Литература за задължителноизбираема подготовка в 9 класДата23.05.2017
Размер100.69 Kb.
Размер100.69 Kb.


ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА В 9 КЛАС

36 СЕДМИЦИ Х 2 ЧАСА =72 ЧАСА

СРОК

ЧАС

ТЕМА НА УРОКА

ОЧАКВАНИ

РЕЗУЛТАТИ

ОСНОВНИ

ПОНЯТИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА

СЕПТЕМВРИ

1 - 2

Митология

Учениците трябва:

Да усвоят връзката между космоса, общността и индивида.Мит, Космос, общност, човек, колективно благо
3 - 4

Фолклор

Да усвоят характера и особеностите на митологичната и фолклорната култура.

фолклорна култура и основни фолклорни жанрове
ОКТОМВРИ

5 - 6

Песенен фолклор

Да усвоят жанровите особености на песенния фолклор.

песенен фолклор, жанрове
7 - 8

„Одисея” - митологичен и социокултурен контекст

Да осмислят различните общности като различие в нравствените норми.

митологичен и социокултурен контекст
9 - 10

„Одисея” - тема, сюжет и композиция

Да се ориентират в съдържанието и композицията и да коментират възлови нравствени конфликти.

сюжет и композиция, време и пространство
11 - 12

Първа песен. Значение на встъплението и експозицията на творбата. Пробуждането на Телемах

Да осмислят изобразения в произведението хуманитарен сблъсък.

встъпление, експозиция, типизация и идеализация
НОЕМВРИ

13 - 14

Шеста песен. Началото на завръщането

Да осъзнаят противоречието между колективното благо и законите на родовата общност.

начало на действието
15 - 16

Дванадесета песен. Изпитанията и границите на човешкото

Да се осъзнаят нравствените сблъсъци като изпитание на вярата в борбата й със собствените ереси.

Развитие на действието, конфликти, граници на алчността и паметта, на любознателността и гордостта, на героичния идеал
17 - 18

Двадесет и втора песен. Кулминация на сюжетния ход на „Одисея”

Да осъзнаят, че всяко нарушаване на родовите и космическите закони води до космическа катастрофа.

сюжетен ход, кулминация
19 - 20

Двадесет и трета песен.Краят на Одисеевото завръщане. Разпознаването като характерен тип в античната литература

Да осмислят античната представа за възмездието.

развръзка
ДЕКЕМВРИ

23 - 24

Софокъл „Едип цар” Сюжет и структура на трагедията

Да осъзнаят противоречието между колективното

благо/универсалните ценности/ и законите на родовата общност.сюжет, структура
25 - 26

Софокъл. „Едип цар” Анализ на драматургичното действие. Теорията на Аристотел за трагедията

Да осъзнаят, че всяко нарушаване на родовите и космическите закони води до космическа катастрофа.

драматургично действие, трагически герой
ЯНУАРИ

27 - 28

Подготовка за ЛИС на тема „Човекът и съдбата в трагедията „Едип цар”

Учениците трябва:

Да упражнят различни начини за интерпретиране на проблем от художествена творба.

29 - 30

Поправка на интерпретативното съчинение

Да осмислят композиционните части на съчинението като органично цяло с вътрешна подреденост и логическа връзка между частите.

увод, теза, аргументи, заключение


ФЕВРУАРИ

33 - 34

Софокъл. „Едип цар” - обобщение

Да осъзнаят, че всяко нарушаване на родовите и космическите закони води до космическа катастрофа.

трагически конфликт, съдбовна предопределеност
35 - 36

Тримата трагици (Есхил, Софокъл и Еврипид) и мотивът за Орест и Електра

Да осмислят спецификата на литературния жанр древногръцка трагедия.

трагик, развитие на старогръцката трагедия
37 - 38

Старогръцка комедия. Аристофан. „Облаци”

Да осмислят спецификата на литературния жанр древногръцка комедия, да разпознават средствата на комичното.

комично, средства на комичното
3 9- 40

Старогръцки роман

Да осмислят спецификата на литературния жанр старогръцки роман, спецификата на сюжета, ролята на жанровия канон.

фикционален сюжет, жанров канон
МАРТ

4 3- 44

Стар завет. Мойсей и дългия път към Обетованата земя. Животът на Йосиф и неговите братя

Да получат представа за Стария завет, за християнската нравствена норма, основана върху принципите на любовта.

Стар завет
45 - 46

Нов завет. Евангелие от Йоан


Да осмислят Новия завет като фактор за морал.

Учениците да добият представа за развитието на българската литература като част от европейския литературен процес.синоптични евангелия
МАРТ

47 - 48

Артуров цикъл. Рицарски роман

Да се запознаят с основни паметници на западноевропейската литература, с основни жанрово-тематични особености и проблематика

рицарски роман, авантюрен сюжет, куртоазна любов, бретонски романи
АПРИЛ

49 - 50

Старобългарските ръкописни книги и тихните създатели. Средновековна литературна символика

Да добият представа за развитието на българската литература като част от европейския литературен процес-връзка с библията-символи, алегории, антитези.

библейски символи, алегории, антитези
51 - 52

Основни паметници за Кирил и Методий

Да се запознаят по-подробно с Кирило-Методиева традиция: живот и дело, произведения възхвала на това дело.

пространно житие, похвално слово
53 - 54

Приносът на Търновската книжовна школа за развитието и обогатяването

на средновековната българска литератураДа осъзнаят духовното величие на българския просветителски дух във времето на разцвета на Търновското царство.

стилът “плетение словес ”
55 - 56

Григорий Цамблак. „Похвално слово за Евтимий”. Жанр. Композиция

Да се оттренират умения за разпознаване на апология и реторически стратегии в полемичен одаичен стил.

похвално слово
МАЙ

57 - 58

„Похвално слово за Евтимий”. Теми и идеи, Агиографска идеализация на образа

Умения за разпознаване на апология и реторически стратегии в полемичен одаичен стил.

агиографска идеализация, чудото

59 - 60

Йоан Екзарх „Шестоднев”. Жанрови особености

Да се осъзнаят жанровите особености на средновековната литературна творба. Синкретизмът като основна жанрова характеристика.

синкретизъм, компилация, старозаветен цитат
61 - 62

„Шестоднев”. Духовните проблеми на времето. Мярата за човешкото

Да се осмисли връзката на старата българска литература с потребностите на християнската практика, но и с хуманитарните потребности на времето.

апология, полемика, дидактика


ЮНИ

67 - 68

Разкази и повести в Българското средновековие

Да се осмисли жанровата специфика на средновековната българска повест и роман.

роман, повест, исторически герой
ЮНИ

69 - 70

„Александрията”. Образът на АлександърДа се осмисли жанровата специфика на средновековната българска повест и роман и спецификата в изграждането на персонажната система.

роман, повест, исторически герой
71 - 72

Старогръцката литература в контекста на европейската литература

Да се осмисли връзката на старата българска литература с потребностите на християнската практика, но и с хуманитарните потребности на времето, с достиженията на западноевропейската литературна практика.

социокултурен контекст на създаванетоИзточник: Myschoolbell

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница