Литература за изпит ХІ клас Задължителна подготовкаДата04.02.2017
Размер57.84 Kb.
Размер57.84 Kb.

Конспект по български език и литература за изпит ХІ клас –

Задължителна подготовка

1. Христо Ботев. Проблемът за самотата. Азът и другите – майката, либето, бащата („Майце си”, „Към брата си”, „Елегия”, „Борба”, „Делба“)

2. Христо Ботев. Светът на робството и свободата в “На прощаване”

3. Христо Ботев. Любовта към родината и свободата в баладата ”Хаджи Димитър”

4. Христо Ботев. Проблемите за борбата, свободата и смъртта („Обесването на Васил Левски”, „Моята молитва“)

5. Христо Ботев. Любовта и саможертвата в “До моето първо либе”

6. Сатирично изобличение на безразличието и пасивността в робския свят в публицистика на Ботев “Политическа зима” и “Смешен плач”

7. Иван Вазов. България и българското във Вазовата поезия („Българският език”, „Де е България”, „На България”, „При Рилския манастир”, „Отечество любезно”,“Към природата“)

8. Иван Вазов. Поетическият цикъл „Епопея на забравените” – личност – народ– история (одите „Левски”, „Паисий”, „Кочо”, „Опълченците на Шипка”)

9. Иван Вазов. Вазовата морална санкция над съвременността („Линее нашто поколение”, „Елате ни вижте”)

10. Иван Вазов. Повестта „Чичовци” – принизяване на основните проблеми на Възраждането.

11. Иван Вазов. Романът „Под игото” – мотивите за слепотата, пиянството, лудостта и смъртта. Историческото пробуждане на народа

12. Вазовите разкази – портрет на една епоха, в която човекът прави своя драматичен избор (разказите „Тъмен герой”, „Дядо Йоцо гледа”, „Пейзаж“, „Кандидат за хамама“)

13. Алеко Константинов. Фейлетонът „Разни хора, разни идеали” – крахът на социалните маски

14. Алеко Константинов. Бай Ганьо – между ориенталското и европейското

15. Пенчо Славейков. Проблемът за изключителната личност в поемата „Cis moll”.

16. Пенчо Славейков. Поемата „Ралица” – проблемът за силната личност.

17. Пенчо Славейков. Цикълът „Сън за щастие” – жанрът на лирическата миниатюра. Образът на всемирния покой. („Ни лъх не дъхва над полени”, „Спи езерото”, „Самотен гроб в самотен кът”)

18. Пейо Яворов. Социалното страданието в „Градушка” и „На нивата”

19. Пейо Яворов. Символният образ на родното в „Заточеници”, „Арменци”, „Хайдушки песни”

20. Божествената красота и съвършенство в любовните изповеди на Яворов („Ще бъдеш в бяло”, „Две хубави очи”, „Стон”)

21. Проблемът за личното страдание в лириката на Яворов („Сенки”, „Песента на човека”, „Маска”, „Две души”, „Нощ“, „Песен на песента ми“)

22. Жизнелюбието на българина в разказите на Елин Пелин („Ветрената мелница”, „Мечтатели”, „Косачи”)

23. Правдивата картина на българското село в разказите на Елин Пелин „На оня свят” и „Андрешко”

24. Съпричастие и милост в разказа „Занемелите камбани” на Елин Пелин.

25. Изкушението и греховете – част от човешкото битие (цикъла „Под манастирската лоза”)

26. „Гераците” на Елин Пелин – Разпадането на човешките добродетели в повестта

27. Димчо Дебелянов – поетика, теми и символични мотиви в творчеството му. Невъзможното завръщане към ценностите на родния свят в „Да се завърнеш ...”

28. Съновидението в света-затвор в елегията „Помниш ли, помниш ли ...” на Димчо Дебелянов

29. Отсъстващото време в елегията „Пловдив” на Димчо Дебелянов

30. Убежищата на душата в „Спи градът” на Д. Дебелянов

31. Песента като израз на воплите на душата в „Черна песен” и „Сиротна песен” 32. Отношението на Димчо Дебелянов към войната („Един убит”, „Тиха победа”)

33. Изготвяне на план-тезис и план-конспект

34. Есето като аргументативен текст. Разновидности на есето. Композиция и езикови особености

35. Интерпретативното съчинение като аргументативен текст. Композиция и езикови особености

36. Общуването в гражданската, институционалната и стопанската сфера. Специфика на комуникативната ситуация.

37. Текстове документи – заявление, CV автобиография. Задължителност и избор на езиковите средства в текстовете документи

38. Извличане на информация от текстове документи

39. Общуване в медийната сфера. Специфика на комуникативната ситуация.

40. Медийни жанрове – новина, коментар, интервю. Задължителност и избор на езиковите средства в медийните текстове.

41. Изисквания към публично изказване по граждански проблем. Активност и лична позиция
Указание: Изпитът е писмен, съдържа два въпроса и включва:

1. Интерпретативно съчинение по една от посочените теми по литература.

2. Разработка на въпрос от посоченото учебно съдържание по български език.

Оценяват се и двата компонента според приложените критерии, като окончателната оценка е средноаритметична от оценките по двата компонента.


Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение

(общо 30 точки)

Оценяването включва:  1. Литературни компетентности

  2. Компетентности за създаване на аргументативен текст

  3. Езикови компетентности


Критерий

Точки

1.

Литературни компетентности

10

1.1.

Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитарните проблеми и ценности

2

1.2.

Осъзнава актуалността на разработвания проблем

2

1.3.

Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата

4

1.4.

Осмисля темата и подчинява разработката на нея

2

2.

Компетентности за създаване на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира точна, ясна и изчерпателна теза

4

2.2.

Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация

4

2.3.

Прави адекватни изводи и заключения

2

2.4.

Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената творба

1

2.5.

Оформя графически правилно текста

1

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2

Таблица за оценяване според предварително заявения брой точки
30 точки


Точки

Оценка

28 - 30

6

21 – 27

5

14 - 20

4

11 - 13

3

0 - 10

2Критерии за оценяване на втория въпрос

Отлична оценка:
- задълбочено познаване на учебния материал; системни знания
- умение да се построява логично и последователно отговорът
- проявена лексикална и граматическа култура на речта;

Много добра оценка:
- допуснати незначителни неточности или несъществени отклонения при обяснението на езиковите факти
- липса на изчерпателност в отговора, доказателствата или изводите
- несистемни езикови неточности

Добра оценка:
- непълнота на знанията
- недостатъчно убедително построяване на отговора; недостатъчно приведени доказателства
- неточно опериране с езиковите понятия и категории
- неспазване на езиковите норми;

Средна оценка:
- съществени празноти в знанията за езика

- сериозна непоследователност в логиката на отговора


- ограничено прилагане на езиковата терминология
- важни неточности от лексикален, граматичен и друг характер в речта на ученика
Слаба оценка:
- определено непознаване на езиковите факти
- неспособност да се построи логичен отговор
- слаба езикова грамотност; груби нарушения на нормите за правилна писмена реч

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница