Министерство на земеделието и хранитестраница2/2
Дата16.11.2017
Размер394.7 Kb.
Размер394.7 Kb.
1   2

По т. 1 от Декларацията:

Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ № РД 11-1356/13.08.2014 год. са наложени мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта, в т. ч :

- третиране на възприемчивите животни с инсектицидни препарати с репелентно действие;

- дезинсекция на животновъдни обекти, торища, места за водопои на животните с цел намаляване популацията на куликоидите и ограничаване на възможните пътища за предаване на инфекцията;

- поставяне на препарати (феромони) в близост до животновъдните обекти, с цел привличане и унищожаване на куликоидите.

Също така, за подпомагане на екипите на БАБХ, допълнително е сключен договор и с външна фирма за извършване на дезинсекция в някои от най- засегнатите региони на страната.По т. 2 от Декларацията:

С част от отпуснатите средства с Постановление № 239 от 31.07.2014 година на Министерския съвет, са закупени инсектицидни препарати за обработка на животновъдни обекти, торища, места за водопои на животните с цел намаляване популацията на куликоидите и ограничаване на възможните пътища за предаване на инфекцията. Препаратите са разпределени в засегнатите региони в зависимост от територията, която следва да се обработи, както и броя на животните.По т. 3 от Декларацията:

С Доклад с изх. № 4678б/ 21.08.2014 год. са посочени необходимите финансови средства за извършване на спешна ваксинация. На 03.09.2014 год. в Брюксел, Белгия ще се състои техническа среща с Европейската Комисия по въпросите за синия език в т. ч и извършване на ваксинация.

До момента от БАБХ са направени запитвания до двете фирми производителки на ваксини срещу серотип 4 на вируса на синия език и се очаква отговор за наличните количества и за най- кратките срокове на доставка.

По т. 4 от Декларацията:

Към момента в ЦУ на БАБХ се обработват документите за обезщетяване на стопаните на принудително убити или умрели животни, които до 28.08.2014 год. са над 6000 броя животни. За необходимостта от отпускане на допълнителни финансови средства в т. ч и за обезщетяване на стопаните сме посочили в доклад с изх. № 4704 – ЗЖКФ от 22.08.2014 год.

Останалите въпроси от декларацията не са от компетентността на БАБХ;

- Заповед № РД 11-1432/27.08.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на болестта СИН ЕЗИК;

- Писмо изх. №4800 – ЗЖФК/28.08.2014 г. до Директорите на ОБДХ за предоставяне на информация;

- Заповед № РД 11-1463/02.09.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за предоставяне от ОДБХ Ловеч на ОДБХ Враца на 25 л. инсектициден препарат ЦИМЕРМЕТРИН, от ОДБХ Монтана на ОДБХ Видин на 15 л. инсектициден препарат ДИАЦИП, ОДБХ Разград на ОДБХ Добрич на 20 л. инсектициден препарат ЦИМЕРМЕТРИН ;

- Писмо изх. №4902 – ЗЖФК/03.09.2014 г. до Директорите на ОБДХ за изготвяне на документи за обезщетяване на стопани на преживни животни, умрели или принудително убити от заболяването СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1477/08.09.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за предоставяне от ОДБХ Шумен на ОДБХ Разград на 5 л. инсектициден препарат ДИАЦИП, от ОДБХ Кърджали на ОДБХ Силистра на 1 л. инсектициден препарат ДИАЦИП ;

- Заповед № РД 11-1481/09.09.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на болестта СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1497/10.09.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на болестта СИН ЕЗИК;

- Писмо, изх. № 5033 – ЗЖКФ/11.09.2014 г. до директорите на ОДБХ с Указания за за изготвяне на документи за обезщетяване на собствениците на принудително или умрели от СИН ЕЗИК животни;

- Заповед № РД 11-1511/16.09.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на болестта СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1512/16.09.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на болестта СИН ЕЗИК;

- Заповед № РД 11-1513/16.09.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на възникнали огнища на болестта СИН ЕЗИК;


7. ДЕЙНОСТ НА КРИЗИСЕН ЩАБ

Създаден е Кризисен щаб, който е извършил следните оперативни действия, документирани, както следва с:

- Протокол от 04.07.2014 г. от проведена оперативна среща /заседание на кризисния щаб/ на БАБХ относно изясняване на епизоотичната обстановка в Югоизточна България във връзка с констатиране на заболяването СИН ЕЗИК и предприемане на следващи мерки.

Предприети са следните мерки:  • Уведомена е ЕК за възникнало съмнение за заболяване;

  • Уведомени са ветеринарните власти на Р Гърция;

  • Изготвен е Доклад до министъра на МЗХ за създалата се епизоотична обстановка;

  • дадени са инструкции по електронната поща на началник отделите ЗЖ при ОДБХ за предприемане на мерки в случай на съмнение, съгласно действащото законодателство;

  • разпоредено е вземане на проби и извършване на клинични прегледи за наличие на заболяването син език от всички възприемчиви животни, отглеждани в пограничните общини на област Хасково – до момента, след проведени клинични прегледи, няма съмнение при други животни;

  • в пограничните общини на област Хасково са взети двойни проби за лабораторни изследвания.

  • пробите са опаковани и в момента се транспортират към София. Очаква се да пристигнат на 04.07.2014 г. в късния следобед;

  • изготвен е проект на заповеди за обявяване и мерки при получаване на положителен резултат от лабораторията, които включват забрана за движение на животните, забрана за паша от 19.00 до 08.00 часа, забрана на пазари и изложби; придвижване на животните за клане до определени кланици на територията на областта само след третиране с репеленти; формиране на областни и общински епизоотични комисии; определяне на места за съхранение на тор; обработка на помещения; сбор на куликоиди;

- Протокол от 07.07.2014 г. от заседание на кризисния щаб във връзка със заболяването СИН ЕЗИК, на което са взети решения за:  • изпращане на проби до Англия;

  • изпращане на искане за отпускане на средства до Министъра на МЗХ

- Протокол от 11.07.2014 г. от заседание на кризисния щаб във връзка със заболяването СИН ЕЗИК.

Предприети са следните мерки:

- да се изготви писмо до г-н Ван Готем за епидемиологичното проучване, за клането на гръцките животни, не е имало или е имало внос на други живи животни в страната, колко проби са изследвани, карта и таблица, внос, клане на животни, предприети мерки на пункта за почивка и граничния пункт.

- да се изготви доклад до министъра на земеделието и храните, в което да се упомене, че за развитието на заболяването и предприетите мерки и действия за ограничаването и ликвидирането му се информира своевременно ЕК и ветеринарните власти на Р Гъция и Р Турция.

- да се изготви заповед до директора на ОДБХ-Хасково във връзка с пункта за почивка в с. Стамболийски.

- да се изготви доклад до изпълнителния директор за случаите на син език и искане да се закупят дезинфектанти.
- Протокол от 28.07.2014 г. за проведено заседание на Кризисния щаб, на което са взети решения за:

да се закупят инсектициди за обработка на помещения за животни, на торища, около водопои;

да се закупят феромони за привличане и унищожаване на инсекти – инсектициден препарат АДЖИТА за обработка на части от помещения, в които се отглеждат животни с клиника на заболяването;

да се закупи препарата ЕПРИЗЕРО пур он за обработка на стада с констатирана клиника в опаковки по 1 л.8. ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТВИЯ С АДРЕСАТИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

- По инициатива на БАБХ е издадена Заповед № РД-09-530/13.08.2014 г. на Министъра на земеделието и храните за създаване на Координационен щаб във връзка със сложната епизоотична обстановка в страната, свързана със заболяването СИН ЕЗИК.

Проведено е заседание на Координационния щаб на 13.08.2014 г.;

Проведено е второ заседание на Координационния щаб на 21.08.2014 г.;

Проведено е трето заседание на Координационния щаб на 04.09.2014 г.;
- от БАБХ е изготвен проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г., изпратен за съгласуване с писмо, изх. №93-8086/15.07.2014 г. на Главния секретар на Министерство на земеделието и храните.

Проектът е съгласуван с всички министерства, с изключение на министерство на финансите, което с писмо изх №04-23-144/18.07.2014г., подписано от мин. Петър Чобанов отказва да предостави исканите допълнителни средства в р-р на 800000.00 лв. за борба със заболяването СИН ЕЗИК.

С писмо, изх. № 13-4690/21.07.2014 г. проект на Постановление на Министерския съвет на БАБХ са предоставени копия на становища, постъпили при съгласуването на проекта за ПМС.

Изпратен е втори отказ с писмо, изх.№04-23-159/22.07.2014 г.

От БАБХ е изпратен нов проект на Постановление на Министерския съвет с писмо, изх. № 4252-ЗЖКФ/30.07.2014 г.

Одобрено е Постановление №239/31.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г. за ограничаване на огнища на болестта СИН ЕЗИК в р-р на 450 000.00 лв.

- Изготвено е Писмо, изх. № 14143/07.08.2014 г. на БАБХ до Националния кризисен щаб за ликвидиране на болестта СИН ЕЗИК относно Постановление №239/31.07.2014 г. и планиране на разходите за провеждане на мероприятията за ограничаване и ликвидиране на констатирани огнища на болестта СИН ЕЗИК.

- От БАБХ е изготвен проект на Постановление на Министерския съвет, изпратен с писмо изх. №4829 – ЗЖКФ/ 29.08.2014 г. до Главния секретар на МЗХ, за предоставяне на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г., изпратен за съгласуване с писмо, изх. №03-709/02.09.2014 г. на Главния секретар на Министерство на земеделието и храните за отпускане на допълнителни средства в р-р на 1 889 960.00 лв.

Прието е Постановление № 274 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи в р-р на 1 889 960.00 лв. за провеждане на мероприятия за ограничаване и ликвидиране на констатирани огнища на болестта СИН ЕЗИК на територията на 22 области и за повишена епизоотична готовност в останалите области в страната.

- С писмо, изх. №13-4940/23.07.2014 г. на зам.-министър на земеделието и храните се изисква ежедневна информация по хода на развитие на болестта СИН ЕЗИК;

- С писмо, изх. №4273-ЗЖКФ/31.07.2014 г. на БАБХ е дадена информация по хода на развитие на болестта СИН ЕЗИК към 28.07.2014 г.;

- С писмо, изх. №4871-ЗЖКФ/01.09.2014 г. на БАБХ е дадено предложение за опорни точки за среща на министър Васил Грудев с румънския му колега;

- от БАБХ е изготвен проект на Постановление на Министерския съвет , изпратен с писмо изх. №5048 – ЗЖКФ/ 12.09.2014 г. до Главния секретар на МЗХ, за предоставяне на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г., изпратен за съгласуване с писмо, изх. №03-709/02.09.2014 г. на Главния секретар на Министерство на земеделието и храните за отпускане на допълнителни средства в р-р на 6 027 600.00 лв.

9. ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТВИЯ С АДРЕСАТИ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

Съгласно действащото национално и европейско законодателство са изпратени:

- Писмо, изх. № 3621- ЕОК/03.07.2014 г. до Бернар Ван Гутем, Директор, Дирекция „Здравеопазване на животните“ на ЕК, за наличие на съмнение за огнище на болестта СИН ЕЗИК;

- Писмо, изх. № 3771 - ЕОК/10.07.2014 г. до Спирос Дудунакис, Директор, Дирекция „Здравеопазване на животните“ на Гърция за обсъждане на въпроси, свързани с болестта СИН ЕЗИК;

- Писмо, изх. № 3684 - ЕОК/08.07.2014 г. на БАБХ до Бернар Ван Гутем, Директор, Дирекция „Здравеопазване на животните“ на ЕК, за потвърждение на огнище на болестта СИН ЕЗИК. Посочва се, че са определени предпазна и наблюдаване зона;

- Писмо, изх. № 3831 - ЕОК/11.07.2014 г. до д-р Ерол – Турция и Спирос Дудунакис - Гърция за въведените мерки, свързани с потвърдено огнище на болеста СИН ЕЗИК;

- Писмо, изх. № 3840 - Е/11.07.2014 г. на БАБХ до Бернар Ван Гутем, Директор, Дирекция „Здравеопазване на животните“ на ЕК, за предприети действия за борба с огнището на болестта СИН ЕЗИК и молба за предоставяне на количества диагностикуми от Европейската диагностична банка за реагенти;

- Отговор от ЕК, където се посочва, че ЕК не може директно да осигури реагенти и диагностични китове. Дадена е препоръка в ревизираната програма за надзор на болестта СИН ЕЗИК за 2014 г. да се включи ваксинационен план;

- Писмо, изх. № 3874 - ЗЖКФ/14.07.2014 г. на БАБХ до Бернар Ван Гутем, Директор, Дирекция „Здравеопазване на животните“ на ЕК за съдействие за информиране на ветеринарните власти на страните членки за предприетите от БАБХ действия за борба с огнището на болестта СИН ЕЗИК;

- Писмо, изх. № 3929 - ЗЖКФ/16.07.2014 г. на БАБХ до Бернар Ван Гутем, Директор, Дирекция „Здравеопазване на животните“ на ЕК за предприетите от БАБХ действия за борба с огнището на болестта СИН ЕЗИК;

- Писмо, изх. № 4296 - ЗЖКФ/31.07.2014 г. на БАБХ до Бернар Ван Гутем, Директор, Дирекция „Здравеопазване на животните“ на ЕК за предприетите от БАБХ действия за борба с огнището на болестта СИН ЕЗИК;

- Писмо, изх. № 4532 – ЗЖКФ/13.08.2014 г. на БАБХ до Бернар Ван Гутем, Директор, Дирекция „Здравеопазване на животните“ на ЕК за предприетите от БАБХ действия за борба с огнището на болестта СИН ЕЗИК;

- Писмо, изх. № 4555 – ЗЖКФ/14.08.2014 г. на БАБХ до Бернар Ван Гутем, Директор, Дирекция „Здравеопазване на животните“ на ЕК за определяне на техническа среща с експерти на ЕК;

- Писмо, изх. № 4578 – ЗЖКФ/15.08.2014 г. на БАБХ до Бернар Ван Гутем, Директор, Дирекция „Здравеопазване на животните“ на ЕК за изпращане на ревизирана програма за надзор и ерадикация на болестта СИН ЕЗИК по преживните животни в Р България за 2014 г.10. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ЦУ НА БАБХ

С цел оценка на риска и методологическо и научно подпомагане на дейностите по ограничаване на болестта СИН ЕЗИК са изготвени:

- Научна оценка на държавната профилактика програма за задължителните мерки за профилактика и борба с болестите по животните през 2014 г., където е посочено, че заболяването СИН ЕЗИК е от значение за Европейската общност и България и трябва да бъде включено в Държавната профилактична програма.

- Информация от системата ADNS на DG SANCO за разпространението на особено опасни болести в Европа за периода 21.03.2014 г. – 28.03.2014 г., от която е видно, че син език има в Италия, 1 бр. огнище, субтипове 02 и 09

- Информация от системата ADNS на DG SANCO за разпространението на особено опасни болести в Европа за периода 11.07.2014 г. – 18.07.2014 г., от която е видно, че болестта СИН ЕЗИК е разпространена в Гърция – 5 бр. вторични огнища несеротипизиран син език, 1 първично и , вторично ЕО на син език серотип 04 на полуостров Пелопонес, и в България – 1 първично и 3 вторични ЕИО на син език серотип 04 на територията на хасковска област;

- Становище относно извършването на ваксинация срещу СИН ЕЗИК на възприемчивите животни през 2014 г.

- С писмо изх. №0147 – 0845/14.07.2014 г. е получено Информация относно СИН ЕЗИК по преживните в региона на Средиземно море в периода 2011 – 2014 г. Ролята на екологичните фактори и векторите от род Culicoides за епизоотологията на болестта, където е посочено че ваксинацията е най-ефективното средство за профилактика и борба със СИН ЕЗИК, която се прилага след разрешение на DG SANCO и на Постоянния ветеринарен Комитет /SCOFCA/на страните членки на ЕС;

- С писмо вх. №13532/28.07.2014 г. е получено Научно становище относно епизоотологичните особености на вируса на СИНИЯ ЕЗИК – серотип-4 на ЦОР;

- Протокол от 25.08.2014 г. за проведено събрание на работната група относно актуалната информация на епизоотичната обстановка в страната по отношение на заболяването СИН ЕЗИК;

- Протокол от 26.08.2014 г. за проведено събрание на работната група относно актуалната информация на епизоотичната обстановка в страната по отношение на заболяването СИН ЕЗИК;


11. ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Работата по ограничаване и ликвидиране на възникнала епизоотия на СИН ЕЗИК е обобщена, както следва с:

- Доклад изх. №3637 – ИД/04.07.2014 г.от проф. Пламен Моллов да Министъра на МЗХ съмнение за заболяването СИН ЕЗИК в с. Мандрица, обл. Хасково;

- Доклад изх. №3706 – ИД/08.07.2014 г.от проф. Пламен Моллов за необходимост от осигуряване на финансови средства за ликвидиране на първото огнище на заболяването СИН ЕЗИК в с. Мандрица, обл. Хасково в р-р на 800000.00 лв.;

- Докладна записка вх. № 12570/11.07.2014 г. от д-р Радослав Карабаджаков относно осигуряване финансови средства за ограничаване и ликвидиране на болестта СИН ЕЗИК в област Хасково и област Кърджали;

- Доклад, изх. № 3859 – ИД/14.07.2014 г. до Министъра на МЗХ относно актуална информация за епизоотичната обстановка болестта СИН ЕЗИК в Р България;

- Доклад изх. № 4066 – ИД/22.07.2014 г. от проф. Пламен Моллов за необходимост от допълнителни финансови средства за ограничаване и ликвидиране на болестта СИН ЕЗИК по преживните животни в Р България в р-р на 800 000.00 лв.;

- Писмо, изх. № 4076 – ЗЖКФ/22.07.2014 г. с приложен Проект на Доклад от министър на земеделието и храните до министерския съвет за необходимостта от осигуряване на допълнителни средства по бюджета на МЗХ за 2014 г. за финансиране на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта СИН ЕЗИК по преживните животни в Р България;

- Писмо, изх. № 4223 – ЗЖКФ/28.07.2014 г. с приложен Проект на Доклад от Министър на земеделието и храните до Министерския съвет за необходимостта от осигуряване на допълнителни средства по бюджета на МЗХ за 2014 г. за финансиране на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта СИН ЕЗИК по преживните животни в Р България;

- Докладна записка вх. №13535/28.07.2014 г. до проф. Пламен Моллов от д-р Пенчо Каменов относно неблагоприятна епизоотичната обстановка в страната по отношение на заболяването СИН ЕЗИК, и необходимост от предприемане на спешни мерки;

- Доклад, изх. № 4650 – ЗЖФК/20.08.2014 г. до Министъра на МЗХ относно актуална информация за епизоотичната обстановка в страната по отношение на заболяването СИН ЕЗИК;

- Докладна записка, вх.№ 14366/12.08.2014 г. от д-р Пенчо Каменов относно отпускане на лимити за служебни телефони на служителите от ОДБХ, прилагащи мерките за борбата срещу заболяването СИН ЕЗИК;

- Доклад изх. № 14398/13.08.2014 г.от проф. Пламен Моллов за обезпечаване с финансови средства на ваксинация срещу болестта СИН ЕЗИК на възприемчивите животни на територията на страната през 2015 г. в р-р на 7646276.00 лв.;

- Доклад, изх. № 4590 – ЗЖКФ/15.08.2014 г. до зам. Министър на земеделието и храните за епизоотичната обстановка в страната по отношение на заболяването СИН ЕЗИК;

- Писмо, изх. № 4650 – ЗЖФК/20.08.2014 г. до Министъра на МЗХ относно актуална информация за епизоотичната обстановка в страната по отношение на заболяването СИН ЕЗИК, която да бъде представена на заседание на Съвета по животновъдство на 21.08.2014 г.;

- Доклад изх. № 4657 – ЗЖКФ /20.08.2014 г.от проф. Пламен Моллов за необходимост от допълнителни финансови средства за ограничаване и ликвидиране на болестта СИН ЕЗИК по преживните животни в Р България в р-р на 1 200 000.00 лв.;

- Доклад изх. № 4678 /21.08.2014 г.от проф. Пламен Моллов информация за епизоотичната обстановка в страната по отношение на заболяването СИН ЕЗИК ;

- Доклад изх. № 4704 – ЗЖФК/22.08.2014 г. от проф. Пламен Моллов за необходимост от допълнителни финансови средства за ограничаване и ликвидиране на болестта СИН ЕЗИК по преживните животни в Р България в р-р на 1 889 960.00 лв.;

- Доклад изх. № 4786 – ЗЖФК/27.08.2014 г. от проф. Пламен Моллов за приоритетно осигуряване на финансови средства за борба с болестта СИН ЕЗИК в р-р на 1 889 960.00 лв.

- Доклад изх. № 4917 – ЗЖКФ/04.09.2014 г. от проф. Пламен Моллов относно проведена на 03.09.2014 г. техническа среща ГД САНКО в Брюксел за епизоотичната обстановка на болестта СИН ЕЗИК;

- Докладна записка, вх.№ 15610/08.09.2014 г. от д-р Пенчо Каменов относно обработка с инсектицидни препарати на помещения за животни, места за водопой и торища в селища с констатирано заболяване СИН ЕЗИК;

- Доклад изх. № 5012 - ЗЖКФ/10.09.2014 г. до Министъра на МЗХ от проф. Пламен Моллов за спешно осигуряване финансови средства за закупуване и прилагане на ваксина срещу болестта СИН ЕЗИК по преживните животни през 2014 г и 2015 г. авансово р-р на 3 013 800.00 лв.;
ІV. ИЗВОДИ

1. От изложената фактология на възникване и развитие на епизоотията СИН ЕЗИК през 2014 г., вътрешният одитор прави извода, че в БАБХ действа ефективна линия на докладване:

В структурите на БАБХ е налице административен капацитет за справяне с възникнали епизоотии.

След като със серологично изследване на 02.07.2014 г. болестта е лабораторно потвърдена, независимо, че на 11.07.2014 г. е получено потвърждение от референтна лаборатория в Пърбрайт, Англия, на основание чл. 50, ал.1 от ЗВМД, със Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ № РД 11-1073 от 04.07.2014 г. заболяването е обявено, като на основание чл.50, ал.2 от ЗВМД и чл.6, ал.1, т.1 от Наредба №19 от 14.12.2005 год. незабавно са уведомени ЕК, Световната здравна организация по здравеопазване на животните (OIE) и съседните страни. Със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ № РД 11-1074 от 04.07.2014 г. са наложени конкретни мерки за борба с болестта СИН ЕЗИК;
2. Вътрешният одитор установи, че БАБХ е предприела ефикасни и ефективни мерки за ограничаване и борба с болестта СИН ЕЗИК през 2014 г.:

На основание чл.47, ал.2 от ЗВМД, във връзка с чл.117, ал.1 и чл. 126. ал.1 от ЗВМД и чл.6, ал.1, т.3 от Наредба №19 от 14.12.2005 год. , със заповеди на Изпълнителния директор на БАБХ са предприети единствените мерки за ограничаване на разпространението на болестта СИН ЕЗИК, а именно:

- въвеждане на предпазни и надззорни зони по чл.9, ал.1 от Наредба №19 от 14.12.2005 год.;

- забрана за придвижване на възприемчиви животни от засегнати територии съгласно чл.10, т.3 от Наредба №19 от 14.12.2005 год.,

- забрана на нощната паша (куликоидите са най-активни при изгрев и залез слънце), и

- провеждането на дезинсекции (унищожаване и отблъскване на куликоидите).

Не са предприети мероприятия за провеждането на дезинфекция, тъй като то не се препоръчва и е безполезно.

Препоръчано е симптоматично лечение на заболелите овце в началния стадий срещу високата температура и ограничаване на вторичните бактериални инфекции с използването на нестероидни противовъзпалителни средства.

Възможността за използване на ваксина за ограничаване на заболяването се препоръчва от Европейската комисия (писмо от д-р Ван Гутем до изпълнителния директор на БАБХ от 22 юли 2014г. за ревизиране на държавната профилактична програма, в която да бъде включено прилагането на ваксина). ЕК финансира 50% от стойността на ваксината. Сегашната епизоотична ситуация, непрекъснатите валежи, бързото териториално разпространение и установен СИН ЕЗИК в Гърция и Македония не позволяват прилагането на ваксина да започне през тази година.

В БАБХ се подготвя дългосрочна стратегия за ликвидирането на епизоотията от СИН ЕЗИК, с оглед европейската практика. Например, за ликвидиране на болестта СИН ЕЗИК във Франция (серотип 8) чрез ваксинация са били необходими 5 години- от 2007 до 2011 г, а в Чехия 4 години – 2008- 2011 г.3.Вътрешният одитор установи, че в БАБХ е изградена ефективна и ефикасна организационна структура, свързана с ограничаване и ликвидиране на възникнала епизоотия на СИН ЕЗИК през 2014 г.:

Дейността по ликвидиране на възникналата епизоотия СИН ЕЗИК е съобразена с Оперативния план за ликвидация на особено актуални заразни болести по животните в Р България.

Със Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ на основание чл.8, ал.1 от Наредба №19 от 14.12.2005 год. е създаден към Централно управление Национален кризисен щаб за ликвидиране на болестта. С цел бързо ограничаване и ликвидиране на болестта на 04.07.2014 година в 14.00 ч. е свикано първото заседание на Националния кризисен щаб, на което бяха набелязани конкретни мерки, съгласно действащото национално и европейско законодателство.

Съгласно разпоредбата на чл.11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност своевременно е уведомен Министъра на земеделието и храните. Със Заповед на Министъра на земеделието е създаден Координационен щаб във връзка със СЕ с участието и на представители на неправителствени асоциации по овцевъдство и говедовъдство.

ОДБХ информират ежедневно Националния кризисен щаб за развитието на огнищата на болестта СИН ЕЗИК, за извършените мероприятия и от необходимостта от ресурси. Със заповеди на Изпълнителния директор на БАБХ необходимите ресурси – хора, техника и материали се разпределят своевременно.
Съгласно разпоредбата на чл.11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност ,БАБХ информира периодично Европейската комисия за епизоотичната обстановка.

На основание чл. 46а и чл. 46б, ал.2 от ЗВМД в ЕК е изпратена ревизирана Програма за контрол и ерадикация на болестта син език за 2014 година. Изпратена е и ревизираната програма за 2015 година,

Проведени са три работни срещи с ветеринарните власти на Р Гърция, където е обменена информация за епизоотичната обстановка и предприетите мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването в съседните селища по границата между двете страни.

В Охрид е проведена среща на представители на ветеринарните служби на България, Гърция, Македония и Албания.


4. Вътрешният одитор установи, че в съответствие с принципа на икономичност, в БАБХ са разработени и се прилагат ефективно на практика вътрешни правила и процедури за ограничаване и борба с болестта СИН ЕЗИК.

Функциите, задълженията и отговорностите на лицата, участващи в процеса на ограничаване и борба със болестта СИН ЕЗИК, са разпределени ясно и конкретно, като са създадени предпоставки за осигуряване на ефективен контрол и разпределение на отговорности.


5. Вътрешният одитор установи, че в съответствие с принципа на икономичност, БАБХ е осъществила навременни действия за осигуряване на финансови средства, необходими за ограничаване и борба с болестта СИН ЕЗИК през 2014 г.:

В годишния бюджет на БАБХ няма предвидени отделни средства за ликвидиране на възникнали заразни заболявания. В случай на епидемии средства се пренасочват от бюджета на Министерството на земеделието и храните или целево чрез Решение на Министерски съвет.

Съфинансирането от Общността се основава на Решение 90/424/ЕК за разходите във ветеринарната област по отношение на:

- убиването на животни и обезвреждането на труповете;

- почистване и дезинфекция;

- унищожените животински продукти и контаминирани фуражи;

- ваксинация (където е необходимо)

Изискванията за обезщетяване от Европейската Комисия и необходимата документация са посочени в Регламент 349/2005/ЕК. Европейската Комисия изисква адекватно обезпечаване на фермерите за убитите животни. За да получи една държава членка пълна компенсация, плащането на фермерите трябва да се осъществи в рамките на 90 дни от убиването на животните и компенсацията трябва да отговаря на маркетинговата цена на животните.

На основание чл.108, ал.1 от ЗВМД са предприети действия за осигуряване на финансови средства за покриване на разходите, свързани с епизоотията СИН ЕЗИК:

На 04.08.2014 г. с Постановление на Министерски съвет № 239 от 31 юли 2014 г. са одобрени допълнителни разходи в размер на 450 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за провеждане на мероприятия за ограничаване и ликвидиране на заболяването син език.

С част от отпуснатите средства с постановление № 239 от 31.07.2014 година на Министерския съвет, са закупени инсектицидни препарати за обработка на животновъдни обекти, торища, места за водопой на животните с цел намаляване популацията на куликоидите и ограничаване на възможните пътища за предаване на инфекцията. Препаратите са разпределени в засегнатите региони в зависимост от територията, която следва да се обработи, както и броя на животните.

Прието е Постановление № 274 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи в р-р на 1889960.00 лв. за провеждане на мероприятия за ограничаване и ликвидиране на констатирани огнища на болестта СИН ЕЗИК на територията на 22 области и за повишена епизоотична готовност в останалите области в страната.

В БАБХ се обработват документите за обезщетяване на стопаните на принудително убити или умрели животни.

Изготвен е проект на Постановление на Министерския съвет, изпратен с писмо изх. №5048 – ЗЖКФ/ 12.09.2014 г. до Главния секретар на МЗХ, за предоставяне на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2014 г., изпратен за съгласуване с писмо, изх. №03-709/02.09.2014 г. на Главния секретар на Министерство на земеделието и храните за отпускане на допълнителни средства в р-р на 6027600.00 лв.

Предприети са действия за финансово осигуряване на кампания за ваксиниране на преживните животни през 2014 г. и 2015 г. при условие, че е прекратено епизоотичното разпространение на заболяването и се изясняни, кои са засегнатите и незасегнатите територии на България.


ОДИТЕН ДОКЛАД ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ОА – 1423/К

„АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЕТИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ БАБХ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗНИКНАЛАТА СЛОЖНА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, СВЪРЗАНА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК”
Сподели с приятели:
1   2


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница