Министерство на земеделието и хранитестраница1/2
Дата16.11.2017
Размер394.7 Kb.
Размер394.7 Kb.
  1   2МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕГр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15

+359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, www.bfsa.bg
О Д И Т Е Н Д О К Л А Д

ЗА

К О Н С У Л Т И Р А Н Е ОА -1423/К

С ПРЕДМЕТ

АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЕТИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗНИКНАЛАТА СЛОЖНА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, СВЪРЗАНА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК”гр. София

Септември, 2014 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита за консултиране.

Вътрешният одит се извърши на основание и в съответствие с разпоредбите на Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/, Наръчник за вътрешен одит, Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, Етичен кодекс на вътрешните одитори, Статут на дирекция “Вътрешен одит” при ЦУ на БАБХ, утвърден със Заповед № РД11- 1341/12.12.2013г. на изпълнителния директор на БАБХ.


2. Предмет на одита.

Одит за консултиране с предмет: „Анализ на предприетите оперативни действия от Българска агенция по безопасност на храните, свързани с възникналата сложна епизоотична обстановка в страната, свързана със заболяването „СИН ЕЗИК” има за цел да се проверят, анализират и оценят процесите и дейностите в БАБХ свързани с ограничаване и ликвидиране на възникнала епизоотия на СИН ЕЗИК. Също така да се оценят до каква степен изградената организационна структура и въведените вътрешни правила функционират и осигуряват спазването на законосъобразното прилагане на изискванията на нормативните актове в сферата на борбата с болестта СИН ЕЗИК.3. Одитиран период.

Одитираният период е от 01.07.2014 г. – 16.09.2014 г.ІІ. ЦЕЛИ НА ОДИТНАТА ЗАДАЧА.

При извършване на одита, одиторът си постави следните цели:

Да се извърши анализ на управленските решения, взети във връзка със възникналата сложна епизоотична обстановка в страната, свързана със заболяването „СИН ЕЗИК”

Да се извърши анализ на изградената организационна структура, свързана с ограничаване и ликвидиране на възникнала епизоотия на СИН ЕЗИК

Да се извърши анализ на въведените вътрешни правила за борба с болестта СИН ЕЗИК

IІІ. КОНСТАТАЦИИ

1.ОПИСАНИЕ НА БОЛЕСТТА СИН ЕЗИК

СИНИЯТ ЕЗИК е трансмисивно вирусно заболяване, което се предава чрез кръвосмучещи насекоми от род Culicoides и се появява най-често през топлите сезони на годината, когато има активен летеж на вектора на заболяването.

От СИН ЕЗИК боледуват всички домашни и диви преживни животни. Заболяването се предава на здравите животни след ухапване от куликоиди, заразени с вируса на СИНИЯ ЕЗИК. Инфектирането става само след ухапване от тези насекоми, които преди това са хапали заразено преживно животно.

Не може да се осъществи заразяване с храна, вода и по въздуха. Месото, млякото, труповете и транспортните средства не са фактор за разпространението на СИНИЯ ЕЗИК. Хората са абсолютно невъзприемчиви към тази инфекция.

Болестта се характеризира с треска и възпаление на лигавиците, копитния венец, сърдечния и скелетните мускули. Езикът е едематизиран, изпълва устната кухина, често с мораво син цвят, от където е наименованието “син език“. Причинява се от вирус. Клиничните признаци при СИНИЯ ЕЗИК най-често се наблюдават при овцете. Говедата и козите рядко боледуват с клиника, но са вирусоносители , като при говедата виремията продължава до 80 дни.

През последните години вирусът на СИНИЯ ЕЗИК разшири ареала си на разпространение и вече се наблюдава на територията на голяма част от европейските държави.


2.ИСТОРИЯ НА БОЛЕСТТА

За първи път болестта СИН ЕЗИК по преживните животни е констатирана на територията на Р България през месец юли 1999г в с. Сливарово, област Бургас. Никога до тази дата болестта не е била констатирана на територии, намиращи се след 42-ия паралел. От 06.07.1999 г. до средата на месец август заболяването е разпространено в четири области – Бургаска, Ямболска, Хасковска и Кърджалийска, в райони, непосредствено разположени по границата с Република Турция и Република Гърция.

В края на месец септември 2001 г. заболяването възниква наново на територията на страната, като този път разпространението му е в областите, граничещи с територията на Бивша Югославска Република Македония и Република Сърбия.

Трето проникване е констатирано през есента на 2006 година в района на община Малко Търново, където бяха засегнати овце в три селища. Констатирана е само сероконверсия при изпълнение на Програмата за надзор на заболяването, без да бъде изолиран и типизиран вируса. Не е наблюдавана клиника и с понижението на температурите, то е локализирано само на територията на община Малко Търново.

През последните 15 години, навлизайки многократно на Eвропейския континент, СИНИЯТ ЕЗИК се превърна в глобален проблем, обхващайки все по-нови географски ширини и територии, като някои територии от Южна Европа са вече ензоотични (постоянно присъствие на заболяването). Считаше се, че тази болест не може да проникне в Централна и Северна Европа, но се оказа, че това не е така. През 2006- 2010 г заболяването (серотип 1 и серотип 8) обхвана Западна, Централна и дори Северна Европа (Норвегия, Швеция), поради това, че в механизма на предаване взеха участие нови видове куликоиди, които обитават до 70 градуса северна ширина.

Четвъртото проникване на СИН ЕЗИК в България е констатирано на 30 юни, 2014 г в с. Мандрица, Хасковска област, на границата с Гърция. До този момент за Гърция има данни, че в тази страна има СИН ЕЗИК в областта на Пелопонес на около 400 км от България, но не и в граничещите с България префектури. Известни са 24 серотипа на заболяването, като при посочените по-горе е констатиран серотип 9.

От 2001 г. в Р България се изпълнява Програма за надзор на заболяването СИН ЕЗИК, която включва ежемесечно серологично изследване на животни сентинели, отглеждани в населени места, разположени по границата с Р Турция, Р Гърция, Бивша югославска Р Македония и Р Сърбия. Изследването се извършва по време на активния летеж на куликоидите (от месец май до месец октомври). Програмата включва и улов на куликоиди за видовото им определяне. От 2007 г. Програмата за надзор се ко-финансира от Европейската Комисия (ЕК).

3.НОРМАТИВНА УРЕДБА

Приложимата нормативна уредба в областта на борбата с болестта СИН ЕЗИК е, както следва:

- Регламент (ЕО) №1266/2007 на КОМИСИЯТА от 26 октомври 2007 год. относно Правилата за прилагане на директива 2000/75/ЕО на Съвета по отношение на контрола, наблюдението, надзора и ограниченията на движението на някои животни от видовете, възприемчиви към болестта СИН ЕЗИК;

- Регламент 1774/2002 на Европейския Парламент и Съвета от 3 октомври 2002 за правилата за страничните животински продукти, непредназначени за човешка консумация;

- Директива на Съвета 92/119/ЕИО от 17.12.1992г. за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните;

- Закон за Българска агенция по безопасност на храните;

- Закон за ветеринарномедицинската дейност;

- Наредба №19 от 14.12.2005 год. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни;

- Наредба № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване, въвеждаща Директива 93/119/ЕК;

- Наредба №23 от 2005 год. за реда и начина на обявяване и регистрация на заразните болести по животните /заб. в съществуващата редакция адресат на Наредба №23 е Национална ветеринарномедицинска служба, която не съществува в правния мир. Правоприемник на НВМС е Българска агенция за безопасност на храните/;

- Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове;

- Наредба № 61 за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти;

- Вътрешни нормативни актове:

-Практическо ръководство за борба с болестта син език по преживните животни, одобрена със заповед № РД 11-754/20.07.2014 г.;

-Указания за извършване на инсектицидни обработки при ограничаване и ликвидиране на заболяването СИН ЕЗИК по преживните, Приложение към Заповед №РД 11-1162/18.07.2014 г.;

-Инструкция за проверка ефективността на официалния контрол по отношение на изпълнение на програмите за надзор на екзотичните заболявания и особено опасни вирусни инфекции, съгласно изискванията на Регламент 882/2004/ЕС от 22.05.2013 г.;

- Оперативен план за ликвидиране на особено заразни болести по животните в Р България;

-Инструкция за лично предпазно и защитно облекло, необходимо при влизане в епизоотично огнище – Приложение № І към Заповед № РД 11 – 754/20.07.2009 г.;

-Инструкция за хуманно убиване на животни при управление на епизоотично огнище – Приложение № ІІ към Заповед № РД 11 – 754/20.07.2009 г.;

-Инструкция за обезвреждане на труповете и контраминирания материал, Приложение № ІІІ към Заповед № РД 11 – 754/20.07.2009 г.;

-Практически съвети за извършване на обработка на помещения, животни и биотопи на преносителя на болеста СИН ЕЗИК.

Съгласно посочените по-горе нормативни актове организацията, координацията, ръководството и контролът на мероприятията за профилактика и ликвидиране на болестите по животните в Република България се осъществява от Министерството на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните, а на регионално ниво - от Областните дирекции по безопасност на храните
4. ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕПИЗООТИЯТА

По електронната поща на 03.07.2014 г. на д-р Каменов е депозиран Доклад от д-р Владимир Хърсев – началник отдел „ЗЖ“, ОДБХ, гр. Хасково, в който е посочено, че на 25.06.2014 г. са взети проби в село Мандрица, без установени отклонения. На 30.06.2014 г., след получен сигнал, е извършен преглед и са установени две болни овце и са взети 23 кръвни проби от овце и 7 бр.от кози.

На 04.07.2014 г. докладът от д-р Владимир Хърсев е изпратен по електронна поща на Директорите на ОДБХ за сведение.

5. ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОБИ И ПОЛУЧЕНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ

В процеса на идентифициране на серотипа на епизоотията са изпратени проби и са извършени изследвания, както следва:

- Протокол от изпитване №42/27.06.2014 г. от Изпитвателна лаборатория „ЕЗООТИЧНИ И ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ“ при НДНИВМИ, за взети 45 кръвни проби от овце, където е посочено, че пробите са постъпили на 26.06.2014 г. Изпитването е извършено на 27.06.2014 г. Не се установява наличието на СИН ЕЗИК при изпитванията за Свиленград, маточина и Ивайловград

- Протокол от изпитване №48/02.07.2014 г. от Изпитвателна лаборатория „ЕЗООТИЧНИ И ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИИ“ при НДНИВМИ, за взети 23 кръвни проби от овце и 7 бр.от кози., където е посочено, че пробите са постъпили на 01.07.2014 г. Изпитването е извършено на 01.07.2014 г. Установява наличието на СИН ЕЗИК при изпитванията за Хасково;

- Протокол за лабораторно изследване от 11.07.2014 год. от лаборатория в Пърбрайт,Англия;

- Протокол за лабораторно изследване от 21.07.2014 год. от лаборатория в Пърбрайт, Англия;

- Протокол за лабораторно изследване от 21.08.2014 год. от лаборатория в Пърбрайт, Англия;

- Писмо, изх. №РЗ-06-514/11.09.2014 г. на НДНИВМИ с резултати от серологични изследвания;

Писмо, изх. №РЗ-06-515/11.09.2014 г. на НДНИВМИ с резултати от серологични изследвания;

Писмо, изх. №РЗ-06-516/11.09.2014 г. на НДНИВМИ с резултати от серологични изследвания;


6. ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕДИ, УКАЗАНИЯ И ПИСМА

С цел организация, координация и оптимизиране на предприетите мероприятия, са издадени:

- Заповед № РД 11-1047/04.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за предприемане на мерки по ограничаване и ликвидиране на болестта СИН ЕЗИК по ЕПЖ и ДПЖ.От ОДБХ са получени Доклади по изпълнение на заповедта:


  • От ОДБХ – Стара Загора , изх. № 1239/11.07.2014 г;

  • От ОДБХ – Смолян, изх. № 4016-ЗЖ/11.07.2014 г.;

  • От ОДБХ – Кърджали;

  • От ОДБХ – Бургас, изх. №2042/11.07.2014 г.;

  • От ОДБХ – Стара Загора, изх. №1239/11.07.2014 г.

- Заповед № РД 11-1073/04.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на първично възникнало огнище на заболяване СИН ЕЗИК в с. Мандрица, обл. Хасково;

- Заповед № РД 11-1074/04.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за определяне на предпазна зона около огнището на болестта СИН ЕЗИК с радиус от 100 километра и определяне на наблюдавана зона около огнището на болестта СИН ЕЗИК с радиус от 150 километра. Налагат се мерки в огнището на заболяване СИН ЕЗИК в с. Мандрица, обл. Хасково. Разпорежда се Директорите на ОДБХ Хасково, Кърджали, Смолян, Стара Загора, Бургас, Пловдив, Сливен и Ямбол да организират конкретни мерки в предпазната и надзорната зони;

- Писмо, изх. №3670 – ЗЖФК/07.07.2014 г. до Директорите на ОБДХ Бургас, Кърджали, Хасково, Смолян, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ямбол с инструкции за изпълнение на Заповед № РД 11-1047/04.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и взимане на кръвни серумни проби за серологично изследване от населени места в области Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Ямбол, Бургас, Сливен и Пловдив;

- Заповед № РД 11-1098/09.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за предоставяне от ОДБХ Велико Търново на ОДБХ Хасково на техническо оборудване – 1000 бр. вакуум контейнери, от ОДБХ Плевен на ОДБХ Кърджали на техническо оборудване – 1000 бр. вакуум контейнери, от ОДБХ Шумен на ОДБХ Хасково и ОДБХ Кърджали на техническо оборудване – общо 1000 бр. вакуум контейнери, от ОДБХ Бургас на ОДБХ Хасково и ОДБХ Кърджали на техническо оборудване – общо 1000 бр. вакуум контейнери;

- Заповед № РД 11-1119/14.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за предоставяне от ОДБХ Бургас на ОДБХ Смолян на техническо оборудване - 200 бр. вакуум контейнери;

- Писмо изх. №3888 – ЗЖФК/15.07.2014 г. до Директора на Центъра за оценка на риска за изготвяне на Становище относно епизоотологичните особености на вируса на СИНИЯ ЕЗИК серотип 4;

- Заповед № РД 11-1138/16.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за предоставяне от ОДБХ Хасково на ОДБХ Кърджали на техническо оборудване – 1 /един/ брой дезинфекционна система „ХАРДИ“;

- Заповед № РД 11-1146/16.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на заболяването СИН ЕЗИК в Хасково, Кърджали, Бургас, Смолян, Ямбол;

- Заповед № РД 11-1147/16.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за извършване на действия по компетентност от Директорите на ОДБХ Варна и ОДБХ Шумен по отношение на предприятията за обезвреждане на странични животински продукти – екарисаж „Варна“и екарисаж „Брамас“;

- Заповед № РД 11-1154/16.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за определяне на предпазна зона около огнището на болестта СИН ЕЗИК с радиус от 100 километра и определяне на наблюдавана зона около огнището на болестта СИН ЕЗИК с радиус от 50 километра. Налагат се мерки в огнището на заболяване СИН ЕЗИК. Разпорежда се Директорите на ОДБХ да организират конкретни мерки в предпазната и наблюдаваната зони. С писмо, изх. №3973 – ЗЖКФ/18.07.2014 г. Заповедта е изпратена за публикуване в Държавен вестник;

- Заповед № РД 11-1155/16.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за предприемане на действия от ОБДХ – Хасково за извършване проверка на пункт за почивка на животни „Роял Хасково“ ЕООД. С Протокол от 17.07.2014 г. на ОБДХ – Хасково за извършена проверка на пункт за почивка на животни „Роял Хасково“ ЕООД, като е установено, че обектът отговаря на изискванията на Приложение ІІ от Регламент 1266/2007 ЕК;

- Заповед № РД 11-1156/16.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за създаване в ЦУ на БАБХ на Национален кризисен център за ликвидиране на болестта СИН ЕЗИК по преживните животни. Определени са членовете на щаба, техните конкретни функции и задачите на щаба;

- Писмо, изх. №3926 – ЗЖ/16.07.2014 г. до Директорите на ОДБХ Варна, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Пазарджик и Перник за обезпечаване на техника – дезинфекционни системи „Харди“ да бъдат напълно оборудвани и готови за работа. Да се определят екипи за командироване за извършване на дезинфекция и дезинсекция на засегнатите от болестта селища ;

- Писмо, изх. №3927 – ЗЖ/16.07.2014 г. до Директорите на ОДБХ и НДНИВМИ за представяне на информация;

- Писмо изх. №3950 – ЗЖФК/17.07.2014 г. до Директорите на ОДБХ за извършване на скрининг /наблюдение/ и взимане на кръвни серумни проби за серологично изследване от възприемчиви животни в населени места от областите Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Смолян, Пазарджик, Кърджали, Разград, София област, Хасково, Стара Загора, Ямбол, Шумен, Сливен, Пловдив и Търговище;

- Заповед №РД 11-1162/18.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за утвърждаване на Указания за извършване на инсектицидни обработки при ограничаване и ликвидиране на заболяването СИН ЕЗИК по преживните животни;

- Заповед № РД 11-1163/18.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за предоставяне от ОДБХ Бургас други ОДБХ на техническо оборудване - 50 бр. вакуум контейнери;

- Заповед № РД 11-1229/29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на болестта СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1233/29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Кърджали за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1234/29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Кърджали за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1235/29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Шумен за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1236/29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Кърджали за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11- 1315/08.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за изменение на Заповед № РД 11-1236/29.07.2014 г.;

- Заповед № РД 11-1237/29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Кърджали за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1238/29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Смолян за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1239/29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за организиране на дезинсекция в и около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1240/29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на болестта СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1241/29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Кърджали за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1242/29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на болестта СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1244/29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за определяна на предпазна зона около констатирани огнища на болестта СИН ЕЗИК с радиус 100 километра, определяне на наблюдаване зона с радиус 50 километра, считано от външната граница на предпазната зона. Налагат се конкретни мерки в населените места с констатирани огнища на болестта СИН ЕЗИК. Възлага се на директорите на ОДБХ за прилагане на конкретни мерки. Заповедта е изпратена за публикуване в Държавен вестник с писмо, изх. №4260 – ЗЖКФ/30.07.2014 г.;

- Заповед № РД 11-1248/30.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Хасково за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1256/31.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за предоставяне от ОБДХ Разград на ОБДХ Кърджали на 1 /един/ брой дезинфекционна система „ХАРДИ“

- Заповед № РД 11-1257/31.07.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Пловдив за срок от 5 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Писмо изх. № 4367 – ЗЖКФ/04.08.2014 г. до Директорите на ОДБХ Кърджали, Хасково и Смолян за изпращане за разпределение на препарата „ЕПРИЗЕО пур он“ за обработка на възприемчивите за болестта СИН ЕЗИК животни;

- Писмо изх. №4368 – ЗЖКФ/04.08.2014 г. до Директорите на ОДБХ за изпращане за разпределение на препарата „АДЖИТА“ за обработка на части от помещения, в които отглеждат животни, възприемчиви на болестта СИН ЕЗИК;

- Заповед №МС-232/05.08.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за командироване на служители във връзка с провеждане на международна среща между представители на ветеринарните власти на Македония, Гърция, Албания и България във връзка с разпространението на болестта СИН ЕЗИК;

- Писмо изх. №4390 – Ф/05.08.2014 г. до Директорите на ОДБХ и НДНИВМИ за представяне на информация. Обратна информация е получена чрез доклади и докладни записки на директорите на ОДБХ и НДНИВМИ;

- Заповед № РД 11-1307/07.08.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на болестта СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11- 1314/11.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Враца за срок от 10 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11- 1391/19.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за Заповед № РД 11- 1314/11.08.2014 г.;

- Заповед № РД 11- 1323/11.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за Заповед № РД 11- 1314/11.08.2014 г.;

- Заповед № РД 11-1317/08.08.2014 г. на зам. Изпълнителния директор на БАБХ за предоставяне от ОБДХ София – град на ОБДХ Велико Търново на 200 бр. вакуум контейнери;

- Заповед № КС-643/11.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Кърджали за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11- 1371/18.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за изменение на Заповед № КС-643/11.08.2014 г.;

- Заповед № КС-644/11.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Шумен за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № КС-645/11.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Кърджали за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № КС-646/11.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Кърджали за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № КС-647/11.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Кърджали за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № КС-648/11.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Хасково за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11- 1370/18.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за Заповед № КС-648/11.08.2014 г.;

- Писмо изх. №4493 – ЗЖФК/11.08.2014 г. до Директора на Центъра за оценка на риска за изготвяне на Становище относно извършване на ваксинация срещу СИН ЕЗИК на възприемчивите животни през 2014 г.;

- Писмо изх. №4505 – ЗЖФК/11.08.2014 г. до Директора на Национален център по метрология и хидрология за изготвяне на Информация за метеорологичната обстановка в страната за посоката и силата на вятъра в страната през м. юли и м. август 2014 г.;

- Заповед № 1336/12.08.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на болестта СИН ЕЗИК;

- Заповед № 657/12.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Велико Търново за срок от 14 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Писмо изх. № 4315 – ЗЖФК/12.08.2014 г. до директорите на ОДБХ с указания за изготвяне на документи за обезщетяване на собствениците на принудително убити животни или умрели от син език;

- Заповед № РД 11-1356/13.08.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за определяне на ограничителна зона около констатирани огнища на болестта СИН ЕЗИК, която включва всички населени места на Р България;

- Заповед № РД 11-1360/13.08.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за отпускане на допълнителен лимит за използване на служебни мобилни телефони;

- Заповед № РД 11-1366/14.08.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ до директорите на ОДБХ за предприемане на конкретни мерки за събиране на умрели животни от болестта СИН ЕЗИК;

- Писмо изх. №4553 – ЗЖФК/14.08.2014 г. до Директорите на ОДБХ с указания за изготвяне на документи за обезщетяване на собствениците на принудително убити животни или умрели от син език;

- Писмо изх. №4554 – ЗЖФК/14.08.2014 г. до зам. Министър на земеделието и храните относно искане от страна на Българската асоциация биопродукти по отношение на забраната за транспортиране на животни във връзка с болестта СИН ЕЗИК;

- Писмо изх. №4595 – ЗЖФК/15.08.2014 г. до директорите на ОДБХ за представяне на информация във връзка с предстояща техническа среща с представители на ЕК за неблагоприятната епидемиологична обстановка в страната по отношение на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1372/18.08.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на болестта СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1395/19.08.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на болестта СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1399/19.08.2014 г. на зам. Изпълнителния директор на БАБХ до Директорите на ОБДХ за ежедневно изпращане на информация за заболели и умрели животни от болестта СИН ЕЗИК;

- Писмо изх. № 4639 – ЗЖФК/19.08.2014 г. до Директорите на ОДБХ за по ефективно изпълнение на Заповед № РД 11 – 1366/14.08.2014 г. за предприемане на мерки за свикване на общинските епизоотични комисии;

- Писмо изх. № 4667 – ЗЖФК/21.08.2014 г. до управителя на „БИОКОНТРОЛ КОРПОРАЦИЯ“ ЕООД, гр. Разград за извършване на обработка с инсектицидни препарати на помещение за животни, торищата и места за водопой в с констатирано огнище на заболяването СИН ЕЗИК в населени места в област Бургас, област Велико Търново и област Пловдив;

- Заповед № РД 11-1422/25.08.2014 г. на зам. Изпълнителния директор на БАБХ за предоставяне от ОДБХ Пловдив на ОДБХ Пазарджик на 100 бр. вакуум контейнери;

- Писмо изх. №4773 – ЗЖФК/25.08.2014 г. до управителя на „ЛАБОР ДИАГНОСТИК“ ДЗЗД, гр. София за доставка на набор от китове за диагностика на СИН ЕЗИК чрез метода на полимерно-верижна реакция в реално време – 800 дози, и чрез метода на компетативна ЕЛАЙЗА – 12480 дози.

- Заповед № РД 11 – 1427/26.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за командироване на 2 /двама/ специалисти в ОБДХ Пловдив за срок от 7 дни за извършване на дезинсекция със система „ХАРДИ“ около животновъдни обекти с преживни животни, торищата и около водоемите в населените места с констатирани огнища на заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11 – 1438/27.08.2014 г. на зам. Изпълнителен директор на БАБХ за изменение на Заповед № РД 11 – 1427/26.08.2014 г.;

- Писмо от НДНИВМИ с приложена таблица за извършени улови на куликоидната популация;

- Писмо, изх. №4830 – ЗЖКФ/29.08.2014 г. до зам. Министър на земеделието и храните относно Декларация с рег. индекс № 62-338/21.08.2014 г. на МЗХ и вх. № 15102/26.08.2014 г. в БАБХ , където е посочено, че :
Сподели с приятели:
  1   2


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница