Магистърска програмаДата14.04.2017
Размер122.65 Kb.
Размер122.65 Kb.


Утвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски


Специалност: (код и наименование)Публична администрацияМагистърска програма: (код и наименование)
...................................................................................................................................................

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Дисциплина:


Управление на собствеността

Преподавател: проф. д-р инж. Йордан Ботев


Асистент:


Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения

30

Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост

60

Извънаудиторна заетост

Реферат
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект

30

Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

60


Обща извънаудиторна заетост

90

ОБЩА ЗАЕТОСТ

150

Кредити аудиторна заетост

2,5

Кредити извънаудиторна заетост

2,5

ОБЩО ЕКСТ

5,0

Формиране на оценката по дисциплината1

% от оценкатаWorkshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)

30Участие в тематични дискусии в часовете


Демонстрационни занятия

Посещения на обекти

Портфолио

Тестова проверка

Решаване на казуси

Текуша самостоятелна работа /контролно
Изпит

70

Анотация на учебната дисциплина:

Учебната тематика “Управление на собствеността” (УС) е комплексна научно-приложна дисциплина, която има за предмет дейността по ефективното управление на собствеността, в частност на общинската и държавната собственост.

Комплексността се предопределя от интердисциплинарния характер на проблематиката. При нея за постигане на целите се използват постиженията в техническите, икономическите, географските, математическите, правните и други познания и методи за анализ, синтез и прогнозиране. Приложната страна на проблема е преобладаващо застъпена предвид дейността на публичната администрация при провеждане на политика за придобиване, стопанисване и разпореждане със собствеността.

След приключване на цикъла от лекции и семинарни занятия по УС студентите придобиват знания и умения в следните насоки:

- Същност, обхват и задачи на политиката на държавата и общината по управление на собствеността (УС);

- Видове собственост и недвижима собственост. Планиране на устройството на извънселищните и селищните територии;

- Управление на собствеността – същност;

- Принципи, инструменти и механизми за управление на собствеността;

- Способи за придобиване на собственост, форми за стопанисване и начини за разпореждане със собствеността;

- Кадастър, имотен регистър и нотариална дейност при управлението на собствеността;

- Оценка на собствеността;

- Нормативна уредба, органи и контрол върху дейността;

- Информационни системи за управлението на собствеността.Предварителни изисквания:

В предхождащите учебни дисциплини е необходимо студентите да са изучавали въпросите на административно-териториалното устройство (АТУ) на държавата, устройството на територията (УТ), а също така да имат основни познания по проблемите на управлението в териториалните общности и административното право и процес.
Очаквани резултати:

Като резултат от получените знания студентите ще придобият умения да анализират, да организират и ръководят методически дейностите по управлението на собствеността.

Учебно съдържаниеТема:

Хорариум

1

Планиране развитието на териториалните общности

- Областна стратегия за развитие;

- Общински план за развитие.


1

2

Видове собственост. Недвижима собственост

- Право на собственост;

- Частна, общинска и държавна собственост;

- Видове общинска и държавна собственост;

- Недвижима собственост.


1

3

Управление на собствеността – същност. Елементи на управлението – видове и характеристика

- Управление на ресурси;

- Управление на портфейл (финансови средства);

- Управление на технически съоръжения;

- Управление на информация (база данни).


1

4.

Политика при управлението на общинската и държавната собственост.

- Стратегия за управление на собствеността;

- План за изпълнение на стратегията за управление.


1

5.

Изграждане на система за управление на собствеността

- Планиране;

- Маркетинг;

- Отчетност;

- Мониторинг и контрол.


2

6.

Принципи за управление на собствеността. Добро управление на собствеността

- Законосъобразност;

- Ефективност (effectiveness), ефикасност (efficiency), икономичност (economy) и справедливост (equity) - т.н. принцип на четирите «Е-та»;

- Функционално съответствие между стратегическото развитие и политиката за управление собствеността;

- Публичност;

- Право на информация;

- Универсалност, съвместимост и гъвкавост на управленските решения


2

7.

Инструменти и механизми за управление на собствеността

- Формални и неформални инструменти;

- Механизми за управление: Нормативни; Институционални и организационни; Финансово-икономически; Информационни; Обучение (квалификация) на персонала и Контролни.


2

8.

Нормативна уредба

- Законова регламентация;

- Подзаконови нормативни актове и ведомствени наредби.


2

9.

Стратегия за управлението на собствеността

- Същност и съдържание;

- Особености при разработването на стратегията;

- Приемане на стратегията.
1

10.

Програма за изпълнение на стратегията за управление на собствеността

- Организация за разлаботване на програма за изпълнеие на стратегията;

- Съдържание на програмата;

- Изпълнение на програмата и контрол.2

11.

Способи за придобиване на собственост

- Безвъзмездно;

- Възмездно.


3

12.

Актуване на държавната и общинската собственост

- Документи за собственост;

- Опазване на собствеността.


2

13.

Кадастър, имотен регистър и нотариална дейност.

- Същност и организация на дейността по кадастър;

- Съдържание на имотния регистър;

- Нотариална дейност и административно обслужване.2

14.

Стопанисване на собственост

- Начини и организационни форми;

- Изгубване на собствеността.


2

15.

Разпореждане със собствеността

- Сделки с прехвърлителен ефект;

- Сделки без прехвърлителен ефект;

- Концесия3

16.

Публично-частно партньорство (ПЧП)

- Същност на ПЧП;

- Модели на ПЧП;

- Ползи и рискове при ПЧП;

- Противодействие на корупцията.


1

17.

Оценка на недвижимите имоти

- Базисна оценка;- Пазарна стойност

1

18.

Специализирани ГИС за собствеността

1Конспект за изпит
Въпрос

1

Планиране развитието на териториалните общности

2

Видове собственост. Недвижима собственост

3

Управление на собствеността – същност. Елементи на управлението – видове и характеристика

4.

Политика при управлението на общинската и държавната собственост

5.

Изграждане на система за управление на собствеността

6.

Принципи за управление на собствеността. Добро управление на собствеността

7.

Инструменти и механизми за управление на собствеността

8.

Нормативна уредба

9.

Стратегия за управлението на собствеността

10.

Програма за изпълнение на стратегията за управление на собствеността

11.

Способи за придобиване на собственост

12.

Актуване на държавната и общинската собственост

13.

Кадастър, имотен регистър и нотариална дейност.

14.

Стопанисване на собственост

15.

Разпореждане със собствеността

16.

Публично-частно партньорство (ПЧП)

17.

Оценка на недвижимите имоти

18.

Специализирани ГИС за собствеността


Библиография

Основна:

  1. Лекции по материала за УС;

  2. Действаща нормативна уредба.

Допълнителна:

  1. Ботев, Й. и др. Някои специфични термини по ТСУ. Нарушения, допускани при АТО, съдебна практика. Унискорп, С., 1993.

  2. Ботев, Й. и др. Справочник за административно-техническо обслужване (САТО). ФорКом, С., 1995.

  3. Ботев, Й. и др. Справочник за устройство и организация на дейността на общината. НЦТРЖП. С., 1993.

  4. Ботев, Й. и колектив по IB_JEP-14347-1999-BG на програма TEMPUS на ЕС: ”Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване на квалификацията на кадрите в общинската администрация в Р. България”, Изд. СУ “Св. Кл. Охридски”, С., 2001.

  5. Ботев, Й. Политика на общината при управлението на общинската недвижима собственост. изд. СУ, София, 2012 г.

  6. Ботев, Й. АТУ на Р България. изд. СУ, София 2012 г.

  7. Каравелов, А.П. Справочник за всички, които проектират и строят в България. ФорКом, С., 1995, 1996, 1998, 2001.

  8. Сокеров, Л. Териториалноустройствено планиране и селищно изграждане. “Техника”, С., 1985.


Дата: 08.04.2014 г. Съставил:

(проф. д-р инж. Йордан Ботев)1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница