Литература за VІІ клас общински кръг, Пазарджик, 21 февруари 2009г. Т е с тДата01.02.2017
Размер106.95 Kb.
Размер106.95 Kb.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VІІ КЛАС

Общински кръг, Пазарджик, 21 февруари 2009г.
Т Е С Т
Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 до 6

Гениалният Уилям Шекспир е роден на 23 април 1564 година и е починал на същия ден след петдесет и две години в родния си град на реката Ейвън, недалеч от Лондон. Гениалното му творчество и досега продължава да предизвиква въпроси и хипотези, тъй като поради мащабността му е трудно да се повярва, че то е дело на един творец.Малкият Уилям е бил палаво дете, известно повече с пакостите си, отколкото с разумните си постъпки. Като ученик, вместо да се занимава с природознание, физика и химия, е трябвало да изучава латински език и да чете римските поети Овидий и Хораций. Вероятно той не е успял да ги усвои добре, за което съдим по думите на неговия съвременник Бен Джонсън : „Латински ти знаеш лошо, а с гръцкия си още по- зле”. Скоро обаче „скучните” занимания увлекли малкия Уилям и общуването с книгите започнало да му доставя удоволствие. Освен това през свободното си време той много обичал да наблюдава тълпата по градския площад. Силните впечатления оставяли светли петна в детското му съзнание, които по- късно драматургът Шекспир успял да доразвие в сюжети на едни от най- прекрасните си пиеси.

/Св. Пачева/

1. Текстът е откъс от :

А/ автобиография;

Б/ биография;

В/ публицистична статия;

Г/ научна статия.

2. Кое е най - подходящото заглавие на откъса?

А/ Шекспир и неговото време;

Б/ Животът на великия драматург;

В/ Детето Шекспир;

Г/ Кой се крие зад името Шекспир.

3. Гениалният Шекспир е починал на :

А/ 23 април 1564 г.;

Б/ 23 април 1616 г.;

В/ 23 април 1589 г.;

Г/ 23 април 1618 г..

4. Гениалното творчество на Шекспир поражда въпроси и догадки, защото е :

А/ създадено много, много отдавна;

Б/ много голямо по обем;

В/ жанрово разнообразно;

Г/ писано през различни периоди.5. Кое от посочените любими занимания на малкия Шекспир става причина по- късно той да създаде прекрасни пиеси?

А/ заниманията с природознание, физика и химия;

Б/ изучаването на латински и четенето на римски поети;

В/ наблюдаването на лицата, фигурите и цветовете на градската тълпа;

Г/ ходенето по театрални представления.

6. Кое от следните твърдения НЕ откривате в текста?

А/ Шекспир е автор на трагедията „Хамлет”.

Б/ Бен Джонсън е съвременник на Шекспир.

В/ Четенето на книги се превръща в едно от любимите занимания на Шекспир.

Г/ Шекспир е автор на пиеси.

7. При коя от двойките думи има същото смислово отношение като при двойката?

стих – строфа

А/ поезия – лирика;

Б/ драма – епос;

В/ куплет – стихотворение;

Г/ оркестър – диригент.

8. Попълнете така, че в двойките да се запази отношението :

стол - дърво

…………. …………………. - гривна;

чаша - ……………………………….9. Кое словосъчетание е подходящо да се постави на мястото на многоточието, така че да се осъществи връзка между двете изречения?

Когато вали дъжд, част от водата се задържа на земната повърхност и се изпарява веднага във въздуха. ……………………………………попива в почвата и се изсмуква от растенията, които след това я отделят като пара чрез листата си.

А/ Образува се влага

Б/ Друга част

В/ Влажният въздух

Г/ После той10. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

А/ от игла до конец – цепя косъма надве;

Б/ от пиле мляко – на всяка манджа мерудия;

В/ идвам на себе си – загубвам ума и дума;

Г/ под път и над път – с лопата да ги ринеш.

11. В кой ред думите са пароними?

А/ храброст – смелост;

Б/ великан – джудже;

В/ натурален – нотариален;

Г/ клас /ученици/ - клас /житен/.

12. При коя двойка отношението е различно от това при останалите двойки?

А/ тежък жребий - тежък чук;

Б/ тъмно минало - тъмно помещение;

В/ горчиво кафе – горчиво лекарство;

Г/ светли надежди - светли очи.

13. В кой ред думите НЕ са синоними?

А/ горест, мъка;

Б/ блян, мечта;

В/ съчувствие, състрадание;

Г/ съпричастие, апатия.

14. В кой ред думите НЕ са сродни?

А/ студ, студент, изстудено;

Б/ давам, раздавач, подател;

В/ живот, живея, животно;

Г/ смях, смешен, присмехулник.

15. В кой ред основите на думите са равни на корените им?

А/ разговор, полет, залез;

Б/ род, град, стол;

В/ дървена, букови, стъклено;

Г/ вратар, градинар, цветар.

(от 16 до 18 задача вкл.) В коя от подчертаните думи е допусната грешка?

16. Не допускайки (А) мисълта (Б), че сте били подмамен (В), аз искрено (Г) Ви вярвах.
17. В древността (А) компаса (Б) се е използвал (В) за предсказване (Г) на бъдещето.


18. Големите майстори на романи от ХІХ век не само разказвали (А) истории (Б), но въплащавали (В) в своите произведения и определени социални идеи (Г).
19.Определете реда, в който има дума с правописна грешка :
А/ прибежка, увяхвам, кланица;

Б/ въстаник, странник, свещенник

В/ задбалкански, лъкатуша, осъмвам;

Г/ предчувствие, доносник, временна.20. В кой ред има погрешно написана дума?
А/ цени, ценни, фина;
Б/ страни, странни, обикновена;
В/ сезон, сезонни, лунни;
Г/ писменост, писменни, писмена

21. В кой ред НЕ Е допусната правописна грешка?

А/ играеме, порастна, двоумя се;

Б/ смятаме, пораства, двойнствен;

В/ осмиваме, израсна, двуличие;

Г/ въставаме, нарастна, двуеточие.

22. В кой ред всички думи са написани правилно?

А/ оптимиска, галеристка, журналистка;

Б/ отекча, отекна, оделно;

В/ сглобявам, здружавам, сдобрявам;

Г/ областта, сместа, завистта.

23. В кое от следните изречения НЕ Е допусната грешка при използването на частицата „не”?

А/ Никой нечул изстрелите.

Б/ Обзет от радост, той не чуваше какво му говорят.

В/ Не дочувайки въпроса, той не знаеше какво да отговори.

Г/ Нечувахме какво говори, защото музиката беше силна.

24. В кой ред имената са изписани правилно?

А/ Крали Марко, Дунавска равнина;

Б/ Капитан Андреево, Средна Гора;

В/ Ниагарски Водопад, Великден;

Г/ Черни връх, бай Ганьо.

25. В кой ред всички думи са изписани правилно?

А/ Елин – пелинов разказ, Христо-ботевски плам, Крали-Маркова сабя;

Б/ петтонен, 50 – годишен, сто и седем етажен;

В/ християнин, валериян, опианение

Г/ външно – политически, тъмночервен, заместник директор.

26. В кое изречение НЕ е допусната грешка при употребата на учтива форма?

А/ Госпожо, Вие сте объркани в този момент, но искрено се надявам, че ще се

справите с положението.

Б/ В студиото при нас е г-н Николов, на когото ще кажа – заповядайте и добре

сте ни дошъл!

В/ Не вярвам, че точно този ден сте били болна.

Г/ Струва ми се, че сте станал много дързък и самоуверен.

27. В кой от редовете е допусната грешка?

А/ четири компютъра, много компютри;

Б/ петима министъра, много министри;

В/ два диоптъра, много диоптри;

Г/ три динозавъра, много динозаври.

28. Посочете излишния ред :

А/ едно, две, три, четири;

Б/ един, двама, трима, четирима;

В/ първи, втори, трети, четвърти;

Г/ единица, двойка, тройка, четворка.

29. В кое изречение НЕ Е допусната граматическа грешка?

А/ Приятелят ми беше отличникът на класа.

Б/ Конярът поведе малкия жребец към селото.

В/ Най-големият виновник се оказах самия аз.

Г/ Овчарът поведе стадото към зелената ливада.

30. Кое от подчертаните местоимения в следното изречение е написано правилно?

Ще помоля някой /А/, който /Б/ живее близо до нас, да ми услужи с учебника му /В/, докато аз намеря моят/Г/.31. Кое от подчертаните местоимения в изречението НЕ Е употребено правилно?

Странджата, който /А/ всички хъшове уважават и който /Б/ е готов да помогне на всекиго /В/ от своите /Г/ другари, умира в нищета.32. При коя от подчертаните думи е допусната грешка?

През време на цялото му /А/ управление Август се стремял /Б/ да създава представата /В/, че републиканското устройство е възстановено /Г/.33. Кой от следните примери не съдържа спомагателен глагол?

А/ Винаги си нетърпелив.

Б/ Направи си извод.

В/ Вчера беше много сериозен.

Г/ Обикновено си по - разговорлив.

34. Каква част на речта е подчертаната дума/1/ и каква служба изпълнява в изречението/2/?

Някакъв човек продава стари книги на тротоара

1. ……………………………………………………..

2. …………………………............

35. В кой ред прилагателните са само относителни?

А/ полски, градски, млад, розов;

Б/ меден, въздушен, огнен, английски

В/ дървен, приказен, красив, малък;

Г/ нежен, велик, стъклен, зелен.

36. Кое е излишното в реда?

А/ съществително;

Б/ прилагателно;

В/ глагол;

Г/ числително.

37. В кое изречение има пунктуационна грешка?

А/ Запролетеше ли се, старата жена засаждаше лехи с лук и домати.

Б/ Оттука нямаше нито манастирските псета да се разбудят, нито комшиите да ги усетят.

В/ Сираче от дете Рада от много години живееше под един покрив с Хаджи Ровоама, която я беше прибрала за храненица.

Г/ Прибягвах до тази, разбира се, невинна лъжа само когато някой започваше да ми досажда твърде много.

38. В кое изречение НЕ Е допусната пунктуационна грешка?

А/ Още древногръцките астрономи стигнали до извода че Земята обикаля около Слънцето.

Б/ Идеята им, че Земята обикаля около Слънцето не била приета от техните съвременници.

В/ Че Земята обикаля около Слънцето, е неоспорим факт.

Г/ Днес всички знаем че Земята обикаля около Слънцето.

39. За да бъде изречението сложно съставно с подчинено определително, то трябва да съдържа :

А/ съгласувано определение към подлога;

Б/ две прости изречения, смислово и синтактично равноправни;

В/ главно изречение и подчинено изречение, което да пояснява съществително име или местоимение в главното;

Г/ главно изречение и подчинено изречение, което да пояснява сказуемото в главното.

40. Кое от изреченията е просто кратко?

А/ Аз не трябва да играя.

Б/ Мама ми даде чантата с книгите.

В/ Той е дошъл днес.

Г/ Петьо и Иван си купиха сладолед.

41. Колко определения има в изречението?

Моята малка сестричка обича много компот от ягоди.

…………………………………………….42. Какво е по състав изречението?

Аз не зная как да се придвижа до район Люлин.

А/ просто разширено;

Б/ сложно съставно с подчинено допълнително;

В/ сложно съчинено съединително;

Г/ непълно изречение.

43. В кое от изреченията НЕ Е употребено съставно сказуемо?

А/ Не може вече да носи в душата си ревността.

Б/ Лицето му беше бледо и страдалческо.

В/ Трябва да направиш това на всяка цена.

Г/ Неговото затворено сърце бе разцъфнало от умиление като цвете.

44. Кое от изреченията се различава по състав от останалите?

А/ Той бързаше и мислено виждаше как тя го среща засмяна и радостна на мостчето пред воденицата.

Б/ Тънък мокър сняг вали и покрива село Сънино, полята, горите, целия свят.

В/ Бързо и непрестанно падат едри парцали, замрежват погледа и затрупват всичко с дебела покривка.

Г/ Цветята, набрани за него, вехнеха и умираха в ръцете й.

45. Кое изречение НЕ съдържа приложение?

А/ Леля Станка непрекъснато разказва за своята далечна софийска роднина.

Б/ Хъшовете слушаха с възхищение стария знаменосец.

В/ Отидоха на преглед при д-р Герасимов.

Г/ Никога не изпускаха лекциите на професор Димитров.

46. В кое от изреченията глаголът НЕ Е в деятелен залог?

А/ Филмът бе критикуван на страниците на много от всекидневниците.

Б/ Звездите изпълниха небосклона.

В/ Жената се оглеждаше отчаяно за помощ.

Г/ Певицата представи в студиото новия си диск.

47. Посочете невярното твърдение :

А/ Чрез цитиране се предава чужда реч.

Б/ Цитирането се използва, за да обоснове определено твърдение.

В/ В писмената реч цитатите се отделят с кавички.

Г/ При цитиране на поезия стиховете не се отделят на нов ред.

48. Кое от изброените понятия не е свързано със сюжета на художествената творба?

А/ епилог;

Б/ кулминация;

В/ метафора;

Г/ експозиция.

49. Литературен герой с физически или духовни черти, противоположни на тези на друг герой, се нарича:

А/ второстепенен герой;

Б/ карикатурен образ;

В/ антипод;

Г/ гротесков образ.

50. За кой от следните жанрове се отнася определението: „Кратка епическа творба, която изобразява епизод от живота на героите”:

А/ повест;

Б/ разказ;

В/ есе;


Г/ стихотворение.

51. Художественото изображение на явления, предмети, природни или битови картини наричаме :

А/ описание;

Б/ характеристика;

В/ разсъждение;

Г/ разказ.

52. Каква е синтактичната служба на подчертания израз: „пътят е страшен, но славен”?

А/ съставно именно сказуемо;

Б/ съставно глаголно сказуемо;

В/ сказуемно определение;

Г/ просто глаголно сказуемо.

53. Кой от изброените образи не присъства пряко в стихотворението „На прощаване”?

А/ на бащиното огнище;

Б/ на пътя;

В/ на песента;

Г/ на родината.

Прочетете откъса от „Немили-недраги” на Иван Вазов и решете задачите от 54 до 57 включително.

В тоя злополучен и героически бой легнаха неколкостотин млади души българи и повечето черногорци, които, като видяха, че победата остая на числото, умряха спартански…

А нашите приятели?...Почти всички оставиха костите си на гредетинските негостоприемни височини. Владиков умря от един куршум и от една бомба, която порази и Хаджият, който го изнасяше от боя. Бербовски биде пронизан от два байонета на редута в същото време, когато сваляше с един мах на сабята си троица неприятели. И другите паднаха или издъхнаха в околните амбуланци.Попчето и Мравката, като се завръщаха подир войната в Букурещ, пеши и голи, замръзнаха от студ една нощ близо до Крайова.

Остана жив само Македонски, комуто единадесетте рани заздравяха и дясната ръка изсъхна.

Той сега е разсилен и мете с лявата ръка канцеларията … и тоя лев в Стара планина, и тоя герой на Гредетин малодушно трепери сега пред гласа на грубия писар…

Една дълга агония! …

Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?! …

54. Коя е основната тема на откъса?

А/ социалните проблеми в България;

Б/ животът на хъшовете;

В/ героичната смърт на българските хъшове;

Г/ боят при Гредетин.

55. Какво изразява последното изречение „Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?! …”?

А/ преклонението на Вазов пред героизма на хъшовете;

Б/ възхищение от живота на хъшовете;

В/ състрадание към бедността на Македонски;

Г/ възмущение от забравения героизъм на Македонски.

56. Какви са изразите „легнаха неколкостотин млади души…” и „оставиха костите си на…”?

А/ синоними;

Б/ антоними;

В/ сравнения;

Г/ градация.

57. Какво означава подчертаният в текста израз „победата остая на числото”?

А/ желаната победа е постигната;

Б/ победата зависи от числеността на бойците;

В/ числеността не е важна за победата;

Г/ победата зависи от преброяването на бойците.
Прочетете откъса от „Една българка” на Иван Вазов и решете задачите от 58 до 60 включително.

Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир. Клисурата на Искъра мълчеше плахо под тъмното небе; реката монотонно и жаловито шумеше в дола и се губеше с глух тътен в завоя между високо надвесените скали. Насреща се тъмнееха канаристите стени „Бабините плазове; те стояха мрачни и намусени със своите невидими сега черни дупки и самостайни обелиски, със задрямалите орли на върховете им. Спеше и манастирът, глух и пустинен.

58. Каква е ролята на пейзажа в откъса?

А/ да въведе читателя във времето и мястото на действието;

Б/ да представи главните герои;

В/ да даде данни за р. Искър;

Г/ да покаже къде е Черепишкият манастир.

59. Какво изразно средство е „Клисурата на … мълчеше плахо”?

А/ метонимия;

Б/ синекдоха;

В/ хипербола;

Г/ метафора.

60. Какво е значението на думата „пустинен” в контекста?

А/ мрачен;

Б/ изоставен;

В/ пуст;


Г/ опустошен.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница