Логистика и верига на доставките Работно определениестраница1/3
Дата17.11.2017
Размер460.89 Kb.
Размер460.89 Kb.
  1   2   3


Логистика и верига на доставките
1.Работно определение – логистиката представлява интегрирано управление и осъществяване на материалния поток от мястото на неговото възникване до мястото на крайното потребление.
2. Обект на стопанската логистика са материалните потоци и свързаните с тях информационни потоци.

Логистиката изразява и управленска концепция която се базира на системния подход. Системния подход се изразява в това че разглежда материалните потоци в всички етапи и фази на тяхното предвижване като тук се обхващат както правите така и обратните които са свързани с рециклирането на .... . ...... в взаимосвързано потребление в входящия , изходящия и вътрешния материален поток. Втора характеристика на системния подход е това че логистиката обединява традиционно обособените независими дейност в управлението на материалния поток. Дейностите по управление на входящия поток се наричат снабдяване. Вътрешния се нарича оперативно управление. Изходящия се нарича пласмент или физическа дистрибуция.Третото нещо в което се изразява системния подход е това че се търси интегрирано управление на материалния поток и между отделни стопански субекти които участват в материалния подход.
Цели:

 • постигането на времева и пространствена полезност на продукта

 • осигуряване на високо ниво на обслужване на клиентите

 • минимизиране на общите разходи по осъществяването на всичките логистични дейности.

Всеки продукт има четири полезности • полезност на форма - опредяла неговата потребителна стойност, тя се създава в процеса на проектирането и производството.

 • Полезност на притежание – тя се реализира в процеса на покупко-продажба

 • Времева - реализира се от логистиката

 • Пространствена – реализира се от логистиката

В различните отрасли логистиката е под различна форма:

- предприятия с преобладаващо входяща логистика – предприятия в строителството

- предприятия с преобладаващо изходяща логистика – прост входящ поток и сложно управление на изходящия – химически предприятия

- предприятия с балансирана логистика – еднакво са сложни и входящия и изходящия – хранително вкусовата, текстилната

- предприятия с преобладаващо обратна логистика – такива които са специализирани в управлението и осъществяването на обратните потоци (рециклирането)


3. Причини за появата и нарастването на ролята

- увеличеното търсене на логистични услуги

- осъзнаване на цената, осъзнаване на разходите коти се осъществяват при извършване на логистичните дейности

- създаването на нови технологии, които подпомагат осъществяването на логистичните дейности
 • 1 това се дължи на много причини. Първата е еволюцията на пазара, втората е това е усложняването и диверсификацията на продуктите (усложнява се управлението на входящите и изходящи потоци), третата е скъсяването на жизнения цикъл на продуктите(това скъсяване води до увеличаване на загубите),четвърта причина е глобализацията на производството, на пазара и на конкуренцията(появява се конкуренция в областта на обслужването)
 • 2 оказва се че разходите направени в връзка с логистичните дейности варират между 3-5 до 30-35 % от стойността на продукта, средно се приема че са 20-25% . около 20-22% от трудовите ресурси са ангажирани с осъществяването на логистичните дейности. Един много голяма капитал е ангажиран в материалните запаси. Логистиката дава нови методи и технологии за управление на запасите. Запасите се мерят в дни.
 • 3 свързана с предлагането или създаването на нови методи и технологии. Създават се гъвкави работни процеси, създаването на нови транспортни технологии, мулти-мудален транспорт(специализиран), създават се автоматизирани складови процеси. Развитието и поевтиняването на компютърната техника и програмните продукти. Развитието на телекомуникационната техника. Появата и развитието на управленски методи и технологии като планиране на потребността, на продуктите за дистрибуция и др.


4.Еволюция на логистичната концепция – тя минава през няколко етапа.

  1. Първия се нарича дологистичен в който се усъвършенстват различни елементи.

  2. Концепция за общите разходи като целта е минимизирането на разходите по всички логистични дейности от гледна точка на дадена фирма като този етап се базира на това че отделните разходи са взаимно заменяеми и тези разходи могат да растат или да намаляват и се търси минимизация на тези разходи

  3. Концепция за общата печалба – при нея се търси увеличаване на печалбата. Установява се следната зависимост: зависимост между обслужването(не повече от 100%), разходи. С увеличаване на нивото на обслужване се увеличават и продажбите, това става до 95% като след това приходите спират да се увеличават, а до тези 95% логистичните разходи се увеличават но бавни, а след това те започват да растат бързо

  4. Управлението на веригата на доставки или концепцията за общия логистичен канал. Имаме няколко субекта през които минава материалния поток. Верига на добавената стойност. Това интегрирано управление може да се осъществи като: първо се избере лидер който да управлява и другите; второто нещо е че този лидер трябва да координира действията на отделните субекти и като елиминира дублирането; създават се звена за осъществяване на дейност които до сега не са се осъществявали в канала; четвърто – трябва да се намерят правила за разпределение на печалбата така че всеки участник в канала да е заинтересован.Логистиката в икономиката и управлението на фирмата

1. Материални потоци във фирмата

На входа на едно предприятие постъпват различни ресурси (трудови, информационни, материални). Материалните се състоят от 2 части:  1. предмети на труда, суровини – при тях с всеки производствен цикъл трябва да се обновяват

  2. средства на труда (машини съоръжения) които на части пренасят своята стойност в стойността на произвежданата продукция, тази част от материалните ресурси се подновява на много по-големи интервали от време. Особено голямо внимание се отделя на тези ресурси

материалният поток може да се раздели на 2 източника

--- Внос


--- Местно производство
При тях се осъществява количествен и качествен контрол. Качествения ако не може да става визуално се осъществява в лаборатории. След това тези ресурси се разпределят по съответните складове и се съхраняват до момента до който възникне потребност от тях. Когато възникне потребност от тези ресурси те се отпускат в производството. Там предметите на труда се трансформират в някакъв друг продукт. След като са произведени продуктите отиват в складове за готова продукция. Периодично тази продукция се експедира. Изходящия материален поток също се разделя на 2 части:

-- Износ


-- Вътрешен пазар

--- за продукти с производствено предназначение те се движат по една схема на организация

--- за задоволяване на лично потребление – стига се до магазини за търговия на дребно
Управлението на входящия поток се нарича снабдяване. На изходящия – пласмент. На вътрешния- оперативно управление.


 1. Логистични дейности във фирмата – дейностите които се извършват в една логистична фирма могат да се разделят на 2 групи: основни; спомагателни(поддържащи).


Основните дейности

А. Разработване на стандарти за обслужване на клиентите –се разработва заедно с звеното маркетинг. Първо ни е необходимо да определим необходимството от логистични услуги (от какви услуги имат потребност клиентите) като това става с някакви въпросници. След като се проведат и се обработят тези данни се вижда какви услуги и какво ниво на обслужване е необходимо. В резултат на което се разработват тези стандарти и съответния клиент си избира даден стандарт (график, количество и др.).

Б. Управление на транспорта – то също включва няколко елемента. Първо се избира видът или видовете транспорт които могат да се използват при осъществяването на дадена доставка. Напоследък съществуват технологии които комбинират различни видове транспорт.

Второ: избор на конкретното транспортното средство.

Трето: определянето на собствен или нает транспорт, по принцип всички предприятия имат някакъв собствен транспорт но той не може да задоволи всички нужди.

Четвърто: групиране на товарите – натоварване на дадено транспортно средство с партиди за няколко клиента (групаж на товарите).

Пето: разработване на маршрута когато обслужва повече от един клиент(има различни методи за оптимизация като критериите са 2: скорост и разходи по доставката).

Шесто: график за движението на транспортното средство

В. Управление на запасите – то включва няколко елемента

- определяне на политиката на запасяване – дали да се концентрират запаси от суровини и материали, дали от незавършено производство или готова продукция. Това зависи от много фактори.

- разработването на краткосрочна прогноза за продажбите на даден продукт. Като с помощта на тази прогноза може да се планира производството и да се планират запасите от готовата продукция (кога и колко продукция да има от даден вид)

- разполагане на запасите в различни складове – това много силно важи в складовете за дистрибуция.

- определяне на стратегията за управление на запасите – има 2 стратегии: стратегия „бутам” – потока тръгва от входящия и върви към изходящия поток; стратегия „дърпам” – от изходящия поток се подават сигнали към входящия. И при 2те стратегии целта е за намаляване на запасите

- избор на система за управление и технология за управление на запасите

Г. обработка на поръчките на клиентите. Тя включва

- правила и процедури за даване на поръчки от страна на клиента

- правила и технологии за предаване и обработка на поръчки

- комплектоване и изпълнение на поръчките
Спомагателни логистични дейности

А. Складиране. Включва:

- избор на склад

- място на складиране в самия склад

Б. Обработка на материалите и манипулиране (разопаковане, разфасоване, опаковане, почистване, товарене)

- избор на технология за осъществяването

- избор на технологично оборудване

- определяне на режима на поддръжка и ремонт на това оборудване

В. Закупуване (входящ поток винаги имаме но не винаги той е свързан с закупуване). При тази дейност основните са цена, начин на плащане и други финансови въпроси

Г. Проектиране на защитна опаковка – те са 2 вида

- защитни – тяхната цел е да запазят свойствата на продукта от неговото производство до потреблението му (кашони, контейнери)

- потребителски – освен да привлече погледа, те правят и продукта удобен за употреба

При разработването на тези опаковки трябва да се има предвид размерите на транспортните средства тъй като те трябва да използват максимално мощите и също така да са съобразени с свойствата на продукта

Д. Разработване на график за производство
 1. Връзка между логистиката, маркетинга, оперативното управление на фирмата

А. Между логистика и управление на производство

- разработване на графика на производство

- териториално разположение на производството – това става при положение че фирмата има повече от една ….

- планиране на капацитета

Б. Маркетинг и логистика

- разработване на стандартите за обслужване на клиентите

- ценообразуване на готовата продукция

- пакетирането на продуктите

- ако фирмата разполага с собствена дистрибуционна мрежа да се вземе решение за разположение на магазините
Логистични разходи

Взаимосвързаност и взаимозаменяемост разходи в отделните части на материалния поток във фирмата


Логистични разходи – разходите за осъществяване на логистичните дейности; тези който осъществяват времевата и пространствената полезност на продукта. Те могат да се класифицират изхождайки от тяхната специфичност. Тя е необходима за да мога да се анализират и управляват по добре.

Класически критерии за класификация на логист. разходи:

 1. в зависимост от начина на извършване – тези разходи се делят на еднократни и текущи

  1. еднократни – свързани с придобиването на дълготрайни материални активи за осъществяване на материалния поток (складове, складова техника, транспортни средства). Те се наричат еднократни

  2. текущи – свързани с обезпечаване на нормалното осъществяване на логистичните дейности (такси, разходи за отопление)

 2. в зависимост от обема на логистичните дейности

  1. условно постоянни – не зависят от обема на логистичнта дейност (амортизационни отчисление, )

  2. променливи – пряко свързани и правопропорционални с обема на логистичната дейност (транспортни разходи, разходи за запаси)

 3. в зависимост от тяхната икономическа същност

  1. материални – всички останали

  2. нематериални – разходи за работна заплата и начисленията за нея

 4. в зависимост от мястото на извършването (в коя част на материалния поток)

  1. за снабдяване

  2. в производството

  3. разходи в пласмента (физическата дистрибуция)


Разходите по видовете логистични дейности

 1. разходи за запаси – доста голям дял

  1. еднократни разходи за придобиването им

  2. текущи разходи – свързани са с

   1. складиране – наем за складове, осветление, отопление

   2. за застраховки ако е задължително

   3. разходи от фири, развали, кражби (при разваляне на продукта)

   4. загуби от замразяване на капитал – изчисляват се като лихвен процент или дивидент ако в вложен в акции

 2. разходи за транспорт – също са много големи

  1. еднократни – за придобиване на транспортни средства

  2. разходи по извършване на самата транспортна дейност ( за гориво, за амортизация, за заплати, такси) те зависят от обема на извършваната транспортна дейност

 3. по изпълнение на поръчките и управление на партидите – относително ниски

 4. информационно управленски – управлението на материалния поток, те са еднократни и текущи

 5. загуби от пропуснати продажби – те са свързани с нивото на обслужване, колкото е по-ниско нивото на обслужване толкова са по големи. При търговията на едро се отчита по броя на отказаните поръчки, в търговията на дребно се отчитат като се изчислява средния обема на продажбата за единица време умножен по времето което липсва този продукт.

В предприятията тези разходи могат да се отчитат като процент от продажбите или от добавената стойност, а на макро ниво могат да се измерват или като относителен дял от произведената продукция или БВП. Има голяма разлика на тези разходи в различните отрасли” в фармацията и електрониката той е нисък – 4-5%; в хранително вкусовата промишленост е около 30-35%. Логстичните разходи са взаимносвързани и взаимозаменяеми – увеличаването на един разход води до намаляването на други разгходи и обратното. Увеличаването на транспортните разходи може да доведе до намаляване на разходите за запаси. Логистичните разходи в снабдяването – основен фактор който оказва влияние върху тези разходи е обема на партидата.


6.Логистични разходи в производството -разходи за пренастройка на оборудване, за незавършено производство. Основен фактор влияе обема на производствената серия. Колкото е по голяма серията толкова разходите за незавършено производство са по големи, а за пренастройка на оборудване са по-малки. Разходите за пренастройка отнемат страшно много време.
третата част на материалния поток е пласмента или физическа дистрибуция

 1. броя на складовете през които минава материалния поток (ФИГУРА 3)

  1. разходи за издръжка на складове. Те растат стъпаловидно с нарастването на броя складовете

  2. разходите за запаси. Те също растат с нарастване на броя на складовете

  3. транспортните разходи(транспортно товаро/разтоварените разходи). Те също се увеличават.

  4. Увеличават се и комуникационните разходи


Корпоративна стратегия и логистика
Логистиката има сериозно отношение към стратегията на фирмата. Тя взима сериозно отношение към разработването на пазарно продуктовата стратегия.

1.Тя взима отношение за конструктивната сложност на продукцията, колкото едно изделие е конструктивно по сложно то толкова материалния поток се управлява по трудно и изисква нови методи за управление.

2. Второто нещо към разработване на стратегия е че се търсят потенциални доставчици.

3. Третото нещо е решението „направи или закупи” (дали да се произведе от самата компания или да се закупи – свързано е с икономически отчети). Когато нямаме доставчик обикновено се търси сътрудничество от някое външно предприятие.

4. Транспортната достъпност до нови пазари

5. размер на логистичните разходи


Стратегически задачи на логистиката

 1. териториално разпределение на производството – възниква когато дадена корпорация има повече от 1 завод. Тази задача възниква когато се строи нов завод. Фактори оказващи влияние

  1. местоположението на пазара (къде ще се продават тези стоки и продукти)

  2. местоположението на източниците на материални ресурси

  3. работната сила(имали количество и качество на работната сила)

  4. икономическите условия – какви са данъци, такси, други плащания

 2. степента на вертикална интеграция в логистичния канал. Взаимно проникване на собствеността на отделните участници в канала – който е най силен той управлява канала

 3. определяне на степента на гъвкавост на производството – продукцията да може да бъде произведена много бързо, другия вариант е ако има запас от тази продукция

 4. избор или проектиране на различни канали за снабдяване и пласмент. По принцип тези канали са относително постоянно образование

 5. определяне на териториалното разположение на складовете в дистрибуцията.


Логистична характеристика на продуктите
Продуктите могат да се разгледат от различни аспекти – икономическа гледна точка, потребителска, но може и от логистична, тоест какво ниво на обслужване, разходи за обслужване, организация на движението на продуктите. Те могат да се класифицират и оценяват по няколко признака:

 1. в зависимост от тяхното предназначение

  1. потребителски стоки –

   1. стоки които са от първа необходимост(стоки с ежедневна употреба – различни храни, хигиенни средства и др.). характерно за логистиката е че тъй като са с ежедневна употреба е необходимо да има силно развита магазинна и дистрибуционна мрежа, при тези стоки логистичните разходи са най големи и загубите от пропусната продажба са най-големи ако липсват в магазинната мрежа.

   2. Пазарни стоки – стоки с по продължителна употреба, те се купуват по рядко, при тях купувачът предварително определя критериите за покупка (цена, цвят и др.). При тях не е необходимо да е развита силно магазинната и складовата мрежа и логистичните разходи са по-ниски. в някои случаи не е необходимо и стоката да е произведена

   3. Специални стоки – стоки които задоволяват специфични и определени потребности (автомобили по поръчка, по специални мебели, бижута, облекла които не са в серийно производство). При тези продукти логистичните разходи са най-ниски.

  2. стоки с производствени предназначение – разделят се на подгрупи в зависимост от тяхната преработеност. Логистичните разходи оказват високо влияние върху крайния продукт. Поради това преработващите заводи се строят близо до мястото където се добива съответния продукт

   1. суровини,

   2. материали,

   3. полуфабрикати,

   4. детайли

   5. възли

   6. комплектоващи изделия

   7. готови изделия

 2. в зависимост мястото на продукта в жизнения му цикъл. Жизнения цикъл обикновено е в 5 фази

  1. въвеждане в пазара – поради относително малките обеми цената на продуктите е висока но и логистичните разходи са високи. Дистрибуцията се осъществява с помощта на логистични фирми

  2. възход – подобно на първата

  3. пик – тук имаме по големи производства и с по малко логистични разходи се осъществява дистрибуцията на продукта

  4. намаляване – пак се минава към логистична фирма

  5. махане от пазара

 3. АВС анализ (принцип на Парето) – в зависимост от обема на продажбите/потреблението продуктите могат да се разделят в 3 подгрупи
  А. Около 80% от обема на продажбите/ потреблението – около 20% от номенклатурата
  В. 15 % -> 40% от номенклатурата
  С. 5% -> 40% о номенклатурата
  известена като принципа 80-20. това се прилага само при независимо търсене.
 1. Икономически характеристики на продуктите

  1. ценови

   1. размер на цената – колкото е по ниска цената на даден продукт то относителния дял на логистичните разходи е по голяма в цената на продукта.

   2. Франкиране – разпределяне на логистичните разходи между пр

   3. Отстъпките и надценките. Отстъпка от цената може да има при: покупка на по големи количества, при авансови плащания. Доставчика може да слага и надценка при: извънредни доставки, замяна на един продукт с друг – поради по големите транспортни разходи на доставчика

  2. Заменимост на продуктите – потребностите могат да се заменят с аналогичен продукт. При висока заменяемост се изискват и високи логистични разходи за да се намалят загубите от пропуснатите полза

  3. Плътност на продукта – зависи от начина на доставяне на клиента (компановка) . Това е обема към теглото. Тоест дали продукта ще се транспортира цял или ако е възможно разглобен, като така логистичните разходи намаляват

  4. Стойност на концентрация на продуктите – представлява отношението на цената на продукта към неговото тегло. Така се получава цената на един килограм на продукта. Колкото е по висок този показател толкова дела на логистичните разходи е по нисък.
  1. Техническа сложност на продукта – колкото е по сложен технически даден продукт толкова входящия поток и сервизното обслужване са по високи, което изисква ...
  1. Сезонност на производството или потреблението на даден продукт. При продуктите със сезонното потребление ако искаме да натоварваме производствените мощности трябва да трупаме запаси от готова продукция, другия вариант е да имаме големи производствени мощности които да могат да произвеждат големи количества. Третият вариант е да се произвеждат през различните сезони различни продукти взаимно заменяеми.
  1. Рискови характеристики на продуктите

   1. Как външната среда влияе върху продукта – те изискват специфични условия за съхранение и транспортиране. Това е свързано с големи логистични разходи.

   2. Как самия продукт оказва влияние на околната среда – различни химикали, горива, петрол. Влиянието трябва да бъде елиминирано. Това също е свързано с големи логистични разходи

  2. Ширина и дълбочина на продуктовата линия

Дълбочината на продуктовия микс се измерва с броя на различните продукти, които се предлагат във всяка продуктова линия. Ширината на продуктовия микс се измерва с броя на продуктовите линии, които една фирма предлага.

   1. Ширина – разнообразието на продуктите

   2. От даден продукт различните модели които се произвеждат
    Когато имаме голяма ширина и дължина логистичните разходи са по големиСподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница