Литература (За училища с преподаване на унгарски език и училища за допълнително възпитание и обучение по роден език)Дата24.04.2017
Размер364.58 Kb.
Размер364.58 Kb.


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(За училища с преподаване на унгарски език и училища за допълнително възпитание и обучение по роден език)

І-ІV клас

Целта на предмета „Български език и литература” от І до ІV клас в началната степен на основното училище е оформянето и развиването на уменията по общуване на роден език, както и усвояването на знанията, необходими за това. Развиването на уменията по роден език не е само цел, а и средство за хармонично развитие на личността.

Малцинственото обучение от І до ІV клас допринася за оформянето и развитието на ключовите компетенции, защото на тях се основава и става възможно активното възприемане на българската култура, формирането на идентичността, самостоятелното набавяне на знания и учене.

Основната цел на обучението по български език е да подготви учениците за говорене, четене, писане и общуване, подходящи за възрастта им.

Основна задача е комплексното развитие на изразните средства на учениците чрез научени наизуст текстове, драматизации, игри, упражняване на ежедневни ситуации с използване на съвременни технологии и методи на обучението.

Друга важна задача на предмета „Български език и литература” е изграждането на основни умения за самостоятелно използване на устната и писмената комуникация, интензивното им развитие, усвояване на различни житейски езикови ситуации, както и разнообразно, адекватно и постоянно упражняване на езика чрез дейностите на ученика.

При встъпването си в училище учениците от І до ІV клас владеят и използват българския език на различни нива. През първите години задачата на учителя е упражняването на езика в различни комуникационни ситуации, както и създаването на мотивирана среда за езиково развитие. Игровите упражнения с използване на различните езикови средства създават възможност за проява на езикова съзнателност, креативност, нюансирано използване на езикови средства, потребност за разбиране на другия и за усъвършенстване на уменията. Този процес на развитие по-късно става основа за усвояването на българската литература.

Литературното възпитание създава и развива желанието на учениците за запознаване с българските литературни произведения. Основната му задача е децата да обикнат четенето, да се събуди и укрепи желанието им за четене. При децата от І до ІV клас поставянето на основите на литературната култура става чрез свързания с четенето размисъл, излагане на собствени мисли, запознаване с мнението на другите, откриване на естетически и морални ценности. Всичко това е в състояние да окаже сериозно влияние върху развитието на емоционалния живот, себепознанието и взаимоотношенията в обществото.

Дейностите, свързани с различните комуникационни ситуации, създават благоприятни условия за целенасочено развитие на умения за самостоятелно учене, за научаването и упражняване на различни техники на усвояване на знания.

І-ІV клас
Емоционалната чувствителност, етичното мислене и комуникационните умения на ученика се развиват до ниво, което му позволява да разпознава и назовава основните езикови ситуации. По време на час се включва се в дискусиите за съдържанието на понятията „добро” и „лошо”, „красиво” и „грозно”. Участва в ролеви игри, развиващи чувстото за ритъм, културата на движенията и знанията по български език. Придобива способности да възпроизвежда и споделя личните си преживявания, да изразява по прост начин свои мисли, чувства и мнения. С удоволствие участва в ритмични и музикални импровизации, в различни креативни игри. Способен е да даде израз на своите преживявания в куклени игри и игри-драматизации. При решаване на задачи и при общите дейности в часовете по български език и литература набира опит в сътрудничество със своите съученици, инициира на дейности. Чрез игрите ученикът усвоява упражнения за памет, развиващи умения за концентрация.

В хода на работата за разбиране на текст се развива речниковият запас на детето на български език, усетът за логиката на езика. С помощта на учителя то се научава да търси информация най-напред с чужда помощ, а след това и самостоятелно. С помощта на учителя осъзнава своите потребности, задава въпроси, иска и дава информация.

Преди да тръгнат на училище децата усвояват български език от тясното си обкръжение. Задача на предмета е систематизирането на тези инстинктивни езикови умения, развитието на езиковата съзнателност.

Най-важната задача в І-ІІ клас е усвояването на кирилицата, писане, четене и правилно изговаряне, което стои в основата за по-нататъшното обучение по роден език.

В І и ІІ клас обучението по език, писане и четене трябва да се организира с оглед на индивидуалните умения на учениците, диференцирано, като се има пред вид темпото, с което работят, за да се избегне усещането за несполуки в ученето и създаването на комплекси във връзка с езика.

Сферата на обучение по български език трябва да се разширява хармонично, за да може развитието на уменията и съдържанието на различните сфери да въздейства единно. Много важна задача е обогатяването на речниковия запас и правилното използване на думи, изрази и типови изречения в отделни комуникационни ситуации.

Работата с текст играе важна роля за развитието на четене с разбиране. Освен разбирането на прости текстове и търсене на определена информация в тях, важно е детето да изпитва радост от четенето. Четливото, точно писане, правилното използване на буквите на кирилицата за съответния звук, правилното произнасяне на звука на кирилските букви подпомага ученика при усвояването на основните писмени норми.

С помощта на знанията за българския език се изгражда съзнателна езикова култура и езикова практика. В резултат на това учениците ще натрупат елементарни знания за системата на българския език. Със знанията по граматика е свързано оформянето на елементарно ниво на знания за правописните правила и умения за правопис.

За да се създадат умения за самостоятелно учене е необходимо да се насърчава самостоятелното, креативно и самоуверено изпълнение на задачите. Най-важно средство за постигането на тази задача е включването в педагогическия процес на постоянни, надграждащи се и диференцирани индивидуални или групови дейности.Тематична единица/ Цели на развитието

Речеви умения, разбиране, тълкуване и създаване на устен текст

101 часа

Знания, на които се опираме

Училищна зрялост.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Развитие на разбирането при елементарна писмена и устна комуникация. Стимулиране на комуникацията на български език със заобикалящата среда.

Просто предаване на мисли, чувства и мнения чрез свързване на две или повече изречения.


Дейности/Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Чисто произнасяне на звуци, правилно поризношение на комбинация от звуци за определено време. Четене на думи и текстове, изпълнение на текстове наизуст с правилна интонация и ударения.

Обогатяване на активния речев запас.

Свързване на прости изречения на български с помощта на картинки или серия от картинки по зададена или избрана тема.

Разговор по двойки и в група.

Учтиво обръщение към възрастни и връстници в ситуационни и ролеви игри–, използване на подходящи езикови форми.

Разпознаване на смисъла на неврбалните знаци и използването им при общуване.Ученикът

 • говори разбираемо;

 • разбира прости команди, въпросите и съобщенията на своите съученици. Отговаря адекватно на зададените му въпроси;

 • използва подходящи езикови форми при представяне, обръщение и поздрав на възрастните и на връстници;

 • включва се в общите дейности, приема и спазва правилата.

Пеене и музика; физкултура и спорт: броилки, ритмични стихчета, игри.
Визуална култура: картини, представяне на прости истории, събития чрез картинки (напр. чрез рисунки, серия от картини).
Унгарски език и литература: ударение, правоговор, речев запас, приказки, стихчета.
Драма и танц: участие в ситуационни игри, игри на думи, сценки, прости танци.
Българско народознание: представяне на непосредствената среда чрез ситуационни игри (семейство, село).
Ключови понятия/ понятия

Темп, ритъм, пауза, сила на звука, ударение, мимика, поглед, стойка, представяне на себе си, представяне на другите, поздравяване, обръщение, молба, изказване на благодарност.Тематична единица/ Цели на развитието

Четене, разбиране на писмен текст

48 часа

Знания, на които се опираме

Училищна зрялост.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Познаване на кирилицата, правилно изговаряне на звуците.

Четене на глас на думи, изречения, прости диалози, кратки текстове. Усъвършенстване на четенето на глас и наум.Разбиране на прост текст, намиране на отговори (стихотворение, приказка, кратка история).

Дейности/Знания

Изисквания

Междупредметни връзки

Създаване на национална идентичност, изграждане на езикова мотивация чрез последователно използване на български език.
Усвояване на кирилицата, развитие на умения и компетенции за четене (чуване на фонеми, внимание, темп, ритъм, речев запас, комуникационни умения, езикова съзнателност).

Ученикът

 • е отворен, мотивиран и проявява интерес към четенето на текстове на български език;

 • умее да прочете на глас кратък познат текст или диалог;

 • умее да тълкува кратък непознат текст.

Визуална култура: Фигура, илюстрация, комикс, шрифт и форма на буквите, ребус. Гледане на филмови адатпатции на приказки и произведения на детска литература, изразяване на преживяното чрез рисунки.
Пеене и музика: ритъм, темп, мелодия, такт, рефрен.
Българско народознание: четене на текстове от народното творчество.
Унгарски език и литература: Текст, ритъм, дума, изречение, синтактично ударение. Приказка, разказ, речев запас.
Околна среда: разбиране на устен и писмен текст (местожителство, семейство, годишни сезони, празници...).

Правилно акцентуване на българските думи. Използване на синтактично ударение, подходящо за целите на съобщението.

Ученикът

 • проявява мотивиран интерес към четенето;

 • познава малките и главните букви на кирилицата;

 • има утвърдени умения за разпознаване на букви и за свързването им при четене.

Упражняване на четенето на глас и наум на различни кратки текстове на български с оглед на индивидуалните особености на учениците. Слушане и разбиране на приказки и кратки истории, преразказ.
Обогатяване на речниковия запас въз основа на прочетените текстове, обясняване на думите.

Ученикът доказва разбирането на текста чрез отговори на прости въпроси върху прочетения текст или чрез кратко обобщаване на събитията или случките.
Ключови понятия/ понятия

Буква, звук, фонема, автор, писател, читател, заглавие, текст, изречение, препинателен знак.Тематична единица/ Цели на развитието

Писане, създаване на текст

60 часа

Знания, на които се опираме

Училищна зрялост.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Четливо, точно писане, правилно използване на буквата за съответния звук, усвояване и правилно изписване на буквите.

Преписване и писане на прост, кратък, свързан, печатен и ръкописен текст. Избягване на основни граматически грешки.Дейности/Знания

Изисквания

Междупредметни връзки

Писане и правилно използване на кирилицата.

Ученикът е наясно с основните разлики в писането на българската и унгарската азбука.

Унгарски език и литература: малки и главни букви, ударения, препинателни знаци, правопис, писане на букви.
Пеене и музика: темп, ритъм, развиване на слуха.
Българско народознание: преписване на кратки текстове от българското народознание.
Физкултура и спорт: хармонични движения.

Правилно оформяне и свързване на ръкописни малки и главни букви.

Писане на комбинация от звуци, прости думи на български.

Преписване на ръкописен, а след това на печатен образец: писане на думи, словосъчетания, кратки изречения.

Писане на кратки думи по памет.Ученикът

 • познава и използва ръкописните форми на буквите от българската азбука;

 • писането му е подредено, оформя и свързва буквите четливо.

Преписване на две-три свързани изречения.

Писане на самостоятелно създадени кратки изречения.Учникът

 • внимателно изписва българските букви при преписване;

 • обозначава началото и края на изречението;

 • прилага началните главни букви за думи, които е усвоил.
Ключови понятия/ понятия

Елемент на буква, малка буква, главна буква; бяло поле, печатна буква, ръкописна буква, писмен знак, сричка, дума, изречение, текст.Тематична единица/ Цели на развитието

Развитие на умения за учене

15 часа

Знания, на които се опираме

Училищна зрялост.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Да се подпомогне придобиването и развитието на уменията за учене, необходими за усвояването на основни езикови знания, запознаване с различни техники на учене.

Дейности/Знания

Изисквания

Междупредметни връзки

Учене с помощта на повече дейности и сетива: упражнения за ритъм, движения и говор, комбинирани упражнения за памет, техники за научаване на текст. Активиране на въображението и фантазията.

Обогатяване на речевия запас на български език чрез използване на думи с картинки и асоциативни картинки.

Запознаване с кооперативни техники.

Взаимодопълващ се ефект на картина и текст в илюстриран текст.

Изграждане на техники на събиране на информация чрез запознаване и обработване на писмени езикови източници (напр. книги, детски списания).


Ученикът

 • използва разнообразни дейности и повече сетива в процеса на учене;

 • умее да работи с текст и да мисли самостоятелно (задаване на въпроси, подреждане на информация).

Визуална култура: илюстриране на приказки, произведения на детската литература, ежедневни преживявания.
Пеене и музика: ритъм, повторение, рефрен.
Унгарски език и литература: текст, реч, говор, речев запас, кооперативни техники.
Българско народознание: научаване наизуст на народни поговорки, броилки; детски литературни произведения от български автори.
Физкултура и спорт: ритмични движения.
Ключови понятия/ понятия

Азбука, детско списание, игра на думи, карти мемори.Тематична единица/ Цели на развитието

Родноезикова култура, знания за родния език

15 часа

Знания, на които се опираме

Училищна зрялост.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Усвояване на основни граматически знания, необходими за правилно използване на българския език.

Начални знания за използване на българския език като средство за комуникация.

Развиване на езиковата култура на български език постигане на успешна социализация. Съзнателно използване на родния език, усвояване на правилен правопис.

Прилагане на правописните правила в писмена реч.Дейности/Знания

Изисквания

Междупредметни връзки

Разпознаване и назоваване на изречение, дума, звук и буква.

Научаване наизуст на българската азбука.

Разпознаване на целта на говорещия в изреченията.

Правилно изписване на познати или научени думи.

Научаване на няколко основни правописни правила.


Ученикът

 • разпознава и наименува изучените граматически понятия, целта на говорещия;

 • познава значението на най-често използваните думи и изрази.

Унгарски език и литература: звуци, букви, граматически единици; видове изречения, правописни правила.
Пеене и музика: ритмични игри.

Едновременно прилагане на писане и правоговор.

Спазване на езикови образци.

Използване на главна буква в началото на изречението и на подходящ препинателен знак в края на изречение.


Ученикът да прилага основните правописни правила при познатите и научени думи.
Ключови понятия/ понятия

Звук, буква, азбука, сричка, дума, изречение, препинателни знаци, тескт.Тематична единица/ Цели на развитието

Литературна култура, анализ на литературно произведение

15 часа

Знания, на които се опираме

Училищна зрялост.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Събуждане на желание за четене. Разпознаване на основни ценности в произведения на народното творчество и литературни произведения.

Усвояване на основни познания по литература по пътя на опит (напр. стихотворение, поговорка, приказка, герой).

Съпоставяне на литературни произведения на унгарски и български (поговорки, броилки, приказки, песнички и т.н.).


Дейности/Знания

 1. Изисквания

Междупредметни връзки

Запознаване с произведения от българското народно творчество, предаване на ценности и традиции от народното творчество. Запознаване с литературни произведения от български автори.

Посочване на заглавието, темата, героите и по-важните събития в текста. Наблюдаване и назоваване на качества на героите. Гледане на подходящи за възрастта детски и куклени спектакли.

Представяне на кратки приказки и истории чрез драматизация или с кукли.

Ролеви игри, свързани със съдържанието на четивата. 1. Ученикът

 • с удоволствие слуша кратки приказки, стихотворения, истории, песни с прост текст;

 • знае наизуст няколко стихотворения и поговорки;

 • играе заедно със своите съученици в драматизирани игри;

 • възпроизвежа няколко литературни произведения или части от тях: 4-6 поговорки, Иван Вазов: Родна реч; Аз съм българче; Петко Р. Славейков: Татковина; Малък Пенчо; Ран Босилек: Родна стряха; по едно стихотворение от Дора Габе, Елисавета Багряна. Петя Дубарова, 4 произведения от съвременни български поети.

Драма и танц: драматични и ролеви игри.
Пеене и музика: ритъм, повторение, рефрен.
Визуална култура: костюм, реквизит, кукла, декор, детски списания, комикси, мултипликационни филми, подходящи за възрастта.
Етика: различаване на понятията добро–лошо, вярно–невярно, красиво–грозно и т.н.
Унгарски език и литература: народно творчество, поговорки, броилки, залъгалки, гатанки, приказки.
Българско народознание: кратки текстове с теми от българското народознание.
Ключови понятия/ понятия

Приказка, стихотворение, приказка в стихове, строфа, стих, рима, ритъм, повторение.Тематична единица/ Цели на развитието

Развитие на критичност, на морален и естетически усет и на чувство за историчност

6 часа

Знания, на които се опираме

Училищна зрялост.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Усвояване на основите на културното изразяване.

Формиране на мнение в обичайна ситуация.

Извличане на моралните поуки от български народни приказки и кратки истории, подходящи за възрастта.


Дейности/Знания

Изисквания

Междупредметни връзки

Създаване на прости съждения за героите на приказки, стихотворения, кратки истории. Оформяне на основни морални и естетически категории (красиво, грозно, добро, лошо, вярно, невярно).

Съпоставяне на поуката от приказката или историята със собствен опит и събития от собствения живот. Използване на прости пословици и поговорки.

Съпреживяване на ежедневни конфликти в драматизирани игри (напр. куклен театър).


Ученикът

 • познава и разбира структурата на кратките истории и връзките в тях;

 • умее да изкаже своето мнение с прости изрази и изслушва мненията на другите;

 • умее да се вживява и да се идентифицира при възприемане на произведения, подходящи за възрастта му;

 • умее да преживява ежедневни конфликти с помощта на драматизирани игри и да се справя с тях според възрастта си.

Драма и танц: участие в драматизирани игри.
Унгарски език и литература: пословици, поговорки, приказки, стихотворения, учтиви изрази.
Етика: семейство, обич, приятелство (изживяване на конфликтни ситуации чрез игри).
Околна среда: поведение в различни ситуации.
Българско народознание: поуки от предания и легенди.
Ключови понятия/ понятия

Поука, конфликт, поговорка, пословица, учтивост, самоизразяване.Очаквани резултати в края на двугодишния цикъл

Да разбира на български език прости обяснения, команди и съобщения на съучениците си. Да отговаря на прости въпроси, свързани с околния свят и себе си и да задава прости въпроси. Да използва учтиви изрази при представяне, обръщение и поздрав към възрастни и съученици. Да рецитира с правилно произношение научени наизуст кратки текстове.

Да познава ръкописните и печатни букви на кирилица. Да чете на глас познат текст, стремейки се към точност.

Да познава произведения от унгарското и българското народно творчество, както и от литературното творчество, подходящи за възрастта.

Да усвоява основните граматически и правоговорни правила на български език.

Да е наясно с основната цел на изучаването на българския език и да се стреми към добър правоговор.

Да извежда моралните поуки от подходящи за възрастта истории.

Да бъде мотивиран да развива нужните езикови умения и да усвоява към различните техники на учене.
ІІІ-ІV клас
Развиване на способности за разбиране и тълкуване на обикновен български текст. Затвърждаване на правилното използване на българския език в различни ситуации. Развиване на речевите умения в ситуационни игри и ежедневни положения.

Поставяне на основите на културно езиково поведение, активизиране на речев запас чрез упражнения за създаване на текст. Формирането на способност за общуване на български език създава възможност за поддържане на връзки с българи от родината-майка.

Упражняването на четене на глас и наум създава условия за самостоятелно разбиране на писмен и устен текст, което е предпоставка за самостоятелно създаване на текст. Работата с кратки текстове и четива развива критичното чувство на ученика и наред с изразяване на собственото мнение, допринася и за развитие на оценъчната способност чрез изслушване на другия.

Работата с текст дава възможност за натрупване на опит, свързан с простите литературни форми, разкриване на структурни особености, запознаване с българския език и традициите на българската култура, любов към четенето. Създаването на текст се развива чрез работа върху различни четива на български език и допринася за изграждане на богат речев запас.

Усвояването на методите на самостоятелно учене служи за интензивно развитие на уменията за четене и разбиране на текст и на уменията за набиране на информация.

Целта на развитието на правописа в ІІІ-ІV клас е формирането на езикови и правописни умения, подходящи за възрастта.

С усвояването на основни познания за българската граматика се поставя началото на съзнателната езикова подготовка. Развива се стремеж за прецизно използване на езика, умения за самооценка, критичното чувство, както и стремеж за използване на точни, разнообразни и изразителни езикови средства в различни комуникационни ситуации.Тематична единица/ Цели на развитието

Речеви умения, разбиране, тълкуване и създаване на устен текст

104 часа

Знания, на които се опираме

Разбиране на прости устни съобщения. Даване на смислени, кратки отговори на въпроси. Използване на основните форми на ежедневна рутинна комуникация: поздрав,представяне, обръщение, питане, молба, изказване на благодарност, поздравление.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Развиване на устната комуникация и на разбирането на български език, интензивно обогатяване на активния речев запас.

 1. Развиване на умение на създаване на устен текст, създаване на кратък текст, реч.

Дейности/Знания

Изисквания

Междупредметни връзки

Използване на правилно произношение и синтактично ударение в ежедневни комуникационни ситуации (напр. диалог, ситуационни упражнения, разговор в малки групи).

Стремеж към точност при четене или рецитиране на текст.

Съсредоточаване на вниманието върху партньора при общуване на български език. Разбиране на същността на речта и реагиране.

Рецитиране на стихотворение с разбиране.

Тълкуване на значението на устойчиви словосъчетания, пословици, поговорки в прочетените текстове, съпоставянето им с унгарските им съответствия.

Обогатяване на активния речев запас с редки и диалектни думи от четивата.

Създаване на кратък текст, състоящ се от няколко изречения за съдържанието на четивата.


Ученикът

 • изразява своите мисли смислено и разбираемо;

 • използва изразите за учтивост в ежедневното общуване;

 • включва се в групови разговори, създаване на истории, разговори и оценки на общи преживявания и дейности.

Всички предмети: свързана реч.
Визуална култура: визуално възпроизвеждане на собствени преживявания.
Унгарски език и литература: устойчиви словосъчетания.
Пеене и музика: ритмични упражнения.
Ключови понятия/ понятия

Ударение, интонация, сила на говор, темп на речта, диалект, устойчиви словосъчетания, ритъм.Тематична единица/ Цели на развитието

Четене, разбиране на писмен текст

56 часа

Знания, на които се опираме

Наличие на основни знания за четене и писане на български език.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Развитие на четенето на глас и наум. Развитие на разбиращото четене чрез работа с различни видове текст. Разбиране на прости текстове на български, извличане на информация.

Ориентиране в различни текстове, преразказ с помощни въпроси.Дейности/Знания

Изисквания

Междупредметни връзки

Запознаване и разбиране на кратки ежедневни и литературни текстове на български език, подходящи за възрастта.

Стабилно четене на глас и наум на подходящи за възрастта прости изречения.

Направлявано четене, търсене на информация в прост текст, фигури, таблици, използването им за разбиране на текста.

Изказване на мисли, търсене и тълкуване на информация, свързана с четивото, както и разказване на преживяване, свързано с нея.

Преразказ на съдържание на кратки текстове под ръководството на учителя.


Ученикът

 • е мотивиран и проявява интерес към четенето;

 • тълкува и прави оценка на информацията и мислите в текстовете на български език, подходящи за възрастта му;

 • разполага с подходяща езикова съзнателност.

Околна среда: изграждане на самостоятелно учене, обработване на текст.
Етика: аз самият; моят свят.
Визуална култура: изработване на картини въз основа на лични преживявания и литературни текстове.
Българско народознание: четене на кратки текстове от народното творчество, евентуално на диалект.
Унгарски език и литература: четене на глас и наум.
Ключови понятия/ понятия

Текст, данни, разбиране на текст, таблица, информация.Тематична единица/ Цели на развитието

Писане, създаване на текст

40 часа

Знания, на които се опираме

Познаване и писане на буквите от българската азбука. Преписване на български думи, словосъчетания и кратки изречения от ръкописен и печатен образец, разпознаване на особеностите на изречението. Създаване на прости изречения, свързването им в картък текст.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Укрепване на потребността за самоизразяване, запознаване с различни форми и възможности, подпомагане на осъществяването му.

Активизиране на себеизразяването чрез запознаване с различни видове текст и развитие на умението за създаване на писмен текст.Развитие на умението за създаване на писмен текст върху теми от ежедневието чрез създаване на прости текстове на български език.

Дейности/Знания

Изисквания

Междупредметни връзки

Писане без грешка при преписване, диктовка и по памет на поредица от думи, изречения, прости текстове.

Избягване на основни граматически грешки.

Познаване на видове текстове.

Писмен превод на думи, словосъчетания, ежедневни изрази.Ученикът да познава основните граматически правила и норми.

Унгарски език и литература: текст, видове текст, просто изречение, понятие „превод по смисъл”, съчинение (заглавие, абзац).

Знания за ролята на заглавието, структурата на текста, характерните черти на различните видове текст, ролята на абзаците.

Познаване на фазите на създаване на текст: избор на заглавие, разделяне на текста на абзаци, оформяне на диалог.Ученикът използва научените умения за създаване на текст при писане на съчинение.

Околна среда: създаване на устен текст.
Визуална култура: представяне на просто действие чрез редица от рисунки.

Описние за прости предмети, растения и животни. Външна и вътрешна характеристика на човек.

Съчиняване на кратко текстово съобщение по различни поводи. Използване на подходящи езикови средства при създаване на текст.Ученикът

 • създава кратък текст на български, използвайки знанията за създаване на съчинение;

 • прави описание по зададена или избрана тема в 5-6 изречения.

Околна среда: описание, представяне на средата.
Визуална култура: представяне на заобикалящия ни свят чрез редица от рисунки.
Ключови понятия/ понятия

Разказ, описание, анализ, тема, място на действието, герой, действие, диалог, избор на тема, събиране на думи, даване на заглавие, писмо, картичка, покана, SMS.Тематична единица/ Цели на развитието

Развитие на уменията за учене

14 часа

Знания, на които се опираме

Владеене на техники на учене, необходими при оформяне на началните езикови умения, както и на различни техники на учене.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Развитие на способности за самостоятелно, ефективно учене.

Запознаване с техники и методи на учене и усвояване на културата и тяхното упражняване.Дейности/Знания

Изисквания

Междупредметни връзки

Прости методи и стратегии на учене. Учене от различни видове текстове.

Упражнения за памет (съсредоточаване), комбинирани с ритмични, движенчески и говорни упражнения, техники за научаване на текст.

Съставяне на план по предварителни указания, учене, обобщаване с помощта на план.
Методи на събиране на данни и информация. Основни знания за работа в библиотеката. Характерни особености на българските речници (азбучен ред, речникови единици), използване на речник.

Запознаване със списания на български език.Ученикът

 • познава източниците за информация,

 • учи самостоятелно;

 • познава и използва няколко метода и стратегии на учене при изпълнение на различни учебни задачи;

 • мотивиран е да учи български език, търси информация, според интересите си;

 • рецитира вярно произведения от българското народно творчество/художествена литература (залъгалки, стихотворения, песни) и литературни произведения, респ. откъси от тях.

Околна среда: събиране на информация.
Унгарски език и литература: създаване на план, библиотека, речници.
Информатика: търсене на информация, интернет, уеб страници.
Българско народознание: календари, речници с картинки, списания.
Ключови понятия/ понятия

Информация, знание, библиотека, учене, план, интернет, речник, списание.Тематична единица/ Цели на развитието

Родноезикова култура, знания за родния език

16 часа

Знания, на които се опираме

Използване на българския език като комуникационно средство на основно ниво. Владеене на основните граматически знания, необходими при употребата на български език. Писане на прости думи и изречения на български в съответствие с правописните правила. Оформено съзнание за българска идентичност.

Главна буква в началото на изречението. Използване на научените препинателни знаци в края на изречението.Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Развитие на навиците за ползване езикови модели. Обогатяване на знанията по българска граматика и лексика (части на речта, видове изречения).

Увеличаване на самостоятелността на учениците: при изпълнение на задачи, събиране и използване на информация, самоконтрол.

Повишаване на езиковата съзнателност по български език. Развиване на правописни умения.


Дейности/Знания

Изисквания

Междупредметни връзки

Разбиране на целта на говорещия в прости изречения на български.

Използване на синоними.

Разпознаване и назоваване на изучените части на речта.

Правилно използване и спрежение на глаголите в сегашно време в говоримата и писмена реч.

Групиране на съществителните имена по род и число.

Разпознаване на нарицателни и собствени имена: лични имена, имена на животни, географски имена, имена на институции, имена на марки, заглавия.

Разпознаване и съгласуване на прилагателните имена (род, число).

Разбиране на ролята на местоименията (лични, притежателни, въпросителни), използването им в изречения.

Познаване на най-често използваните други части на речта (наречия, въпросителни думи, предлози).


Ученикът

 • разпознава и назовава научените части на речта, използва правилата;

 • разпознава, назовава и обозначава правилно видовете изречения;

 • има систематизирани знания по български език в рамките на началното обучение.

Околна среда: собствените имена на картите.
Унгарски език и литература: части на речта, изречения, правопис.
Чужд език: подобни думи.

Правилно използване на препинателните знаци в края на изречението в края на простите изречения.

Ученикът

 • пише главна буква в началото на изречението и подходящ препинателен знак в края;

 • уверено прилага научените правописни правила върху познатата лексика;

 • писмените му работи са подредени, четливи;

 • проверява самостоятелно правописа си, при нужда го поправя.

Околна среда: попълване на контурни карти с с отбелязване на собствените имена.
Ключови понятия/ понятия

Части на речта, съществително име, нарицателно име, собствено име, име на животно, име на институция, географско наименование, име на марка, заглавие, глагол, спрежение на глагола, прилагателно име, съгласуване, числително име, числителни бройни имена, числителни редни имена, лични местоимения, притежателни местоимения, въпросителни местоимения.Тематична единица/ Цели на развитието

Литературна култура, анализ на литературно произведение

20 часа

Знания, на които се опираме

Основни познания за четене на текстове на български език. Знания за литературните произведения и търсене на съответствия на унгарски език и български език (стихчета, броилки, приказки, залъгалки).

Основни литуратерни познания (стихотворение, приказка, герой).Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Уверено четене на текстове на български език.

Запознаване с българска национална култура чрез съдържанието на текстовете.Дейности/Знания

Изисквания

Междупредметни връзки

Разпознаване на български текстове на български език според формата, жанра и комуникативната цел.

Кратко представяне на съдържанието на четивата на български.

Стремеж към разпознаване на главните герои, времето и мястото на действието, както и към установяването на лицето, което разказва.

Откриване на типични литературни теми и мотиви в подходящи български прозаични и лирични текстове.

Разкриване на структурните особености на произведенията, подреждане на събитията по реда на случването им и установяване лицето на разказвача.

Намиране на словосъчетания и повтарящи се мотиви, характерни за приказките.

Самостоятелно четене на кратки литературни текстове (стихотворения, приказки).

Упражнения за памет, комбинирани с ритмични, движенчески и говорни упражнения.

Участие в групови игри, куклени представления, сценки.

Обогатяване на знанията, за българската литература.Ученикът

 • знае автора, героите от четивата и техните характеристики;

 • установява времето и мястото на действието, както и реда на събитията;

 • в конкретните случаи разпознава изрази и словосъчетания, характерни за приказките особености;

 • с няколко изречения преразказва съдържанието на приказки и разкази с проста структура;

       • възпроизвежа няколко литературни произведения или части от тях: 4-6 поговорки, Иван Вазов: Родна реч; Аз съм българче; Петко Р. Славейков: Татковина; Малък Пенчо; Ран Босилек: Родна стряха; по едно стихотворение от Дора Габе, Елисавета Багряна. Петя Дубарова, 4 произведения от съвременни български поети

       • Откъси от Хубава си, моя горо от Любен Каравелов, Отечество любезно от Иван Вазов, българския Химн, както и два откъса от български прозаични произведения.

Околна среда: четива по околна среда, природа, опазване на околниата среда.

Унгарски език и литература: структура на прозаичните и лиричните произведения.
Пеене и музика: текстове на народни песни.
Визуална култура; приказки, произведния от детска литература и техните анимационни и филмови адаптации.
Драма и танц: ролеви игри, куклени представления, драматизации.
Физкултура и спорт: ритмични и движенчески упражнения.
Българско народознание: кратки текстове от българското народознание.
Ключови понятия/ понятия

Предание, легенда, пословица, поговорка, гатанка, разказ, герои, повторение, ритъм.Тематична единица/ Цели на развитието

Развитие на критичност, на морален и естетически усет и на чувство за историчност10 часа

Знания, на които се опираме

Усвоени са основите за културно самоутвърждаване. Формиране на мнение в прости ситуации, Извеждане на моралната поука от случки и приказки на български език, подходящи за възрастта.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Запознаване с морални и естетични категории, изразяване на мнение в прости ситуации или въз основа на подходящи за възрасттабългарски литературни произведения/ откъси от тях.

Дейности/Знания

Изисквания

Междупредметни връзки

Прилагане познати от българската литература ситуации и поуките от тях в ежедневни ситуации. Пренасяне на поуките от произведенията върху собствената ни роля и ситуация в ежедневието, даване на пример, изразяването му с други средства (напр. драматизация).

Разбиране и приемане на мнението на другите, съпоставяне на мнения, аргументиране на мнение. Преживяване на ежедневни конфликти в драматизации, драматични игри (напр. куклени представления).Ученикът

 • разбира поуките от случките, разпознава ги в ежедневни ситуации;

 • приема мнения, различни от неговото;

 • възприемайки произведението, е способен да го съпреживее и да се отъждестви в съответствие с възрастовите си особености;

 • чрез драматични игри и драматизации съпреживява ежедневните конфликти от собствена и чужда гледна точка и ги осмисля според възрастта си.

Етика: формиране на ценностна система; тясно и широко обкръжение, приятелство, самопознание.
Околна среда: здравословен начин на живот; поведенчески норми.
Драма и танц: драматизации, куклен театър.
Унгарски език и литература: морални поуки от литературни произведения.
Българско народознание: поуки от легенди и предания.
Ключови понятия/ понятия

Поука, мнение, конфликт, самопознание, поведенчески норми.Очаквани резултати в края на двугодишния цикъл

Ученикът умее да изразява мислите си смислено и разбираемо на български език. Да активизира българския си речев запас в упражнения за създаване на текст. Да използва в ежедневното общуване учтиви езикови форми. Да намира подходящ комукационен стил със своя събеседник.

Да се включва в груповите разговори, във формирането на случките, в разговорите за общи преживявания и дейности.

След предварителна подготовка да чете кратък познат текст на български без прекъсване и разбираемо. Да разбира текст, подходящ за възрастта му и езиковото му ниво, чрез четене наум. Да изразява кратко мнение за прочетеното.

Когато изпълнява възложените му задачи, при необходимост да използва библиотеката на училището. Да се ориентира сред книгите, детските списания и речниците на български език.

Да рецитира стихотворения и текстове на български език вярно и с подходяща интонация.

Да пише на български език съчинения от 5-6 изречения по зададена тема или на тема по избор, като използва усвоените знания за писане на съчинение.

Знанията по роден език от начален курс се систематизират, разпознава частите на речта и ги открива в текстове.

В рамките на речевия си запас прилага усвоените правописни правила. Да проверява правопис си чрез самоконтрол и в случай на нужда да го поправя.Да бъде наясно с целта на ученето. Критичността, моралното и естетимеското му чувство, като и усетът за историчност да съответстват на възрастта му. Да бъде отворен и мотивиран за по-нататъшно развитие на езиковите си умения.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница