Литература (За училища с преподаване на унгарски език и училища за допълнително възпитание и обучение по роден език)страница1/6
Дата24.04.2017
Размер440.62 Kb.
Размер440.62 Kb.
  1   2   3   4   5   6


  1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  2. (За училища с преподаване на унгарски език

и училища за допълнително възпитание и обучение по роден език)

V-VІІІ клас

Обучението по български език и литература от V до VІІІ клас в основното училище произтича органически от резултатите, постигнати в началната степен на образование. Основната цел е по-нататъшното развитие на комуникативните компетенци на учениците на български език, поддържането на интереса им към изучаването на български език и по-доброто опознаване на хора, говорещи български език, и тяхната култура. Езиковите занимания, наситени с радост и игри, началният успех и мотивиращото насърчение от страна на учителя подпомагат учениците на този етап на езиковото обучение и допринасят да се поддържа живо желанието им за знание и учене, да използват смело усвоените езикови средства, да нарасне самоувереността, себепознанието и самочувствието им. Често се поставят задачи, изискващи коректно съревнование. Без тези условия са невъзможни дълготрайниуспехи в езиковото обучение.

В V-VІІІ клас учениците учат български език 4 часа седмично.

V-VІ клас
В началото на V клас учениците вече имат четиригодишен опит в изучаването на езика. Игровите упражненията за самоизява през първите четири години са създали възможност за формиране на езикова съзнателност, креативност, нюансирано използване на езикови средства, потребност за разбиране на другия и за усъвършенстване на уменията.

Този процес на развитие по-късно стои в основата за усвояването на българската литература. Най-важната цел на езиковото обучение в V-VІ клас е поддържане на нагласата на учениците за изучаване на български език и откриване на радост в заниманията по български език, да се поддържа жив интересът им към хората, които говорят български език и тяхната култура, да бъдат отворени за нови знания и опит.

В по-ранния цикъл на развитието си учениците са отработили множество ситуации, за чието разрешаване са им били необходими езикови знания преди всичко в рамките на класната стая. Слушали са и са чели текстове на български език, уменията им за говорене са се развили и са се научили да използват писането за ученето на езика и като изразна форма на елементарно ниво. Положителните обратни връзки, получени при езиковото обучение, са им дали самоувереност и чрез овладяването на някои основни стратегии са направили първите си стъпки към самостоятелно учене на език.

Най-важната цел на езиковото обучение в V-VІ клас е развитието на комуникативната комптентност на изучавания език. Това става в тясна връзка с целите на възпитанието за съответната възрастова група и с развитието на нови ключови комптенции, на първо място в областта на комуникацията на роден език, социалната комптентност, естетично-художествената съзнателност и умение за изразяване, както и на ефективното, самостоятелно учене. Все по-голяма роля играе дигиталната компетентност.

Езиковите умения се развиват по комплексен начин, моделирайки действителни комуникативни ситуации. Освен че се запознават с новите граматически структури в контекст, подобно на по-ранните етапи на развитие, все повече интерес проявяват към правилата и граматическите явления, които наподобяват или се различават от граматическите явления в родния език. За усвояването на правилното използване на езика продължава да играе голяма роля качеството и количеството на езиковия инпут, както и положителната обратна връзка от страна на учителя.

Темите от предишния период се разширяват и задълбочават, като се разработват от нова гледна точка според интересите и желанията на учниците. За да се поддържа мотивацията за учене на езика, значителна роля играе внимателният подбор на темите, както и разработването от време на време по желание на учениците на теми, които ги интересуват и занимават в момента.

На този етап на развитие продължава да се разширява кръгът на стратегиите за учене на език, с които децата се запознават и които се използват в часовете по език. Постепенното им усвояване дава възможност на учениците да оползотворят и развият знанията си по езика и извън училището.Тематична единица/ Цели на развитието

Слушане с разбиране

40 часа

Знания, на които се опираме

Разбиране на кратки устни съобщения. Разбиране на значението на думите в изречение и кратък текст. Познаване на основния речев запас за разговор на елементарно ниво. Отговор на зададен въпрос с няколко прости изречения. Разпознаване на съобщителни, въпросителни, възклицателни и подбудителни изречения. Теми: запознанство, представяне, поздрав, непосредствено обкръжение: семейство, жилище, училище, годишни сезони, понятието „български градинар”.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Да се улесни възприемането и предаването на мисли под форма на диалог в официалната и неофициалната комуникация. Разбиране и участие в диалог в ежедневни комуникационни ситуации. Усвояване умения за устен разказ на преживяване. Разбиране на обикновени съобщения–официална и неофициална комуникация. Развитие на умение за ориентация в дадена разговорна ситуация. Разбиране на значението на думите в изречение и кратък текст.

Дейности/Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Разбиране на значението на думите–думи, които не се превеждат на унгарски–лични имена, имена на градове, реки, планини и т.н.; имена на българските парични единици.

Теми: запознанство, представяне, поздрав, непосредствено обкръжение, семейство, жилище, училище, годишни сезони, професии, съвременни технологии (компютър, мобилен телефон, интернет и т.н.), традиционни професии на българите в Унгария, понятието „български градинар”.


Песни, стихотворения, приказки и случки, илюстрирани с картинки, кратки филми, мултимеийни материали, представлящи българската култура, подходящи за възрастта други аудиоматериали; диалог с учителя, съучениците и хора от България, речта на учителя, интерактивни задачи.

Рутинни действия в класната стая, организиране на общата работа, използване на различните учебни средства.


Извличане на смисъла на текста и на конкретна информация с помощта на разнообразни задачи, подпомагащи разбирането.
Устно обобщение на текст с използване на правилно глаголно време.

Непрекъснато участие в урока на български език, опиращо се на познати езикови елементи и подпомогнато при необходимост с невербални средства.

Разбиране на въпроси и изрази на позната тема. Активно следене на автентични текстове, подходящи за възрастта и на познати теми; разпознаване на изучените езикови елементи; извличане на изводи за вида на текста, темата и евентуалното съдържание.

Проследяване на хода на мисълта в устен текст на позната тема, опирайки се на изучените езикови средства и комуникативната ситуация.
Все по-уверено разбиране на речта на различните участници, при условие, че говорят с произношение, отговарящо или близко до нормите на българския език, с темпо, съобразено с езиковот ниво на ученика, правейки при необходимост паузи и повтаряйки съществената информация.


Всички предмети: свързана реч.
Визуална култура: визуално възпроизвеждане на собствени преживявания.
Унгарски език и литература: фразеологизми.
Пеене и музика: народна музика.
Драма и танц: драматизация на текстове и пиеси.
Ключови понятия/ понятия

Приказка, песен, филм, ритъм, пеене, диалог, разговор, драматизация, ударение, интонация, фразеологизъм.Тематична единица/ Цели на развитието

Устно общуване

40 часа

Знания, на които се опираме

Запознаване–езикови изрази. Официално и неофициално обръщение. Умение да представя себе си и семейството си. Рецитиране на няколко детски стихотворения наизуст. Задаване на въпроси във връзка с началото и края на събитие и формулиране на отговор. Изписване на дата и четенето й на български език. Задаване на въпроси с използване на въпросителни думи. Начини на изразяване на молба, благодарност, подкана.

Форми на потвърждение и отрицание. Съставяне на кратки диалози. Участие в кратки диалози. Изразително рецитиране на стихотворения наизуст. Умения за броене и за обозначаване на поредността.Възпитателно-развойни цели на тематичните единици

Овладяване на формите на българския речев етикет. Усвояване на умения за построяването на собствено изказване–увод, кратко изложение, заключение. Запознаване–упражняване на езиковите средства. Усвояване на официалните и неофициалните обръщения. Овладяване на начините на изразяване на молба, благодарност, подкана. Упражняване на изразите за учтивост–моля, бъдете любезен и т.н. Усвояване на видовете изречения: съобщителни, въпросителни, възклицателни и подбудителни. Насърчаване на създаването на кратки диалози. Усвояване на изразително рецитиране на стихотворения (наизуст). Развитие на уменията за броене и обозначаване на поредността. Активизиране на речевия запас с помощта на синоними, антоними и омоними. Усвояване на синоними. Разпознаване на двойки думи с противоположно значение.

Разбиране и усвояване на степенуването на прилагателните имена.

Развиване на усет за различията при имена без традиционно окончание за граматически род. Развитие на умения за образуване и използване на умалителните форми на имената. Усвояване на правилното използване на съществителните имена след числителни имена.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница