Литература за учебната 2011/2012 година IX клас 3 часа седмично-108 часа годишноДата01.02.2017
Размер350.77 Kb.
Размер350.77 Kb.

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ”


с. Драгиново, общ. Велинград

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на учебното съдържание по български език и литература

за учебната 2011/2012 година

IX клас

3 часа седмично-108 часа годишно

Преподавател: .............. Утвърдил: ............................

/Дуня Бошнакова/ Директор/Соня Тоскова/№ на учебната седмица

Месецпо

редТема на урока

Цели

Знания

Умения

Забележка

1IX

/16-21/
1

2
3
Запознаване с учебното съдържание по литература, целите и задачите на обучението.
Входно ниво по бълг. език.
Същност, възникване и развитие на словесното изкуство. Фактори, определящи специфичните форми на словесността. Словесното изкуство като знак на социокултурното развитите на общността. Типолигична и хронологична последователност в развитието на словесността.

Да се разкрие същността на словесното изкуство, етапите в развитието на словесността.Словесност, мит, фолклор, литература.Умения за извличане на информация от различни източници.2


IX

/26-30/


4

5

6Текстът и социокултурният контекст. Текстът в комуникативноречевата ситуация. Текст и микротекст.
Входно ниво по литература-ИС.

Входно ниво по литература-ИС.Да се разширят знанията за текст и микротекст.

Да се установи равнището на знанията по литература.
Текст, микротекст, социокултурен контекст.
Актуализиране на знанията за ИС.

Умения за анализ на тектове.

Умения за структуриране на ИС.


3

X

/03-07/7

8

9Функции на езиковите средства за изграждане на смисъла на текста. Функции на повторението на езикови средства в езика.

Митът – начин на осмисляне на света в Античността. Митологията – същностна характеристика на културата в Древна Елада.

Етапи в оформянето на старогръцката митология.
Митовете – поетична представа на древните гърци за света и за човека. Характеристика на митологичната култура (синкретизъм, колективност, време и пространство в мита). Видове митове – теогонични, космогонични, антропоцентрични, митове за герои. Гръцката митология според Хезиод. Основни поколения гръцки богове.


Да се изясни ролята на повторението като текстообразуващ механизъм, поддържащ смисъла в текста.
Да се запознаят с най-важните особености на митологичната и фолклорната литература.
Да разбират ролята на античните цивилизации като основа на универсалната ценностна система.

Знания за повторението в текстове от различни функционални стилове.

Митологична и фолклорна култура.

Синкретизъм, колективност, време и пространство в мита.


Умение да търсят и ползват статии по интересуващи въпроси.

Да търсят и намират специфична литаратурна информация по зададена тема.


Да търсят и намират специфична литаратурна информация по зададена тема.

4

4

X

/10-14/10

11


12

Задължителност и избор на езикови средства в текста съобразно стиловите норми в различните сфери на общуване.

Светът на Олимп – въплъщение на представата на древния човек за щастие и благоденствие.


Древната представа за прекрасното, въплътена в боговете и земните герои. Героят в митологията. Основни сюжети в гръцката митология.

Да се изясни ролята на стилово маркираните езикови средства за изграждане на текста.
Да се запознаят с най- важните особености на старогръцката митология, с основните сюжети на древността.

Социокултурни сфери на общуване, стилово маркирани езикови средства.

Космос, общност, човек, колективно благо.Умения за избор на ез.средства в различните сфери на общуване.

Да откриват трайното и непреходното в основните сюжети на древността.


5

X

/17-21/13

14

15Функции на структурните компоненти на аргументативния текст (тема, теза, аргумент).

Старогръцка литература – историческо развитие. Основни литературни родове – епос, лирика и драма.


Старогръцки епос – възникване и развитие. Епосът – преход от фолклор към литература.

Да се затвърдят знанията за структурните компоненти .
Да се запознаят с истор.развитие на старогр.литература.

Преходът от фолклор към литература.Аргументативен текст, тема, теза, аргумент.

Епос, лирика, драма.


Епос, фолклор, литература.Умения за създаване на собствени текстове.
Да търсят и намират специфична литаратурна информация по зададена тема.

6

6

X

/24-28/


16

17

18Специфика на статията. Разсъждението, описанието и повествованието в аргументативния текст.

Омир. Омиров епос. „Илиада” – сюжет и композиция, принципи на изображение. Изображение на хора и богове.


„Илиада”. Първа песен. Темата за гнева. Епически героизъм.

Да се разбере ролята на разсъждението, описанието и повествованието в аргументативния текст.
Да се разгледа „Илиада” като цялостно произведение, за да се подпомогне разглеждането на отделните песни на общия фон на цялостното развитие на действието.

Описание, повествование, разсъждение.
Знания за специфичните особености на класическия героически епос.

Умения за създаване на аргументативен текст.

Умения за работа с худ. текст. Формиране на умения за самост. анализ на отделните песни.


7


X-XI


/31-04/

19
20

21


Спецификата на жанра на статията. Специфика на структуриране и композиране на съчинение разсъждение в жанра на статиятa.
„ Илиада”. Втора песен. Бунтът на Терсит.
„Илиада”. Шеста песен. Светът на войната и светът на мира.

Да се изградят умения за тематично-смислово членене на текста.
Учениците самостоятелно да открият общочовешките проблеми във 2.и 6. песен.

Смислова цялост и членимост на текста, надфразово единство.
Общочовешки проблеми.

Умения за членене на чужд и планиране на свой текст.

Формиране на умения за самостоятелен анализ.

8

8

XI

/07-11/


22

23

24Подготовка за интерпетативно съчинение – тематични конспекти.

„Илиада”. Осемнадесета песен. Щитът на Ахил.


„Илиада”. Двадесет и втора песен. Кулминация в сюжетния ход.

Да се приложат на практика знанията за аргументативен текст.

Да се разкрие познавателната същност на 18 песен като худ. отражение на живота на древните гърци.

Да се изясни композиционната роля на 22 песен, да се проследи трагичното и драматичното в образа на Хектор.


Интерпрет. съчинение, теза, аргументи.
Ретардация, разгърнати сравнения.

Кулминация, ретардация, разгърнати сравнения.
Умения за планиране на текста.
Умения за работа с худ. текст. Откриване на някои от похватите на КГЕ.

Откриване на някои от похватите на КГЕ

9XI

/14-18/


25

26


27

Осъществяване на логически преходи между структурно-композиционните части на съчинение от статиен тип.
„Илиада”. Двадесет и четвърта песен. Образът на античния герой.
„Илиада”. Обобщение. Темата за гнева и помирението.

Да се приложат на практика знанията за аргументативен текст.
Да се разкрие оригиналната Омирова идея за края на войната.

Тематично-смислова част, микротекст.

Да се обобщят знанията за поемата.Умения за създаване на текст.

Умения за систематизиране на подробните знания.10

10

XI

/21-25/28
29

30


Ситуация на общуване, която поражда аргументативен текст.

Антична лирика. Жанрове. Представители(Алкей, Сафо).


Възникване на старогръцката драма. Особености. Развитие на театъра в Древна Гърция. Есхил – „баща на трагедията.” Сюжетът за Прометей.Да се запознаят с особеностите на ситуацията на общуване, която поражда арг.текст.
Да се активизират и актуализират знанията за лириката като литературен род.

Да се активизират и актуализират знанията за драмата като литературен род.

Комуникативна задача.

Лирика, видове, представители.


Драма, театър, конфликт.Умения за създаване на текст.

Умения за анализ на лирически текст.

Умения за откриване на актуална проблематика в античната драма.

11


XI-XII


/28-02/

31
32

33


Есе по хуманитарен проблем върху литературна творба. Умение за избор на аргументация. Подготовка за интерпретативно съчинение – тематични конспект.
Софокъл. Театрален принос. Трагедията на характера. Теми. „Едип цар”.
Трагедията като драматизация на мита.

Да се запознаят с основните изисквания към есето с хуманитарна проблематика.

Да се запознаят с особеностите на драмата като лир. род, възникване и развитие. Приносът на Софокъл.Цитат, позоваване, композиционен модел, анализ, интерпретация.
Конфликт, перипетии, трагическа вина, трагическа ирония.

Умения за анализ на чужди есета и създаване на план на свои.

Умения за самост. изводи при анализ на текста.


12


XII


/05-09/

34

35


36

Функции на структуриране и композиране на съчинение есе по хуманитарен проблем върху литературна творба.
„Едип цар”. Трагедията на съдбовната предопределеност на човешкото битие.
Мотивът за родовото проклятие. Трагедическа вина и трагическа ирония в „Едип цар”.

Да се създадат умения за избор на аргументация и композиционен модел на съчинението.
Да се запознаят с основния конфликт в трагедията.

Логически преход, структурен модел, композиционен модел.
Трагическа вина, трагическа ирония.

Умения за анализ на чужди есета и създаване на план на свои.

Умения за самост. изводи при анализ на текста.


13


XII


/12-16/

37

38

39Интерпретативно съчинение – контролна работа.
„Антигона”. Драматизация на мита. Ход на действието.
„Антигона”. Трагически конфликт. Образи.

Да се приложат на практика знанията.
Да се запознаят с основния конфликт в трагедията.

Теза, аргументи.

Трагически конфликт, трагическа вина.Умения за създаване на текст.

Умения за анализ на худ.текст.

14XII

/19-23/


40

41

42Езикови средства за постигане на експресивност на изказа в есе по хуманитарен проблем върху литературна творба.
„Антигона“.Писаните срещу неписаните човешки закони.
Подготовка за интерпретативно съчинение – тематични конспекти.

Да се изясни ролята на ез.средства за постигане на експресивност на изказа.
Да се запознаят с основния конфликт в трагедията.


Експресивност на изказа.

Трагически конфликт, трагическа вина.Умения за подбор на езикови средства за постигане на експресивност.
Умения за анализ на худ.текст.
15


I

/09-1343

44

45Езикови средства за постигане на експресивност на изказа-2.час.
Еврипид – „Електра”. Сюжетът за злощастната съдба на Атридите.
Еврипид – „Електра”. Мотивът за Орест и Електра.

Да се затвърдят знанията.
Да се запознаят с основния конфликт в трагедията.

Експресивност на изказа.
Трагически конфликт, трагическа вина

Умения за подбор на ез.средства.
Умения за анализ на худ.текст.
16


I

/16-20/46

47
48Текстът в публичното общуване. Публично изказване по актуален проблем съобразно избрана сфера на общуване.
Класна работа.
Класна работа.

Да се запознаят с характеристиките на публичното общуване.
Проверка и оценка на знанията.

Функции на текста, сфери на публичното общуване.

Умения за създаване и анализ на текстове.
17

I

/23-27/49

50

51Публично изказване на тема: Демокрацията.

Старогръцка литература – обобщение.


Библията – религиозен и културен феномен.

Да се приложат знанията на практика.
Обобщаване на знанията.
Осъзнаване ролята на християнството в създаването на европейския културен модел.

Публично изказване.
Християнска нравствена норма, любов, опрощение, саможертва.

Спазване на правоговорната норма.

Да търсят и намират специфична литаратурна информация по зададена тема.


18


18

I-II


/30-03

52

53


54

Произносителен стил в публичното изказване.
Стар завет. Митология на предхристиянството.

Основни старозаветни библейски сюжети. Сътворението на света.Произнасяне на сегментните единици на речта и суперсегментните единици/интонация и логическо ударение/.

Да усвоят знания за същността на нравствената норма, проповядвана от християнството.Сегментни единици на речта, суперсегментни единици на речта.
Християнската нравствена норма:

принципа на любовта ;

принципа на отговорността;

принципа на опрощението;

принципа на саможертвата.


Спазване на нормите на книжовния изговор.

Умения за коментиране на основния библейски сюжет като въплъщение на цялостен модел на чов. поведение в името на новата нравственост.

19


II

/06-10/


55

56


57

Правописна и пунктуационна норма. Поправка на класната работа.
Основни старозаветни библейски сюжети. Историята на Йосиф и неговите братя.
Основни старозаветни библейски сюжети. Историята на Мойсей.

Да се запознаят с основните сюжети в Библията.


Стар завет.


Да търсят и намират специфична литературна информация по зададена тема.


20

II

/13-17/58

59
60Урок за практическа работа: Създаване на статия на тема: Библията като културен феномен.
Десетте божи заповеди.
Нов завет. Произход на християнството.

Прилагане на знанията.Създаване на план.

Да познават развитието на християнската книжнина.Статия, теза, аргументи.

Нов завет.Умения за създаване на план на текст.
Да търсят и намират специфична литературна информация .
21


II

/20-29/61

62

63Урок за практическа работа: Създаване на статия на тема: Библията като културен феномен.
Нов завет. Основен сюжет.

Нов завет. Евангелие от Матея. Евангелие от Йоан.Прилагане на знанията.
Да познават развитието на християнската книжнина.

Теза, аргументи.

Нов завет. Евангелие от Матея.Евангелие от Йоан.Умения за създаване на текст.

Умения за работа с текст.


22

III


/05-09/

64

65

66Публично изказване на тема: Универсални принципи на християнската нравствена норма.
Евангелието като универсален код в културната традиция на Европа.
Средновековна европейска литература. Жанрове.

Прилагане на знанията, защитаване на становище.

Обобщаване на знанията.


Да се запознаят с основните жанрове в средновековната европейска л-ра.


Теза, аргументи.

Универсален код, културна традиция.

Средновековна литература, жанрове.


Умения за адекватен стилов изказ.
Умения за самостоятелни изводи.

Да търсят и намират информация самостоятелно.23III


/12-16/

67

68

69Публично изказване на тема: От „Осанна” до „Разпни го!”

Рицарската култура и Артуровият цикъл. Идеалът на рицарското като нравствен коректив на обществото.

Старобългарска литература. Периодизация. Жанрове.


Прилагане на знанията, защитаване на становище.

Да се запознаят с характера и особеностите на рицарската култура.

Да се запознаят с периодите и жанровете на старобълг.л-ра.


Теза, аргументи.

Рицарски роман, Артуров цикъл.


Старобългарска литература.
Умения за адекватен стилов изказ.
Умения за работа с худ.текст.

Умения за намиране на информация от различни източници.
24


24


III


/19-23

70

71

72Публично изказване на тема: „Който е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху и”.

Старобългарска литература. Особености. Поетика.


Кирил и Методий – начало на старобългарската книжнина и литература.

Прилагане на знанията, защитаване на становище.
Да се усвоят периодите в историята на старобълг. литература, въз основа на историческо-хронологичния принцип, като първа, най-стара славянска литература.

Теза, аргументи.

Знания за свеобразния синкретичен характер на старобълг. л-ра.Умения за адекватен стилов изказ.

Умения за работа с худ. текст.

25

III

/26-30/


73

74

75Публично изказване на тема: Синтез и различия между античност и християнство.
Пространното житие на Кирил. Жанрова специфика на средновековното житие.
Пространното житие на Кирил. Теми. Образи.

Прилагане на знанията, защитаване на становище.

Да се запознаят с характера и особеностите на старобълг.л-ра,с живота и делото на Кирил и Методий.

Теза, аргументи

Житие, агиографски герой.Умения за адекватен стилов изказ.
Умения за работа с худ.текст.

26
26

IV

/02-06/76

77

78Литературноинтерпретативно съчинение/подготовка/.
Учениците на Кирил и Методий в България.

Интерпретативно съчинение/контролна работа/.Прилагане на знанията.Създаване на план.

Да се запознаят с източниците за проучване на Кирило-Методиевото дело.

Проверка и оценка на знанията.


Интерпретатив

но съчинение.


Средновековна литература.

Теза, аргументи.Умения за планиране.
Умения за намиране на информация от различни източници.

Спазване на нормите на книжовния език.27

IV

/17-20/79

80

81Правописна и пунктуационна норма. Поправка на ИС.

„Проглас към Евангелието”. Старобългарска поезия – песенна и декламационна.


„Проглас към Евангелието”. Теми и образи.

Да анализират и интерпретират особеностите на старобълг.поезия, на темите и проблемите в творбата.

Старобълг. поезия.

Умения за редактиране на свой текст.
Умения за анализ на худ текст.
28

IV

/23-27/

82

83


84

Урок за практическа работа. Създаване на есе по хуманитарен проблем върху произведение от старобълг.л-ра.

Константин Преславски – „Азбучна молитва”.

Лирически мотиви.
Подготовка за класна работа/ ЛИС/.


Да се затвърдят уменията за работа върху есе.
Да анализират и интерпретират особеностите на старобълг.поезия, на темите и проблемите в творбата.

Есе.

Старобълг. поезия.Умения за създаване на текст.
Умения за анализ на худ текст.

29

IV-V


/30-04/

85
86
87

Урок за практическа работа.
Класна работа.
Класна работа.

Проверка и оценка на знанията.Интерпретатив

но съчинение.


Спазване на нормите на книжовния език.

30

V

/07-11/88

89

90Публично изказване на тема: Кой е пазителят на словото днес?

„За буквите” – Черноризец Храбър. Жанр.


„За буквите”. Теми и идеи.

Прилагане на знанията, защитаване на становище.

Запознаване с жанровите особености на творбата, с темата и осн.идеи.
Публично общуване, теза, аргументи.
Полемика, апология.

Умения за адекватен стилов изказ.
Умения за работа с худ.текст.

31

V

/14-18/


91

92
93Урок за практическа работа. Създаване на есе на тема: Признаването на словото.
Поправка на класна работа.
Йоан Екзарх – „Шестоднев”. Мястото на твореца сред книжовниците на Златния век.

Да се затвърдят уменията за работа върху есе.

Да се запознаят с особеностите на духовното развитие в България през Златния век.
Есе по хуманитарен проблем.

Културата на Златния век.Умения за създаване на текст.
Редактиране на текст.

Умения за анализ на худ текст.

32

V-VI

/28-01


94

95

96Публично изказване на тема: Цивилизацията на съвременния свят – знание или безверие?
Апокрифи. Ролята на апокрифната литература в света на православното славянство.

„Ходене на Богородица по мъките”.Теми.
Прилагане на знанията, защитаване на становище.

Да се запознаят с характерните особености на апокрифната книжнина.
Публично общуване.

Апокриф,апокрифна литаратура.Умения за адекватен стилов изказ.
Умения за анализ и интерпретация на апокрифната книжнина.


33VI

/04-08/97

98
99Урок за практическа работа. Създаване на есе на тема: Към кого бих се обърнал с молитвени думи?
„Ходене на Богородица по мъките”. Средновековната представа за отвъдния свят. Пренос на човешката нравствена оценка в отвъдния свят.
Богомилство – предпоставки за възникване, възгледи, организация, историческо значение. Дуализмът – идеологическа основа на богомилството. Космогония, есхатология и христология.

Да се затвърдят уменията за работа върху есе.
Да се запознаят с характерните особености на апокрифната книжнина.

Да се запознаят с идеите и културата на богомилството.
Есе.

Апокриф,апокрифна литаратура.


Богомилство, дуализъм.Умения за създаване на текст.
Умения за анализ и интерпретация на апокрифната книжнина.
Умения за намиране на информация от различни източници.

34VI

/11-15/


100

101

102


Пунктуационна норма. Поправка на писмена работа.
Презвитер Козма – „Беседа против богомилите”. Жанрови особености. Мотиви и духовни проблеми на времето.

„Беседа против богомилите”. Героят като мяра за човешкото.


Да се запознаят с богомилството и борбата против него.


Богомилство.Умения за редактиране на текст.

Умения за намиране на информация от различни източници.

35

VI

/18-22103
104
105

Езиков тест.
Изходящ тест – литература.
Изходящ тест – литература.

Проверка и оценка на знанията по български език и литература.

Понятия, изучавани през учебната година.

Умения за решаване на тестови задачи, правилно разпределение на времето.36

VI

/25-29/


106

107


108

Публично изказване на тема: Алеф!/Учи се!/

Българска средновековна литература. Жанрово-поетични особености.


Годишен преговор.

Прилагане на знанията, защитаване на становище.

Обобщение на изученото през годината.
Публично общуване.

Понятия, изучавани през учебната година.
Умения за адекватен стилов изказ.
Умения за самостоятелни изводи.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница