Литература за V-VІ клас. Очакваните резултати за двата класа са обобщени в обща таблица. Структурата на материала за VІІ-VІІІ клас е подобнастраница4/4
Дата01.03.2017
Размер0.5 Mb.
Размер0.5 Mb.
1   2   3   4

Литература
Тематична единица/ Компетенции

Kласически и съвременни български литературни произведения

20 часа

Знания, на които се опираме

Жанрове: лирика, драма, епос.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Език на лириката (варианти на формата, език, изразни средства) и неговите елементи, употребата на понятия при анализа на българските произведения.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Различни по тема лирични произведения от български класици и съвременни автори: Христо Ботев „На прощаване“ и още едно стихотворение от него. По избор стихотворения от Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Елисавета Багряна, Николай Лилиев, Димчо Дебелянов, Петя Дубарова.

Групиране на четивата по жанрове, познаване на характеристиките на жанровете, с точна употреба на българските понятия. Мъжки и женски персонажи в българската литература, традиционни полови роли и тяхната проекция в лириката.

Преливане на жанровете: епически характер, драматичност и имитиране в лирическите произведения.Информатика: търсене на данни към биографиите на авторите.
Основни понятия/ ключови думи

Лирически израз, исторически мотив, рамкова структура, конфликт.Тематична единица/ Компетенции

Лирически жанрове

5 часа

Знания, на които се опираме

Изучените български лирични и преходни жанрове: песен, балада.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Просто определение за лиричен жанр, илюстриране на елементите на определението с текстови примери, разпознаване на жанра при лесно определяемите прочетени произведения.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Работа с лирични произведения от различни епохи. Песен, елегия, ода, химн, епграма, програмна песен, поетическо писмо, арс поетика и техните характерни черти.

Систематизиране на знанията: опознаване на разликате и приликите между изброените жанрове, приложение на познанията при работа с български лирични произведения.

Формулиране на собствено мнение във връзка с любовните мотиви в лириката.

Рецитиране на по едно стихотворение от Димчо Дебелянов и Христо Смирненски.
Основни понятия/ ключови думи

Песен, елегия, ода, химн, епграма, програмна песен, поетическо писмо, арс поетика.Тематична единица/ Компетенции

Варианти на кратката проза: новела, разказ

15 часа

Знания, на които се опираме

Гледна точка, действие.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Разпознаване на особеностите на разказа и новелата, ясно различаване на двата жанра. Усвояване на понятието анекдотичен разказ и разбиране ролята на анекдота в новелистичната литература.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Анекдотични истории, произведения от краткия български епос от различни епохи, особено от Елин Пелин.

Все по-точни познания за това, как жанрът на разказа и новелата се вписва в по-широкия кръг на епоса и кратката проза.

Разпознаване чертите на новелата и разказа чрез сравнение на литературни произведения, ясно разграничаване на двата жанра. Познания за понятието анакдотично разказване.

В кооперация с класа, характеристика на героите и развиване на самоопознаването на български език.


Визуална култура: българска национална памет, паметници, и портрети.
Основни понятия/ ключови думи

Анекдот, новела, разказ.Тематична единица/ Компетенции

Видове романи


15 часа

Знания, на които се опираме

Конфликт, начална точка, завръзка, кулминация, развръзка, гарой, второстепенен герой, главен герой.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Разграничаване на жанровите особености на видовете романи.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Представяне на български исторически събития и периоди в литературата, в произведенията на Иван Вазов, Алеко Константинов и др. Романите „Под игото“ от Иван Вазов и „Бай Ганьо“ от Алеко Константинов (адаптации, откъси).

Наблюдаване на жанровите особености на различните романи, характеристика на героите, разкриване на същоността на конфликтите.

Участие в разговор и драматизация, коментар на авторовите решения на български език.

Характеристика и формулиране на мнение, устно и писмено за прочетените произведения, гледаните филми, за дейстивието и героите.


История, обществознание и гражданска култура: въстания и освобождение на България през XIX век.
Визуална култура: български национални герои, българска историческа живопис.
Основни понятия/ ключови думи

Роман, пространство, време и структура на романа.Тематична единица/ Компетенции

Големите теми на литературата

15 часа

Знания, на които се опираме

Жанрове, епос, роман.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Теми, свързани с отделните епохи на българската литература, значими въпроси, ориентиране в хронологията и топографията на литературата. Сравняване на подобни по тема и жанр произведения, анализ на основни литературни теми и мотиви. Съзнателно разграничаване на позицията на разказвача и начина на разказване.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Български романи, откъси от романи, разкази от кръга на произведенията, разработващи важни теми (младост, зряла възраст, обществени връзки, пътуване, идентичност и др.) Напр. Ивайло Петров: „Преди да се родя и след смъртта ми“; Алеко Константинов: „До Чикаго и назад“.

Разкриване на всезнаещия обективен разказвач в различни произведения. Развитие на самопознанието чрез анализ на по-важните герои.

Все по-сигурно ориентиране в хронологията и топографията на българската литература, в местните традиции и литературни паметници.По-голям опит при сравняването на близки по тема и жанр български произведения, както и при анализа на някои основни литературни теми, мотиви.

Визуална култура: израз на личните чувства и настроения с визуални средства.
География: България и Балканския полуостров.
Основни понятия/ ключови думи

Начин на разказване, разказвач, наратор, имитиране, пряк, всезнаещ разказвач, обективен разказвач.Тематична единица/ Компетенции

Произведения от творците на кръга „Мисъл“

25 часа

Знания, на които се опираме

Лирична структура, лиричен аз, метафора, метонимия.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Прилики и индивидуални черти на произведенията, създадени в периода на кръга “Мисъл”. Опознаване на идеите на епохата и влиянието на светогледите в произведенията.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Художествени произведения от периода на кръга “Мисъл”: П. Яворов: „Градушка“, „Обичам те“, Димчо Дебелянов „Аз искам да те помня все тъка“, „Спи градът“, Пенчо Славейков „Ралица“, Кирил Христов „Русалка“, по едно стихотворение от Н. Лилиев и Хр. Смирненски.

Структурен и съдържателен анализ на литературно произведение, разпознаване и анализ на взаимовръзките, правилна употреба на българските термини. Рецитиране на по едно стихотворение на Яворов и на Дебелянов.

Българско народознание: изкуството на Сирак Скитник.
Основни понятия/ ключови думи

Обективна лирика, епическа балада, очерк.Тематична единица/ Компетенции

Анализ на драматично произведение

15 часа

Знания, на които се опираме

Драматични народни обичаи, герой, главен и второстепенен герой, конфликт, завръзка, кулминация.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Човешките връзки в драмите и филмите, действия, емоционални отношения, анализ на конфликтите.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Анализ поне на една българска драма (комедия, театрално произведения), по възможност гледането й в театър или на запис, сравнение на предствалението и текста. Драматизация в час по литература.

Представяне на различни типове герои и хора в общи игри, пр. след наблюдаване на начина на ходене, жестовете, мимиката. Импровизации с прилагането на познатите драматични конвенции и елементите на театралния език. Различаване на ролята и осъзнаване на значението на монолога и диалога, разкриване на връзката между текст и движение, намерение и напрежение в драми и драматични игри.

Научаване наизуст на откъс от една българска драма.Визуална култура: Драма и танц: въз основа на схема на сцена изготвяне на костюми, декори реквизит.
Основни понятия/ ключови думи

Диалог, декор, драматична структура, напрежение, обрат, ситуация, комична ситуация, хумор, сцена, комичен персонаж, костюм, комедия, комично, конфликт, монолог, упътвания на режисьора, намерение, роля, вързки между героите, театрално произведение, текст и движение, кулминация.Тематична единица/ Компетенции

Съвременна българска литература – съвременни писатели и читатели

10 часа

Знания, на които се опираме

Изучавани съвременни произведения.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Различни прочити на литературното произведение. Разминавания в рецепцията и оценката на литературното произведения. Практическо опознаване на промени в рецепцията при различните поколения.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Четива от българската литература на XX-XXI век. 2-3. съвременни произведения от българската художествена проза (пр. Павел Вежинов, Светослав Минков, Ивайло Петров), един български юношески роман, 5 съвременни лирични произведения (от Петя Дубарова, Пеньо Пенев, Валери Петров, Атанас Далчев и др.).
Местна култура и литературен живот: Кристина Хаджипеткова: „Поли“.

Развиване на способността за разбиране на съвременни произведения, които боравят със средствата на мъглявия смисъл, намека и премълчаването, с помощта на колективна дейност при четене и учене.

Доказване устно и писмено на способността за разбиране на различните читателски мнения, атитюди и чувства във връзка с анализираните произведения. Осъзнавене на процеса на възприемане, на писателския светоглед и позиция. Рецитиране на едно стихотворение от Валери Петров и още 1-2 съвременни стихотворения.Българско народознание: България на края на хилядолетието.
Визуална култура: някои характерни произведения на българската съвременна визуална култура.
Основни понятия/ ключови думи

Сатира, фантастика, светоглед, мнение, рецепция.Тематична единица/ Компетенции

Употреба на понятия

8 часа

Знания, на които се опираме

Практическа употреба на понятията без дефинирано съдържание.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Разбиране и активна употреба на свързаните с материала за VІІ–VІІІ клас понятия при устен и писмен анализ на изучаваните произведения на български език.

Знания

Изисквания


Междупредметни връзки

Понятия, свързани с българските епични, драматични и лирични произведения.

Многостранна и подпомагаща разбирането употреба на понятия при обсъждане на произведенията на български език.

Визуална култура; пеене и музика: понятия.
Основни понятия/ ключови думи

Сруктура, епическа структура, въведение, обрат, завършек, научна проза, рапсодия, лирическа структура, лирически аз, хексаметър, пентаметър, дистихон, синтез, символ.Тематична единица/ Компетенции

Изразни средства на медиите на български език

Систематизиране на текстовете на кинематографията и печатната преса

8 часа

Знания, на които се опираме

Разбиране на различията между текстовете, появяващи се в различните медии, наблюдаване на фикцията или документалността в различните медийни прояви.

Възпитателно-развойни цели на тематичната единица

Развитие на способността за разбиране на български език с помощта на филми, телевизионни предавания, онлайн текстове. Изграждане на самостоятелно и критическо отношение, развитие на медийната грамотност и на способността за съзнателно избиране на текст.

Знания/ Изисквания


Междупредметни връзки

Някои характерни произведения на съвременното българско кино, анализ на унгарско-български коопродукции, поява на различията в мисленето и изобразяването. Разпознаване на основните жанрове на пресата (репортаж, публицистика, критика), езикови и стилистични особености на българската преса.
Основни понятия/ ключови думи

Документален филм, фикция, жанр, уестърн, научнофантастичен филм, мелодрама, комедия, трилър, репортаж, критика, публицистика.
Резултати от процеса на развитие за двугодишния цикъл

Ученикът се ориентира и участва ефективно във всекидневни комуникативни ситуации и дискусии на български език. Може да защити становището си с аргументи и доказателства. Следи и анализира комуникативните намерения на събеседника, неговите неезикови сигнали.

Разбира като цяло различни по жанр текстове на български език, схваща преносното значение на текста, умее да търси в него информация. Може да обобщи текста, да напише план-конспект, да води самостоятелно записки. Може да формулира собственото си мнение устно или писмено, да обоснове твърденията си.

Ученикът познава и се стреми да употребява различните видове изречения.

Прилага правилно препинателните знаци.

С помощта на правописни речници се справя с писането на сложни думи и съкращения, взема под внимание особеностите на българския език.

Ученикът разпознава жанра на по-лесни произведения, може да установи поне 8–10 различни жанра, както и да обясни тяхната същност. Познава жанровите особености на различните романи, може да характеризира героите, да разкрие същността на конфликта.

Назовава по-важните периоди и автори на модерната българска литература, може да се ориентира в местните български литературни традиции и паметници. С конкретни примери може да посочи разликата между всезнаещия и обективния разказвач, различиятамежду прекия и непрекия начин на разказване. Може да определи и правилно да употребява учените литературни понятия на български език, с тяхна помощ анализира произведения от гледна точка на отношения, действия, емоции, конфликти и др.

Наясно е с изразните средства на медиите, с жанровете на печатната и електронната преса. Познава тяхната обществена роля и механизма на въздействие. У учениците се изгражда базисно ниво на медийната съзнателност, самостоятелен, критически атитюд.


Сподели с приятели:
1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница