Министерство на околната среда и водите предприятие за управление на дейностите за опазване на околната средастраница1/5
Дата17.11.2017
Размер0.55 Mb.
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4   5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

УТВЪРЖДАВАМ,
МИНИСТЪР:

/Ивелина Василева/

О Т Ч Е Т

за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2014г.
Отчетът за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и изпълнението на сключените договори е изготвен в съответствие с чл. 62, ал.1 от ЗООС и разпоредбите на чл.14, т.5 от Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПМС 81/23.04.2012г., ДВ бр.33 от 27.04.2012г.).

 1. П р и х о д и


На основание чл.61, ал.5, от ЗООС приходите на ПУДООС се формират от таксите, определени със специалните закони в областта на околната среда (т.1); целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи (т.2); глоби и имуществени санкции за административни нарушения по този закон, Закона за водите, Закона за почвите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, наложени от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица (т.5) и други.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда започва 2014г. с наличност в размер на 89 023 466лв.

Постъпленията по сметката на ПУДООС по видове закони за периода 01.01.2014г. - 31.12.2014г. са в размер на 127 799 496 лв., от които:Общо приходи

Приходи от такси по Видове Закони:

По Закона за водите /ЗВ/

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

- ПМС 120 чл. 8-Такси опаковки

- ПСМ 120 чл. 2-Такси пневматични гуми

- ПМС 120 чл. 16-Такси акумулатори и батерии

- ПМС 120 чл.6-Такси МПС

- ПМС 120 чл. 27- Отработени масла

- ПМС 120 чл. 36- Електрическо и електронно оборудване

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

По Закона за защитените територии /ЗЗТ/

По Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/Приходи от наказателни постановленя по Видове Закони:

По Закона за водите /ЗВ/

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

По Закона за защитените територии

По Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

По Закона за биоразнообразието /ЗБ/

По Закона за подземните богатства /ЗПБ/

По Закона за лечебните растения /ЗЛР/

По Закона за опазване на почвите от замърсяване/ЗОПЗ/

По Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и прерарати /ЗЗВВХВП/

По Закона за защита от шума в околната среда/ЗЗШОС/Приходи от услуги на Инсинератора

Приходи от лихви по заеми

Други приходи

Отчетени „вноски ДДС и др. данъци върху продажбите“Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове

127 799 496

53 007 378

49 806 645

3 159 706

1 770 769

49 392

64 352


831 383

46 642


397 168

0

41 0270

1 791 987

614 869


541 441

12 157


146 138

404 616


35 357

1 698


7 294

0

13 7813 380

1 975 033

30 068

13 599

-240 852

71 222 283 • През 2014г. като трансфер от МОСВ на ПУДООС са предоставени

40 000 000 лв. по Закона за Държавния Бюджет на Р България за 2014г.;

 • През отчетния период в предприятието са постъпили, както следва;

 • Възстановени трансфери от общини - 94 242лв.;

 • погасителни вноски по заеми от общини и МФ (за НДЕФ) –16 860 300лв.;

 • погасителни вноски по заеми от юридически лица – 995 802лв.;

 • възстановени от Национален фонд при МФ (по ОПОС) – 3 963 643лв.

Графиката визуализира постъпленията в ПУДООС по видове закони; приходи от Инсинератор за болнични отпадъци и квоти за емисии от парникови газове, съпоставено в процент за 2013 г. плюс 2014г. до 100%.


През 2014г. се отбелязва намаление на постъпленията по Закона за водите през 2013г., в резултат на разсрочено разплащане на задължения постъпления от АЕЦ Козлодуй от предишни години в следващ период. Събираемостта от В и К дружествата остава снижена.

През 2014г. се наблюдава минимално намаление на постъпленията в ПУДООС по Закона за управление на отпадъците, спрямо предходната година. Основно внасянето на еко такси е пренасочено към организациите за оползотворяване на отпадъци.

През 2014г. има намаление спрямо 2013г. в стойността на събраните такси по Закона за защитените територии и правилника към него, което говори за намалено ползване на природни ресурси.

През 2014г. няма постъпления от такси по Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух, тъй като нефтопреработвателните предприятитя в България ползват газ, а не дизелово гориво, за което имаше дължима такса до края на 2011 г.

През 2014г. приходите от дейността на инсинератора спрямо плана са изпълнени на 98,75% и са изпълнени поръчки за сума в размер на 565 479 лв. фактурирани за разплащане през 2015г.

Считано от 01.01.2015г. в съответствие със Закона за ограничаване изменението на климата в ПУДООС постъпват средства от продажба на квоти за емисии от парникови газове. Изпълнението на предвидените по план приходи е 58,96 %. Останалата част от сумата, заложена съгласно Закона за публичните финанси в бюджета на ПУДООС са средствата, генерирани от „ранните търгове“, проведени през 2012г., които все още са във валутната сметка на МОСВ.

През 2014г. постъпленията от погасителни вноски от заеми, предоставени от ПУДООС на общини са 1 803 117 лв. Занижени са спрямо 2013г., поради по-малко предоставени заеми през предходни години със съответно по –малка възвращаемост. 1. Р а з х о д и

През 2014г. приходите от продажба на квоти за емисии от парникови газове са предоставени: на МИЕ 40 300 000 лв. и на МОСВ - 30 500 000 лв., съгласно ЗДБРБ за 2014г.

През 2014г. от ПУДООС са изразходвани общо 46 025 769 лв. От тях 32 319 892 лв. са предоставени като безвъзмездни помощи за инвестиционни проекти, 4 826 591 лв. за изпълнение на неинвестиционни проекти; 3 238 202 лв. са предоставени за политика в областта на администрацията и 5 640 519 лв. като трансфер към МОСВ.

През отчетния период на основание на решение на Управителния съвет на ПУДООС са предоставени допълнителни средства в размер на 2 315 748 лв. за дейности на МОСВ в областта на управление на водите и областта на управление на отпадъците.

Като безлихвени заеми от ПУДООС са предоставени средства в размер на 19 878 209 лв., в т.ч. 15 057 183 лв. на НДЕФ по Националната схема за зелени инвестиции на Р България и на общини 4 821 026 лв.
Графиката визуализира разходването на средствата, предоставени като безвъзмездни помощи.

 • Инвестиционни екологични проекти

32 319 892 лв.

70,22 %

 • Неинвестиционни екологични проекти

4 826 591 лв.

10,49%

 • Дейности на МОСВ-трансфер по ЗДБ на РБългария

 • Дейности за политика в областта на администрацията

5 640 519 лв.

3 238 202 лв.12,25 %

7,04%Преобладаващата част от средствата през 2014 год., 70,22% са били предназначени за разплащане на инвестиционни екологични проекти.

Налични към 31.12.2014г. са средства в размер на 141 162 590 лв., които са прехвърлени за финансиране на екологични проекти и дейности през 2015г.

Средствата са предвидени във връзка с участие на Р България в международни проекти, изискващи наличие на финансов ресурс.

Изпълнението на дейностите по ПМС 209/2009г. за закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания продължи и през 2014г. На основание на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 97 627 287,59 лв. по Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013г.“ съ- финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз под договор № DIR – 51222031-C001 бяха възстановени от Национален фонд при Министерството на финансите средства в размер на 3 963 643лв.

Степента на готовност на общините, включени за финансиране при изпълнението на Договор за Безвъзмездна Финансова Помощ /ДБФП/ с номер: DIR 51222031 – С001 между ОП „Околна среда 2007 – 2013г.“ и ПУДООС, подписан на 09.01.2013г., за изпълнение на проект: „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р. България, които не отговарят на нормативните изисквания” наложи извършване на замяна и прегласуване на стойности на част от проектите, включени в основен и резервен списък на основание на решения на УС от 05.03.2014г. и 01.08.2014г.
През отчетния период продължи изпълнението на Националната схема за зелени инвестиции на Р България.
През 2014г. продължи и работата на ПУДООС като Изпълнителна агенция (ИА) за приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура” на Швейцарско-Българската програма за сътрудничество /ШБПС/.

В отчетния период започна процедура за одобрение на Окончателно проектно предложение от Държавния секретариат по икономическите въпроси по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита” и проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци”.


През 2014 год. от дирекция “Финансиране на екологични проекти и дейности” е осъществено финансиране и контрол по 603 договора за инвестиционни и неинвестиционни екологични проекти.

През 2014г. са сключени 96 бр. нови договори на обща стойност 83 753 613,65лв. ( 67 бр. за 64 470 860,81 лв. под формата на безвъзмездни помощи и 29 бр. за 19 282 752,84 лв. под формата на безлихвени заеми). Подписани са 512 договора на стойност 3 492 900,94.лв. във връзка с изпълнение на национална кампания „За чиста околна среда 2014г.“.

През 2014г. в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са обработени 6991 писма, касаещи възможностите за отпускане на средства, уведомления за извършени дейности, искания за достъп до обществена информация, съгласуване на нормативни актове, заявления за възстановяване на продуктови такси и други.

През отчетната година в предприятието са постъпили 175 бр. заявления, от които 155 бр. за отпускане на безвъзмездни помощи, 20 бр. за отпускане на заеми.

През 2014г. са проведени 4 заседания на Управителния съвет и е взето 1 решение в оперативен порядък.
Графиката визуализира разпределението на средства по администрираните от ПУДООС през 2014г. направления.

За проектите за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, по реда на ПМС № 209/ 2009г. в съответствие със списък с посочени индикативни стойности на проект №DIR-51222031-1-173 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г., беше направена актуализация и приети основен и резервен списък с максимален размер на финансова помощ от ПУДООС. По основния списък бяха включени за изпълнение 43 рекултивации на общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания за периода 2014г.-2015г. Очакванията са общата рекултивирана площ да достигне почти 1778 декара. В резервния списък са включени 15 рекултивации на общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания. Очакванията са рекултивирана площ да достигне 455 декара.

През 2014г. бяха подписани 16 договора с : Община Разград; Община Борово; Община Главиница; Община Симеоновград; Община Сливо поле; Община Костинброд; Община В. Преслав; Община Сухиндол; Община Русе; Община Цар Калоян; Община Летница; Община Чепеларе; Община Козлодуй; Община Силистра; Община Оряхово за сума 34 673 651,62 лв.


През 2014г. продължи възстановяването на направените разходи от ПУДООС по договор № DIR – 51222031-C001. Възстановени са средства в размер на 3 963 643 лв. и са верифицирани, които предсти да бъдат трансферирани от Национален фонд при МФ (от ОПОС) в ПУДООС средства в размер на 10 218 105 лв.

На заседание, проведено на 05.03.2014г. беше приет от Управителния съвет списък с общо 52 обекта (от тях 3 резервни), включени в разпределение на трансфера в размер до 40 000 000лв. от МОСВ към ПУДООС по Закона за Държавен бюджет на Р България за 2014г.

През 2014г. са подписани по ЗДБРБ за 2014г. 13 договора с :Община Септември; Община Бургас; Община Крумовград; Община Рудозем; Община Правец; Община Баните; Община Стражица; Община Златарица; Община Борино; Община Ново село; Община Лозница; Община Никола Козлево; Община Съединение на обща стойност 16 527 669,89лв.

През отчетния период са подписани договори на обща стойност 2 413 562,88лв. по ЗДБРБ за 2013г. за финансиране на два проекта на община Ботевград .

През изминалата 2014г. година на основание на подписаното междуправителствено споразумение за изпълнение на „ Швецарско - Българската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз“, финансирана от Конфедерация Швейцария и на основание на Заповед № РД 756 / 19.10.2011 г. на Министъра на околната среда и водите продължи работата на ПУДООС като изпълнителна агенция (ИА) за приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура” на ШБПС.

През отчетния период беше извършено разплащане от ПУДООС и бяха верефицирани от МОСВ разходите при изпълнение на договори с ОБЕДИНЕНИЕ "УОЗ-2013Г.", гр. София за проект „Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение по фонд ППП на проект "Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита"“ и с „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“, гр.София – „Възлагане на ОП за Помощ за Подготовка на окончателно проектно предложение по фонд ППП на проект :"Проучване и Разработване на пилотни модели за екологично събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“.


През отчетния период продължи изпълнението на междуправителствената Програма за финансиране и изпълнение на проекти по Националната схема за зелени инвестиции на Република България.

През 2014г. ПУДООС съвместно с Национален доверителен екофонд продължи извършването на дейностите по предварителен контрол на документациите на проектите и съгласуване на тръжни процедури в границите на гласуваните от УС през 2013г. средства в размер до 16 млн. лв.

През отчетния период бяха подписани 23 договора с Националния доверителен екофонд на обща стойност 15 057 183 лева, осигуряващи реално изпълнение на проекти по Националната схема за зелени инвестиции на Република България с предфинансиране от страна на ПУДООС чрез безлихвен кредит за НДЕФ.
Разходите в ПУДООС се извършват по политики и програми съгласно утвърдения бюджет на предприятието за 2014г. Изразходваните средства за безвъзмездни помощи през 2014г. се разпределят както следва:


Безвъзмездни помощи за финансиране на инвестиционни и неинвестиционни екологични обекти по политики

Обслужвани договори

/бр./

Сума

/лева/

Политика в областта на управлението на водите

29

18 426 191


Политика в областта на управлението на отпадъците

21

15 351 713

Политика в областта опазване чистотата на атмосферния въздух

1

29 861

Политика в областта на управлението на биоразнообразието

13

417 850

Политика за повишаване на общественото съзнание и култура, информационна и образователна дейност

539

2 920 868

Разпределението на средствата по политики показва изразходваните средства през 2014 година: на първо място в областта на управление на водите, следвани от управление на отпадъците, повишаване на общественото съзнание и култура, биоразнообразие и опазване на чистотата на атмосферния въздух.


 • В областта на управление на водите са разходвани 18 426 191 лв., както следва:

 • За осигуряване на оптимално количество и качество вода на населението за изграждане на малки водоснабдителни обекти:

Касае се за дофинансиране на приключването на последни етапи на проекти, започнати през изминали периоди и достигнали степен на изпълнение, равна или по-висока от 50% , които биват довършвани до 100 % с издаване на протокол. обр. 16 и разрешение за ползване и за окончателно разплащане по стари договори.
Община Карлово -Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. В.Левски;

Община Карлово - Водоснабдяване на с. Васил Левски, община Карлово ;

Община Банско - Допълнително водохващане с. Кремен, община Банско;

Община Неделино - Реконструкция водоснабдяване с. Върлино;

Община Якимово - Водоснабдяване с. Комощица - подобект: Вътрешна; водопроводна мрежа - района около реката /Изпълнени СМР/;

Община Златоград - Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград, подобект: Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част към геотермален водоизточник - изпълнение на СМР;

Община Крушари - Рехабилитация на напорен водопровод от ПС "Крушари" - посока с. Капитан Димитрово и с.Загорци;

Община Джебел - Водоснабдяване на махали на с. Папрат и с. Мишевско;

Община Батак - Изграждане на нова и реконструкция на част от съществуващата водопроводна мрежа на ул. "Търговска" с. Нова махала;

Община Тетевен - Подмяна на водопровод от НВ до съществуващ СК на ОК 194, с. Гложене, общ.Тетевен;

Община Гоце Делчев - Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект "Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев" по Оперативна програма Регионално развитие ОПРР;

ЗДБРБ 2014 г. Община Ново село - Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Винарово;

ЗДБРБ 2014г. Община Златарица - Водоснабдяване на с. Горно Ново село и с.Родина от водоснабдителна система на гр. Златарица ;

ЗДБРБ 2014 г. Община Борино -Водоем с.Чала 250 куб.м.
 • Канализационни мрежи и довеждащи колектори: През отчетния период е изградена 13 883м канализационна мрежа за осигуряване на отвеждане на отпадъчните води.


Община Димово – „Смесена канализация на гр. Димово - I етап“;

Община Сандански – „Канализация на село Ново Делчево“;

Община Димово – „Смесена канализация на гр. Димово, област Видин - ІІ етап, І-ви транш“;

Община Г.Оряховица – „Изграждане на канализация по улиците в гр. Долна Оряховица, ул.Калоян, ул.Шипка, ул.Първомай, ул.23 юни, ул.Л. Каравелов, ул. Ц. Церковски, ул.8 септември, ул.Добруджа“;

Община Долни Чифлик – „Уличен водопровод и битова канализация в кв. 24, 25, 26, 27, 27А, 28, Долни Чифлик“;

Община Раковски – „Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски“;

Община Кресна – „Изграждане на довеждащ колектор за отпадни води на с. Горна Брезница/изпълнени СМР/“;

Община Елхово – „Канализация на ул. "Кара Кольо" и ул. "Марица", гр. Елхово“;

Община Кюстендил – „Канализация за битово - фекални води в квартал 9, 11, 12 и 27 на кв. Въртешево, гр. Кюстендил - Изпълнени СМР “;

Община Варна - ЗДБРБ 2013г. - „Разширение на канализационната мрежа с.Тополи - канализационни клонове 33б,53б,25б,39б,40б,34б,23б,35б,38б,52б,59б,54б“;

Община Варна - ЗДБРБ 2013г. - Община Варна – „Битова канализация кв."Виница", гр.Варна“;

Община Ботевград - ЗДБРБ 2013г. – „Частично изграждане на битова канализация по улиците на с.Врачеш“;

Община Ботевград - ЗДБРБ 2013 г. - „Довеждащ колектор от с.Трудовец до ГПСОВ - гр.Ботевград “;

Община Септември - ЗДБРБ 2014 г. – „Канализационна мрежа с.Ковачево, Община Септември, Област Пазарджик“.


 • Подобряване състоянието на водните ресурси:

Община Кърджали - "Корекция на циганско дере гр. Кърджали".


 • В областта на управление на отпадъците са разходвани 15 351 713лв. , както следва :

 • за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци /депа/:


Община Мадан - „Разширение и реконструкция на регионално депо ТБО - Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци за община Мадан, Златоград, Неделино - преработка 1 “;

Община Смолян - ЗДБРБ 2013 г. – „Реконструкция и модернизация на Регионално депо за ТБО - гр.Смолян “;

През отчетния период e въведен в експлоатация обект „Разширение и реконструкция на регионално депо ТБО - Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци за община Мадан, Златоград, Неделино - преработка 1 “ за депониране на отпадъци от 37 000 жители.

 • Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница