Медицински стандарт „урология“страница1/4
Дата02.01.2018
Размер0.58 Mb.
Размер0.58 Mb.
  1   2   3   4

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „УРОЛОГИЯ“


Раздел А

Характеристика на специалността

1. В рамките на медицинската специалност „Урология“ се осъществява профилактика, диагностика, лечение, експертиза на неработоспособността и заболявания и травми на пикочно-половата система.

2. Области на дейност, които изискват допълнителна квалификация в рамките на медицинската специалност „Урология“, са: лапароскопска урология, екстракорпорална литотрипсия, бъбречна трансплантация, онкоурология, детска урология.

3. В урологията са обособени като отделни специфични названия: „Спешна урология“, „Бъбречна трансплантация“, „Ендоурология“, „Екстракорпорална литотрипсия“, „Лапароскопска урология“, „Онкоурология“, „Андрология“, „Детска урология“. „Спешната урология“ изхожда само от необходимостта за бърза лекарска реакция – хоспитализация, диагностика, консервативно или оперативно лечение. Спешна урология и онкоурология има в цялата специалност „Урология“. Извършването на дейности по онкоурология изисква наличие на възможност за патоморфологична диагностика. Трябва да се създаде онкологична комисия към болницата със задача да обсъжда и предлага комплексно лечение на онкоболните. В състава на онкокомисията при обсъждане на урологично болен участва уролог. Ендоурологията включва всички операции, извършвани в уринарния тракт с подходящ ендоскопски инструментариум, под визуален, ехографски или рентгенов контрол, с използване на различни енергийни източници. Включени са трансуретралните операции на долния и горния уринарен тракт, перкутанните операции върху бъбрека и уретера. Ендоскопските методи са от компетентностите на специалиста уролог. Дейностите, свързани с „лапароскопски и лазерни методи за лечение на заболявания на урогениталната система“ изискват допълнителна квалификация. Екстракорпоралната литотрипсия включва извършването на извънтелесно разбиване на камъни в бъбрека, уретера и пикочния мехур с ударни вълни, генерирани извън тялото на пациента по различен физичен принцип. Извършването на екстракорпорална литотрипсия може да се осъществява в лечебно заведение от специалист уролог с допълнителна квалификация в тази област, при осигурени възможности за интензивно и оперативно лечение при настъпване на усложнения или необходимост от прилагане на други методи на лечение – ендоурологични или оперативни.

4. „Уролог“ е лекар с призната специалност „Урология“.

5. „Урологът“ осъществява медицинските дейности по своята специалност.

6. Диагностична и лечебна дейност по специалността „Урология“ се извършва във:

6.1. Център за спешна медицинска помощ;

6.2. (Доп., ДВ, бр. 92 от 2010 г.) Лечебно заведение за извънболнична помощ: амбулатория за първична медицинска помощ, лечебно заведение за специализирана медицинска помощ по урология, урологичен кабинет в медицински център, медико-дентален център и диагностично-консултативен център;

6.3. Лечебно заведение за болнична помощ – отделение, клиника по урология.

7. Диагностичната дейност по урология се осъществява посредством методи за:

7.1. Неинвазивна диагностика;

7.2. Инвазивна диагностика;

7.3. Диагностика, извършвана в среда на йонизиращо лъчение.

8. Инвазивната диагностика се извършва в операционна зала (или манипулационна), оборудвана с необходимата за диагностичната дейност апаратура и инструментариум.

9. Диагностиката, осъществявана в среда на йонизиращо лъчение, се извършва в кабинети, отговарящи на здравните и техническите изисквания за работа в йонизираща среда.

10. Оперативната урологична дейност се извършва в операционни зали, разположени в обособена операционна зона на клиниката или отделението или в операционния блок на лечебното заведение.

11. Видове оперативни процедури:

11.1. Според своя обем и сложност операциите по урология са малки, средни, големи и много големи съгласно таблица № 1.

Таблица № 1


Списък на оперативните процедури в урологията по МКБ-9-КМ


ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕК

ВИД НА ОПЕРАЦИЯТА

НЕФРОТОМИЯ И НЕФРОСТОМИЯ

 

Нефротомия

големи

Нефростомия

големи

перкутанна нефростомия без фрагментация

големи

перкутанна нефростомия с фрагментация

големи

ПИЕЛОТОМИЯ И ПИЕЛОСТОМИЯ

големи

Пиелотомия

големи

Пиелостомия

големи

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЪБРЕК

малки

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА БЪБРЕК

големи

Частична нефректомия

много големи

ПЪЛНА – радикална НЕФРЕКТОМИЯ

много големи

Нефроуретеректомия

много големи

нефректомия на останал бъбрек

много големи

двустранна нефректомия

много големи

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА БЪБРЕК

много големи

Нефропексия

големи

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪБРЕК

много големи

друго възстановяване на бъбрек

големи

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕК

големи

перкутанна аспирация на бъбрек (легенче)

големи

друга операция на бъбрек

големи

ОПЕРАЦИИ НА УРЕТЕР

 

трансуретрално отстраняване на обструкция от уретер или бъбречно легенче

големи

Уретерна меатотомия

средни

Уретеротомия

средни

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА УРЕТЕР

средни

УРЕТЕРЕКТОМИЯ

много големи

Частична уретеректомия

много големи

КОЖНА УРЕТЕРО-ИЛЕОСТОМИЯ

много големи

ДРУГА ВЪНШНА УРЕТЕРНА ДИВЕРЗИЯ

много големи

ДРУГА АНАСТОМОЗА ИЛИ БАЙПАС НА УРЕТЕР

много големи

ревизия на уретеро-интестинална анастомоза

много големи

Уретеронеоцистостомия

много големи

друга анастомоза или байпас на уретер

много големи

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УРЕТЕР

много големи

друго възстановяване на уретер

много големи

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА УРЕТЕР

много големи

други операции на уретер

големи

ОПЕРАЦИИ НА ПИКОЧЕН МЕХУР

 

трансуретрално почистване на пикочния мехур

средни

ЦИСТОТОМИЯ И ЦИСТОСТОМИЯ

средни

перкутанна цистостомия

средни

друга цистотомия

средни

ВЕЗИКОСТОМИЯ

малки

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА МЕХУР

малки

ТРАНСУРЕТРАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ТЪКАН НА ПИКОЧЕН МЕХУР

големи

друга трансуретрална ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на пикочен мехур

големи

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ТЪКАН НА ПИКОЧЕН МЕХУР

големи

Частична цистектомия

големи

ТОТАЛНА ЦИСТЕКТОМИЯ

много големи

Радикална цистектомия

много големи

друга тотална цистектомия

много големи

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПИКОЧЕН МЕХУР

много големи

възстановяване при друга фистула на пикочен мехур

много големи

цисто-уретеропластика и пластично възстановяване на шийката на пикочен мехур

много големи

реконструкция на пикочен мехур

много големи

други анастомози на пикочен мехур

много големи

друго възстановяване на пикочен мехур

големи

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

големи

сфинктеротомия на мехур

средни

Дилатация на шийката на пикочния мехур

средни

други операции на пикочен мехур

големи

ОПЕРАЦИИ НА УРЕТРАТА

 

Уретротомия

средни

Уретрална меатотомия

средни

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА УРЕТРАТА

малки

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА УРЕТРА

средни

ендоскопска ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на уретра

средни

друга локална ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на уретра

средни

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УРЕТРА

големи

шев на разкъсване на уретрата

големи

реанастомоза на уретра

големи

меатопластика на уретра

големи – средни

друго възстановяване на уретра

големи

освобождаване на уретрална стриктура

средни

Дилатация на уретра

малки

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА УРЕТРА ИЛИ ПЕРИУРЕТРАЛНА ТЪКАН

средни

инцизия на периуретрална тъкан

средни

Ексцизия на периуретрална тъкан

средни

други операции на уретра или периуретрална тъкан

големи

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ПИКОЧНИЯ ПЪТ

 

ДИСЕКЦИИ НА РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ТЪКАН

големи

ИНЦИЗИЯ НА ПЕРИВЕЗИКАЛНА ТЪКАН

средни

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ПЕРИРЕНАЛНА И ПЕРИВЕЗИКАЛНА ТЪКАН

големи

пликация на уретровезикално съединяване

много големи

супрапубична шлингова операция (окачване на бримка)

много големи

ретропубична уретрална суспензия (окачване)

много големи

парауретрална суспензия

големи

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ УРИНАРНА СТРЕС-ИНКОНТИНЕНЦИЯ

средни

друго възстановяване при уринарна стрес-инконтиненция

големи

Уретерна катетеризация

средни

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ПИКОЧНАТА СИСТЕМА

големи

други операции на пикочната система

средни

ОПЕРАЦИИ НА ПРОСТАТАТА И СЕМЕННИТЕ ВЕЗИКУЛИ

 

инцизия на простата

средни

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ПРОСТАТА И СЕМЕННИТЕ МЕХУРЧЕТА

средни

ТРАНСУРЕТРАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ

големи

трансуретрална (ултразвуков контрол) лазерна простатектомия

големи

друга трансуретрална простатектомия

големи

супрапубична простатектомия

големи

ретропубична простатектомия

големи

радикална простатектомия

много големи

ДРУГА ПРОСТАТЕКТОМИЯ

големи

локална ексцизия на лезии на простатата

големи

друга простатектомия

големи

ОПЕРАЦИИ НА СЕМЕННИТЕ МЕХУРЧЕТА

големи

други операции на семенните мехурчета

средни

ИНЦИЗИЯ ИЛИ ЕКСЦИЗИЯ НА ПЕРИПРОСТАТНА ТЪКАН

средни

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ПРОСТАТА

средни

спиране на (постоперативна) хеморагия на простатата

средни

други операции на простата

средни

ОПЕРАЦИИ НА СКРОТУМА И ТУНИКА ВАГИНАЛИС

 

инцизия и дренаж на скротум и туника вагиналис

средни

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СКРОТУМА И ТУНИКА ВАГИНАЛИС

средни

Ексцизия на хидроцеле (на туника вагиналис)

средни

Ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на скротум

средни

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС

средни

шев на разкъсване на скротум и туника вагиналис

средни

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС

средни

други операции на скротум и туника вагиналис

средни

ОПЕРАЦИИ НА ТЕСТИСИТЕ

 

инцизия на тестис

средни

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЕСТИСИ

малки

Ексцизия или деструкция на тестикуларни лезии

средни

едностранна орхиектомия

средни

ДВУСТРАННА ОРХИЕКТОМИЯ

средни

отстраняване на двата тестиса едноактно

средни

Орхипексия

средни

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕСТИС

средни

инсерция на тестисна протеза

средни

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ТЕСТИСИ

големи

други операции на тестиси

средни

ОПЕРАЦИИ НА КОРДА СПЕРМАТИКА, ЕПИДИДИМ И ВАЗ ДЕФЕРЕНС

 

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА КОРДА СПЕРМАТИКА, ЕПИДИДИМ И ВАЗ ДЕФЕРЕНС

 

Ексцизия на варикоцеле или хидроцеле на корда сперматика

средни

Ексцизия на киста на епидидим

средни

Ексцизия на друга лезия или тъкан на корда сперматика и епидидим

средни

Епидидимектомия

средни

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРДА СПЕРМАТИКА И ЕПИДИДИМ

големи

наместване на торзио на тестис или корда сперматика

средни

друго възстановяване на корда сперматика и епидидим

големи

Вазотомия

средни

ВАЗЕКТОМИЯ И ЛИГАТУРА НА ВАЗ ДЕФЕРЕНС

средни

Лигатура на корда сперматика

средни

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВАЗ ДЕФЕРЕНС И ЕПИДИДИМ

големи

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА КОРДА СПЕРМАТИКА, ЕПИДИДИМ И ВАЗ ДЕФЕРЕНС

големи

аспирация на сперматоцеле

средни

Епидидимотомия

средни

инцизия на корда сперматика

средни

други операции на корда сперматика, епидидим и ваз деференс

средни

ОПЕРАЦИИ НА ПЕНИСА

 

Циркумцизия

средни

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ПЕНИС

малки

локална ексцизия или деструкция на лезии на пенис

средни

ампутация на пенис

много големи

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПЕНИС

големи

друго възстановяване на пенис

големи

операция за трансформиране на пола, некласирана другаде

много големи

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МЪЖКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ

големи

Дорзално или латерално цепване на препуциум

средни

инцизия на пенис

средни

други операции на пенис

големи

други операции на мъжки полови органи

средни

лапароскопски операции в урологията

големи

11.2. Списък на оперативните процедури, подходящи за еднодневна урология:

11.2.1. Диагностични процедури:

11.2.1.1. Уретроцистоскопия;

11.2.1.2.Ретроградна уретеропиелография;

11.2.1.3.Интубация на уретера с уретерален стенд тип „double J“;

11.2.1.4. Tru-cut биопсия на простатата под ехографски контрол с трансректален трансдусер;

11.2.2. Оперативни процедури:

11.2.2.1. ESWL – екстракорпорална литотрипсия на неусложнена литиаза;

11.2.2.2. Екстракция на камък от предна уретра;

11.2.2.3. Литотрипсия на камък в пикочен мехур;

11.2.2.4. Циркумцизия;

11.2.2.5. Дорзумцизия;

11.2.2.6. Инцизия на супурирал атером на скротума;

11.2.2.7. Пункция на бъбречна киста под ехографски контрол;

11.2.2.8. Супрапубичен дренаж на урината (цистофикс);

11.3. Списък на урологични процедури при пациенти със спешни състояния:

11.3.1. Диагностични процедури:

11.3.1.1. Ултразвуково изследване на органите на пикочнополовата система;

11.3.1.2. Обзорна рентгенография на бъбреци, уретери, пикочен мехур (БУМ);

11.3.1.3. КТ (МРТ) на органите на пикочнополовата система при травми;

11.3.1.4. Ретроградна уретроцистография;

11.3.2. Лечебни процедури:

11.3.2.1. Консервативно лечение на бъбречна колика, уросепсис;

11.3.2.2. Трансуретрална катетеризация на пикочен мехур при остра задръжка на урина;

11.3.2.3. Супрапубичен дренаж на пикочен мехур (цистофикс);

11.3.2.4. Цистоскопия; ретроградна катетеризация на уретер;

11.3.2.5. Перкутанен дренаж на бъбрек;

11.3.2.6. Операции при остро кървене от уринарния тракт;

11.3.2.7. Операции при травми на урогениталната система.

12. Оперативната дейност се осъществява при спазване изискванията в таблица № 2.

Таблица № 2


Вид на операцията по обем и слoжност

Показател

Изисквания

Малки операции

1. Екип

Оператор, асистент, операционна медицинска сестра.
Операторът може да бъде уролог, но може и да е лекар, специализиращ урология, работещ под контрола на специалист.

2. Операционна зала

Оборудвана със: операционна маса, цистоскопна операционна маса, операционна лампа, общ хирургически инструментариум, пълен набор цистоскопно оборудване, анестезиологично оборудване.

3. Предоперативни изследвания и подготовка

Консултации с други лекари специалисти, предоперативни изследвания, определена кръвна група, тест за алергия.

4. Обезболяване

Местно, регионално.

5. Инструментариум и медицински изделия

Общ хирургически инструментариум. Цистоскопна апаратура, стерилен превързочен материал.

6. Периоперативни мероприятия

По показания – антибиотична профилактика с еднократна „shooting“ доза широкоспектърен антибиотик (цефалоспорин I – II генерация). Антиагрегантна профилактика. По показания – антикоагулантна профилактика с нискомолекулен антикоагулант при пациенти с висок тромбемболичен риск.

Средни операции

1. Екип

Оператор, 1 или 2 асистенти, операционна медицинска сестра. Операторът трябва да бъде с уролог или лекар, специализиращ урология, работещ под контрола на специалист.

2. Операционна зала

Оборудвана урологична операционна зала със: операционна маса, цистоскопна операционна маса, електротермокаутер.

 При операции, изикващи флуороскопски контрол – телевизионна Ro уредба.

 Специализирана апаратура по профила на операцията – цистоскоп, уретероскоп, резектоскоп, източник на светлина, очила с увеличение и др.

 Зала за екстракорпорална литотрипсия, по изключение тази зала може да се ситуира и извън операционния блок.3. Предоперативни изследвания и подготовка

Предоперативни изследвания: Hb, Еr, Ht, биохимия, урина, кръвна група, тестуване при анамнестични данни за алергия, коагулограма, консултация с лекар вътрешни болести и анестезиолог.

4. Обезболяване

Обща, регионална или проводна анестезия. Анестезията се определя и осъществява от анестезиологичен екип съгласно медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.

5. Инструментариум и медицински изделия

Хирургичен и урологичен инструментариум и импланти по профила на операцията (д.ж. стент, уретерални и уретрални катетри и др.).

6. Периоперативна профилактика

Антибиотична профилактика с еднократна „shooting“ доза широкоспектърен антибиотик (цефалоспорин I – II генерация). Антикоагулантна профилактика с нискомолекулен антикоагулант при пациенти с повишен тромбемболичен риск.

Големи операции

1. Екип

Оператор, 2 асистенти, операционна медицинска сестра. Операторът е уролог и има практически опит за провеждането на тези операции. Най-малко единият от асистентите е със специалност.

2. Операционна зала

Урологична операционна зала с операционна маса с аксесоари, телевизионна Ro уредба, електротермокаутер, друга необходима апаратура според вида на операцията: ендоскопска апаратура с аксесоари, цисто- и уретероскопска апаратура с аксесоари и др.

3. Предоперативни изследвания и подготовка

Предоперативни изследвания. Други изследвания според показанията. Образна диагностика, включително компютърна томография (КАТ).

4. Обезболяване

Обща, епидурална, спинална или регионална анестезия. Анестезията се извършва от анестезиологичен екип при спазване на изискванията на медицинския стандарт по анестезия и интензивно лечение.

5. Инструментариум и медицински изделия

Пълен набор от специализиран инструментариум и импланти според вида на операцията. Осигурена комплексност на инструменталните сетове и наборите.

6. Периоперативни мероприятия

24 – 72-часова периоперативна антибиотична профилактика с II – III генерация цефалоспорин. Антикоагулантна профилактика с нискомолекулен антикоагулант.

Много големи операции

1. Екип

Оператор, 2 – 3 асистенти, 2 операционни сестри. Операторът е уролог и има практически опит при провеждането на този вид операции. Най-малко единият от асистентите е със специалност по урология. Осигурен директен достъп до консултанти. При показания – интердисциплинарен екип от лекари със специалности с хирургична насоченост. Водещата операционна медицинска сестра е с практически опит според вида на операцията.

2. Операционна зала

Урологична операционна с урологична операционна маса с аксесоари, телевизионна Ro уредба, електротермокаутер, с апаратура по профила на операцията: ендоскопска апаратура с аксесоари и др.

3. Предоперативни изследвания и подготовка

Предоперативни изследвания. Допълнителни изследвания по показания. Образна диагностика до ниво КАТ.

4. Обезболяване

Обща, спинална или епидурална анестезия. Анестезията се води от анестезиологичен екип при спазване на изискванията на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.

5. Инструментариум и медицински изделия

Пълен набор от специализиран инструментариум и импланти според вида на операцията. Осигурена комплексност на инструменталните сетове и наборите.

6. Периоперативни мероприятия

24 – 72-часова периоперативна антибиотична профилактика с II – III генерация цефалоспорин. Антикоагулантна профилактика с нискомолекулен антикоагулант. Следоперативно настаняване на болния в клиника/ отделение за интензивно лечение.

13. Всяка диагностично-лечебна процедура се извършва при спазване на съответния лечебно-диагностичен протокол, както следва:

14. Диагностично-лечебни протоколи:

14.1. Рентгеново изследване на пикочно-отделителната система (ПОС):

Цел: подпомагане диагностиката на патологичните промени в пикочно-отделителната система.

Показания: всички заболявания и травми на пикочно-отделителната система

Условия за осъществяване: наличие на рентгенов апарат, стационарен рентгенографски кабинет, рентгенов лаборант и специалист рентгенолог.

Подготовка за изследването: попълване на искане за извършване на рентгенологично изследване с указания за необходимите проекции и вероятната диагноза; отразяване в искането на писменото съгласие на пациента за провеждане на изследването; искането се попълва от уролог.

Провеждащи изследването: рентгенов лаборант и лекар с призната специалност образна диагностика.

14.2. Компютърна томография:

Цел: прецизиране диагностиката на заболяванията и травмите на пикочно-отделителната система.

Показания: вродени аномалии, туморни новообразувания, заболявания на бъбреци, уретери, пикочен мехур и уретра и др.

Условия за осъществяване: наличие на компютър томограф, рентгенов лаборант и лекар с призната специалност образна диагностика.

Подготовка за изследването: попълване на фиш за рентгенологично изследване с указания за необходимите проекции и вероятната диагноза; отразяване във фиша на писменото съгласие на пациента за провеждане на изследването; фишът се попълва от уролог.

Провеждащи изследването: съгласно медицински стандарт „Образна диагностика“.

14.3. Ангиографско изследване:

Цел: диагностициране на съдови малформации, онкологични съдови промени и др.

Показания: травматични лезии на съдове, бъбречни тумори, предоперативно планиране при експлантация на бъбреци и др.

Условия за осъществяване: ангиографски кабинет, снабден с ангиограф, ангиографски катетри, анестезиологичен апарат, спешен шкаф.

Подготовка за изследването: пациентът се тестува за чувствителност към контраста 24 часа преди изследването; попълва се искане от уролог за ангиографско изследване с указания за необходимите проекции и вероятна диагноза; отразяване в искането или историята на заболяването на писменото съгласие на пациента за провеждане на изследването.

Специални изисквания: при провеждане на изследването пациентът се придружава от уролог.

Поведение след изследването: пациентът се транспортира до клиниката/отделението на лежаща количка с поставена пясъчна торбичка върху мястото на пункцията за 24 часа; спазва се постелен режим за същото време; проследява се състоянието на пациента за циркулаторни нарушения.

15. Според срока, налагащ необходимостта от лечебна намеса, операциите са спешни и планови.

16. Според продължителността на престоя и необходимостта от хоспитализация на пациента се осъществява в лечебни заведения за извънболнична помощ и/или лечебни заведения за болнична помощ.

17. Еднодневната урология е планова. Предоперативната подготовка, операцията и следоперативните грижи се осъществяват в рамките на един ден, като се спазват изискванията на медицинския стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“ и на този стандарт.

18. В своята ежедневна диагностична и лечебна дейност урологът взаимодейства със специалисти от други медицински специалности: анестезиология и интензивно лечение, хирургия, образна диагностика, ревматология, неврология, неврохирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и други. Това взаимодействие се осъществява съгласно правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

19. При смесени екипи за извършване на операции при тежки травми урологът е подчинен на оператора, който е ръководител на операционния екип.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница