Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №1 от 30 юли 2003 гДата16.11.2017
Размер326.85 Kb.
Размер326.85 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

НАРЕДБА № 1
от 30 юли 2003 г.
за номенклатурата на видовете строежи
(Обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.)
Чл. 1. С тази наредба се определя номенклатурата на видовете строежи за отделните категории в зависимост от тяхната характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията им, посочени в чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Чл. 2. (1) Видовете строежи от първа категория, буква „а”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) автомагистрали и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли, пешеходни надлези и подлези и др.;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; доп., бр. 98 от 2012 г.) скоростни пътища и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.;

3. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) железопътни линии и сгради, вкл. гари за приемане на пътници и товари и съоръженията към тях - мостове, тунели, пешеходни надлези и подлези и др.;

4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) пристанища за обществен транспорт, сгради и съоръженията към тях - морски и речни гари, жп коловози и вътрешни пътища, вълноломи, кейове, докове, плавателни канали, терминали, фарове и др.;

5. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) граждански летища и летателни площадки, вкл. сградите и съоръженията към тях - самолетни писти, сгради за приемане на пътници и товари (пътнически и карго-терминали), хангари, диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушното движение, съоръжения за осветяване, сигнализация и безопасност и др.;

6. (отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.);

7. метрополитени и съоръженията към тях - метростанции, сгради и съоръжения за безопасност, електрификация, сигнализация, осветление, вентилация и климатизация.

(2) Видовете строежи от първа категория, буква „б”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на електроснабдяването - междусистемни (транзитни) електропроводи и далекопроводи над 110 kV;

2. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяването - магистрални топлопроводи;

3. (доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването - транзитни и магистрални газопроводи с високо налягане от газоизмервателни станции до газоразпределителни станции (ГРС) или до автоматични газоразпределителни станции (АГРС);

4. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии;

5. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) пречиствателни станции за питейни води.

(3) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква „в”, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии, определени с акт от компетентен орган, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерствата, национални и регионални служби на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и на областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението”;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) колективни средства за защита – скривалища;

3. (отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.);

4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) строежи, необходими за възстановяване на районите от бедствия и аварии.

(4) (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква „г”, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества, са:

1. строежи или части от тях (сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории) за производство и съхраняване на:

а) суровини, вещества и материали с налягане, по-голямо или равно на 0,07 МРа;

б) взривни вещества, боеприпаси за оръжия в количество, равно или по-голямо от 100 кг, изчислено като барутно съдържание, и пиротехнически изделия в количества, по-големи от 20 кг чиста пиротехническа смес;

в) пожароопасни вещества и материали;

г) вещества и материали, които при контакт с вода или кислород от въздуха е възможно да образуват взривоопасни концентрации и смеси;

д) хранилища за природен газ, компресорни станции, АГРС и други съоръжения към газопреносната мрежа, компресорни станции за пълнене на бутилки с природен газ, системи от бутилки и тръбна инсталация за природeн газ;

е) отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове;

ж) наркотични вещества;

з) радиоактивни вещества и материали;

2. строежи или части от тях, криещи опасност от значително вредно въздействие върху здравето на населението и околната среда при разпространение на йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения;

3. хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и инсталации за третиране на опасни отпадъци.(5) Видовете строежи от първа категория, буква „д” - хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, са:

1. (изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство;

2. хидротехнически тунели, мост-канали (аквадукти), деривационни канали и др.

(6) Видовете строежи от първа категория, буква „е” - строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес, са производствени сгради и съоръжения в областта на металургията, химията, машиностроенето и др.

(7) (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква „ж”, са съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг - дренажи, дренажни галерии, отводнителни кладенци, хоризонтални дрениращи канали, земни и скални контрафорси, буни, дамби, диги, подпорни стени и др.

(8) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква „з”, са сградите и съоръженията на атомни централи, електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност над 100 MW.

(9) Видовете строежи от първа категория, буква „и”, са производствените предприятия, вкл. сградите и съоръженията и складовете към тях с капацитет над 500 работни места.

(10) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от първа категория, буква „к” са производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост.

(11) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква „л”, са други строежи с национално значение, определени със закон или с акт на Министерски съвет.

(12) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.; доп., бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от първа категория, буква „м”, са недвижими културни ценности с категория „световно значение” и „национално значение”, както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии, определени по реда на Закона за културното наследство.

(13) (Досегашна ал. 12; изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Класификаторът на строежите по ал. 4 и ал. 10, т. 1 и 2 е даден в приложение № 1.

Чл. 3. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.) Строежи от първа категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 2, ал. 1 до ал. 12 включително.

Чл. 4. (1) Видовете строежи от втора категория, буква „а”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) пътища III клас от републиканската пътна мрежа и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; доп., бр. 98 от 2012 г.) първостепенна улична мрежа I и II клас и съоръженията към нея - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.

(2) Видовете строежи от втора категория, буква „б”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) електропроводи 110 kV, електрически подстанции, трансформатори 16 МVA и над 16 МVA;

2. главни клонове на водоснабдителни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии;

3. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии до пречиствателните станции за отпадъчни води и канализационни колектори за заустване във водоприемник, както и главни канализационни клонове в урбанизирани територии;

4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) пречиствателни станции за отпадъчни води;

5. (доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) топлоснабдителни (разпределителни) мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии с диаметър на тръбата над 219 мм;

6. разпределителни газопроводи от газоразпределителните станции до газоразпределителните пунктове и газоизмервателните уреди (газоразпределителните табла);

7. (отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.).

(3) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; отм., бр. 98 от 2012 г.)

(4) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от втора категория, буква „г”, са съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци (битови, строителни и производствени) и за закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран.

(5) Видовете строежи от втора категория, буква „д”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м съгласно номенклатурата по приложение № 2;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) лечебни заведения за болнична помощ – болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация;

3. (нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м.(6) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; изм., бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от втора категория, буква „е”, са производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 200 до 500 работни места включително и съоръженията към тях.

(7) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от втора категория, буква „ж”, са сградите и съоръженията на електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност от 25 до 100 MW включително.

(8) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.; отм., бр. 98 от 2012 г.)

(9) (Нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от втора категория, буква „к” са сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери, в т.ч. за ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им.

Чл. 5. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.) Строежи от втора категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 4, ал. 1 до ал. 9 включително.

Чл. 6. (1) Видовете строежи от трета категория, буква „а”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) общински пътища и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, кръстовища и др.;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.;

3. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) съоръжения за пътища и улици от първа, втора и трета категория за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност, спиране и др.

(2) (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от трета категория, буква „б” - елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и др. мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории, са:

1. трамвайни и тролейбусни линии и съоръженията към тях, вкл. депа и автобази;

2. кабинкови и открити въжени линии и съоръженията към тях;

3. рибарски, яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари, пътници и поща, водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и на спортно-развлекателни плавателни съдове;

4. (доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; отм., бр. 98 от 2012 г.);

5. (изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) хидромелиоративни съоръжения - напоителни и отводнителни канали и др.;

6. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) електропроводи до 35 kV включително и трансформатори до 16 МVA;

7. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) топлоснабдителни (разпределитeлни) мрежи и съоръженията към тях в урбанизираните територии, вкл. отклонения от магистрални проводи с диаметър на тръбата до 219 мм включително;

8. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа и съоръженията към тях в урбанизираните територии и локални пречиствателни станции към тях;

9. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) второстепенни канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии и локални пречиствателни станции към тях;

10. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) локални пречиствателни съоръжения за промишлени отпадъчни води.

(3) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от трета категория, буква „в” - жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места включително за посетители, са:

1. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ) с капацитет над 100 паркоместа;

2. жилищни сгради с високо застрояване;

3. смесени сгради с високо застрояване;

4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места включително за посетители съгласно номенклатурата по приложение № 2;

5. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) лечебни заведения - център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания, комплексен онкологичен център, дом за медико-социални грижи, хоспис, диализен център, тъканна банка;

6. (нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители.(4) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от трета категория, буква „г”, са производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 100 до 200 работни места включително, както и съоръженията към тях.

(5) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от трета категория, буква „д”, са сградите и съоръженията на електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност до 25 MW включително, с изключение на обекти за производство на енергия по чл. 147, ал. 1, т. 14 ЗУТ.

(6) (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от трета категория, буква „е”, са озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение с площ над 1 ха съгласно номенклатурата по приложение № 2, вкл. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях (в зависимост от предназначението им) мемориални обекти, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения и открити обекти за спортни и културни дейности.

(7) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от трета категория, буква „з”, са електронни съобщителни мрежи или части от тях и съоръжения, изграждани от магистрален тип на национално ниво, включително съобщителни и базови станции, радари, ретранслатори, радиорелейни станции, радио- и телевизионни станции, както и електронните мрежи, свързващи общинските и/или областните центрове.Чл. 7. (1) (Досегашен текст на чл. 7; изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.) Строежи от трета категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 6, ал. 1 до ал. 7 включително.

(2) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.; отм., бр. 98 от 2012 г.)

Чл. 8. (1) Видовете строежи от четвърта категория, буква „а”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) частни пътища - отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др.;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.

(2) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от четвърта категория, буква „б” - жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) жилищни сгради със средно застрояване;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) смесени сгради със средно застрояване;

3. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; доп., бр. 98 от 2012 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители съгласно номенклатурата по приложение № 2;

4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории и дентални центрове;

5. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) ветеринарни лечебни заведения - клиники (лечебници); амбулатории (кабинети); лаборатории;

6. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти с капацитет от 50 до 100 паркоместа включително;

7. (нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители.(3) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от четвърта категория, буква „в”, са производствените сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места включително и съоръженията към тях.

(4) (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от четвърта категория, буква „г”, са озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение с площ до 1 ха съгласно номенклатурата по приложение № 2, вкл. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях (в зависимост от предназначението им) мемориални обекти, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения, открити обекти за спортни и културни дейности.

(5) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от четвърта категория, буква „ж”, са електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област.

(6) (Нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Видове строежи от четвърта категория, буква „е” са недвижими културни ценности с категория „местно значение”, определени по реда на Закона за културното наследство.

Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Строежи от четвърта категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 8, ал. 1 - 6 включително.

(2) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Строежи от четвърта категория са вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория включително, с които се променя предназначението, без да се засяга конструкцията и без да се променят натоварванията.Чл. 10. (1) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от пета категория, буква „а” - жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) жилищни сгради с ниско застрояване;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) смесени сгради с ниско застрояване;

3. вилни сгради;

4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; доп., бр. 98 от 2012 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители съгласно номенклатурата по приложение № 2;

5. (доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 50 паркоместа включително;

6. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) площадки за игра, разположени на открито;

7. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, открити, полузакрити и закрити стрелбища и складовете (хранилищата), прилежащи към тях, както и самостоятелни складове и работилници за ремонт на оръжие, в които се съхраняват огнестрелни оръжия от категории A, B, C и D; боеприпаси за оръжия за служебни и/или граждански цели в количество не по-голямо или равно на 100 кг, изчислено като барутно съдържание; пиротехнически изделия в количество не по-голямо или равно на 20 кг чиста пиротехническа смес; барут в количество до 20 кг;

8. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки;

9. (нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители.

(2) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от пета категория, буква „б”, са производствените и складовите сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места включително и съоръженията към тях.

(3) Видовете строежи от пета категория, буква „в”, са строежите от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория.

(4) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от пета категория, буква „д”, са електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област.

(5) (Нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Строежи от пета категория, буква „е” са недвижими културни ценности с „ансамблово значение” и „за сведение”, определени по реда на Закона за културното наследство.Чл. 11. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.) Строежи от пета категория са и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите по чл. 10, ал. 1 до ал. 5 включително.

Чл. 12. Строежи от шеста категория са строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147 ЗУТ.

Чл. 13. (1) (Досегашен текст на чл. 13, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Когато строежи или части от тях попадат по един критерий в определена категория, а по друг - в по-висока, те се категоризират в по-високата категория.

(2) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Отклоненията за присъединяване на строежите към общите мрежи на техническата инфраструктура, включително абонатни станции, водомерни шахти, разпределителни табла, локални пречиствателни съоръжения и др., са от категорията на съответния строеж.

(3) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Когато за присъединяване на нов строеж е необходимо изграждане на трафопост за собствени стопански нужди, както и при сгради с вграден трафопост, категорията на строежа се определя съгласно ал. 1.

Чл. 14. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Когато за строежи или части от тях категоризацията се извършва по критерия „брой (места) посетители или работни места”, категорията се определя в зависимост от максималния брой на посетителите или работните места, определен в инвестиционния проект, при спазване изискванията на чл. 36 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.).

Чл. 15. (Нов, ДВ, бр. 23 от 2010 г.) Категорията на колективните средства за защита - противорадиационни укрития, се определя от категорията на строежа, в който се намират.

Допълнителни разпоредби§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) „Производствени сгради” са сградите за: производство в строителната промишленост, енергетиката, химични и фармацевтични производства, металургични производства, машиностроителни, машиноремонтни и металообработващи производства, дървообработващи производства, текстилни производства, производства за преработка на животински и растителни продукти, производство на хранителни продукти и вкусови вещества, за добив и преработване на руда, въглища, нерудни изкопаеми, нефт и газ (включително временните строежи по чл. 54, ал. 6 ЗУТ за търсене, проучване или добив на подземни богатства); автобази със сервиз за обслужване; сгради за селскостопански дейности – животновъдни сгради, оранжерии и други обекти, свързани с тях.

2. (Отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)

3. (Отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)

§ 2. При проектиране и изпълнение на нови сгради за обществено обслужване, разположени на територията на производственото предприятие, както и при преустройствата, реконструкциите и основните им ремонти, същите се категоризират съгласно новия проектен капацитет.

§ 3. Строежите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, не са предмет на тази наредба.

Заключителни разпоредби§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

§ 5. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Преходни и заключителни разпоредби

към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. заноменклатурата на видовете строежи
(ДВ, бр. 23 от 2011 г.)
§ 17. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.§ 18. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник”.

Заключителна разпоредбакъм Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за

номенклатурата на видовете строежи
(ДВ, бр. 98 от 2012 г.)
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.

Приложение № 1

към чл. 2, ал. 12
Класификатор на строежите по чл. 2, ал. 4 и ал. 10, т. 1 и 2
1. Производства за получаване, обработка, складиране и употреба на радиоактивни вещества и материали

2. Производства на свързания азот и азотни торове, свързани с отделянето на азотни окиси, азотна киселина, амониева, калиева, натриева, калциева селитра, амоняк, карбамид и др.

3. Химична преработка на каменни въглища, коксуване, разделяне на продуктите

4. Производство на флуорни съединения, флуороводородна киселина, флуор и соли на флуора

5. Производство на серовъглерод

6. Производство на хлор и натриева основа

7. Производство на хлорорганични съединения, винилхлорид, поливинилхлорид, дихлоретан, епихлорхидрин, хлоропренов каучук и др.

8. Производство на епоксидни смоли

9. Производство на изкуствени влакна и целофан

10. Преработка на нефт и нефтопродукти

11. Производство на сярна киселина, олеум и серни окиси

12. Производство на суперфосфат

13. Производство на целулоза и полуцелулоза

14. Производство и преработка на горими газове, природен и нефтен газ, компресорни станции и др. съоръжения на преносни и разпределителни газопроводи

15. Производство на препарати за растителна защита

16. Производство на пикринова и фосфорна киселина

17. Производство на битум, катран, гудрон, полугудрон и други продукти от отпадъците при дестилацията на каменни въглища, нефт и дървесна смола

18. Производство на алуминиев сулфат

19. Производство на хромови и оловни минерални пигменти, оловна глеч, миниум, фрита, хромов анхидрид и соли на хромовата киселина

20. Производство на полупродукти за синтез на багрила за бояджийската промишленост, анилин, нитробензол, нитроанилин, хлорбензол, нитрохлорбензол, фенол, бета-нафтол, хаш-киселина, пери-киселина, фталов анхидрид, антрахинон и др.

21. Производство на сажди и газосиликати

22. Производство на метанол от природен газ

23. Производство на калцинирана сода

24. Производства, свързани с отделянето на арсен и неорганичните му съединения

25. Производства, свързани с отделянето на циановодород и неговите производни

26. Производство на калциев карбид

27. Производство на ацетилен от калциев карбид или въглеводородни газове

28. Производство на троен суперфосфат и натриев триполифосфат

29. Преработка на горливи шисти

30. Производство на солна киселина

31. Производство на аминоенантова киселина

32. Производство на ацеталдехид и алкилбензоли

33. Производство на диметилтерефталат

34. Производство на катализатори

35. Производство на жълт и червен фосфор

36. Производство на бром и железен бромид

37. Производство на серни органични бои

38. Производство на натриев нитрит, хидразинсулфат, тионилхлорид, амониев карбонат и амониев бикарбонат

39. Производство на диметилформамид

40. Преработка на торф

41. Производство на продукти и полупродукти за синтетични полимерни материали и за органичен синтез, метилметакрилат, ацетонцианхидрин, диметилтерефталат, капролактам и др.

42. Производство на синтетични лекарствени препарати

43. Производство на порофори

44. Производство на азбестосъдържащи изделия

45. Производство и преработка на естествени смоли, техните остатъци, каменовъглена смола, колофон и др.

46. Производство на фуражни дрожди и фурфурол от растителни отпадъци

47. Производство на катран и течни продукти чрез суха дестилация на дървесина, метанол, оцетна киселина, терпентинови масла, ацетон, креозот и др.

48. Производство на бензол

49. Производство на синтетичен глицерин

50. Производство на синтетичен каучук

51. Производство на амонячна вода, складове за амонячна вода и изграждане на складове за амоняк

52. Производство на лепила на смолиста основа с органични разтворители

53. Производство на фенолалдехидни и други синтетични смоли

54. Производство на синтетични влакна, полиамидни, полиестерни, полипропиленови, полиакрилнитрилни, поливинилхлоридни, капрон, найлон, видлон и др.

55. Производство на полиетилен и полипропилен

56. Производство на синтетичен камфор

57. Производство на толуол, ксилоли, нафтоли, крезоли, антрацен, фенантрен, акридин, карбазол

58. Производство на органични реактиви

59. Производство на биологично активни препарати (ваксини, ензими и др.)

60. Производство на пластмаси от целулозни естери

61. Производство на бариев хлорид с използване на сероводород

62. Производство на технически мазнини (с получаване на водород по неелектролизен начин)

63. Производство на ултрамарин

64. Производство на корунд

65. Производство на изкуствени кожи с прилагане на летливи органични разтворители

66. Производство на естери

67. Производство на амонячна вода и изграждане на складове за амоняк

68. Производство на продукти на органичния синтез: спирт, етилов етер и др.

69. Производство на индиго (боя) от всички класове на азотолите и на азоамините

70. Производство на фармацевтични препарати чрез биологичен синтез, антибиотици, витамин С, сорбит и препарати за селското стопанство

71. Производство на мастни синтетични киселини

72. Производство на никотин

73. Производство на електроизолационни лакове

74. Производство на гума и регенерация на гума и каучук

75. Вулканизация на гуми с прилагане на серовъглерод

76. Производство на пресови и намотъчни изделия от хартия и тъкани, импрегнирани с фенолалдехидни смоли

77. Производство на ебонит

78. Производство на полистирол и съполимерите на стирола

79. Производство на различни видове хартия и картон от полуфабрикати, готова целулоза, стари парцали и др.

80. Производство на минерални соли с изключение на солите на арсена, хрома и фосфора и комплексна ускоряваща добавка за свръхбързо втвърдяващ се цимент

81. Производство на пластмаси, карболит, целулоид, бакелит и др.

82. Производство на прахообразни перилни препарати

83. Производство на нейоногенни повърхностно-активни вещества

84. Производство на въгленови изделия за електропромишлеността

85. Производство на сода каустик по метода на Левинг и по варовия метод

86. Производство на силициево-органични лакове, смоли и течности

87. Производство на оцетна киселина

88. Преработка на флуоропласти

89. Производство на безир и лакове

90. Производство на пластификатори

91. Производство на мазнини по контактен способ

92. Производство на изкуствени кожи на базата на поливинилхлоридни и други смоли без използване на летливи органични разтворители

93. Производство на изделия от поливинилхлорид: винипласт, пластификат, микропорести сепаратори

94. Производство на изделия от пенополиуретан

95. Производство на стъклопласти на базата на епоксидни и ненаситени полиестерни смоли

96. Производство на химикали чрез смесване с топлинна обработка

97. Производство на стиропор

98. Производство на минерални естествени бои (креда, охра и др.)

99. Производство на аминопласти (галалит и други белтъчни пластмаси)

100. Производство на глицерин чрез хидролиза на мазнини

101. Производство на антифриз

102. Производство на органопрепарати, развъждане бактерии за препарати за третиране на семена и фитохимични производства

103. Производство на сол, смилане и брикетиране на сол

104. Производство на натриев хипохлорит (белина)

105. Производство на захарин и ванилин

106. Производство на дъбилни екстракти

107. Производство на кибрит

108. Производство на алкалоиди и галенови препарати

109. Производство на фенолформалдехидни карбамиди и меламинформалдехидни, силициевоорганични и др.

110. Производство на изделия от пластмаси по различен начин: пресоване, щамповане, леене под налягане, екструзия, вакуумформоване и др.)

111. Производство на фармацевтични калиеви соли (хлориди, карбонати и сулфати); дестилация на етеричномаслени продукти, производство на козметични продукти и парфюми

112. Производство на неорганични реактиви (без употреба на хлор), водоразтворими смазки, миещи средства и композиции в машиностроенето в затворени инсталации

113. Производство на въгледвуокис и сух лед

114. Производство на фотохимични изделия (фотоленти, фотографска хартия)

115. Производство на кислород, азот и инертни газове чрез разделяне на атмосферен въздух

116. Производство на мушама и рубероид

117. Производства на алабастър

118. Производство и изгаряне на автоклавирани кости за костен порцелан

119. Консервиране на дървесина посредством импрегнация с вещества, отделящи миризма и отрови

120. Производство на дървесновлакнести плоскости (плочи) дърволит, корк и коркови изделия

121. Производство на хвоен екстракт, хлорофило-каротинови пасти и хвойно-витаминни брашна

122. Импрегнация и обработване на тъкани с химични вещества

123. Импрегниране и обработване на тъкани (дерматин, гранитол и др.) с химични вещества, с изключение на серовъглерод

124. Производство на коприна

125. Апретурно-бояджийски цехове и избелване с готови хлорни препарати

126. Преработване на трупове на умрели животни, риби, части от тях и други животински отпадъци (екарисажи)

127. Изгаряне и смилане на неавтоклавирани кости

128. Производство на туткал от остатъци от кожа, кости и други животински отпадъци

129. Производство на технически и висококачествен желатин от кости, сухожилия, остатъци от кожи и други животински отпадъци при съхраняването им в складове

130. Производство на технически мазнини

131. Производство на желатин (висококачествен) от пресни суровини при съхранение в специално устроени складове с хладилници

132. Производство на лакирани кожи

133. Производство на албумин

134. Производство на растителни масла

135. Производство на захар

136. Производство на нишесте

137. Производство и бутилиране на спиртни напитки с ферментация и дестилация

138. Мелници и складове, вкл. хладилници и силози за съхранение на зърнени храни

139. Инсталации за обезпрашаване на отпадъчна хартия с ефективно прахоулавяне

140. Закрити складове за химични препарати за растителна защита, минерални торове и др.

141. Инсталации за получаване на биогаз

142. Крематориуми

143. Хлораторни станции

144. Бензиностанции, нафтораздавателни пунктове, газостанции и пунктове за пълнене с газ

145. Фабрики за производство (пакетиране) на цигари с ферментирали тютюни
Приложение № 2

към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и

ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10,

ал. 1, т. 4

(Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и

бр. 98 от 2012 г.)
Номенклатура на сградите и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради
(Изм. на загл., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)
1. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете сгради за образование и наука са: детски градини, училища и обслужващи звена по Закона за народната просвета, висши училища по Закона за висшето образование, сгради и съоръжения за постоянните научни звена, академичните специализирани звена, общоакадемичните помощни звена и звената, извършващи стопанска дейност по Закона за Българската академия на науките.

2. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и ветеринарната медицина са:

а) лечебни заведения за болнична помощ – болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация;

б) лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории и дентални центрове;

в) лечебни заведения - център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания, комплексен онкологичен център, дом за медико-социални грижи, хоспис, диализен център, тъканна банка;

г) ветеринарни лечебни заведения - клиники (лечебници); амбулатории (кабинети); лаборатории;

д) аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки.3. (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете обекти за обществено обслужване в областта на социалните услуги са сградите и самостоятелните обекти в сгради за предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции по реда на Закона за социалното подпомагане и правилника за неговото прилагане.*
*Забележка. Социалните услуги – резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, преходно жилище, защитено жилище, наблюдавано жилище и приют), се предоставят в жилища и се категоризират по критериите за жилищни сгради и самостоятелни обекти (жилища).
4. (Досегашна т. 3; изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата са: музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, читалища, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др.

5. (Досегашна т. 4; доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на вероизповеданията с култово и религиозно предназначение са храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни домове.

6. (Досегашна т. 5, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете сгради за административно обслужване са: административни сгради, банкови и небанкови финансови институти, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториални администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др.

7. (Досегашна т. 6; изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; изм., бр. 98 от 2012 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, услугите и хазарта са: търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини, складове за търговия, панаирни палати, сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, сгради за обществено хранене, питейни заведения, клубове, барове, дискотеки, обществени бани и сауни, игрално казино, игрални зали, магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с прилежащите към тях складове (хранилища) и работилници за ремонт на оръжие.

8. (Досегашна т. 7; изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на транспорта и електронните съобщения са: приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали и телефонни централи.

9. (Досегашна т. 8; изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Сгради и съоръжения за спорт са всички спортни обекти и съоръжения по Закона за физическото възпитание и спорта, които са предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия.

10. (Досегашна т. 9; изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение са: паркове, градини, улично озеленяване, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения, атракционни паркове, аквапаркове, включително мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях (в зависимост от предназначението им) мемориални обекти, увеселителни обекти и открити обекти за спортни и културни дейности.
Приложение № 3

към чл. 14, ал. 2

(Отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница