Моделиране на жизнения цикъл на пп – стандартни хронологични модели, тримерен модел на Питърс-Трип, разклонен модел на ФоксДата18.11.2017
Размер53.8 Kb.
Размер53.8 Kb.

МОДЕЛИРАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПП – стандартни хронологични модели, тримерен модел на Питърс-Трип, разклонен модел на Фокс

3. Типове модели на ЖЦ на ПП

Ще разгледаме най-общо типовете модели на ЖЦ, като следваме дадената по-горе класификация.

Редът на изложение ще бъде различен от този на класификацията, за да обхванем по-напред тези модели, които представляват повече теоретичен интерес:

- било поради това, че са твърде абстрактни,

- било поради това, че вече са твърде остарели и са интересни най-вече от гледна точка на проследяване развитието на идеите за моделиране на ЖЦ на ПП.

В отделна лекция ще разгледаме модела на Гънтър, който, макар и поостарял, е твърде подробно разработен и твърде всестранно представя ЖЦ на ПП.3.1. Стандартни хронологични модели

Съгласно класификацията (1.1.1.1.) те са построени на хронологичен принцип.

Това означава, че основа на моделите е развитието на ПП във времето.

Основният обект в тези модели е фазата.

Всяка фаза е отрязък от време, през което се извършват определени дейности върху разработвания ПП.

В следващата таблица в успоредни колони са дадени трите най-известни стандартни модела.

3.3. Разклонен модел на Фокс

Това е също особен модел (1.1.1.3. по класификацията).

Oтразява гледната точка на известен специалист с огромен практически опит от разработването на много големи софтуерни системи.

В този модел се отделя особено внимание на дейностите по съпровождането.

В този смисъл Фокс като че ли изпреварва своето време.

Доста по-късно от неговата книга се появяват изследвания, които обективно доказват високата цена на съпровождането (като агрегация на усилия, квалификация, време и др.).

Също така все повече се среща идеята за непрекъснатото усъвършенстване на веднъж разработения ПП.

Ето най-схематична илюстрация на модела на Фокс .

Използване

Разработване

Продължаващо

Разработване

Фокс твърди, че терминът “съпровождане” не е подходящ и използва “поддържане”.

Ще игнорираме този негов възглед, за да постигнем единство в терминологията на всички разглеждани модели.

Като много важен принос на Фокс следва да разглеждаме въведената от него успоредност на две от фазите.

Тази идея ще видим видоизменена в каскадния модел.

Фокс счита разработването за най-тежка фаза от ЖЦ на ПП.

Безпроблемното използване зависи силно от вложените усилия при разработването.

Съпровождането може да отнеме при големи ПП толкова усилия, колкото и разработването.

Фокс отделя внимание на възможни модификации, които нарича патологични ЖЦ.

При тях някоя фаза я няма или пък непрекъснатостта, между разработването и съпровождането е разкъсана.

Това се случва при някои разработки, когато тези две фази се възлагат на различни колективи.

Ясно е, че такова равнище на подробност не би довело до адекватен модел, приложим за практически нужди.Поради това Фокс въвежда още едно ниво за всяка от фазите.То съдържа разбивка на характерните за съответната фаза дейности (“усилия”, както ги нарича той).

За разработването това са:

  

Дефиниране на изискванията,Проектиране,

Написване на програмите,

Сглобяване на програмите,

 

Тестване,Документиране. 

За съпровождането дейностите са следните:

Добавяне на нови функции,

 

Усъвършенстване на съществуващи функции,Добавяне на функции, свързани с промени в хардуера,

Отстраняване на установени грешки.3.4. Тримерен модел на Питърс-Трип

Този модел (1.2.2. по класификацията) представлява само теоретически интерес.

Той е опит да се обхванат заедно различни страни на процеса на разработване на софтуер.

Третото въведено измерение обаче, свързано с използваните формални апарати, няма практическо значение.

Авторите разглеждат три измерения (аспекта) на разработването на ПП - време, логика и формализъм. Фигуративно те могат да се представят като паралелепипед. Ето кратко описание на тези три измерения.


  • Време.

Това е вече срещаната хронологическа компонента.

Тя отразява развитието във времето на ПП.

Поради това, че останалите 2 компоненти допринасят за по-пълното описание на ЖЦ на ПП, тук се отличават само 4 фази:

- анализ на системата (ПП),

- проектиране,

- реализация и

- експлоатация.


  • Логика.

В това измерение се категоризират дейностите, които се извършват през отделните фази. Те са:

- определяне на проблема и оценъчно проектиране,

- синтез на системата (ПП),

- анализ на системата,

- оптимизация,

- вземане на решение,

- планиране на действията.

В тази съвкупност от дейности:

- смисълът на синтеза е да се създадат няколко алтернативни идейни проекти,

- на анализа - да се идентифицират и систематизират изводите и оценките на всяка от алтернативите,

- на оптимизацията - да се подредят алтернативите по един или повече критерии.

След тази дейност остава само да се вземе решение за избор на алтернатива.

q Формализъм.

В това измерение авторите включват необходимите за разработването формални модели на ПП.

Отличават се следните модели по реда на тяхното възникване и реализация.

Започва се с чисто мислен модел, отразяващ първоначалните идеи на разработчика за ПП.

Този модел се преобразува в структурен.

Препоръчително е той да се базира на някакъв математически формализъм от рода на графи.Последният модел е лингвистичен и той придобива формата на последователност от текстови оператори с определен синтаксис и семантика.

Това е вече или проект на ПП на определено ниво, описан формално, или ПП на определен програмен език.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница