Министерство на икономиката и енергетиката доДата24.12.2017
Размер314.41 Kb.
Размер314.41 Kb.

description: description: eea+grants+-+gif description: description: 715px-coat_of_arms_of_bulgaria

Министерство на икономиката

и енергетикатаДО

КАНДЕКО“ ЕООДУЛ. „МИТКО ПАЛАУЗОВ“ № 49

С.БУЗОВГРАД

П.К. 6159
П О К А Н А

За участие в процедура на пряко договаряне

за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОПАЛОВА,
На основание чл. 64, ал.3 от ППЗОП и във връзка с Решение № ………./01.12.2016г. за откриване на процедура на пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект„Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък” по 2 обособени позиции., Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 07.12.2016 г. от 10:00 часа в стая № П8 на Общинска администрация – гр.Казанлък , бул.”Розова долина ” № 6, при следните условия:
1. Предмет на поръчката - Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект„Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък” по две обособени позиции.
2. Обособени позиции ДА
Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски и офис материали и копирна хартия за нуждите на проект„Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък

Обособена позиция №2 „Доставка на кламери и папка PVC с перфорация за нуждите на проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък
Мотиви за избор на процедурата
Община Казанлък е обявила процедура за възлагане на обществена поръчка –публично състезание с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект„Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък” по две обособени позиции“ с Решение № 1435/31.08.2016г. Същата е прекратена с Решение №1691/25.10.2016г. поради следните съображения:

Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект„Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък” е прекратена на основание чл.110,ал.1,т.2 ЗОП поради факта, че подадените оферти са неподходящи и не отговарят на изискванията на Възложителя.

Втората обособена позиция с предмет: „Доставка на кламери и папка PVC с перфорация за нуждите на проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък” е прекратена на основание чл.110,ал.1,т.1 ЗОП поради това,че не е подадена нито една оферта.

Съгласно чл.182, ал.1, т.2 ЗОП , когато процедурата публично състезание е прекратена , тъй като няма подадени оферти и подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица.3. Срок за изпълнение – срокът за изпълнение е до изтичане срока на действие на ДВФП ДБФП BG04-02-03-037-006/18.08.2015 , но не по-късно от 18.04.2017г. или до изчерпване на финансовия ресурс в размер на максималната прогнозна стойност.
Изпълнението на доставката следва да се извърши след направени заявки от страна на Възложителя до Изпълнителя.

Изпълнението на доставката по направената заявка следва да е в рамките на не повече от 2 работни дни, считано от датата на получаване на заявката от Възложителя в рамките на работното време на Възложителя от 8.30 ч. до 17.30 ч.

Заявката може да се прави на –тел., факс и e-mail от упълномощено лице по договора.

Датата на съответната доставка се установява с подписването на двустранен приемо-предавател протокол.4.Място на изпълнение – гр.Казанлък

5.Описание на обекта на поръчката - „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект„Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък”по две обособени позиции“

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски и офис материали и копирна хартия за нуждите на проект„Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък”

Обособена позиция №2 „Доставка на кламери и папка PVC с перфорация за нуждите на проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък”
7. Критерий за оценка –най-ниска цена

8. Прогнозна стойност на поръчката

Обща прогнозна стойност на обществена поръчка - 2226,97лв. ( две хиляди двеста двадесет и шест лева и деветдесет и седем ст.) без ДДС или 2672,37 лв. (две хиляди шестстотин седемдесет и два лева и тридесет и седем ст.) с ДДС


Прогнозна стойност за Обособена позиция № 1 -2058,03 лв. ( две хиляди и петдесет и осем лева и три ст.) без ДДС или 2469,64 лв. ( две хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и шестдесет и четири ст.) с ДДС.
Прогнозна стойност за Обособена позиция № 2  -168,69 лв.(сто шестдесет и осем лева и шестдесет и девет ст.) или 202,43 лв.(двеста и два лева и четиридесет и три ст.) с ДДС.
9. Начин на плащане – Разплащането за извършените доставки ще се осъществява в български лева чрез платежно нареждане , срещу представена фактура , в срок от 30 дни след подписването на приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя за направена доставка.

За получените канцеларски материали и консумативи Възложителят заплаща на доставчика по единични цени посочени в ценовото предложение на Изпълнителя.


Плащанията се извършват с платежно нареждане след представяне на надлежно оформена фактура по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Всички разходооправдателните документи трябва да са издадени на името на Възложителя, като е посочено че плащанията са по настоящия договор и в тях задължително следва да е указано, че „Разходът се извършва по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък “, ДБФП BG04-02-03-037-006/18.08.2015 по програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“


10. Изисквания към поканеното лице

.1. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОКАНЕНОТО ЛИЦЕ

1.1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на настоящата процедура, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, и не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да упражняват дейностите, предмет на настоящата процедура, в държавата членка, в която са установени.

1.2. В случай че участникът е обединение /или консорциум/, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Възложителят изисква от участник – обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.2. Лично състояние на участниците - Основания за задължително отстраняване.

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

2.1.11. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Основанието по т. 2.1.3. не се прилага, когато:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

Възложителят може да не отстрани от процедурата участник на основание по т. 2.1.8., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
2.2.Мерки за доказване на надеждност.

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:2.2.1. е погасил задълженията си по т.2.1.3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от етапа, на който се намира процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност за представяне на мерки за доказване на надеждност за времето, определено с присъдата или акта.

2.3. Прилагане на основанията за отстраняване

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по т.2.1, възникнали преди или по време на процедурата.

Възложителят отстранява и участник в процедурата, който е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по т.2.1.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

- пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по т. 2.1.1 и т. 2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

- три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква "а", т.2.1.6, т. 2.1.9, т. 2.1.10 и т. 2.1.11, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

В случай на отстраняване по т.2.1 възложителят осигурява доказателства за наличие на основания за отстраняване.
2.4. Доказване липсата на основания за отстраняване

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по т. 2.1. 1свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по т. 2.1.3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. за обстоятелството по т. 2.1.6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

4. за обстоятелствата по т. 2.1.8 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т. 2.1.6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В този случай, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма право да изисква представянето на горепосочените документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

2.5. Други основания за отстраняване от участие

Освен на основанията по т.2.1 възложителят отстранява от процедурата:2.5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2.5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

2.5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

2.5.4. участници, които са свързани лица.

2.6. В заявлението за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа горепосочената информация.

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор по обществената поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.


3. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите и професионални способности.
3.1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е извършил минимум две доставки на канцеларски материали и консумативи, които са идентични или сходни с предмета на поръчката.
За „доставка, сходна с предмета на поръчката”, възложителят ще приема доставка на канцеларски материали и консумативи.
Минималното изискване се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП;
3.2. Участникът трябва да разполага с налични транспортни средства, отговарящи на съответните изисквания за доставка на канцеларските материали и консумативи.
Минималното изискване се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП;

3.3. Участникът следва да разполага със сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.
Минималното изискване се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП;
Забележка №1: В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Забележка №2: Задължително условие за допустимостта на участник в процедурата е той (участващ самостоятелно като физическо, юридическо лице или като обединение от физически и/или юридически лица) да покрива изцяло, в пълна степен така поставеното по-горе минимално изискване, отнасящо се до техническите и професионални способности на участниците.
Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на изискването, посочено в т.3.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата, в противен случай възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице.
Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

1. Условия за валидност

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие.

Същата се представя в срока и на адреса, посочени в Обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания.

Офертата съдържа техническо и ценово предложение, както и заявление за участие - информация относно личното състояние и критериите за подбор. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Възложителят може да постави изисквания за защита на информация с конфиденциален характер при предоставяне на информация на участниците в хода на процедурата, както и при сключването на договора за обществена поръчка.Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка – най-малко 180 дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да я удължи.

Офертата, систематизирана съобразно посочените по-долу изисквания, съдържа, както следва:

Опис на представените документи

Заявление за участие по чл.39, ал.2 от ППЗОП

Техническо предложение по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП

Запечатан и непрозрачен Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ Ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП.

Всички документи от Заявлението за участие и Техническото предложение, както и Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри ” се запечатват в една обща непрозрачна опаковка, която се надписва по следния начин:


ОФЕРТА

ДО

Община Казанлък

бул. „Розова долина” № 6, 6100 Казанлък

За участие в публично състезание по ЗОП с предмет:

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект„Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък” по 2 обособени позиции.Обособена позиция №…………………………..

.............................................................................................................................................................

/име на Участника /

............................................................................................................................................................/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/

........................................................................................................................................................../лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/Когато участникът представя оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят по отделно комплектувани документите по чл.39,ал.3,т.1 от ЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията за която се отнасят.
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес – гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6 –Деловодство, гише №2.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Опаковката включва документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП /. Когато участникът представя оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят по отделно комплектувани документите по чл.39,ал.3,т.1 от ЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията за която се отнасят. Съгласно чл.39, ал.3, т.1, б. „е“, към офертата следва да са приложени мостри за хартия, фирмени каталози, брошури или еквивалентни, които да съдържат информация за предлаганите от съответния участник артикули, без посочени цени.

Опаковката включва документите, посочени по-долу в настоящите указания, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ЗОП. За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

1. подател на офертата за участие;

2. номер, дата и час на получаване;

3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в горепосочения регистъра на възложителя.

Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

2. Съдържание

Заявлението и Офертата се състоят от:


2.1. Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител.
2.2. Заявление за участие:
2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

2.2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

2.2.3. При участник обединение - Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението /заверено копие/, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.


2.3. Оферта:
2.3.1.Техническо предложение:

2.3.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

2.3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката - попълва се Образец № 2 , съдържащо:

  • предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане;

2.3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 3;

2.3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 4;

2.3.1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №6. В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава задължително от всички лица, посочени в чл. 54, ал.2 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 54, ал.2 от ЗОП.

2.3.1.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник - Образец № 7. Декларацията се попълва от представляващите участника. В случай че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 54, ал.2 от ЗОП. В случай че участникът е обединение, декларация се представя от представляващите на членовете включени в обединението. В случай че участник ще използва ресурсите на подизпълнител, декларация се попълва и от подизпълнителите.

2.3.1.7. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят. Ако се предоставят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите по чл. 39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, те следва да се обозначат по начин, по който да е видно кой ги представя.
2.3.2. Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри"

Ценово предложение” - попълва се Образец № 5.1; Образец № 5.2;

Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри " не трябва да е посочена никаква информация относно цената;

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри " елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.


3. Специфични изисквания

Възложителят не приема представянето на варианти на офертите.
  1. Достъп до документация за участие.

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на интернет страницата на Възложителя - www.kazanlak.bg – Профил на купувача.
2. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по условията на обществената поръчка. Писмени искания могат да бъдат подавани от лицата до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти.


Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.
Г) Комуникация между Възложителя и Участниците

Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците, свързани с настоящата поръчка, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми Участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба.

За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това Възложителя, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача. При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка, Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация. При подаване на офертата си Участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от Участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите на изпълнение на задължението на Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят може да поиска Участникът да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител. При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид (на хартия) и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид на хартиен носител. Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид (на хартия), няма да се приема като предоставена в процедурата.
Д) Гаранция

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 на сто от стойността му. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:

IBAN - BG 18 SOMB 9130 3321 7273 00,

BIC – SOMBBGSF

в ТБ "Общинска банка" АД, клон Казанлък.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най – малко 30 дни след датата на приключване на договора.

При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.
МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА

Община Казанлък, бул.Розова долина № 6, Център за информационно обслужване, гише № 5

Срок до 06.12.2016г.

Дата за провеждане на преговори 07.12.2016г., 10:00 часа., сградата на Община Казанлък, бул.“Розова долина“ №6, партер, стая П8.
С уважение,
ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Консумативите, канцеларските материали и хартията, предмет на настоящата обществена поръчка се доставят еднократно след предварителна заявка от упълномощено длъжностно лице от страна на Възложителя на следния адрес:


Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6

Срокът за изпълнение на доставката след направената заявка е до 7 работни дни, считано от датата на получаване на заявката от Възложителя в рамките на работното време на Възложителя – от 8.30 ч. до 17.30 ч.

Kанцеларските материали и консумативи се доставят в оригинална или подходяща опаковка с цел запазване на цялостта им при транспортирането и съхраняването им в склада на Възложителя. На опаковката да е поставен стикер, удостоверяващ произхода на доставката и срока на годност.

Всички доставени консумативи, канцеларски материали и хартия да имат остатъчен срок на годност не по-малък от една година.

Артикулите във всяка доставка да съответстват на техническата спецификация на Възложителя и на представените от Изпълнителя сертификати и други документи за съответствие на качеството им.
ДОСТАВКА НА ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИНТЕРИ
1. Всеки артикул от доставката да съответства на техническата спецификация на Възложителя и на представените от Изпълнителя сертификати и други документи за съответствие на качеството им.

2. Предлаганите консумативи да се доставят с оригиналната си опаковка с ненарушена цялост. На опаковката да е поставен стикер, удостоверяващ произхода на доставката и срока на годност.

3. Доставените от Изпълнителя консумативи да са с остатъчен срок на годност не по - малък от една година.


ДОСТАВКА НА ЗАЯВКИ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ
1. Всеки артикул от доставката да съответства на техническата спецификация на Възложителя и на представените от Изпълнителя сертификати и други документи за съответствие на качеството им.

2. Изпълнителят да доставя заявената хартия в оригиналната й опаковка.3. В доставените пакети с хартия да няма слепени или овлажнени листа, в резултат на неправилно съхраняване и/или транспортиране на съответната партида.
Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски и офис материали и копирна хартия за нуждите на проект„Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък


Канцеларски и офис материали и копирна хартия


Бр.
1.

Тонер за мултифункционално устройство Canon MF 5940dn


Бр.


3

2.

Копирна хартия А4, 80 гр., 500 листа в опаковка, клас А – кашон (5 пакета)

Бр.

10

3.

Папка класьор 8 см.-

Класьор офис – различни видове и цветове широчина 8 см


Бр.

100

4.

Папка класьор 5 см. – различни видове и цветове

Бр.

50

5.

Автоматичен печат „Вярно с оригинала“

Бр.

1

6.

Калкулатор - с функции-12 разряден дисплей


Бр.

2

7.

Перфоратор - 40 листа с ограничител; метална конструкция; маркировка за център, разтояние между отворите 80мм; заключващ механизъм


Бр.

2

8.

Телбод машинка със захващане до 30 листа комфортна грип зона; работа с телчета 24/6


Бр.

2

9.

Дискове СD-R700MB за запис на данни -кутия 50 бр.

Бр.

10

10.

Тънкописец 0,5 мм., черен

Бр.

10

11.

Джоб за документи А4 – пакет 100бр., кристал

Бр.

10

12.

Лентов коректор - бяла коригираща лента с ширина 5 мм., дължина на лентата 8 м., подходяща за корекции върху копирна, фото и факс хартия.


Бр.

10

13.

Химикал със стоманен клипс и метален бутон - цвят син


Бр.

50

14.

Самозалепващи листчета 75 x75 мм.

Бр.

10

15.

Телчета за телбод големи 24/6

Бр.

20

16.

Текст маркер –комплект 4 цвята

Бр.

10

17.

Самозалепващи пощенски пликове А4

Бр.

50

18.

Разделител 12 цвята

Бр.

40

19.

Самозалепващи индекси - 5 цвята 12x45

Бр.

20

20.

Молив HB

Бр.

50

21.

Пликове с въздушни мехурчета 370/290 мм.

Бр.

20

22.

Плик за CD бял – пакет 25 бр.

Бр.

10


Обособена позиция №2 Доставка на кламери и папка PVC с перфорация за нуждите на проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък


1.

Папка PVC с перфорация - пакет 12 бр.

Бр.

50

2.

Кламери - никелирани или поцинковани 28мм х 100бр в кутия

Бр.

20Този документ е създаден в рамките на проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство в рамките на Програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Казанлък и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Програмния оператор.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница