Литература за V-VІ клас. Очакваните резултати за двата класа са обобщени в обща таблица. Структурата на материала за VІІ-VІІІ клас е подобнастраница2/4
Дата01.03.2017
Размер0.5 Mb.
Размер0.5 Mb.
1   2   3   4

Литература
Тематична единица/ Компетенции

Народна поезия, приказки

20 часа

Знания, на които се опираме

Познания за сюжета и героите на някои класически български народни и авторски приказки, познаване на текста и мелодията на някои български народни песни.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Разглеждане на сюжета, характерните мотиви, езиковите обръщения, типовете на българските народни приказки, както и задълбочаване на тяхното анализиране. Определяне на някои характерни мотиви в народните песни. Подготовка за рецепцията възприемане на лирични произведения.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

3–4 български народни и авторски приказки, произведения от народната поезия (юнашки епос). Различни видове приказки пр. вълшебни, битови, иронични приказки, басни: „Неродена мома“, приказки за Хитър Петър, „Рак, орел и щука“, „Който не работи, не трябва да яде“, „Мъжът, който вършил женска работа“ и др.

Типични женски и мъжки персонажи и техните характерни черти в българските народни приказки. Научаване наизуст на 1-2 по-кратки приказки (напр. басни).

Видни български събирачи и писатели на приказки. Жанрови особености на българските приказки, български герои в приказките.


Групиране и типизиране на приказките, избиране на примери към различните видове приказки.

Разлики между народната и авторската приказка, различия между приказка и действителност.

Семейни отношения (пр. най-малкия син), разговор за семейния живот.

Наблюдаване нарастването на напрежението (без употреба на термини).Пеене и музика: пеени песни.
Визуална култура: рефлексия на литературни, музикални и филмови преживявания.
Основни понятия/ ключови думи

Народна песен, народна приказка, вид на приказките, герой на приказка, мотив, фолклор.Тематична единица/ Компетенции

Някои мотиви, свързани с природната среда, семейните отношения, сътворението, произхода и традициите

20 часа

Знания, на които се опираме

Български литературни произведения, свързани със семейството, природата, пейзажа, родния край.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Развитие на разбирането на българската, унгарската и други култури. Разбиране на понятието традиция.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Български митологични истории (космос и хаос в българския фолклор, митове за създаването на света). Напр. „Господ и дяволът създават света“, „Там стои дърво вековно“.

Темата на семейството–българското патриархално семейство, родът в литературните произведения: Ив. Вазов: Семейно огнище; по едно стихотворение от Д. Дебелянов и Ран Босилек за семейството.Намиране, събиране и назоваване на някои характерни мотиви от тематиката, сравняван на мотивите, постепенно задълбочаване в сравняването и разбирането на българската и унгарската култура. Съставяне на план-конспект (с помощ, по-късно самостоятелно), пр. за повтарящите се мотиви, подготовка въз основа на собствен план.

Формулиране на мнение със свои думи за значението на свързаните с темата поверия и връзки у хората.

Усвояване на толерантния тон и основите на културното аргументиране на български език.

Участие в разговор за семейния живот (семейни отношения, роли, разпределение на задачите), във връзка с мотивите за съжителството между поколенията.

Рецитиране на едно стихотворение от Ив. Вазов и едно от Д. Дебелянов.


История, обществознание и гражданска култура: древни поверия и митове.
Визуална култура: традиционно българско народно изкуство.
География: Система и околна среда. България и Балканския полуостров.
Основни понятия/ ключови думи

Мит, митологическа история, битова картина, природно описание.Тематична единица/ Компетенции

Мотивът за индивид и общност, за деца и възрастни в литературните произведения

15 часа

Знания, на които се опираме

Български юношески романи от началния курс.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Драматизация на части от литуратурни произведения, анализ на мотива личност и общество, дете и възрастен в български яношески четива.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Елин Пелин: „Ян Бибиян“ и „Ян Бибиян на Луната“; Емилиян Станев: „Чернишка“, както и други български съвременни романи.

Подробно колективно четене на включените в учебния материал произведения, упражняване на смисленото, чисто, ритмично смислоразделящо четене на български език. Преразказ на части от сюжета на романите, драматизация, съпроводена с движение.

Осъзнаване на опозицията добро–зло, както и на фантастичното в съдбата на Ян Бибиян.

Поправяне на грешките и водене на читателски дневник и записки с учителска помощ.


Етика: добро и зло, границите на приятелството, въпросът за влиянието.
Основни понятия/ ключови думи

Публика, приемане, роман, юношески роман.Тематична единица/ Компетенции

Предание, легенда, балада

15 часа

Знания, на които се опираме

Мотивът за съзтворението и произхода, литературни паметници, свързани с региона.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Разбиране на понятията българска национална традиция, национална култура и идентитет, родолюбие въз основа на преданията, легендите и баладите. Разбиране на факта, че и тези жанрове могат да бъдат основа, с помощта на която народите осъзнаят някои от традициите си.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Два-три български исторически епоса, народни предания, народни балади, исторически народни песни; творческа балада: „Епопея на Забравените“ от Иван Вазов (откъси), Хр. Ботев: „Хаджи Димитър“.

Участие в различни разговори на български език за националните традиции, националната култура и самосъзнание, родолюбието и европейската тематика. Постепенно развиване на културата за аргументиране и дискусия с различни упражнения.

Наблюдение и сравняване на сродни мотиви в преданията. Групиране и съпоставяне на аргументите.

Търсене на обяснения, аргументи и доказателства, свързани с темата. Рецитиране на откъс от една авторска и от една народна балада.


Българско народознание: произход на българите и основаването на българската държава.
Визуална култура: традиционно изкуство.
География: наука, техника, култура, еволюционни теории.
Основни понятия/ ключови думи

Предание, легенда, балада, традиция, нацонална традиция, национална култура, родолюбие.Тематична единица/ Компетенции

Героите в историческата проза

10 часа

Знания, на които се опираме

България под турско робство.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Авторски подходи за пресъздаване на света в романите, разпознаване на повтарящите се мотиви. Разпознаване на характерите и съдбите. Развитие на самоопознанието чрез характеристика на главните герои.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Роман (откъси): Иван Вазов: „Под игото“, откъс от съвременен юношески роман (адаптация). Ситуации, приключения, конфликти, художествени средства за предаване на света в романите, повтарящите се мотиви. Характери и съдби.

Извличане на основните моменти на действието в план-конспект и групиране на информацията при по-обемисти произдения.

Представяне на откъси от произведенията с драматична игра, импровизация, подражение.

Възпроизвеждане на действието с употреба на усвоените понятия (конфликт, кулминация, завръзка и др.), характеристика на героите, разкриване на взаимовръзките им на български език.


Драма и танц: ситуация, импровизация.
Основни понятия/ ключови думи

Исторически роман, характеристика, описание, диалог, монолог, конфликт, завръзка, кулминация.Тематична единица/ Компетенции

Образ и форма в поезията

14 часа

Знания, на които се опираме

Различни български лирични произведения, изучавани досега.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Опознаване на многообразността на българския лирически език, разпознаване на картините, мелодията, структурата. Анализ на лирични произведения.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Анализ на български лирични произведения от втората половина на XIX век до наши дни, напр. Добри Чинтулов, Любен Каравелов, Пенчо Славейков и др., както и стихове на Дора Габе, Петя Дубарова.

Представяне на многообразността на българския лиричен език с примери (от народната песен до модернистичната поезия). Отразяване на образността, мелодията, структурните варианти, приликите и разликите в писмени и устни анализи на български език. Обясняване на чувствата и мотивите, които се срещат в литературните произведения със свои думи, с правилна употреба на ключовите изрази.

Прилагане на различни стратегии за четене за запознаване с произведенията и тяхното разбиране.

Рецитиране наизуст на „Хубава си, татковино!“ от Л. Каравелов и „Вятър ечи, Балкан стене“ от Д. Чинтулов.


История, обществознание и гражданска култура: значими българи от турско време.
Визуална култура: възрожденска архитектура и примери за предметна култура от България.
Основни понятия/ ключови думи

Композиция, припев, видове рима, поетическо съзнание, съдържание, форма.Тематична единица/ Компетенции

Характеристика на устни и писмени жанрове в литературни произведения

7 часа

Знания, на които се опираме

Разказ, повествователна струкура.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Разграничаване на особеностите на различните текстови жанрове. Приложение на по-важните видове при различни устни и писмени съобщения.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Във връзка с познатите от 5–6 клас български произведения: изисквания към формата и съдържанието на анализа, особености на.

Разказа и описанието, типични черти на по-простите диалози и драматични народни обичаи.Рутинно различаване на текстовите жанрове, фигуриращи в тематичната единица и самостоятелното им създаване на български език.

Самостоятелен преразказ, описание или анализ на текст от литературни произведения на български език.

Установяване и отразяване на различията между текстовите жанрове.


Българско народознание: български драматични народни обичаи.
Визуална култура: предмети на българската народна култура.
Основни понятия/ ключови думи

Жанр, лирика, епос, драма, разказ, описание, диалог, характеристика.Тематична единица/ Компетенции

Употреба на понятия

19 часа

Знания, на които се опираме

Практически знания без употреба на дефинирани понятия.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Разбиране и активна употреба на понятията, свързани с материала за V-VІ клас, при писмени и устни изложения на български език за различните произведения.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Епични и лирични произведения, при които се срещат тези понятия.

Стриктна и подпомагаща анализа употреба на понятия. При разговор за произведенията адекватна употреба на понятията на български език.

Визуална култура; пеене и музика: понятия.
География: кръговрат, цикъл, повторение на едни и същи събития, прилики в структурата, оптимално развитие, замърсяване на околната среда.
Основни понятия/ ключови думи

Песен, приказка, ритъм, рима, такт, мелодичност, действие, място, повторение, степенуване, паралел, противоположност.

Сравнение, олицетворение, метафора.

Разказ, роман; структура на епическите произведения: начална точка, завръзка, кулминация, развръзка, герой, второстепенен герой, главен герой.

Конфликт, епизод, мотив, разказване на история, гледна точка, нишка на дейстивието.

Алитерация, метонимия, място на римите, значение (буквално или метафорично).
Резултати от процеса на развитие за двугодишния цикъл

Ученикът се стреми да формулира мислите си на български език разбираемо, подходящо за ситуацията, както и да приложи адекватно неезиковите средства, съпътстващи речта.

Може да разбере, обобщи и предаде кратки устни съобщения, кратки чути истории на български език. Познава и прилага елементарни методи за събиране и систематизиране на информация. Може да изготвя текст в традиционни и интернет жанрове (разказ, описание, характеристика, писмо, sms, e-mail и др;). Стреми се да говори точно, да пише правилно на български език.


Разбира като цяло писмени и електронни текстове, умее да търси информация в текста и да удмояма и прилага нови стратегии за разбиране на текст.

Наясно е с процеса на разбиране и четене на текст, а наблюдавайки го, разработва свои методи и стратегии за поправяне на грешките. Познава основните части на речта (глагол, съществително, прилагателно, числително име, наречие, причастие, местоимение), както и свързаните с тях правописни правила, които се стреми да прилага в писмените си работи.

Използва усвоените нови български думи, пословици и поговорки в активния си речник.

Може да назове поне 3 вида български приказки с примери и знае заглавието или части от 3 народни песни. Различава народната и авторската приказка. Може да обясни разликите между приказка и легенда.

Може да различи римувания, ритмичен текст от прозата. Може да изброи поне 3-4 произведения от Иван Вазов, Христо Ботев, както и да формулира по-просто сравнение за героите на изучените български произведения. Може да разясни с 5-6 изречения историческия контекст на романа „Под игото“.

В по-прости стихотворения и проза може да разграничи по-големите структурни единици. Може да обощи съдържанието на някои по-дълги произведения („Епопея на забравените“, „Чернишка“, приключенията на Ян Бибиян), различава романа от епическата поезия.

Смислено и точно, чисто, членоразделено, с подходящ ритъм и интонация може да чете текстове на български език. Взема участие в дискусия на позната тема, може да се аргументира. В познати и лесно разбираеми истории може да отдели частите според понятията конфликт, завръзка, кулминация. Може да характеризира героите в изучените произведения, да разкрие техните взаимоотношения. Може да открие измежду няколко примера по-простите метафори и метонимии. Може да формулира просто определение за следните понятия: лирика, епос, драма, епизод, олицетворение, балада. От няколко определения може да избере онова, което се отнася за следните понятия: песен, рима, ритъм, мит, мотив, конфликт. Може да рецитира следните стихотворения: Иван Вазов: „Българският език“; Христо Ботев: „Хаджи Димитър“.
VІІ-VІІІ клас
В тази фаза най-важната задача е развитието, обогатяването и стабилизирането на компетентциите по български език, като напр. разпознаване на информацията, нейното търсене, оценка, съхраняване, представяне и подмяната й на български език; електронно създаване и споделяне на информация, комуникационно сътрудничество чрез интернет; задълбочаване на познанията за българския език, наблюдаване на структурата, променящите се части и методи за структуриране на текст и изречения.

Ето защо в VІІ-VІІІ клас трябва да се покрият редица нива на умения по български език. От гледна точка на речевите умения в VІІ-VІІІ клас ученикът артикулира речта според правилата на българския език, взема под внимание подвижното ударение и се стреми да избегне унгарския акцент. Съобщенията ясно показват говорните му намерения, прилага правилно българските норми на фонетика на изречението и текста. Може да обобщи прочетеното, да се аргументира на български и да сътрудничи със събеседника. Приспособява се адекватно дори към многоезична езикова ситуация. При учене употребява план и може да съставя планове с различни методи на български език.

Интерпретира комплексни текстове на български език и прави формално-синтактичен анализ. Познава основните понятия на лирическите и епическите жанрове в българската литература. Моралната му преценка е развита, може да се съобрази не само със становище, което му допада или е различно от неговото, а и да разбере контекстуалната зависимост на вкуса (в българо-унгарски аспект), както и неговите обществени, семейни, индивидуални предпоставки. Познава основните специфики на медиите, тяхното обществено влияние, кинематографичните средства при формиране на случката и разказа.Сподели с приятели:
1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница