Мисията на Българите Елементи част II петър Дънов – Учителястраница1/14
Дата16.11.2017
Размер2.64 Mb.
Размер2.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Мисията на Българите

Елементи

част II

Петър Дънов – Учителя

Съставителство – Емил СтефановЕЛЕМЕНТИ
В динамичните процеси за очистване и синтез на планетарния организъм се ражда надеждата на планетата Земя – нов човек, ново човечество, нов планетарен Адам.

Обективните данни показват, че двигателят на този процес е космичен – навлизането на нашата система в нови космични области, засилените влияния от ядрото на Галактиката чрез Слънцето, повишаване температурите на планетите, отместване на магнитните полюси, мутациите в генетичния код.

Влиянията не са само външни, механични, но и вътрешни, качествени, квантови. Усложняващите се системни връзки в обществото, нациите и планетарния организъм събуждат ново съзнание, сетивност и подходи в живота на човешките същества.

Всеки човек и народ имат специфични функции в този процес.

Една особена област е резонирането на всеки народ не само с определени звездни констелации, но и с определен химически елемент, цвят, тон и пр.

Всеки елемент е специфична информационна призма на космичните влияния. В този смисъл, спецификата на отношенията между народите и тяхната мисия в планетарните процеси зависят в голяма степен от този фактор.

Казано е, че българите са изразители на елемента въглерод, който чрез способността си да образува вериги от атоми, формира органичните структури в основата на всички организми, на всички живи същества. Англия, Франция и Германия са еталон на други три елемента в основата на живота – водород, кислород и азот. Въглеродът, привличайки водорода, образува въглеводородите – основа на органичните съединения, привличайки кислорода, осигурява обновата на организмите, привличайки азота, осигурява нервната и мисловната им дейност. Следователно, в естеството и предназначението на българите има силен синтезиращ заряд, който предстои да се изяви.

Трябва да вникнем във вътрешното предназначение на елементите, което Природата им е определила. Те имат своята физиологическа и психологическа роля в живота на човека, народите, човечеството.

Водородът ражда вода, ражда живот. Той е слънчев елемент, дошъл на Земята от Слънцето да донесе живота. Ако има кислород, той проявява горенето, свещения огън. Свещеният огън, «Агнец Божи», «Агни», това е Божествената Любов, Христос, това е божественият живот, който ще дойде чрез Новата Ева. Новата Ева – «Еве», «Йеве», «Йехова», това е божественият живот. Англичаните съдържат в себе си този капитал.

Обаче, за да се прояви по този начин, водородът трябва да бъде предизвикан от кислорода. Сто годишните войни между Англия и Франция са родили една епопея. Модерното изкуство на Франция и джентълменския стил на Англия са родили нещо за Европа.

Сам по себе си, азотът е подобен на златото – трудно влиза във взаимодействие, съществува в чист вид. Това е благородно качество на реализираност, цялостност.

И Учителят казва за учението си: „Докато една идея не мине през Германия, не може да се реализира истински.” Това е силата на азота. Той прави нещата завършени, цялостни.

Обаче, дойдем ли до киселината на азота, ние сме в опасност. Тя ражда взривните вещества и нитратите, които предизвикват войни в света и в организма на човека.

Само въглеродът, като създаде дълги вериги от връзки, може да укроти експанзията на азотните съединения, да ги направи хранителни, градивни, органични. Само той е в сила да превърне външната механична сила на водата в пламък на живот и светлина на разум.

Синтезиращата сила на този елемент, на този координатор на сили и влияния е много необходима на съвременния свят.

„Вашата държава ще бъде по целия свят.”

– Как ще стане това? – Чрез Божественото учение.

Българите са странствали и минали през много култури, през много религии и разбирания, и са развили в себе си известен универсализъм, усет за истината. Предстои им да приложат в живота си чистия, синтезиращ елемент, да опитат плодовете му, да дадат и на другите народи от него. Само този елемент може да обедини истински човечеството, чрез плодовете на новата култура.

Днес старата механистична наука и старият инертен, директивен, фрагментарен начин на живот на личността и обществото се заменят все по-безапелационно от нов синтезиращ, взаимозависим, холистичен възглед, начин на живот, приоритет.

Понеже възгледът на съвременния свят не отговаря на новата научна парадигма, той е изпаднал в дълбока криза, която предизвиква в него революция навътре, т.е. революция в съзнанието.

Предстои на българите да изявят своята национална мечта – трансформация на личността, разкрепостяване и изява на неизчерпаемия й инициативен и творчески потенциал, чрез което да съдействат за спонтанно възникване на нов възглед в обществата и народите - съзнателно и целенасочено активизиране процесите на планетарен синтез, реализиране неразделимостта и единството на живота.

Всички възможности и неизчерпаеми богатства са вложени в глъбините на материята и живота. Фундаменталната основа на обществото е индивидуалността, чиято основа е душата. Езотеризмът утвълждава, че въглеродът в йерархията си от фази – от въглен до диамант – е изразител на душата-майка на живота. Въгленът е еталон за крайната реактивност на жадуващото съзнание, а диамантът – на фундаменталното христово съзнание. Самият живот пък се олицетворява от водата – мекият, синтезиращ принцип. В своя чист вид, водата е многоизмерно информационно поле, подобно на квантовата йерархия на светлината. Светлината е живата вода, живият посланик на единния, неразделим космичен живот.

Тази област е закодирана в учението на Учителя Петър Дънов, наречено учение за живота, новото учение, Божественото учение. То е основа за изграждане и реализиране на принципно ново образование, наука и култура, освободени от стария механистичен и директивен възглед и основани върху инициативните, творчески сили на самия живот, на самата вътрешно присъща душевност на живите организми и фундаментални системи на Битието.

Процесите на дълбоки планетарни трансформации поставят пред всяко будно съзнание задачата, механистичните закони, дадени ни от историята на науката да се оживят и станат ръководство за разкриване пълния инициативен и творчески потенциал на личността и обществото.

Нека сега изнесем мисли за органичните функции на елементите, участващи в горепосочения процес.
"Ние говорим за елементите като разумни същества, понеже естеството на човешкия дух е такова, че той борави с разумни сили. Ако се придържате в интуицията и следвате пътя, по който тя ви води, вие бихте имали повече знания, отколкото сега." [8, с. 256]
"Сегашната наука е дошла до положението да признае, че материята е съставена от атоми и електрони, а тези последните са само една проява на електричеството: това са известни силови центрове. Зад всеки елемент съществува една разумна сила. За земята най-лек е водородът, но има в космоса вещества хиляди пъти по-леки от него. Всички тези елементи са носители на Божествените или космически енергии. И когато ги възприемем в тяхната първична проява, те ще направят цял преврат в нас." [5, с. 15-16]
"Световете един друг се проникват. Етерът прониква въздуха. Това, което прониква, то владее. По-малкото живее в по-голямото. Голямото го обгръща. Етерът има четири състояния. Различен е на различни места, не е еднороден.

Слънцата са центрове на етерните енергии. Налягането на етера образува слънцата. Където има слънца, налягането на етера е най-голямо. Етерът образува слънчевите системи в безконечното пространство." [37, с. 294]


"Твърдата материя символизира физическия свят, течната материя символизира астралния сват, въздухообразната - умствения свят, а светлинната - причинния свят. Четири свята - четири състояния на материята...

Твърдата материя се нуждае от пластичност. Това може да й предаде само водата, т.е. животът. Следователно, физическият свят без живот, т.е. без съдържание представя мъртви форми. Животът носи чувства и мисли, които одухотворяват и осмислят физическия свят. Това показва, че както между четирите вида материя има връзка, така са свързани и четирите свята." [125, с. 136]


"Когато човек напуща Земята, единственото нещо, което ще занесе със себе си, са трите атома: един, който носи богатствата на неговия ум; друг, който носи богатствата на сърцето му и трети, който носи богатствата на волята Представете си какво ще бъде богатството му. Един атом се изчислява на 25 милионна част от милиметъра. То значи да разделите милиметъра на 25 милиона части и да вземете един. С тия три атома, с това богатство ще влезете в другия свят. Какво ще правите с тях? Но в един атом има толкова много енергия, че може да движи Земята за хиляда години. Толкоз много скрита, компресирана енергия има, че може да движи Земята хиляда години. Какви са били тия разумни същества, които са могли да компресират тази огромна енергия в такова малко пространство?" [37, с. 299]
"От химията е известно, че всеки елемент се съединява с друг в точно определени теглови отношения,... с точно определено число атоми и толкова, колкото са необходими, за да образуват едно здраво, постоянно съединение. Така и човешките мисли се съединяват по същия начин, по закона на Виделината... Тази Виделина в духовния свят има свои краски - те могат да бъдат пасивни и активни. Пасивна е краската, която е отражение, а активната идва направо от самия източник. Вашата мисъл, която във вашия ум произвежда раздвояване, не е Божествена, тя е само отражение на Виделината." [37, с. 298-299)]
"За Виделината все още се спори откъде идва - от Слънцето или е нещо друго. Виделината е вътрешен процес. Тя е, която създава човешката мисъл, тя е проводник в духовния свят и съществува във вид на етер. Тя е обвивка на човешкия дух и ум и без виделина никой не може да мисли и чувствува. Виделината прояснява. Ако вие нямате Виделина, не може да учите, да възпитавате, да пишете, не може да проявите Любовта и Истината. Солта е закон на равновесието, а Виделината въздига, възраства нещата. Всичко в нея се развива правилно." [37, с. 299]
"Солта е елемент на равновесие и повдигане. Този елемент индусите наричат "прана", т.е. сила, която носи живот. Праната се намира във въздуха, водата, храната - оттам се извлича." [37, с. 295]
"Много често се случва да бъдете активни, въодушевени, с вяра, с надежда, мислите, че всичко можете да направите. След туй ставате тихи и спокойни - после ставате неутрални. Всеки ден състоянието ви се мени - ставате киселина, основа и сол. След туй солта се разтваря и изгубва равновесие. Под думата "основа" ние разбираме нещо, върху което можеш да градиш. Под "киселина" разбираме материал, който изграждаме върху тази основа. Под думата "сол" разбираме резултата - това, което сме изградили. Изградената къща е сол... Ако се посоли едно растение, всеки процес в него престава. Онези хора, които са много консервативни, имат много сол. Консерваторите имат повече сол, а демократите какво имат? В демократите солта започва да се разтваря и да осолява и другите." [37, с. 296]
"Солта ни избавя от зло. Българите обичат много сол. Северните и западните народи много малко сол ядат. Много малко сол трябва на човека, микроскопическо количество. Сол ще вземеш с върха на една игла. Имаш чорба, колко сол трябва да туриш? Аз ако бях готвач, ще слагам сол с върха на иглата. Колкото се закачи на върха на иглата. Това е нужната сол. Често някои ваши думи са много солени. Всички хора страдат от солени думи. Многото сол изсушава. Всички, които съхнат, имат много сол. Онези от вас, които надебеляват, имат много излишна вода. Да имаш много вода не е хубаво. Ако трябва да турим вода някъде, знаете ли колко бих сложил? Пак с иглата. Питате, колко вода? Колкото се закачи на върха на иглата, толкоз ще туриш в яденето. Ако ви готвя ядене, ще туря една бодка сол, една бодка вода, ще туря после и една бодка захар - три елемента." [37, с. 295]
Тук се говори именно за ония първични, чисти елементи, които съдържат голяма динамическа сила. Не е въпрос човек да глътне тези елементи, но да се свърже с тях в съзнанието си, да взаимодейства с храната, водата, въздуха и светлината при фино ниво на съзнание. Това значи човек да прави всичко с любов.
"Когато се даде надмощие на солта в човека, ражда се лъжата. Когато преобладават киселините над основите, ражда се смелостта. Следователно, в смелите хора киселините имат надмощие."

[37, с. 295]


Благо за човека е, ако елементите са балансирани. Надмощието на кой да е елемент може да доведе до аномалии. Например, като се подвизават в жлъчката, под владичеството на Сатурн, българите страдат от излишък на киселини и жлъч. Благо за човека е да бъде безстрашен, но не и безразсъден. Българите са смели, войнствени, но от безразсъдството на своите властници са изгубили много енергия и средства без полза. Понеже имат много киселини и електричество в кръвта си, те много рушат, но и по този начин се саморазрушават.

"Статистиката показва, че в продължение на хиляда години българите са имали 150 войни. Те са войнствен народ" [8, с. 350]


"Река Дунав руши повече българския бряг, отколкото отсрещния. Значи южният бряг на реката е по-разрушен, отколкото северния. ... има едно движение от север към юг, към екватора, към гъстата материя. Това движение наричаме слизане отгоре надолу." [120, с. 222]
Учителя разглежда случай, че винтовете на масивни, здрави пейки в морската градина край Варна скоро се разхлабват, пейките стават паянтови, изгубват винтовете си и се рушат.
"... в българите има разрушителна сила, вследствие излишъка на електричество, което те съдържат в себе си. Като сядат на тия пейки, електричеството действува върху желязото и разхлабва винтовете. И действително, електричеството има сила да развърта металическите винтове. Следователно, ако човек успее да отправи силата на мисълта си в нова посока, тя ще произведе грамадни резултати. Обаче, ако я впрегне за разрушаване, тя ще произведе убийствено влияние върху неговия организъм.

Казвам: не преставайте да обичате! Обичайте всичко без разлика! Минете покрай някой извор, или покрай някое малко растение, покрай някоя круша, спрете се пред тях, вижте хубавото, което е дълбоко някъде скрито в тях и ги обикнете! Виждате змия, мечка, вълк - обикнете ги заради хубавото в тях. Срещате беден или богат, прост или учен човек - обикнете го заради хубавото, заради Божественото в него! От нищо не се страхувайте! Пред любовта страхът е безпредметен. Правете опити с растения и животни, които са около вас, да видите как всички се нуждаят от любовта ви и я разбират." [119, с. 77]


Българите носят благото и бремето на тия сгъстяващи сили на Сатурн. Благото е, че човек, като го ограничиш, придобива диамантова воля, става устойчив, непоклатим, можеш да градиш върху него, можеш да се уповаваш на него. Това обаче е в сила, ако човек има в живота си високи идеи и идеали. Ако няма такива, в него се развиват личните чувства. Той помрачнява, изпълва се с озлобление към всичко, с безверие и жлъч, става опасен за всички.

Центърът на твърдостта, който е силно развит в българите се намира зад центъра на свръхсъзнанието на темето - той е страж на Божественото съзнание. Обаче, за да изпълни предназначението си като устой за трансформиране на енергиите, той трябва да влезе във взаимодействие с този Божествен хилядолистник, с тази радиостанция на космичния живот. Тогава този център ще блесне като диамант с лъчите на синтеза. Това значи да станем проводници на висшата светлина, на доброто, на милосърдието, на чистата радост от единството на живота. Това значи, от въглени да станем на диаманти.


"Един от големите недъзи на българите е, че нямат почитание един към друг." [135, с. 273]
"И вие, като българи, желая да имате за девиз самопожертвуването. Само така ще разберете смисъла на живота. Дето има саможертва, там е Духът. Ако не сееш, как ще жънеш? Ако майката не роди, как ще познае майчината любов? Приложете саможертвата, за да дойдат любовта и мирът в домовете, между мъже и жени. Да настане пълна хармония, пълно съгласие между всички хора. Когато мъжът се връща от работа, жената да го посрещне с радост и веселие, да бъде готова на всякаква жертва за него. Като види това, той ще се изпълни с любов към нея, с готовност да й услужва във всичко." [29, с. 294]
Елементите по своята природа и във взаимоотношенията помежду си са метод на разумния свят за изява на фините, възвишени, обединяващи сили на живота. Тия фини сили, именно, съчетават нещата разумно, хармонично, за постигането на общо благо и щастие. Вниквайки в интимната природа на елементите, човек в крайна сметка осъзнава, че всичко в природата е живо и разумно. Той осъзнава, че може пълноценно да се ползва от потенциала на всеки елемент, ако се свърже в съзнанието си с дълбоките, интимните сили в него, т.е. да се свърже с единното, разумното.
"Зад всеки елемент има една разумна сила. Зад въглерода, зад водорода седи една разумна сила. Водородът е израз на тази сила във всички отношения, съединения и разединения, които стават." [37, с. 297]
"В мозъка се намалява фосфорът, понеже Любовта се е намалила. Всички елементи, които съществуват на физическото поле, трябва да ги има и в тялото на човека. Всички елементи, които съществуват на физическото поле, се подчиняват на Любовта, а също и тези елементи, от които е създаден духовния и умствения свят. Когато обичаш един елемент, ти го привличаш." (37, с. 297)

"Колкото повече се развиват хората, толкова по-голям брой и по-разнообразни елементи ще влязат в живота им. В духовно отношение всеки човек, всяка душа, ум, сърце представляват отделни елементи. Една ваша постъпка може да не е важна за вас, но за друго същество, тя е някаква възможност." [11, с. 121]


Всеки народ представлява специфичен елемент в организма на човечеството. От елементите на народите се изплита онази жива система, наречена общочовешки организъм. В този смисъл, определен химичен елемент, който е съществен за даден народ се разглежда като изразител на известни космични констелации и влияния, като приемопредавател към специфични области на материалната вселена, на космичния живот и разум. С други думи, всеки елемент изразява известни космични цикли, известни нива в проявленията на природата, които проявяват по специфичен начин цялото.

Първата задача на човека и човечеството е да възстановят чистотата на ония материални и идейни елементи, които изграждат тяхното естество, за да се самопознаят и изразят в чист, полезен за общата хармония вид. Само при това положение законът на сродството ще обедини всички специфични елементи в стройно цяло.


"... два ума не могат да се свържат; две сърца също не могат да се свържат. Обаче, един ум и едно сърце или едно сърце и един ум могат да се свържат. Между ума и сърцето има връзки. ... като съединявате сърца с умове, вие създавате хармонията в света... Ако правдата и истината не образуват основа, върху която можете да живеете, всичко е изгубено за вас." [83, с. 290-291]
"Различните елементи внасят различни енергии в организма. Например, златото внася един вид енергия, среброто - друг вид, а желязото - трети вид. Оттук можем да кажем, че хората се различават според различните видове материя и енергия, както и от различното им количество." [80, с. 55]
Много енергии и елементи има в човека. Неговата задача е да ги разкрие, изчисти и обработи до техния благороден вид. Това благородното, висшето трябва да изнесе той пред обществото.
"Някои благородни метали - злато, сребро, платина са заровени у човека; много въглища, руди има в неговата почва; ценни сили и енергии се крият в дълбочината на неговата душа. Той трябва да намери това богатство, да го изрови и обработи." [131, с. 216]
"Като ученици, вие трябва да изучавате окултната химия, за да знаете от какви елементи се нуждае вашата кръв." [54]
"В органичния свят няма механични процеси. Там всяка клетка, всеки атом, всеки йон трябва да бъде в хармония с другите клетки, атоми, йони... В органичното царство всички атоми на един и същ елемент се различават. Например един атом желязо се различава от друг атом желязо, ако първият е минал освен през минералното, още и през растителното царство." [96]
"За да дойде до по-голямо развитие, атомът трябва да мине през четири царства: минералното, растителното, животинското и царството на човека." [72]
"... всеки елемент - желязо, мед, калай, олово, сребро, злато, произвеждат специфично влияние върху мислите и чувствата на човека." [54]
"За да лекуваме един човек, ние трябва да го освободим от всички чужди елементи, от всички утайки, които се наслоили в него. Цели 20 години той живял един нередовен живот и в него се натрупало излишно желязо, олово, мед и ред други отровни соли, които се образуват при окисляването на тия метали. Всички тия отрови трябва да се изхвърлят навън и да остане само онова чисто органическо злато и сребро, да остане само азотът и водородът в онова чисто състояние, каквото е било първоначално в човека. Само тогава човек ще може да възприеме онази Божествена Светлина, която твори в него." [91, с. 19]
"Защо Бог постави дървото на доброто и на злото в рая? - Като предметно учение. Той каза на първите хора: Ще изучавате това дърво без да ядете от него. Вие можете да изучавате свойствата на отровите само външно, без да ги употребявате вътрешно. За пример, вие можете да употребявате сярната киселина външно само за чистене на металически предмети, за получаване на различни съединения. Приемете ли я вътрешно, тя ще ви изгори. Пазете се от отровите, били те физически или психически. Лошите и отрицателни думи са психически отрови, които причиняват отрова. Защо трябва да казвате на човека, че е нечист, че е груб, че няма любов и т.н." [8, с. 159]
Отровите са неблагоприятни съчетания на елементите, т.н. лоши аспекти. Тяхното предназначение е да стреснат човека, да осъзнае лошия път, по който е тръгнал и да се изправи. В този смисъл, доброто и злото са обективни сили на природата, които вършат велика работа за възпитанието на съществата. Злото ограничава съществата, за да ги кали, да не грешат. Злото има своето оправдание, но не и грехът. Грехът е нечистота, която пречи на силите на живота да протичат и да изявят величието на цялото. Това прави човека слаб, невеж, непълноценен - играчка на стихиите, конюнкурата, съдбата. Човек е длъжен да пази чисти първичните елементи в себе си, които ще му дадат сили и условия за независимост, свобода, изява.

Черният дроб на организма е мембраната, където се балансират първичните елементи: сладко и солено, сладко и кисело, сладко и горчиво.


"Какво е действието на солта и на захарта върху телата? От една страна солта запича, сгъстява, втвърдява нещата, а от друга страна спира растенето им; захарта ги разширява. Има идеи, които действуват върху човешкия ум или като солта, или като захарта. Първите сгъстяват, втвърдяват, запичат и ограничават процесите, а вторите ги разширяват. От гледище на трите свята различаваме три вида свойства на един и същ елемент. Например, водородът, който влиза в растенията, се различава от водорода в животните, водородът, който влиза в животинското царство, се различава от водорода в хората. Даже и в хората водородът се различава... Съвременната химия не се занимава с това, но бъдещата ще ги изучава. Като се говори за солта, казваме, че и тя бива: неорганическа, която сгъстява, втвърдява, запича и ограничава нещата; органическа, която само осолява, и психическа, която се проявява главно в умствения и сърдечния свят - тя обединява мислите и чувствата. За тази сол е казано в Писанието: "Ако солта обезсолее, хвърлете я навън." Стремете се към психическата сол, която обединява нещата." [131, с. 207-208]
"Вие сте солта", казва Исус на учениците си. Учениците на новата култура са солта, която трябва да осоли народите с тази обединяваща сила и да ги спаси от разрушението на греха, на внесените чужди, механични елементи, чиито шлаки подпушват чистите течения на живота. Време е вече общественото съзнание да се пробуди и да създаде условия за тези носители на божествената сол, да хармонизират и обединят обществото.

За да разберем добре тази сол, тази сила на синтез, трябва да имаме познание за киселините и основите, за активния и пасивния принципи в природата, в основата на които стои електромагнетизма.


"Мъжът е направен от материята на физическия свят, а жената - от материята на астралния свят - светът на желанията. Мъжът живее повече в мисълта, а жената - в чувствата и желанията. Като се говори за мъжа и за жената, подразбираме поляризиране на енергии. Това забелязваме и във всеки човек отделно. Лявата му половина е женска, а дясната - мъжка. Лявата половина на мозъка е женска, а дясната - мъжка." [125, с. 136]
"Какво отношение имат кислородът и водородът спрямо вас? Имат отношение, вие постоянно ги възприемате. Този водород и този кислород постоянно влизат в дробовете ви, затова ви интересуват. От вашето разбиране на кислорода и водорода зависи бъдещото състояние на телата ви. От разбирането на водата, която възприемате, от нейните елементи зависи здравословното състояние на вашето тяло." [53, с. 232]
Водата крие в себе си философията на живота и творението, на сложната взаимовръзка между негативно и позитивно, добро и зло. Тя е единство на кисел и алкален елемент в сол. Водата е сол в онзи висш обединяващ смисъл. И тази небесна сол слиза върху земния кондензиращ, пластичен елемент, майстор във ваенето на всички пластични форми, който елемент е въглеродът. Като се кооперира с въглерода, водата образува въглеводите, въглехидратите, т.е. сладките, благите работи, които са първите тухлички на живота. Тук ни интересува именно този аспект в проявленията на водата.
"От две неща човек все ще предпочете едното. Водородът гори, а не поддържа горенето - спокойно свършва работата си. Кислородът поддържа горенето, а не гори. В това отношение той прави скандали. Като се съберат заедно, те взаимно си помагат. Кислородът усилва горенето на водорода, а водородът поощрява кислорода в скандалите. Той казва: Прави скандали, поддържай ги, без тебе нищо не можем да направим. На английски скандал означава хлъзгане. Стъпил си на неустойчива почва, на много гладък, равен път. На такъв път не може да се пази равновесие - при най-малкото изкривяване може да паднеш. Хората правят скандали именно при неуравновесено състояние.

Защо са добрите хора в света? - За да има плодове. - Защо са лошите хора? - За да стават скандали. Лошите хора са причина за недоимъка." [43]


Следователно, злото е необходимо като една външна, динамична сила, която да подбужда човека към дейност. Без злото хората ще се превърнат в инертни същества, в дембели. Доброто пък е градивният процес вътре в човека, чиито плодове внасят изобилието в света. Тази външна динамична сила подбужда вътрешното горене в човека, неговите инициативни сили, неговия стремеж да изяви идеите и идеалите на Великото, Съкровеното в себе си. Диалектиката на тия два принципа е много сложна и не е предмет на настоящото разглеждане. Всеки от тях има своите положителни и отрицателни, външни и вътрешни страни. Например низшето сърце ражда егоизма, а низшият ум - гордостта. Висшето сърце ражда саможертвата и синтеза, а висшият ум - мъдростта и хармонията.
"Само жените образуват топлина, само жените горят постоянно. Защо съм мъж? - За да поддържаш горенето и да произвеждаш светлина. Светлината и топлината вървят заедно. Те са процеси неразривно свързани. Под "топлина" не разбирам горене. Истинският огън гори и не изгаря. Мойсей видя на планината къпина, която гореше и не изгаряше. Всяка мисъл, която поддържа горенето и го прави достъпно и за другите, е светлина. Без светлина не бихме имали очи. Светлината създаде очите, да виждат хубостите на Божествения свят. Девата носи топлина, ангелът носи светлина. Няма по-велико благо от това да бъдеш дева. Най-чистото нещо е девата, тя гори и не изгаря. Най-красивото нещо е светлината. Красива е човешката мисъл. Чист е стремежът на човешката душа. Любовта и обичта са два принципа в света, които повдигат хората. От една страна водата носи свойствата на кислорода, а от друга - свойствата на водорода. Водата отваря път, т.е. води човека в известна посока." [54]
"... киселините действуват разрушително, но не всички елементи в дадена киселина са разрушителни; например, в азотната киселина азотът е отровен, а другите два елемента са безвредни. И в човека има само един елемент, който носи всичкото зло. Това е неговият личен елемент. Егоизмът трябва да се извади от човека, да не направи целия живот на киселина.

В химията имаме киселини, основи и соли. Киселината представя мъжкия принцип, мъжът. Основата, това е женският принцип - жената, а солта, това са децата. Следователно, когато казваме, че сол ни трябва, разбираме, че ни трябва принципът на детето. Солта носи нещо, което е потребно за живота. Основата и киселината са необходими, за да се яви солта. Туй е едно уподобление.

Киселината, това е мъжът, творческият принцип в живота, а доброто е основата - това е женският принцип, жената, а любовта е детето." [6, с. 91-92]
Значи обединяващият принцип е детето, най-фината сила в живота.
"Огън дойдох да запаля." Огънят представя разумното в света. Огънят подразбира още живота. Значи, като човек, ти трябва разумно да живееш. Огънят ще изгори всичко непотребно и ще остане само потребното, разумното, което ще гори без да изгаря и ще се усъвършенствува. При правилното горене взимат участие въглеродът, въздухът и водата. Това значи: елементът, който гори, е въглеродът, елементът, който поддържа горенето е кислородът; получените продукти при горенето са главно вода и въглероден двуокис. И водата сама по себе си образува горене. Ако залеете парче негасена вар с вода, гасенето на варта става толкова силно, че се развива голяма топлина, от която водата възвира. Следователно, като се пече варовикът, първо се превръща в негасена вар, която при заливане с вода се превръща в каша, наречена гасена вар. И тъй, когато варовикът, който е твърд като камък, се влюби във водата, той омеква, разпалва се, става на вар, с която жените мажат, белосват къщите си. Домакинята взима част от тази каша и измазва с нея стените на къщата си. По този начин тя изнася пред хората любовта на двамата млади - водата и варта." [54]
По същия начин по аналогия можем да кажем: Когато въглеродът се влюби във водата, в пламъка на тази любов се раждат въглеводите като първи тухлички на живота. Важна роля за това има слънчевият елемент - водорода, който носи в себе си божествения пламък на живота. Този пламък блика от чистото сърце на девата, т.е. от принципа на душата в недрата на природата.

"Христос казва: "Огън дойдох да паля." Под думата "огън" Христос разбирал огъня на безсмъртието, който трябва да се запали във всяка душа." [27, с. 67]


"... водородът и кислородът не образуват водата, но дават условия за проявяването й. Водата е носителка на живота. Без вода животът не може да се прояви, т.е. не може да се организира. Без въздух животът не може да расте. Азотът пък отговаря на ума, който използва благата, дадени на човека. Ако знае законите, чрез които се сеят мислите и чувствата, човек би имал бързи резултати. Той ще посади една мисъл в мозъка си и едно чувство в симпатичната нервна система и в скоро време ще се ползва от техните плодове. ... Сейте добри мисли и чувства и не се страхувайте, нито от живота, нито от смъртта." [24, с. 204]
Тук под принципа на водата се разбира животът, душата, а кислородът и водородът символизират ума и сърцето на човека. В своя път електричеството и магнетизма трябва да възлязат към онази сила на синтез - гравитацията, душата, причинния свят. Умът и сърцето трябва да се издигнат до положителния, радостния живот на душата - животът на вечно настояще, живот на реализация на всичко позитивно.

Нека се спрем сега на идеята, която ни води към това изследване. Тя касае формирането на шестата подраса на бялата раса и чрез нейния зародиш - на шестата коренна раса, която ще изяви диамантовобялата светлина на Христовото съзнание. Българите имат съществено място в развоя на този процес, което именно разглеждаме в този раздел.


"Тази българска кръв какъв цвят дава на българското лице? - Възчерен. Значи, в българската кръв преобладава на първо място въглеродът, или въглеродната енергия, която го кара да се държи близо до земята, затова той е орач, градинар и пастир. А в кръвта на англичанина преобладава водородът, водородната енергия, затова той е търговец, ходи по морето навсякъде, неговите хора са по целия свят. Да, казвам аз, в кръвта на англичанина има повече вода. И ако искаш да станеш приятел с англичанина, напои го с вода. А ако искаш да станеш приятел с българин, дай му едно парче земя, той ще те помни, ще каже: "Той ми даде много хубава земя." И тъй, българите станаха българи, когато въглеродът взе надмощие в кръвта им; англичаните станаха англичани, когато водородът взе надмощие в тяхната кръв. Това са енергии вътре в природата. Но един ден тия енергии ще се изменят. И сегашният българин ще се измени, ще стане от него нещо ново и няма да се нарича българин." [113, с. 103]
Започваме с този контрапункт, защото цялото славянство е свързано с идеята за земята. Те носят един елемент, който ще донесе плодородие и в стопанството и в душевността, т.е. в културата. Тук под "земя" се разбира онази непрекъсната небесна твърд на душата. А под "почва" разбираме Любовта, Божествения принцип, като условие за всяко растене и развитие. Англосаксонството пък нови върховите постижения на бялата раса, които трябва да се присадят върху тези деца - славяните. Славяните са шестата култура на бялата раса, която изгрява след петата - западноевропейската.
"Въздухът представя човешкия ум, водата човешкото сърце, а твърдата материя - човешката душа. Следователно, който иска да развива ума си, той трябва да изучава свойствата на въздуха, който иска да развива сърцето си, той трябва да изучава свойствата на водата, който иска да намери душата си, той трябва да живее на сушата, да изучава свойствата на твърдата материя.

... най-безопасно за човека е на сушата, на почвата. Почвата, твърдата материя представя човешката душа, върху която растат ябълки, круши, грозде. Водата и въздухът са потребни като условия за развиване на човешката душа. По нея срещаме чисти извори, кристални води. Душата заповядва и на ума и на сърцето. Тя познава техните свойства и може да ги управлява, без да ги вади от условията, в които те се развиват. Умът не може да живее вън от въздуха. Сърцето не може да живее вън от водата. И душата не може да живее вън от твърдата почва. Думите "не могат да живеят" подразбират, че не могат да се проявят." [63, с. 65, 66]


Водата и въздухът, т.е. чувствата и мислите, сърцето и умът, са потребни за развиване на човешката душа, т.е. почвата, райската градина на човека. Въздухът символизира азота, водата - водорода и кислорода, земята или почвата - въглерода. Превеждаме: водата и азотът са необходими за развиване качествата на въглерода. Като се присадят върху почвата на въглерода тия елементи му спомагат да изгради милионите органични вещества, чрез които се изразява богатия спектър на живота, на любовта, на цялото. Истинският контрапункт обаче е между въглерода и водорода, между планетния и слънчевия принцип, между духа и душата. Слънцето съдържа повече от 99 % водород, а Земята - цялото богатство от въглеродни живи форми. Като елемент на волята (душата) българите трябва да присадят върху себе си посочените елементи и заедно с принципите на новата култура да ги посадят в плодородната почва на славянството. Първата връзка на въглерода е с водорода, което ражда въглеводите. Връзката с кислорода ражда въглеродния двуокис, който е полезен за растенията, а задушлив за хората и животните. Той, както и избухливите съединения на азота са причина за редица неравновесни, аномални състояния в живите системи.
"... сприхавият страда от липса на вода и от изобилие на въглена киселина. Водата е необходима на организма, но не и въглената киселина. Растенията, обаче, не могат без въглена киселина. Тя е необходимо условие за тях." [18, с. 62]
Нека изнесем още материал за аналогията между принципите "душа"-"почва".

Под "душа-почва" се разбира не просто физическия свят, а онзи елемент, култивиран в продължение на дълго време, който отраства и развива всички сили и зародиши в съществата и в тяхната среда.


"Какво представя душата за човека се вижда от стиха, в който Христос казва: "Ако целия свят спечеля, а душата си изгубя, нищо не се ползувам". [63, с. 75]
"Да се стремиш към придобиване на земя, това значи, да дадеш условия на душата си да се прояви. Ето защо, човек трябва да има само толкова земя, колкото му е нужна - ни повече, ни по-малко. Един ден земята ще бъде така разпределена, че всеки ще вземе такава част, която да отговаря на степента на неговото развитие. Тогава всеки ще си направи на своята земя една къща с нужното количество светлина, въздух и вода." [63, с. 75]
Тук под земя се разбира основата на душата, на волята: светлината е духът, въздухът - умът, а водата - сърцето. Така е символизирано създаването на новия човек, чиято сграда, т.е. организъм се отличава с устойчивост, автономност, свобода.
"... каква е разликата между материята на висшите същества и човека? Тъй както се проявяват висшите същества, тяхната материя е устойчива, не се изменя, както в човека. За пример, вие с нищо не можете да измените мисълта на един ангел, с нищо не можете да го подкупите. В човека обаче, вие може да измените ума му, а може да измените и сърцето му. Като казвам, че може да го измените, не подразбирам, че той се е изменил, но можете да го подкупите с нещо. Подкупът всякога произтича от онова лъжливо схващане, че можем да минем по един лесен път." [106, с. 183]
Лесният път е безволевия, когато човек няма душа, няма порив да си поставя цели, да върви към идеал, да преодолява препятствията и инертното в своята природа.

Пътят на душата е тесния път. Той предполага трансформиране на личните чувства и интереси в самоотричане, саможертва, служене на големия живот на цялото. Защото всемирът, Духът - това е истинският човек. Светът на душата е подложен на голямо налягане и топлина, вследствие на което грапавите форми на личния, егоистичен елемент се превръщат във фина субстанция, съединена в диаманта на душата. Тази фина субстанция, тази висша почва на живота е Любовта - Бог.


"Добрата почва е Любовта... Моето учение е за абсолютната Божия Любов. Всичко трябва да се постави на добрата почва. Търговецът може да търгува, но на добрата почва. Богатият, като се приближава към касата си, нека знае, че Бог е там и като дойде някой да му иска пари на заем, да му каже: Братко, нека България бъде страна, където няма никакви полици. Ще дадеш пари на заем без запис, без полица. Можеш само да си забележиш в тефтерче, че си дал, например 2000 лева. Първата работа, която трябва да извършат българите, то е изхвърлянето на всички полици. Това се отнася до всички без изключение! После аз ще отида пръв да работя на нивата по 5 часа на ден и без никакво възнаграждение. Тогава няма ли да бъдем един повдигнат народ? Ако всички индустриални и фабрични работници, мъже и жени постъпват така, на какво ще заприлича България? От всички европейски държави щяха да дохождат да я гледат и да кажат: Каква идея е влязла в главата на този народ?" [40, с. 202-203]
"Друго падна на добрата земя." - Коя е тази земя? - Любовта. Има само една земя, на която можем да растем и да се развиваме. Вън от любовта няма друга земя." [40, с. 205]
Физическият свят е свят с шупли, с празнини, където има излишък и недостиг. По тази причина в него стават редица експлозии и неуредици. Божественият свят на виделината е непрекъснат, цялостен - свят на щастие и изобилен живот.
"... почвата, в която е посадено житото, е любовта. Вие ще турите любовта като основа на живота си и условията ще започнат оттам... - Ама имам несгоди. - Несгодите са у тебе." [40, с. 196]
"Ние не създаваме религия, но създаваме добра почва, дето добрите хора да растат и да се развиват като братя. Какви са хората, за нас е безразлично. Важно е да живеят като братя, по любов, и кой каквато дарба има, да я прояви. ... Ако искате да знаете от кое учение сме, отговарям: От учението на любовта. Който иска да научи любовта, да дойде при нас." [40, с. 204]
С други думи, който иска да придобие знанието на новата култура, нека дойде в България, да се присади върху въглерода, т.е. върху душата, върху любовта с нейните милиони живи форми. Няма по-голям майстор на физическото поле в пластиката, в гъвкавите многообразни връзки и отношения от въглерода. Няма по-добър координатор и синтезатор от него, който да събира в едно всички живи, разумни сили на природата в единните организми на съществата. Той именно създава течните кристали в организмите, като висши информационни системи на природата.

Сега ни предстои да вникнем, кои са ония основни елементи (водород, кислород и азот), т.е. ония народи, с които българите да се съчетаят и да внесат знанието за новия тип човек, за новата култура, за новото човечество.

Учителят говори най-много за контрапункта българи-англичани, като представители на елементите въглерод и водород, на органите черен и бял дроб, на зодиакалните знаци Козирог и Стрелец, които управляват съответно колената и бедрата на космичния човек.

В химията взаимодействието на въглерода и водорода води до най-простите органични съединения - въглеводородите. Нека започнем това своеобразно изследване на тази стъпка.


"Кое е отличителното качество на въглерода? - Твърдостта. Най-съвършената форма на въглерода е диамантът, който се отличава с твърдост и лъчепречупване. Кое е отличителното качество на водорода? - Неговата подвижност и способност да прониква и през най-малките шупли. Достатъчно е да отворите съда, в който е бил водородът, за да изпълни цялото пространство. Той е общителен, с всички става приятел. Турците имат една поговорка: "Не ставай приятел със седем крале." Значи между седем крале не може да има разбирателство. Те не се разбират, а вие ще ставате приятел с всички. Бъдете твърди и устойчиви като диаманта. Щом се натъкнете на някаква мъчнотия, одерете кожата й, както на змията. Ако в сърцето ви влезе едно желание, което има характера на змията, не се оставяйте то да ви души, но вземете диаманта, който носите в себе си, направете един разрез около врата на това желание и одерете кожата му. То веднага ще се укроти, ще се смири и втори път няма да чуете гласа му." [9, с. 24-25]
Значи за българина е характерна твърдост, устойчивост в убежденията и идеалите, преодоляване на всички спънки пред тези идеали. Англичанинът се отличава с проникновение и общителност, но върху него не може да се гради.

Българите са пригодни за основа, за поле на приложение, а англичаните - за разпространение, комуникация, мултиплициране. Българите, ако не вземат от мекотата на англичаните, не могат да бъдат плодородни, и англичаните, ако не вземат от устойчивостта на българите, не могат да бъдат стабилни и трайни.


"... има хора, които много дрънкат; има хора, които не дрънкат. И едните са на мястото си и другите са на мястото си. По едните коли минават, а по другите цветя и плодни дървета растат. Тази е разликата. Следователно, ако искаме по-скоро да преминем един прав път, ще минем по камъчетата, защото по някой път, опасно е да минаваме през меки места, т.е. през меки хора. Каруцата затъва през меките места и нищо не става. Тъй щото, искаш ли по-скоро да минеш, през камъчетата ще минеш, но искаш ли хубаво грозде да ядеш, искаш ли хубаво жито да се роди, искаш ли хубави плодове да ядеш, при този чернозем ще отидеш - при меката пръст. И едните и другите са за похвала. Лошото е, когато хората не са на мястото си." [124, с. 87]
"Англия наруши Божествения План като наруши границите на Сан-Стефанска България и предизвика Берлинския конгрес и разделянето на България. А това бе най-хубавият Божествен акт на земята. Англия се уплаши от Русия, че ще се увеличи влиянието й. Тя сбърка. Напротив, щеше да се увеличи английското влияние. Тя не трябваше да се меси. Раздели България на две, за да не стане България случайно руска губерния и да не би да се завардят и блокират проливите и Черно море. Но Англия сбърка. Ако беше оставила България в границите на Сан-Стефанския мирен договор, то Сан-Стефанска България щеше да бъде в услуга на Англия. Но те не можаха да предвидят това и сбъркаха. Но онези сили, които противодействуваха, не сбъркаха, а сполучиха. Това са същите сили, които направиха атентата на двойния освободител Цар Александър II и го убиха. Тези сили не се шегуват."
"В Берлин Англия раздели Сан-Стефанска България на две и те попречиха. Никой човек не трябва да коригира Божествения План и затова Англия ще плати с разрушението на Английската империя."

[52, с. 444]


Англичаните са един от разумните народи, което им помага да разрешават проблемите си хармонично и да успяват.
"Силен е само този народ, който люби. Силен е само този народ, който е разумен, който може да владее силите на природата. Вземете англичаните за пример. По какво се отличават те като народ? - Англичаните се отличават по своята сила и разумност! Те имаха една стачка, в която взеха участие около 5 милиона хора. Същевременно стачниците и стражарите си играят на футбол. Питам: ако в България се обяви такава стачка, стачниците и стражарите ще играят ли на футбол? Това е култура! Тези хора си казаха: "Ние сме разумни, трябва да разрешим този въпрос по един мирен начин."

[139, с. 23-24]


Англичаните са хора с идеали и с доблест да реализират идеалите си. Те са хора на целта, на постигането.
"... англичаните... обичат да се качват по високите върхове, даже с риск за живота си. Всяка година загиват по планините или потъват в моретата десетки англичани, но те смело вървят към целта, която искат да постигнат. Англичанинът е горд, не отстъпва лесно. Той казва: И живота ми да костува, аз ще постигна това, което желая. - Хубава черта е тази. Българинът е като циганина, който казва: "И чергата изгарям и чука продавам, но не се подчинявам." Той е упорит, но не е твърд. Твърд е онзи, който с мисълта си може да се издигне в пространството, отдето никой не може да го снеме. Каква твърдост е тази, да се държиш за земята? Утре земята ще се разклати, и ти ще изгубиш твърдостта си. Твърдостта е висше качество. Твърд е онзи, който има пълно самообладание, който може да владее своите мисли, чувства и който има в себе си пълно равновесие. Той седи на някои място, дето никой не го вижда; обаче той всички вижда, всички наблюдава. Ученикът трябва да развива в себе си такава именно твърдост, а не упоритост. Само така той ще разбира природата и ще се ползува от нея. Иначе, каквито богатства и да има, ще му се отнемат." [25, с. 48-49]
Човек не може да има търпение, твърдост и устой в характера си, ако няма пред себе си една висока цел, идея или идеал. Първите християни и богомилите бяха истински твърди в убежденията си, защото имаха в душата си велик идеал. Те бяха напреднали души, които имаха велико знание, надрастващо разбиранията на тяхната епоха. Днес хората на новата култура са носители също на авангардно знание, което далеч надхвърля умозрителните, ежедневни схващания на съвременността. И това знание не е фантазьорство, а висша практическа сила. Защото то почива на дълбоки, универсални принципи, които впрягат в практиката мощни, фундаментални сили.

"Българинът има една лоша чърта: той започва работите си с жар, с увлечение, но никога не ги довършва. Като знаете това, пазете се да не правите и вие същата погрешка. Дойде ли въпрос за работа, бъдете като англичаните. Англичанинът започва добре и свършва добре. Даде ли някакво обещание, той непременно ще го изпълни. Той е точени изпълнителен в най-малките си задължения.Тъй щото, като ученици, започвайте работата си като англичани и свършвайте я като англичани. И българинът има нещо английско в характера си, но не е още разработено. Англичанинът обмисля нещата добре. Когато се яви нещо ново, той не бърза веднага да го приложи. Но щом се убеди в практичността на нововъведеното, приема го без никакво колебание. Запример, когато електрическото осветление се въведе в Америка, в Лондон продължаваха да си служат с газово осветление. Те пратиха хора да го проучат на место добре и като се убедиха в преимуществата на електричеството пред газовото осветление, приеха го навсякъде. Като приемат нещо, те го прилагат изцяло." [39, с. 17-18]
В англичанина има една отмереност, методичност, разпределение във времето, хладнокръвно следване на нещата до тяхното естествено узряване. Англичаните са чужди на онази кампанийност, която ражда недоносчета и осакатени души.
"Един руски княз и един английски лорд се срещат в една тясна улица със своите файтончета. ... Руският княз извадил в. "Таймс" и започнал да чете, спират се, гледат се. Англичанинът изпраща своя слуга и казва: "Господине, като прочетете вестника, ще бъдете ли така добър да ми го дадете и аз да го прочета?" Българинът, ако е, ще му се пръсне сърцето. Той бърза всякога. Българинът е много разточителен. Цяла зима ще прекара в кръчмата, като дойде лятото, бърза. Изгубеното време иска да го навакса. Вследствие на това си причинява голяма вреда. Такова е неговото психологическо схващане. Много бърза. Или в турско време. Българинът е правил големи снопове, понеже е плащал данък на сноповете. Но като вдигне снопа, който толкова тежи, се изсипвал. ... Човек и в умствено отношение и в духовно отношение, и във физическо отношение може да се изсипе. Законът е все същ, не трябва да пресилваш нервната система. Пресилиш ли нервната система, ще плащаш." [26, с. 431]
"Англосаксонецът казва, че времето е пари и го използува добре. Славянинът пилее времето си и, за да учи, той търси удобства. Англосаксонците са весели, жизнерадостни. След като работили цяла седмица, в празник те се обличат добре, почиват си и се радват на придобивките си. Кой е беден, кой - слуга и кой - господар, не познавате, всички живеят като аристократи. Славяните са повече песимисти, отколкото оптимисти. Те са възприели тази чърта от гръцката култура. Песимизмът и недоволството на българите също носи началото си от византийците, с които българите са били дълго време в контакт. Младото поколение трябва да работи, за да се освободи от старото и чуждо византийско влияние." [9, с. 218-219]
"Ако англичаните успяват в живота си, това се дължи на тяхната точност. Англичанинът е точен на думата си. Каже ли ви, че ще се срещнете в четири часа, точно в това време той ще бъде на определеното място; нито минута по-рано или по-късно. Първото нещо, което се иска от ученика е да бъде точен. Точността е условие за изграждане на неговия бъдещ живот. Точността е хармония, такт, музика в живота на човека." [33, с. 143]
"Проточете дясната си ръка напред с дланта надолу и мислено прекарайте принципа на точността във всеки пръст поотделно: в палеца, в показалеца, в средния пръст и т.н. Съсредоточете мисълта си към всеки пръст по десет секунди. След това приберете дясната ръка на място. Направете същото упражнение с лявата ръка." [33, с. 144]
"Като изучавам проявите на религиозните хора, намирам една опасна страна в техния живот - крайната чувствителност, крайната напрегнатост в чувстват, благодарение на което те изопачават фактите. Почти не съм срещнал религиозен човек, който да постъпи справедливо. ... Това се дължи на една обща чърта в човека - да преувеличава нещата. Това чувство наричат сублимност, величественост. В българина центърът за времето е слабо развит. Той не може да определи точно колко часа трябва да вървиш от едно село до друго. Той казва: като минеш тоя баир, веднага ще отидеш на другото село. Струва ти се, че ще вървиш най-много половин час, а то излиза два-три часа път." [122, с. 295]
"Англичанинът минава за честен, а българинът се отличава със своята искреност." [141, с. 115]
"В Англия, ако някой отиде да проси, или да иска пари, непременно трябва да свърши някаква работа срещу това, да направи нещо: да изсвири, да изпее някаква песен, или да направи един фокус. Само тогава той има право да поднесе чинийката си, за да му дадат нещо." [42, с. 59]
"В какво седи благородството на един народ? Защо англичаните са блогородни? Защото у тях има събудено колективно съзнание. ...

Всеки народ, в който е събудено туй колективно съзнание, съзнава до известна степен, че всичко трябва да се подчини на общата цел." [3, с. 40-41]


Общата цел на един народ се определя от неговото самосъзнание - каква роля и функция има в живота на човечеството, в живота на Божествения организъм, на цялото.

Ето някои лингвистични съпоставки:


"Как ще определите думата "добро" на български и "good" на английски? Тая дума не може да се определи точно, но се разбира вътрешно. Буквата "g", началната буква на "good", показва, че англичанинът е реалист. Той посял семето да пусне коренчета и казва: Първо корените и после клоните. Двете букви "о" показват условията, при които семето се развива, за да поеме посоката нагоре - "d". В думата "добро" българинът започва с клоните. Той казва: Корените ще дойдат после. Той си служи със закона на присаждането. Вземе едно калемче, резне кората на дръвчето, прилепи към него калемчето, засмоли го, превърже го добре и го оставя да се развива. Значи, в българина доброто е присадено, а в англичанина е посадено, затова се казва, че англичанинът има дълбоки корени. Ако трябва да обещае нещо той не бърза. Ще те гледа, ще мисли, ще съобразява и след това или ще ти обещае, или няма да обещае. Обаче, даде ли някакво обещание, непременно ще го изпълни. Ти трябва да разчиташ непременно на неговата дума." [122, с. 97]
"... българинът е голям дипломат. Той няма да каже, например, "аз казвам", но ще каже "казвам" - няма да се хване. Англичанинът ще каже: "Аз казвам". Така той не може да се освободи от отговорност. За да не греши и не носи отговорност, той мисли много. Казват, че англичанинът е практичен. Той първо мисли, после говори, затова минава за мълчалив. За да ти обещае нещо, много време ще чакаш. Той ще мисли, ще изучава въпроса и ако ти обещае, ще бъдеш сигурен, че ще изпълни обещанието си. Славянинът е бърз, решава и веднага отрязва. Ако е недоволен от нещо, не скрива недоволството си. Често слушате да казват: Да избесим, да изколим тези хора, да освободим света от тях! Това е славянска черта. Славянинът мисли, че като избеси лошите хора, светът ще се оправи. В другия свят обесените са по-опасни отколкото живите на земята." [54]
Бързите решения на славянина имат една позитивна страна. Те са предусещане за пробуждащото се интуитивно съзнание, в което истината проблясва мигновено.
"Англичаните възприемат и прилагат нещата. Докато не разберат нещата са на особено мнение - но щом ги разберат, две мнения няма - веднага прилагат. И в тази практичност се състои техния успех. Докато у другите народе не така." [7, с. 93-94]
"Славяните са по-близо до духовния свят и затова сърцето им трябва да се развие. Англосаксонската раса развива интелекта и приготовлява следващата култура, която иде." [Протоколи 1909 г.]
Българите като медианта между Изтока и Запада трябва да присадят интелектуалните постижения на англосаксонско-келтската западно-европейска култура и тези овошки да разсадят в славянството, като предварително ги облагородят с методите на новата култура. На формирането на шестата славянска култура (подраса) ще се спрем в друга книга. В този раздел изследваме специално взаимоотношенията - българи-англосакси от гледна точка на елементите като астро-номерологична особеност на народите.

Нека най-напред изнесем езотеричен материал за четирите основни елемента на органичния свят като четири съществени принципа и фази на живота:


"Старите окултисти алхимици са определяли четири основни състояния на материята: твърдо, водно, въздухообразно и огнено. Днес като основни елементи на живота на органичния свят се определят: въглерод, водород, азот и кислород. Тези четири елемента донякъде съответствуват на четирите състояния на материята в човека. Те са казали, че в човешката наука се срещат следните четири темперамента: сангвиничен, холеричен, флегматичен - някои го наричат меланхоличен и нервен или чувствен темперамент."

[2]
Нека изразим езотеричната традиция в тази област чрез таблица:

1. Огън - кислород - топлинен етер - Любов - червено

2. Въздух - азот - светлинен етер - Мъдрост - жълто

3. Вода - водород - химически етер - Истина - синьо

4. Земя - въглерод - жизнен етер - Добродетел (синтез) - бяло (синтез на всички етери)

Традицията определя тия четири нива по следния начин:

1. Творчески сили - ум, Божествен (идеен) свят - създаване на идеи и образи.

2- Съграждащи сили - сърце, Духовен (реален) свят - сили и форми от фина материя.

3. Запазващи сили - воля, физически и етерен свят (форми) - равновесие между налягане отвън и напрежение отвътре, въплъщение на формите и божествените идеи.

4. Тяло-душа - феноменален или материален свят.

Изложената класификация, която в различните школи има понятийни различия е неизменна в едно: Всичко е живо и разумно. Дори физическият свят във всичките си измерения е одушевен. Всъщност, твърдата материя не е друго, освен кондензирана (въплътена) светлина, т.е. дух и душа. В твърдата материя са кондензирани (въплътени) всички нива на Битието. Затова тя е основа за сградата на живота. Тук става дума не за механичния свят, а за концентрираната разумност и любов, вследствие налягането и напрежението на живота, под формата на Добродетели.

Нека продължим с други аналогии от Словото:
"Изток, запад, север, юг - четирите главни посоки в органическия свят са четири елемента: кислород, водород, азот и въглерод. Тези четири елемента представят четири състояния на материята, светлинна, въздухообразна, течна, твърда. Не е достатъчно човек да познава състоянията на материята, но той трябва да ги превръща, за да ги използва в живота си." [120, с. 120]
"... като човек ти трябва да бъдеш мек, подвижен като водата; да се разширяваш като въздуха; да бъдеш твърд, устойчив като въглерода и най.-после да имаш светлината и топлината на огъня. Човек трябва да развива тези качества в себе си. Това са елементи, които се съдържат във всеки човек, но от него се изисква работа, за да ги развие. Защо трябва да ходите при другите хора, от тях да купувате светлина и топлина?" [76, с. 97]
"... българинът се отличава с твърдост, което е Божествено чувство. Мястото на това чувство е горе, на главата, където се намират възвишените, моралните чувства. Не смесвайте твърдостта с упоритостта. Твърдостта представлява въглерода в Божествения свят. Значи, въглеродът прави нещата твърди, водородът - меки, кислородът - активни, азотът пък им дава направление, регулира техните енергии." [54]
"В химията под понятието "твърда материя", в широк смисъл на думата, разбират елемента въглерод, понеже главната съставна част на органическия свят е въглеродът. А под думата "вода", в широк смисъл, разбират елемента водород - hidrogenium - ражда вода. Освен тези две състояния на материята, ние трябва да разбираме законите на въздухообразната материя, на въздуха, който е съставен от кислород и азот, както и тия на светлината. Светлината е свързана със знанието.

Тъй щото, ако човек не знае законите, които управляват твърдата, течната, въздухообразната и светлинната материя, той никога няма да разбере мъдростта. Мъдростта примирява всички противоречия в живота." [61, с. 226]


"Земята е добро, водата - чистота, въздухът - мисъл, светлината - път." [54]
Вече имаме известна представа за функционалната аналогия между българите и въглерода, англичаните и водорода (водата). Нека разгледаме още няколко текста за основните елементи, за да потърсим аналогии с другите два елемента на живота - кислород и азот.
"Хора, в които преобладава водорода, са подвижни, леки, мислят, че всичко е постижимо. Въглеродът играе солидна роля в живота, отличава се със своята тежест. Азотът е инертен, крайно консервативен, такъв е характерът на тези, които го имат повече." [37, с. 297]
"Каквото и да правите, няма да избегнете злото, но трябва да бъдете разумни, да използвате неговите сили. Знаете ли какво ще стане с живота на земята, ако се махнат въглеродния двуокис, водорода, кислорода, азота и въглерода? Това са основните елементи на живота. Какъв ще бъде човек, ако няма азот в себе си? Азотът е един от благородните газове, мъчно влиза в съединения. Всеки човек, който има азот в себе си е спокоен, търпелив. Той може да придобие любовта. Без търпение няма любов. Зад всеки елемент се крие някаква разумна сила. Ако може да влезе във връзка с тази разумна сила, човек ще владее елементите, т.е. те всякога ще му бъдат в услуга.

Добре е човек да разбира законите, на които се подчиняват елементите, да се ползва от тях разумно. Ако разбира законите на кислорода, горенето в човешкия организъм ще става правилно. Човек ще носи в себе си Божествения пламък, крепител на здравето. Ако разбира законите на водорода, човек ще има мекота и пластичност, ценно качество за него. Ако разбира законите на въглерода, човек ще знае как да създаде органическия свят. Въглеродът съдържа условия за организиране на живота. Без въглерод органическият свят не може да се организира." [8, с. 255]


Значи въглеродът съдържа в себе си принципите и методите за създаване на органичните системи. Казано е, че в скончанието на века (края на 20 в., в който изтича цикъла на Исус) Бог ще създаде ново небе и нова земя. Това е новото човечество, новата епоха, новата култура. И ония народи, които са концентрирали знанието и ценностите на стария цикъл, трябва да ги въплатят в организма на новия тип човек, новата социалност и нравственост, новото планетарно общество.

За този велик процес се изисква основа от високо просветени, нравствено възвисени, динамични и делови хора, върху които може да се изгради принципно ново, универсално общество. В България са приготвени тези живи камъни и сега ще се създадат условия за бързо градене на новото.

До тук изложихме известно знание за елементите въглерод, водород и кислород. Нека сега се спрем по-подробно на елемента азот.
"Кое е отличителното качество на азота? Той е недеятелен газ, мъчно влиза в съединение с другите елементи. С други думи казано, азотът не е общителен, не прави връзки с хората, не мисли за любовни работи, за дом, за семейство. Той е идеалист, остава верен на един принцип - на огъня. Щом се повиши температурата, той влиза вече в съединение и с други елементи. Както водородът, така и азотът се съединяват с кислорода като един крайно активен елемент и образуват нови вещества. Когато намислите да правите зло, мислете за азота, който образува неустойчиви съединения. Ето защо, влезете ли в съюз със злото, бързайте да развалите този съюз. Бъдете неустойчиви в съюза си със злото, а устойчиви в съюза с доброто. Всеки елемент има определено място в човешкия организъм. Запример, мястото на кислорода е в кръвта на човека; на азота - в мозъка, в нервната система; на водорода - в стомаха; на въглерода - в костите." [9, с. 25-26]
Този текст дава ориентири за взаимодействието на българите с различните елементи и народи. Функционално те са свързани с черния дроб и жлъчката на човечеството, а зодиакално (Козирог) с костната му система. Функционално черният дроб синтезира азотни съединения за мозъка и участва в хидратацията на храносмилането, а зодиакално, влиянието на Козирог има кристализираща, формираща функция изразена чрез костната система и нейния фосфорно-калциев обмен. Върху кръвта пък въздействието е двупосочно: кръвотворна функция на костния мозък и кръвообогатителна и защитна функция на черния дроб. (В зародиша, черният дроб също изпълнява кръвотворна функция).
"Тази сила, която се съдържа в азота е свързана с нервната система и с мозъка. Ето защо щом почне да се губи, да намалява азотът, в хората се заражда едно безпокойствие." [80, с. 106]
От аномалии в синтеза на вещества и обмена в черния дроб възникват и аномалии в мозъка. Неврастенията например е резултат от прекъсване притока на висши психични сили от Божествения и умствения свят. Неврастенията, безпокойството, напрегнатостта, стресът ще накарат хората да обърнат погледа си навътре към ония фини светове, от които извират разумността и животът. Азотът е сила на равновесие, чрез която човек добива търпение, вяра и условия за контакт с висшите светове. Съвременните хора страдат от липса на този елемент, който ще им съдейства за възстановяване на контакта между небето и земята, между вътрешния и външния свят.

Съвременното човечество страда от аномалните донори на азот - нитратните торове и взривните вещества. Те са резултат на една култура на празнини, раздвояване, лъжа, която поражда неравнвовесни, взривоопасни състояния. Тази култура поражда гниенето в съвременния човек и общество, което предизвиква скандали, болести, недъзи, смърт.


"... човек използва азотната киселина в бояджийството, но я използува и за правене на експлозиви. Ако пие от нея, още повече ще пострада. Попадне ли в ръката ви елемент на злото, научете закона на превръщането. Превърнете злото в добро.

Много думи, с които хората си служат, са подобни на азотната киселина. Дето паднат причиняват изгаряне. Например, някой пише или казва, че няма разумност в света, че Бог не съществува. Това е азотна киселина, която изгаря кожата и причинява нещастия." [131, с. 173-174]


"Сам азотът не е опасен, но в азотната киселина той става опасен. Извади азота от азотната киселина, от динамита, за да получиш безвредни вещества. Динамитът, без азота не е нищо друго, освен глицерин, вещество, което се употребява за намазване на кожата, да я направи мека."

[18, с. 17]


"... азотът е господар във въздуха - той заповядва, той регулира. Ако види, че някъде става буйно горене, той веднага заповядва да се намали огъня. Като господар на положението, той има думата навсякъде. Без него, всичко в природата би се превърнало на пепел. Кислородът и азотът, като противоположни по свойства взаимно се допълват; кислородът поддържа горенето, но сам не гори; азотът пък не гори, нито поддържа горенето." [64, с. 52]
"Азотът, който регулира силите на мисълта и живота, регулира и всички други елементи. Ако у вас преобладава въглеродът, ще имате ламтеж за материални блага, към трупане във всяко отношение. Благоутробието ще се развие, а това са отлагания, които носят ред болести. Навред ще има излишъци. Пълните хора не издържат и в духовно отношение." [37, с. 297]
Азотът регулира проявите на въглерода да не изпадне в епикурейство, излишъци, разлагане и смърт. В този смисъл азотът е представител на висшия ум, а въглеродът, в аморфния си вид, на астралния свят на желанията, а във висшата си кристална фаза - на душата. Действително, българите, които имат за елемент въглерода, се подвизават в черния дроб - владиката на низшия астрал. И ония народи, които са под азота са внесли в черния дроб повече киселина - да не се разплуе и затлъстее. Освен това невидимият свят е изпратил своя посланик и своето учение именно в черния дроб, който регулира стомашната система и низшите желания. Това учение идва като една присадка, като регулираща сила на равновесие от висшия свят. Това, че българите живеят в ограничение е благо за тях. Невидимият свят ги чисти от взривните вещества на злото и ги подготвя да изявят доброто в себе си, което ще обедини всички елементи в човечеството в нещо стройно, красиво.
"Тогава доброто в света се намира в главата, а злото - в стомаха. В главата е ложата на Бялото Братство, а в стомаха е ложата на Черното Братство; там всички братя, които стоят казват: "Кокошчици, агънца, гъсчици, дайте това-онова." Тъй вие слугувате на черните братя. Пък те, понеже трябва да живеят, от соковете на тази храна дават на Белите Братя и казват: "Хайде да дадем на Белите Братя, за да имаме пак кредит." И затуй те им пращат сокове нагоре. Пък Белите Братя казват: "Понеже те ни пратиха данъка, сега ние ще им пратим храна." Трябва да има една правилна обмяна и ние не можем да изменим този закон." [12, с. 183]
Този обмен между позитивното и негативното се забелязва навсякъде в природата - между северния и южния полюс (промишления север и стопанския юг), между Слънцето и Земята и пр. Северният полюс и Слънцето са място на Бялата ложа, а Южният полюс и Земята - на Черната ложа.

В този смисъл, слънчевите светли същества живеят в рая, в една култура на любов, а земните жители, при сегашните условия, живеят в ада - култура на безлюбие. Условията на земните жители могат да се подобрят само когато приемат принципите и методите на слънчевата култура, която е култура на положителни мисли, чувства и постъпки, култура на радост и веселие, култура на душевна щедрост и изобилие.

Земната култура задушава човека, изолира го от възможностите и простора на космичния живот. Тя е като задушлив газ, който държи хората в полусънно, хипнотично състояние. Това е културата на Черната ложа, културата на животинството в човека.

Понеже се движат успоредно на Земята - негативно на оста Земя-Слънце, животните внасят известна негативна спрямо слънчевата култура сила. Растенията пък, особено стройните дървета, които имат психични смоли, се издигат към Слънцето и играят ролята на слънчев трасформатор за негативните сили на Земята. По същия начин нека си спомним, че в доброто англичанинът започва от корените, а българинът и славянинът - от клоните. В сегашния си вид англосаксите имат стремеж към центъра на Слънцето, а българите и славяните - към центъра на Земята. Това значи, че разумните сили в славяните още не са развити, духовното знание още не е създало традиции и критерии в тях, вследствие на което те все още са подвластни на стихиите на астрала - емоционални изблици, неуравновесени увлечения.

Човек има растения и животни, и във своя организъм. Когато изсича горите в себе си, той става жертва на корозия, порои, разрушение. Животинския и растителния свят в човека трябва да се хармонизират, за да може растенията да възприемат задушливия въглероден двуокис на низшите чувства и да отдадат кислорода на слънчевите идеи и идеали. Ето защо, обменът между славяните и саксите е от взаимен интерес. Първите ще дадат въглерод - материал за горене, а вторите - кислород, условие за усилване на горенето - да се увеличи светлината, да влязат в живота разбирането и формите на новата култура. За постигането на тази цел е необходим азотът - принципът на самообладание, на равновесие.
"Като ученици, вие трябва да се стремите към самообладание, да гледате еднакво и на злото, и на доброто. Това са две мощни сили, които играят важна роля в света. Човек не се нуждае от въглена киселина. За него тя е зло, но вижте какво голямо значение има тя за живота на растенията. Без въглена киселина те не могат да живеят. Растенията приемат въглеродния двуокис като храна за организма си. Под влиянието на слънчевата светлина и зелените части на растенията, той се разлага на кислород, който се връща във въздуха и въглерод, който заедно с други елементи и съединения в растенията се използва за храна. Задушлив газ е въглеродният двуокис, но растенията се хранят с него. Освен това, той дава кислород на въздуха, който поддържа живота. Като знаете това, не можете ли и вие да направите, както растенията правят? Не можете ли да обработвате отровните и задушливи мисли и чувства и да ги превърнете в нещо полезно, както за себе си, така и за окръжаващите?" [8, с. 254-255]
Българите могат да бъдат трансформатори на Сатурновия негативизъм в слънчева лъчезарност чрез силата на слънчевото христово учение и яснозеления цвят, който регулира дейността на черния дроб. Те функционират в черния дроб на човечеството, по-специално жлъчката. Черният дроб се състои от два дяла, които астрологически са под влиянието съответно на Близнаци и Водолей. От големите държави, под близнаци е САЩ, а под Вомдолей – Русия. Българите са призвани да бъдат мембрана между тия две начала на човечеството, които в бъдеще ще се обединят. Между зелените долари на Америка и зелените поля на Русия се проявяват българите, както черният дроб се проявява като мембрана между храносмилателните вещества и кръвния ток. Сега българите преминават през дълбока възпитателна трансформация, за да им се даде тяхното наследство. Зеленото е цвят на богатството.
"Ако черният ви дроб е разстроен, вие не можете да възприемате трептенията на зеления цвят."

[106, с. 68]


"Ако черният дроб е настроен, ще възприемете яснозеления цвят." [108, с. 127]
Зеленият цвят има отношение към сърцето и душата, към райската градина в човека. Извършвайки тази трансформация в себе си към позитивното жизнеутвърждаващото, българите ще могат да изведат славянството от неговия песимизъм и нихилизъм към слънчевата култура на новите хора на светлината.
"Когато се увеличават нечистите мисли, увеличава се въглеродния двуокис, а той е отрова. Ако са прави постъпките пък, увеличава се кислорода, намалява се въглерода. Правите мисли, чувства и постъпки увеличават кислорода в мисълта, сърцето и тялото. В чистата кръв трябва да има достатъчно кислород, да няма токсини. Кислородът на мисълта, сърцето, волята прави кръвта чиста. Кръвта носи всички блага. С мисълта си ние създаваме една хубава течност - елексира на живота." [54]
Може да възникне такава асоциация: "Въглеродът, онези черни сажди, които цапат, те са виновни за всичко." Не, в този елемент има нещо мащабно, всеобхватно. Намираме го и в двата полюса на светлинния спектър: черния въглен и бляскаво белия диамант. А не казва ли сам Бог: "Аз съм алфа и омега"? С други думи, аз оживявам и чистя, аз започвам и завършвам, аз горя и кристализирам. Същото прави и въглерода. При приток на чисти мисли и чувства, той завършва процесите и има една благородна, позитивна, слънчева функция; когато процесите в него са екстензивни, вяли, незавършени - ражда се онзи задушлив остатък, който подтиска цялата съвременна култура.
"... в човека става вътрешно горене - някога пълно, а някога непълно. При това горене се образуват сажди, дим, които помрачават атмосферата на човека. Недоволството, неразположението внасят дим в човека, поради което лицето му потъмнява. - Как ще си помогне? - Само знанието може да го спаси. То е вятър, течение, което отнася дима далеч в пространството. Без знание човек всеки ден ще се натъква на мъчнотии." [122, с. 193-194]
Значи елементът на знанието ,на позитивното мислене трябва да дойде - трябва да се внесе кислород в застоялия въздух, за да се преодолее подтиснатата атмосфера в обществото. В България учениците на новата култура не можаха да асимилират, обработят, приложат и предадат знанието в есенциален вид и ония лъчезарни народи загърбиха Българския народ. Българите си останаха със своите сажди, със своята жлъч. Като вървиш из планината и срещнеш някой българин, веднага ще го познаеш по това как те измерва критично с поглед. Срещнеш ли германец, англичанин, французин, лъхва те една несекваща радост.

Обаче като обърнаха гръб на чистилището, западните народи сбъркаха, защото днес тази отрова ги настига и души. Собствената им отрова се връща при тях непречистена. Божественото знание е дадено, за да се приложи в чистилището, да извърши онези дълбоки трансформации.


"Ако лицето ви почернява, вие сте в човешкия път; ако лицето ви се озарява от светлината на живота, вие сте в Божествения път." [122, с. 199]
"Тук, дето живеем, ние се намираме във въздушна среда в която има много въглена киселина. И ако сме нервни днес, то се дължи на голямото количество въглена киселина във въздуха, която вдишваме и издишваме, и която почти отравя организма ни. Знаете ли какво бихте почувствували като влезете в някой град?

Ако във вас беше развито шестото чувство... и погледнехте в някой град, вие бихте се отвратили от атмосферата на този град и не бихте желали повече да живеете там от смрад! Нашите градове и къщи са за такова човечество като сегашното, с такова обоняние. Затова животът става все по-непоносим. А тези новите, Божествените идеи, които сега идат, носят новия живот в света. Смъртта, която съществува, нещастията, страданията, полудяванията се дължат на съвсем други психически причини, а не на тия, на които ги приписват." [85, с. 72]

Причината, която заробва човечеството е робството под властта на змея - низшия астрал. Новата космична вълна от центъра на Галактиката, която се проявява чрез Слънцето е пришествието на Архангел Михаил с неговото учение, от което се изменя генофонда на всички същества, за да се извърши внезапен, квантов скок към новото. От това въглените ще изкристализират в диаманти, ще разкрият висшия си блясък, ще изявят красивия, чистия, лъчезарния живот на новата слънчева култура.
"По същия начин, както влагата трябва да обсеби и обедини всички ония малки частички от прах, сажди и други подобни в пространството, така трябва да дойде и вторият процес на изстудяването, на човешката мисъл (законът на самопожертвуването), та всички капки да се изпратят на Земята, а заедно с тях и казаните неканени гости (прашинките в пространството) ще слязат долу на работа. По аналогия трябва да се каже, че всички отрицателни елементи, от които съвременните хора се оплакват, това са ония малки прашинки, които природата е повдигнала нагоре за известна цел - за да съгради водните капки или да им даде стабилен скелет. При сегашните условия разумният живот е изпратил тия неорганизирани елементи според нашето схващане, за да образуват скелета на нашите мисли и желания. Следователно, по същия закон, ние няма защо да се оплакваме от положението, а трябва да облечем съществуващите обществени фактори в плът и кръв." [23, с. 16-17]
Значи ония прашинки, ония сажди дават форма и динамична сила за проява на водните капки, на обмена на идеите и чувствата, на живота. Краставицата има 90 % вода, обаче има форма, защото има една сила, която я структурира. Разхвърляните кости на съвременното механично общество се нуждаят от тази свързваща, структурираща сила, която да ги оживи в жив организъм.

Съвременните хора са изостанали във възгледите си. Малко хора могат да се пробудят за новото разбиране, да приемат светлината на благословението, което идва. Понеже са нечисти, голямата енергия на това благо и щастие, като напира отвътре, може да ги разруши. Съвременните хора са лоши проводници на Божественото и затова не могат да се ползват и озарят от неговата светлина.

Ето, дойде годината на великата промяна. Идват да се изявят Синовете на Светлината да променят лицето на земния живот. Хората ще бъдат в недоумение. Нещата ще станат бързо. Политиците не могат да се оправят в политиката си. Ще видите, че е станало преобразяване в тях - вселяване.

Българите са мишената. Върху този диамант ще падне огнения лъч, да извърши своите алхимически трансформации, да внесе свещен трепет в човечеството. Обаче и диамантът може да се запали. Лъч насочен със силна леща или с лазер запалва диаманта, защото той винаги съдържа въглеводороди. Диамантът живее заедно със слънчевия водород.

Останаха още няколко текста, за да оставим на читателя да прецени с кои основни сили ще се изгради зародиша на новото общество.
"Някога Наполеон направил едно шеговито предсказание. Той казал, че англичаните са силни по вода, французите - по суша, а германците - във въздуха. Какво всъщност представлява водата, сушата и въздухът? - Водата представлява човешкото сърце, сушата - волята, а въздухът - ума. Досега хората са воювали по вода и суша, но отсега нататък ще воюват във въздуха, т.е. с ума. Човек трябва да решава въпросите си с ума, т.е. с мисълта си. Няма защо повече да търсите вината в този или в онзи, да казвате, че хората са лоши и неразбрани, но трябва да мислите, да решавате правилно задачите си." [8, с. 351]
Правилното мислене предполага новата, свежата светлина, която всеки миг влиза в живота. Каква полза, че си управник, че правиш отвън реформи, ако не можеш да реформираш своя вътрешен свят, за да възприемеш благословението от светлината на новия цикъл? Всеки трябва да вникне в онзи светъл, интимен свят в себе си, от където ще избликне Великия Христос с нови идеи, разбирания, дарби и способности, с нови сетива, нови тела, нови условия.

Какъв смисъл има твоето управничество, ако всички виждат, а ти останеш сляп; ако всички се излъчат в пространството и тръгнат нанякаде с красива идея, с велика мисия, а ти останеш в затвора? Сегашните разбирания, сегашните тела, сегашните социални условия и форми на хората са голямо бреме, затвор за душите.

Ето още няколко текста по разискваната тема:
"Учителят казва: Всеки народ представлява една добродетел в космическия организъм. В българския особено е развит центъра на твърдостта. Този център е локализиран отзад на коронната част на главата, и е на противоположния полюс на милосърдието, чийто център се намира на средата на най-високото място на челото. Постоянството у българина е слабо развито. У германеца обратно, центърът на постоянството е максимално развит. А постоянството е важно качество, върху което почива религиозното чувство. У българина не е развито религиозното чувство и следователно не е развито постоянството." [12, с. 103, Цв. Табакова]
"Като дойде гърка в сърцето ти, иди че го оправяй. Като дойде англичанинът в личните ви чувства, иди че го оправяй. Като дойде германецът и ви впрегне в една война, иди че го оправяй." (26, с. 375)

"... французинът е бърз в действията си, а англичанинът бавен. Ако в главата на англичанина се роди някаква идея, той не бърза да я разпространява. Попадне ли тази идея в ума на французина, той веднага я разпространява." [64, с. 140]


"Англичаните и германците са марсови, българите - сатурнови, американците - меркурианци." [54]
И два текста с лингвистичен оттенък:
"Има една вътрешна аномалия в езиците. ... Тази аномалия е произлязла от храната на хората. Българите изговарят р-то натъртено. Германецът турил р-то в гърлото си и го изговаря гърлено. Англичанинът, който е усетил, без да знае психологически, избягва р-то, иска да го произнася много мекичко. В тях има един верен усет, пък и всичко подлагат на опит. Те имат джентълменско възпитание. В англичаните има благородство. Но тяхното благородство не е каквото е у французина. Англичанинът трябва да се мъчи да стане благороден, по воля иска да се накара да постъпва добре." [26, с. 430]
"Каквито промени да правите с името си, никога не го съкращавайте. Може да продължите името си, да внесете в него още няколко букви, но в никой случай не го съкращавайте. Тази е причината да имат германците много дълги думи в езика си. Понеже се намират в ограничителни условия, разполагат с малко земя, в която да проявят своята енергия и ум, те увеличават броя на буквите в думите си. Често съединяват по две-три думи в една. Това показва, че търсят изходен път за излизане от ограниченията, в които се намират. Земята, с която разполагат е много ограничена, за да проявят своя ум, активност и сила. Англичаните пък разполагат с много земя, вследствие на което думите, с които си служат в речта, са повечето къси.

Следователно, когато думите, с които си служи един народ са къси, това показва, че колата на този народ е много натоварена. Той трябва да я разтовари малко, да не се счупи. Ако пък думите са дълги, колата му е слабо натоварена, има още място за товарене. ... В живота си всеки човек минава през германеца и англичанина: ту се товари, ту се разтоваря. Той минава от неблагоприятните условия в благоприятни и обратно: от благоприятните в неблагоприятни." [64, с. 147-148]


Изнесохме идеи от Словото, които разкриват някои психологически предпоставки за взаимодействието на българи, англичани, германци и французи във формирането на новия идеен и социален облик на обществото. Българите са изгубили възможността да участват в този процес като държавност, но те могат да участват отвътре - чрез реализиране на нов модел с инициативи на гражданите. Този модел ще се отличава с нови идеи, красота, добро, нова култура, природност. Той ще предизвика дълбоко раздвижване в обществото, което ще събуди интерес във външния свят, ще създаде условия за динамични интеграционни процеси.

В Словото много е говорено, че принципно новите интеграционни процеси ще започнат с Балканска федерация, с активно участие на Гърция и Турция. Говори се за дълбок резонанс към знанието и в европейските среди. В тази връзка ще изнесем няколко съпоставки на българската народност с гърци и евреи.


"Нещастията на българите, в миналото и сега, са резултат от омразата, която българите хранят към гърците. Тази омраза е развалила много хубави неща. Българинът има характер и сила, а гъркът - ум." [83, с. 100]
"Българинът е приел една чърта от гърците - бързо да забогатява. Всеки иска скоро да забогатее. Това не е българско качество, то е гръцко. Ралото е българско. Ще работиш 10-15 години с ралото, и Бог ще те благослови. А това, което спечелиш набързо, за една-две години скоро ще го изгубиш."

[40, с. 20]


"Колкото по-интензивна е мисълта на човека, толкова повече изтънява неговия череп. За пример, ако вземете черепа на човек, заминал за онзи свят, у когото мисълта е била много интензивна, ще видите, че черепът на този човек на много места е тънък, и светлината на свещта лесно минава през тия места. Обаче, ако турите една свещ в черепа на човек, който малко е мислил през живота си, ще видите, че светлината не прониква през неговия череп. Следователно, колкото по-разработен е бил мозъкът на човека, толкова и костта на черепа му ще бъде по-тънка. Това показва, че мисълта е динамическа сила, която заставя мозъка да работи, да се развива. Гърците наричат българите "дебели глави." Това отчасти е вярно, както отчасти е вярно твърдението, че моралните чувства у гърците са недостатъчно развити." [97, с. 181]
"Казвам: доказано е, че през всички епохи на човечеството, страданията и нещастията са идвали като резултат от престъпване на Божествените закони. Едно нещо, което знаем с положителност е следното: няма случай в цялата история на човечеството да са пострадали хора, когато са изпълнявали волята Божия. И всички трябва да признаем, че българите не живеят както трябва, над тяхната съвест лежат редица грехове и престъпления. Те гониха гърците от България, биха ги, палиха им къщите и т.н. Аз не ги съдя за това, небето ги съди - и съдбата е започнала вече. Едно време българите бяха измъчвани, бити, затваряни от турците, но не взеха поука от това положение. Нека знаят, че те не са невинни." [45, с. 10-11]
В наше време българите ще имат възможност да покажат своето благородство, да се развържат кармически. Те бяха под духовно гръцко робство, гръцкото духовенство беше причина и за гонението на богомилите. Но нека те да покажат своето благородство днес.

Връзката между българския и еврейския народ е дълбока. Българите първи приеха Христовото учение в славянския свят и дадоха слово на славяните да го четат. Богомилите пък се опитаха да реализират това учение на дело и демонстрираха това свое усилие в цяла Европа и Русия.

Връзката между българите и евреите е христова - защото Христос е учениците Му са евреи. Освен фарисействането и сребролюбието, недрата на еврейския народ дадоха и нещо принципно различно - Христовия импулс.

Днес учениците на Христос са в България. Те ще дадат импулса на новия Цикъл. Този импулс ще се подеме и от еврейския народ.


"Евреите са един учен народ, един способен народ, но те се намериха в трудно положение във времето на Христа, не можаха да решат тази важна задача. Българите са попаднали в същото положение и вървят сега по техния път. Четете историята на евреите, четете и историята на българите. Ще намерите една аналогия в техния живот." [Моето царство, сер., с. 25]
"Преди две хиляди, когато онази тълпа искаше разпятието Христово и вие всинца тук сте били в онази тълпа и сте викали ведно с тях: "Разпни Го, разпни Го!" Но понеже от толкова години насам Христос вече ви е засегнал, защото всичко туй вие сте сторили от незнание и понеже съзнанието се е родило във вас, то сега ви събират, за да изправите грешката на миналото си." [98]
"Българите имат за задача да предават това учение на другите народи. Какво искат те? Да станат велик народ? Вашата земя е толкова голяма, колкото беше земята на евреите. Ако не слушате Господа и от вас нищо няма да остане. Ако приемете великите Божии закони - любовта и мъдростта, вие ще бъдете велик народ и държавата ви ще бъде по целия свят. Тогава ще царувате не чрез насилие, но чрез Божественото учение, което ще излиза от вашите сърца. То навсякъде ще дава сладки, вкусни плодове." [29, с. 235]
"Като дойде истинският българин и каже на камъните да станат, те ще станат. Онзи, който казва на камъните да станат, а те седят на мястото си, той е Израил." [8, с. 427]
"Докато евреите не приемат Христа, те няма да получат право на Отечество. Чак тогава ще се помирят с арабите и с целия свят." [52, с. 485]
"Стремете се да намерите мястото си като уд в Божествения организъм. Щом намерите мястото си, не се борете да заемете първо място. Който изпълнява службата си както трябва, той е на първо място. - Къде ще бъде нашето място? Като българи, вие ще бъдете поставени в дупката, която евреите направиха в ребрата на Христа. Тя и до днес още е отворена." [54]
"... а вие ще бъдете поставени в една школа, да научите закона на обединяването. Нека българите научат този урок от евреите и да не бъдат поставени в тяхното положение. Евреите ще кажат: "Не е простено на българите, дето за 2000 год. не са научили този закон. Грях им на душата, ако не те слушат сега." [116, с. 70]
До тук изнесохме знание за спецификата на някои народи от гл.т. на учението за елементите за сведение на изследователите. Сега нека вникнем по-дълбоко в основните елементи, които формират натюрела на българската народност, за да може това знание съзнателно да бъде уползотворено.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница