуард; в) повод за радост;

г) коронясването на Том. г) събитие от значение за всички.
9. Общото между „Художник” и ”Славеят на 10. Какво кара придворните на

китайския император” е: императора така усърдно да търсят славея?

а) жанрът; а) Желанието да покажат колко ценят изкуството.

б) темата; б) Стремежът да покажат възхищението си

в) внушението за силата на изкуството; от изкуството.

г) времето и пространството. в) Страхът от наказанието на императора.

г) Страхът, че императорът ще загуби нещо ценно.11. Към кой от героите на „Под игото” бихте

отнесли Вазовата характеристика: „…млад човек 12. Жанрът на „История славянобългарска”

с ръждиви понятия” се определя като:

а) към Огнянов; а) повест;

б) към Стефчов; б) историческа хроника;

в) към бея; в) история с коментар;

г) към чорбаджи Мичо. г) романизирана автобиография.
13. Кой от посочените текстове се отличава 14. Кои от героите в главата „Радини

с призивния си характер вълнения” образуват антиподна двойка?

а) „Вятър ечи, Балкан стене”; а) Огнянов – Рада;

б) „Хубава си, моя горо”; б) Огнянов –Стефчов;

в) „Отечество любезно, как хубаво си ти”; в) главният учител Климент – Рада;

г) „Към родината”. г) Огнянов –чорбаджи Мичо;

15. Кое изразно средство НЕ е употребено в 16. Как се нарича художествен похват, при

следната строфа: който се говори едно, а се разбира друго?

Той отвори и се спря на прага. а) контраст;

Гледаха го празните стени. б) алегория;

Гледаха го със очи от влага, в) олицетворение;

от пирони, от пукнатини. г) хипербола.

а) градация;

б) епитет; 18. Какъв вид характеристика на героя има

в) метафора; в откъса?г) обръщение.

„Той слушаше разсеяно, а повече гледаше към купа, дето стоеше Лалка Юрданова.

Веднъж или дваж само той измери от глава

до крака Рада, строго и небрежително”17. Кой от посочените текстове НЕ е

създаден в стихотворна форма?

а) „Художник”; а) портретна характеристика;

б) „Хайдути”; б) косвена характеристика;

в) „Косачи”; в) речева характеристика;

г) „Към родината”. г) чрез постъпки и действия.
19. Фантастичното в разказа „Косачи” 20. Изразът „Как чудно се синее небето ти

се проявява: безкрайно!” е:

а) описанието на косачите; а) градация;

б) приказката и песента; б) реторично възклицание;

в) подмятанията на Стамо; в) реторично обръщение;

г) решението на Лазо. г) реторичен въпрос.


Въпроси с кратък свободен отговор
21. За кой от героите в „Радини вълнения” се отнасят посочените думи:

На лицето му се изображаваше душевна сухост и жестокосърдие. Той туряше често под носа си стръкче карамфил и после пак гледаше надуто и безстрастно.

Отговор:


22. Запишете произведението и името на литературния герой, който произнася думите:

а) „Тая царска дъщеря била, знаете, огън! Три пъти се женила тя за трима царски синове, и тримата още първата вечер умирали в ръцете й, задушени от вълните на косата й…”


-

б) „Събке, кажи ми сега- кой цар освободи българите от гръцко робство?” –

в) „Господа, тук се пръскат революционни идеи…Аз не мога да остана тука …” -
г) „Пари иска. Отде да й ги взема, аз банка ли съм?” –
23. Посочете заглавието и автора на художествената творба, от която е цитатът:

а) „ Ето моята тайна. Тя е много проста: най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите.” -


б) „ Донеси ми двете най-скъпоценни неща в града – каза Бог на един от своите ангели и ангелът му донесе оловното сърце и мъртвата птичка.” -

в) „Немският език обаче ни вървеше малко по-трудно, но ние го овладявахме само благодарение на обстоятелството, че имахме учител, който извънредно вещо умееше да ни обясни много неща, които иначе нямаше да ни станат ясни.” -

г) „В палата всичко вече бе приготвено за празника. По порцелановите стени и по пода блещукаха отраженията на хиляди златни фенерчета. Най-прекрасни цветя, украсени със звънчета, обкичваха коридорите.” -

24. Запишете името на литературния герой, за когото се отнася цитатът:

а) „Той целият беше покрит с тънки листа от чисто злато, за очи имаше два ярки сапфира и голям червен рубин блестеше върху дръжката на неговия меч.” -


б) „Миловидното й лице, оживено от вълнение по причина на тържествения час и осветлено от големи влажни очи, ставаше обаятелно-прелестно. Прозрачни розови облачета, играещи по бузите й, издаваха трептението на свенливата й душа.” -
в) „Посред лято в тая страшна жега тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто като попско расо.” –
г) „Виновникът за тази тупурдия бе едно пълно момченце на около десет-единадесет години. Мокрите кичури на тъмнокестенявата коса падаха върху лицето му , палтото бе подгизнало и от него капеше вода, а ученическата му чанта висеше, преметната през рамо.” -

25. Напишете кратък отговор на въпросите:

Каква представа за юнака изгражда Добри Чинтулов в стихотворението „Вятър ечи, Балкан стене”?

Какво отличава Бастиян от другите деца?

Общ брой точки: 80

Брой точки: Оценка:

Родител:
Скала за оценка:Слаб 2 – под 9т.

Среден 3 - 10 - 29 т.

Добър 4 – 30 – 49 т.

Мн.добър - 5 – 50 - 69 т.

Отличен - 6 – 70 - 80 т.

10 т- 2,5

30 т. – 3,5

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница