Литература за V-VІ клас. Очакваните резултати за двата класа са обобщени в обща таблица. Структурата на материала за VІІ-VІІІ клас е подобнастраница3/4
Дата01.03.2017
Размер0.5 Mb.
Размер0.5 Mb.
1   2   3   4

Български език
Тематична единица/ Компетенции

Речеви умения, разбиране и създаване на устен и писмен текст на български език

63 часа

Знания, на които се опираме

Музикални особености на речта: интонация, ударение, темп, тон, пауза; речева ситуация; неезикови изразни средства: мимика, жест, поза на тялото, разстояние, външен вид; особености на българската фонетика и култура.

Фактори в процеса на комуникацията: говорещ, слушател, канал, код, връзка, форми на участие в различни речеви ситуации.Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Основи на културното изказване на мнението, основи на дискусията. Схеми на различни училищни, обществени и групови речеви ситуации, начин на говорене, речник, езиково поведение, отговарящи на комуникативната цел и ситуация, тяхното упражняване на български език.

Знания/ Изисквания


Междупредметни връзки

Изразително съобщение, при което се употребяват музикалните особености на речта, както и невербалните средства, отговорящи на речевата ситуация.

Декодиране на всекидневни съобщения и съобщения на масовата комуникация на български език.

Основи на дискусията, участие в разговор, спор, представяне, защита и корекция на собственото мнение с изразни средства, отговарящи на комуникативната ситуация.

Реагиране на мнението на другите в тясното (училищно, семейно, приятелско) обкръжение.

Училищни ситуации и жанрове на обществената комуникация: обсъждане, спор, реагиране, изказване, кратка празнична реч, приветствие, кратък доклад, речев стил и речник, отговарящ на ситуацията и комуникативната цел на български език.


Всички предмети: изказване, кратка празнична реч, приветствие, кратък доклад, участие в разговор и дискусия.
Визуална култура: възка между текст и картина при визуалните медии.
Основни понятия/ ключови думи

Становище, дискусия, аргумент, разговор, реагиране, изказване, доклад, приветствие, празнична реч. Масова комуникация, преса, радио, телевизия, интернет. Жанрове на журналистиката: новина, репортаж, интервю.Тематична единица/ Компетенции

Четене, разбиране на текст

20 часа

Знания, на които се опираме

Приложение на учеусвоените стратегии за разбиране и работа с текст (преглед, предвиждане, активиране на предварителни знания, синтез, селективно четене) при различни по външен вид и тип текстове. Разпознаване и корекция на собствени грешки при разбиране на български текст.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Опознаване и упражняване на методите за работа с текст, техники за търсене на данни, методи за четене (интензивно и екстензивно четене). Развиване на способността за изразително предаване на текста. Развиване на умения за учене: техники за търсене данни, информации, тяхното практическо приложение при печатни и електронни текстове.

Развиване на критическото мислене напр. разглеждане на информации от интернет от гледна точка на достоверност и точност.


Знания/ Изисквания


Междупредметни връзки

Упражняване на усвоените методи за обработване на текст, усвояване на нови техники, форми на четене (интензивно и екстензивно четене), тяхното практическо приложение.
Четене на български език с изразяване на емоционалното и мисловното съдържание.

Употреба на различни методи за работа с текст (буквално, критическо, креативно четене) при български електронни и печатни текстове. Техники за търсене на данни: селективно четете, преглед.

Търсене на данни по интернет, текстови мрежи, интертекстуалност, надеждност и използваемост на данни, произхождащи от различни извори.
Сравняване на информации от различни извори, формулиране на критически изводи.
Характеристика и техники за работа с български научно-популярни текстове.
Употреба на печатни и електронни речници.


Всички предмети: специфики на обработването на текстове, спадащи към различни учебни предмети.
Информатика: методи на търсене.
Визуална култура: анализ на схеми, илюстрации, картини.
Основни понятия/ ключови думи

Търсене на данни, речник, плавен текст, накъсан текст, работа с текст.Тематична единица/ Компетенции

Писане, създаване на текст

20 часа

Знания, на които се опираме

Събиране на данни, изготвяне на записки и план с различни методи, с употреба на фонда (печатен и електронен) на библиотеката на български език. Самостоятелно съставяне на текстове в изучените жанрове на български език.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Различни техники за водене на записки, избирането на най-подходящата от тях, прилагането им с учителска помощ.

Усвояване на изразяването на български език в писмена форма. Развиване на критическото мислене, на отговорността към себе си и другите.


Знания/ Изисквания


Междупредметни връзки

Създаване в ръкописна и електронна форма на текстове, отговарящи на комуникативните цели, с различна гледна точка и жанр. Самостоятелно съставяне на списък на изворите, точно цитиране.
Креативно съставяне на текст в някои жанрове на масовата комуникация (новина, интервю, репортаж).
Упражняване на воденето на записки (в ръкописна и електронна форма), стремеж към най-оптимална индивидуална форма.
Правила на представяне в писмен и онлайн вид (автобиография, блог, интернет портал).

Информатика: възможности на текстовите програми.
Визуална култура: типографски познания.
Етика: начини на контакт, уважение към личността.
Основни понятия/ ключови думи

Записки, електронен текст, коментар, блог, автобиография.Тематична единица/ Компетенции

Правопис

15 часа

Знания, на които се опираме

Познаване на основните правила на българския правопис, приложението им в процеса на писане на текст; самоконтрол и поправка на текста с по-голяма самостоятелност.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Увеличаване на езиковото съзнание на български език: опознаване на особеностите на нормативния правопис. Развиване на уменията за анализ на текст: видове изречения, препинателни знаци при различно структурирани изречения, най-често срещаните правила на пряката реч и цитатите.

Знания/ Изисквания


Междупредметни връзки

Точно и съзнателно прилагане на българския правопис в различни писмени жанрове.
Препинателни знаци, най-важни правила за употребата им.
Пряка реч и цитати (преки, непреки), правила на писането им.
Основни правила при писане на сложни думи.

Информатика: програми за контрол на правописа.
Визуална култура: употребяване на типографските познания за изграждане на естетичен и целесъобразен почерк.
Основни понятия/ ключови думи

Пунктуация, препинателен знак (запетайка, точка, въпросителен знак, удивителен знак, двоеточие, тире).

Пряки и непряки цитати.

Тематична единица/ Компетенции

Структура и значение на езика

60 часа

Знания, на които се опираме

Особености на българския език: основни думи и наставки, сложни думи; основни части на речта: глагол, съществително, прилагателно, числително, наречие, местоимение, причастия (деятелно, страдателно, деепричастие); видове изречения и тяхната употреба.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Развиване на устната и писмената комуникация на български език: наблюдение на структурата на езика, на променливите му части с методи за изграждане на изречение и текст; разпознаване на комунакативните намерения на различните видове изречения в устен и писмен език, приложението им във всекидневната комуникация; разпознаване на дословното буквалното и прагматичното значение на изречението; различаване на главно и подчинено изречение.

Знания/ Изисквания


Междупредметни връзки

Езикова функция на изречението, неговият строеж, структура, видове изречения, тяхната роля за организиране на текст.
Упражнения за изграждане на изречения според речевата ситуация и комуникативните намерения, устно и писмено, на български език.
Видове български словосъчетания: съединителни и подчинителни синтагми.
Думи, изразяващи отношения при словосъчетанията и изреченията.

Съставяне на словосъчетания на български език.


Роля, функция и видове на главните части на изречението, отношения и връзки в българското изречение.
Видове словосъчетания, промени в значението им, правописни правила. Упражнение: събиране на думи и съставяне на думи под формата на игра на български език.

Разлика между словосъчетание, основна дума, дума с наставка, сложна дума.Визуална култура: визуална комуникация, строеж на визуалните съобщения.
Унгарски език и литература, чужди езици: образуне на думи в учените чужди езици.
Основни понятия/ ключови думи

Вид на изречението: съобщително, въпросително, повелително, възклицателно.

Просто и сложно изречение, непълно и разширено изречение, подчинени и обяснителни части на изречението.

Части на изречението: подлог, сказуемо, определение (за качество, за притежание, за количество), обстоятелствено пояснение (за време, място, начин, средство, състояние).

Словосъчетание, подчинителна и съединителна синтагма.


Думи, изразяващи отношения, членуване, съюз, наставка, частица, представка, спомагателни глаголи.

Елиптично изречение, междуметие.

Тематична единица/ Компетенции

Постоянност и развитие на езика

10 часа

Знания, на които се опираме

Езикът като променливо явление.

Употреба на речник, промени в речниковия фонд.Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Подпомагане на умението за разграничаване на съвременния език и неговите предишни състояния.

Развитие на съзнателно отношение към езика, наблюдаване и анализ на постоянството и променливостта на езика в различни стари и съвременни текстове.


Знания/ Изисквания


Междупредметни връзки

Наблюдаване на постоянните и променливите елементи в българския език с помощта на съвременни и стари текстове. Интерпретация на доказателствата за промените в езика въз основа на текстове от други епохи и литературни примери.
Езикова употреба при българите в Унгария, наблюдаване на местните варианти, тяхното назоваване.

Промени в речника: събиране и сравняване на нови и стари думи.


Произход на българския език (индоевропейско, славянско родство), мястото му сред езиците. Разлики между унгарския и българския език.

История, обществознание и гражданска култура: роднинство на славянските езици.
Основни понятия/ ключови думи

Езиков вариант, езиково семейство, индоевропейското езиково семейство.
Сподели с приятели:
1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница