Литература (За училища с обучение на роден език и двуезични училища)страница1/8
Дата24.04.2017
Размер438.09 Kb.
Размер438.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(За училища с обучение на роден език и двуезични училища)

І-ІV клас

Първостепенната задача на предмета български език и литература в началния курс на българоезичното основно училище е развитието на комуникационните способности и придобиване на познания, пряко свързани с тях. Тъй като българският език в Унгария се говори от сравнително малко хора и езиковите познания на учениците са на различно ниво, развитието на езиковите умения на български език е изключително важно за учебния напредък на учениците. Изграждането на ключови компетенции на български език е много важно, защото благодарение на тях става възможно активното възприемането на българската култура, обществените контакти, изграждането на идентитета, самостоятелното натрупване на знания и ученето.

Важна задача на предмета е интензивното развитие на основни умения за самостоятелно и творческо устно и писмено общуване. Съществени елементи на предмета български език и литература са развитието на речта и разбирането на устен текст, способностите за изразително четене и четене с разбиране, както и усвояване и упражняване на писането на кирилица.

Тъй като при започването на учебните; занятия в първи клас учениците познават и употребяват на различно ниво българския език, в първите години е важно .той да се упражнява разнообразно и на все по-високо ниво, в различни комуникативни ситуации, както и да се създаде спокойна обстановка за мотивираното му усвояване. Забавните игрови задачи за самоизява дават възможност за развитие на езиковата съзнателност, креативността, детайлното изразяване и стремежа за разбиране на другия. Върху този процес се гради по-късно разбирането на българската езикова и литературна култура.

Основна задача на преподавателя по литература е учениците да обикнат четенето, като се събуди и насърчава желанието за това занимание. На български език, трябва да бъдат усвоени подходящият речников фонд и езикови познания,, които дават възможност за изразяване на собствените мисли, и да се възприемат литературните произведения. За изграждането на основите на литературната култура подпомагат общите интерпретации на литературни четива, изразяването на собствените мисли, опознаване на мненията и опита, свързан с литературните произведения. Всичко това упражнява сериозно въздействие върху емоционалния живот, самоопознаването и развитието на колективните връзки.

Разнообразните, различните от културна гледна точка комуникативни ситуации и свързаните с тях дейности развиват способността за самостоятелно учене, и дават възможност за опознаване на комуникативните процеси, протичащи на различни езици.І-ІІ клас
Българо-унгарските двуезични деца, живеещи в Унгария, в предучилищна възраст усвояват български език главно в тясното си обкръжение. Нивото на тези познания обаче често не е достатъчно, тъй като българският език функционира като семеен, и само в ограничена форма, като обществен език. Именно затова задача на учебния предмет е и подпомагането и коригирането на процеса на усвояване на българския език.

Най-важната задача в І и ІІ клас е усвояването на четенето и писането на български език, на кирилица, което е и основа на по-натъшното обучение по български език. Без знанията по четене и писане, съответни на възрастовата група е невъзможен напредъкът по другите предмети.

След като нивото на знание на езика при българо-унгарските двуезични деца е различно, в първи клас процесът на усвояване на четенето и неговия темп, трябва да се организира диференцирано, вземайки под внимание индивидуалните специфики на учениците, за да се избегнат неудачите при ученето, страхът и комплексите, свързани с четенето.

Елементите на езиковото обучение трябва да се развиват хармонично, цел е познанията и компетенциите в различните сфери да образуват цялостна система. Задача с особена важност е натрупването на речников запас, усвояване на значението на думите, тъй като едно от условията за комуникация на родния език е богатият речник.

При четенето с разбиране на текст са много важни заниманията със самия текст. С учителска помощ трябва да се изгради разбирането и интерпретацията на български литературни текстове, отговарящи на възрастта и нивото на знания по български език. Като резултат от това се очаква ученикът да разбира същността на прочетените на ум или на глас български текстове.

Първа стъпка за усвояване на българските букви и буквосъчетания е научаването и автоматизирането на тяхното писане . Ускоряването на темпа на писане се осъществява постепенно с развитието на писмената компетентност.

С предаването на елементарните познания за системата на българския език може да се изгради началото на езиковата съзнателност и употреба на родния език на по-високо ниво. Усвояването на граматичните знания, разбираеми за тази възрастова група, дава възможност за изграждане на основни познания по правопис. Подпомагането на самоконтрола и поправянето на грешките от самите ученици още повече укрепват този процес.

Трябва да се усили съзнателността, издържливостта и взискателността на учениците при дейностите, протичащи на български език, трябва да им се помага да контролират във все по-голям интервал от време дейността на ученето.

Тематична единица/ Компетенции

Речеви способности, разбиране, интерпретацция и създаване на устен текст

102 часа

Знания, на които се опираме

Училищна зрялост.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица


Разбиране и изразяване на по-високо ниво при устна, а по-късно и при елементарна писмена комуникация. Успешна комуникация с околните. По-точно изразяване на мисли, чувства и мнение със свързване на поне две изречения.

Дейности/Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Правилно дишане при говор. Чиста, по възможност без акцент, артикулация на българските звукове, правилно произношение и ударение на звукосъчетанията. Правилна интонация и ударение при четене на думи и текстове, при рецитиране на стихотворения. Увеличаване и уточняване на активния речников фонд с разбиране в контекст.

Свързване на изречения. Създаване на свързани изречения по картинки, по дадена или избрана тема.Разговор по двойки или в група. Учтиво обръщение в ситуативна игра към възрастните и връстниците, езикова употреба, отговаряща на ситуацията.

Ученикът

  • говори разбираемо на български език;

  • разбира простите обяснения, упътвания и съобщенията на съучениците си. Отговаря смислено на въпросите;

  • може да се представи и да поздравява възрастни и връстници с формите на учтивата реч;

  • включва се в общи дейности, съобразява се с правилата;

  • ориентира се в социалните връзки на по-тясното си обкръжение.

Пеене и музика: песни, стихове с музикален съпровод.
Визуална култура: картини, картинни композиции, изобразяване на просто действие, история в картини.
Драма и танц: ситуативни игри.
Основни понятия/ ключови думи

Темпо, ритъм, пауза, тон, ударение, представяне, поздрав, обръщение, молба, изказване на благодарност.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница