Мариана петрова минковаДата16.11.2017
Размер73.66 Kb.
Размер73.66 Kb.


МАРИАНА ПЕТРОВА МИНКОВА
Родена на 31 март 1956 г. в Стара Загора. Завършва Варшавския

университет през 1981 г., специалност "Средиземноморска археология". От 1982 г. работи в Исторически музей - Стара Загора като уредник и от 1987 г. като завеждащ отдел "Нумизматика". Главен уредник от 2011 г. Доктор по Археология от 2012 г.
1985 г.

 1. Подвигът на Таньо Баев Кавалджиев. – В: Участието на Старозагорскиокръг в Отечествената война на България 1944-1945 г., 1985, Ст. Загора, с. 46-51.

 2. Культурное сотрудничество городов-побратимов. – В: Историко-культурные связи трудящихся Старозагорского округа и Куйбышевской области, 1985, Куйбышев, с. 46-51.


1991 г.

 1. Архитектура, представена върху монети на Августа Траяна. - ИМЮИБ, 14, 1991, с. 50-58.


1992 г.

 1. Съкровище от римски монети от с. Казанка. – В: [Осемдесет и пет] 85 г. Исторически музей, Стара Загора, 1992, Ст. Загора, с. 84-88.


1993 г.

 1. Неизвестни монети от Августа Траяна. - Нумизматика и сфрагистика, 1-4, 1993, с. 54-57.

 2. Колективни монетни находки II-III век от територията на Августа Траяна. - ИМЮИБ, 16, 1993, с. 55-75.

 3. Римски монетни съкровища II-III век от територията на Августа Траяна. – ИМЮИБ, 16, 1993, с. 55-75.


1994 г.

 1. Късноантични монетни находки от фонда на Историческия музей в Стара Загора .- В: Нумизматика. Нови проучвания. Доклади на националната конференция по нумизматика, проведена във Велико Търново на 19.02.1994 г., В. Търново, 1994, с. 24-26.

 2. Съкровище от римски монети III-IV век от с. Арнаутито, Старозагорско. - В: Марица-изток. Археологически проучвания, 2, 1994, с. 213-220.

 3. Съкровище от римски монети от началото на IV век от с. Ракитница, Старозагорско. - ИМЮИБ, 17, 1994, с. 135-140.

 4. Римско монетно съкровище III-IV век от с. Гита, територията на Августа Траяна. - Нумизматика и сфрагистика, 1-4, С., 1994, с. 31-39.

 5. Съкровище от римски монети от началото на IV-ти век, с. Ракитница, Старозагорско. - ИМЮИБ, 17, 1994, с. 135-140.


1995 г.

 1. Rzymskie skarby monetarne II-V w. z teritorium administracjinego Augusta Trajany. - Novensia, 8, 1995, Warszawa, p. 87-107.

 2. Einige unbekante Munzen von Augusta Traiana. - Das Аlterum, 1995, Berlin, 40, p. 275-278.

 3. Circulation monetaire entre Augusta Trajana et Dobroudja etcertaines localities situees sur son territoire meridional. – Doubroudja, 12, 1995, p. 81-84.


1996 г.

 1. Укрепителната система на Августа Траяна по нумизматични данни. – В: [Сто двадесет и пет] 125 години с името Стара Загора. Материали за историята на Стара Загора, 1996, Ст. Загора, с. 53-59


1997 г.

 1. Supplementum to “The coinage of Augusta Traiana “. – In: XII Internationaler Numismatischer Kongress, Vortragszusammenfassungen - Berlin, 1997.


1998 г.

 1. Prokopov, I. and M. Minkova. “Die Münzen des 2.-1. Jhs. v.Chr. in der Sammlung des Historischen Museums von Stara Zagora”. – In: Stephanos Nomismatikos, Edith Schönert- Geiss, Berlin, 1998, р. 563-584.;


1999 г.

 1. Prokopov, I. and M. Minkova. Монети от 2-1 в. пр. Хр. от колекцията на Исторически музей Стара Загора” – В: Археологически и исторически проучвания в Новозагорско, 1999, с. 158-170.;


2000 г.

 1. Колективни монетни находки от Старозагорско /II-IIIв./. - Изв. НИМ, 11, С., 2000, с. 143-158

 2. Cyrkulacja monet w Carasura / IV w.p.n.e-XIV w./. - Novensia , 12, Warszawa, 2000, р. 127-132

 3. Supplementum at the coinage of Augusta Traiana. – In: XII Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin, 2000, р. 703-705.


2001 г.

 1. Укрепителната система и архитектура на Августа Траяна по нумизматични данни” – Везни, XI, 8, 2001, с. 81-84.

 2. Countermarks from Traianopolis INCC 2001. – In: Zbornik Radova, 3 Medunarodnog numizmatičkog kongresa u Hrvatskoj, 2001 , р. 79-83


2002 г.

 1. Нови изследвания върху монетосеченето на Августа Траяна” – Изв. СЗИМ, 1, 2002, с. 225-230.

 2. Some remarks on the circulation and the coinage of Nicopolis ad Istrum in light of specimens from the Historical museum in Stara Zagora. – In: The roman and late roman city, 2002, р. 123- 128

 3. Antike und mittelalteriche Munzen aus Karasura. – In: Karasura, 2, Beier &Beran Langenweissbach, 2002, p. 142-143,


2003 г.

 1. Съкровище от късноримски монети от Августа Траяна. – Изв. ИМ Кюстендил, 5, 2003, с. 369-375.

 2. Minkova, M. and D. Jankov. Traditions in bronze production on the territory of Augusta Traiana in Antiquity, The antique bronzes, Typology, chronology, authenticity. – In: The acta of the 16 th International congress , 2003, p. 319-323.


2004 г.

 1. Характеристика на нумизматичния материал от спасителните археологични проучвания при об. Дана бунар до гр. Любимец. - Изв. Хасковския истор. музей, 2, 2004, с.189-193

 2. Augusta Trajana-Beroe 2-8 c., according to the numismatic evidence. - Novensia, 15, 2004, p. 173-180

 3. Ценкова, В. и М. Минкова. Стара Загора, културно-исторически забележителности (дипляна). – Ст. Загора, 2004

 4. Character of the numismatic evidence from the necropolis of Augusta Traiana (2-5 c.). – In: INCC, Acta Numismatica, Proceedings of the IV International congress in Croatia, 2004, р. 191-197.


2005 г.

 1. Нумизматичен материал от северозападния район на некропола на Августа Траяна (II-IV в.). – В: Юб. сб. в чест на ст. н. с. д-р Христо Харитонов, В. Търново, 2005, с. 99-106.

 2. Минкова, М. и В. Ценкова. Монетите на Августа Траяна (дипляна). – Ст. Загора, 2005 г.

 3. Pafford, I. and M. Minkova. Numismatic finds from the necropolis of Augusta Traiana (Stara Zagora)” – In: 10th International congress of thracology, Komotini-Alexandroupoli 18-23 october 2005 (abstracts list of participants), 2005, р. 109.

 4. Pafford, I. and M. Minkova Numismatic finds from the necropolis of Augusta Traiana. - In: Acta X congress of the X th International congress of Thracology in Comotini-Alexandropolis, Greece, 2005, р. 403-406

 5. Монетна циркулация II- XIII век на територията на Августа Траяна-Берое-Верея–Боруй. - Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2, 2005, 79-82.


2006 г.

 1. Колективна находка с монети на Парион и Тракийски Херсонез от района на с. Рупките , Старозагорско. - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура , 1, 2006, с. 175-178.

 2. Късноантични и ранносредновековни мерки за тежест от района на Августа Траяна – Берое. - Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3 , Ч.1, 2006, с. 177- 184.

Сборник посветен на проф. Юрукова

 1. Нумизматичен материал от спасителните археологически проучвания на обект № 21 по ОВОС, антично селище по АМ Тракия, ЛОТ 1, във връзка с реконструкция на път ІV – 66043. – АОР за 2005 г., Китен, 2006, с.

 2. Танев, И. и М. Минкова. Ортографична аналогия между някои глаголически букви и сарматските руни, ИМЮИБ, 22, с. 48 – 59.

 3. Collective coin hoards from Augusta Traiana. – In: XIVth International Economic History Congress / abstract /, Helsinki, Finland


2007 г.

 1. Colective coin hoards with siliquas from the necropolis of Augusta Traiana. - INCC 2007, Acta Numismatica Zbornik Radova, 5, Medunarodnog numismattickog kongresa u Hrvatskoj INCC 2007, p. 195-202.

 2. Монети с контрамарки на Траянопол от фонда на РИМ Стара Загора. - Изв. СЗИМ, 2, Ст.Загора, 2007, с. 289-296.

 3. Национална научна конференция с международно участие “Древна и модерна Тракия” 3-4 ноември 2006 г. - ИМЮИБ, 23, Сливен, 2007, с. 197-200.

 4. Памет за Димитър Николов. - ИМЮИБ, 23, Сливен, 2007, с.256-257.


2008 г.

 1. Нов оловен печат на Йоан севаст и велик доместик на Изтока и Запада (XII-ти век) открит в Берое. – В: Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов, Шумен, 2008, с. 147-153.

 2. Колективна монетна находка от силикви от некропола на Августа Траяна. – В: По пътя на миналото. Научни статии и съобщения по повод 65-годишнината на д-р Г. Китов, С., 2008, с. 136-139.

 3. Минкова, М. и И. Т. Иванов. Още веднъж за средновековните каменни релефи от Стара Загора. - Изв. СЗИМ, 3, Ст. Загора, 2008, с. 177-185.

 4. Предримски монети и монетни съкровища от Стара Загора и региона. – В: Проблеми на тракийската култура, 3, Казанлък, 2008, с. 183-195

 5. Нумизматичен материал от района на Любимец и Хасково. - Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 4 , С., 2008, с. 65-95.

 6. Колева, Д. и М. Минкова. Кръговрат на живота – една съвместна инициатива на неформална младежка организация и Регионален исторически музей – Стара Загора. – В: Добри практики на музеите с медиите, Ст. Загора, 2008, с. 77-80.


2009 г.

 1. Находка от иперперони и билони на Алексий I Комнин и Йоан II Комнин от с. Съединение, Чирпанско. – В: Пътуванията в Средновековна България, В. Търново, 2009, с. 448-464.

 2. Минкова, М. и И. Танев. За четенето на един рунен надпис от с. Мурфатлар (Басараб) Северна Добруджа. – В: EURIKA In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, С., 2009, с. 297-301.

 3. Известия на Старозагорския музей, том 2. - ИМЮИБ, 24, Сливен, 2009, с. 317-321.

 4. За интерпретацията на монетното обращение в Берое в началото на VII в. - Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 5, 2009, с. 121-133.

 5. Минкова, М. и И. Танев. За четенето на някои раннобългарски надписи от Североизточна България. In: LAUREA In honorem Margaritae Vaklinovae, 2, 2009, с. 374-380.


2010 г.

 1. Нумизматичен материал от проучванията на късноримска вила и надгробна могила при с. Арнаутито, община Стара Загора.- В: Юб. сб. посветен на 65 г. ст. н. с. д-р Хр. Харитонов, В. Търново, 2010, с. 119-133.

 2. Димитър Янков на 60 години. - ИМЮИБ, 25, с. 370-373.


2011 г.

 1. Колективна монетна находка от гроб 243 от югозападния некропол на Августа Траяна. – В: От регионалното към националното, Юб. сб. , Полски Тръмбеш, 2011, с. 199-210.

 2. Минкова, М. и И. Танев. За значението на някои термини от Преславския военно инвентарен надпис. – В: От тука започва България. Материали от Втората нац. конф. по история, археология и културен туризъм, Пътуване към България, Шумен, 2010 г., Шумен, 2011, с. 224-230.


2012 г.

 1. Находката ІІ-І в. от с. Найденово. – ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΑΣΙΩΝ, Сб. в чест на 60 г. на Иля Прокопов, В. Търново, 2012, с. 415-430.

 2. Римски монети от Лидия и Кападокия в монетната циркулация на Августа Траяна. – В: Доклади и научни съобщения от V нац. научна конфер. «От регионалното към националното – история, краезнание и музейно дело» на ИМ – Полски Тръмбеш, В. Търново, 2012, с. 417-423.

 3. Монетната циркулация на Карасура през античността и средновековието. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, 2012, С., с. 59-71.


2013 г.

 1. Римски златни монети от колекцията на РИМ – Стара Загора. - Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8, 2012, С., с. 1-9.

 2. Монеты Августы Траяны с изображением архитектуры (резюме). – В: Акти. Семнадцатая Всероссийская нумизматическая конференция, Москва, 2013, с. 29-30.


2014 г.

 1. Минкова, М. и И. Танев. За значението на надписа върху оловните печати на Йоан и Михаил от началото на християнската епоха в сборника «България в световното културно наследство». – В: Материали от Третана нац. конф. По история и културен туризъм Пътуване към България, Шумен, 2014, с. 238-246.

 2. Две късноантични монетни находки от територията на Августа Траяна – Берое. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, С, 2014, с. 75-81.

 3. Минкова, М. и И. Танев. Рунен надпис върху златен пръстен от Шуменско, описание на прабългарския календар. – В: Василка герасимова-Томова In memoriam, С., 2014, с. 445-452.

 4. Съвременни фалшификати на антични монети. – В: От регионалното към националното. Дарителството. Сб. в чест на 75 годишнината на чл. кор. проф. дмн Йордан Йорданов, В. Търново, 2014, с. 152-156.

 5. Rare Coins from Lydia and Capadocia in the monetary circulation of Avgusta Trayana. – In: Proceedings of the International numizmatic congress in Croatia, ММХІV, Rieka, 2014, p. 158-164.

 6. Анализ на графит от църква № 2 в местността Аврадакия до Преслав. – Изв. РИМ – Разград, Разград, 2014, с. 533-539.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница