Моллова Маргарита Василевастраница1/6
Дата27.12.2017
Размер436.18 Kb.
Размер436.18 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
Моллова Маргарита Василева

Адрес
Цариградско шосе”, № 73. , София, 1113, България

Телефон
359 2 872 03 56

ФаксE-mail
mmollova@abv.bg
Националност
българкаДата на раждане
04.06.1946
Трудов стаж• Дати (от-до)
2011 -

Име и адрес на работодателя
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”, Българска Академия на Науките, България, София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 73

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно- учебна дейност

Администрация

Експертна дейност


• Заемана длъжност
Доцент;

Ръководител секция ;
• Основни дейности и отговорности
Ръководство и контрол на научната и административна дейност на секция „Имунобиология на размножаването”;

Експерт към Национална Агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет

Ръководител на докторанти в областта на репродуктивната биология и имунология

• Дати (от-до)
2006 - 2010

• Име и адрес на работодателя
Институт по биология и имунология на размножаването„Акад. К. Братанов”, БАН

• Заемана длъжност
Доцент;

Ръководител секция ;

Директор на Института


• Вид на дейността или сферата на работа
Ръководство и контрол на научната и административна дейност на Института

Провеждане и контрол на научно - изследователска дейност в секция „Имунобиология на размножаването”;

Член на ОС на БАН

Член на СНС по развъждане и селекция при с.с. животни при ВАК

Експертна дейност

Член на НС на ИБИР

Основни дейности и отговорности
Управленческа и административна дейност на Института

Научно-изследователска дейност и научно ръководство на дипломанти и докторанти в следните области: биология и имунология на размножаването, механизми на разпознаване и взаимодействие между гаметите, клетъчна диференциация и апоптоза в мъжка репродуктивна система, сперматозоидни антигени с роля в оплождането и клинично значение в репродукцията

Разработка и ръководство на научни проекти

Експерт към Национална Агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет• Дати (от-до)
2000 – 2005г.

• Име и адрес на работодателя
Институт по биология и имунология на размножаването„Акад. К. Братанов”, БАН

• Вид на дейността или сферата на работа
Изследователска работа в секция секция „ Имунобиология на размножаването”

Експертна дейност• Заемана длъжност
Ст.н.научен сътрудник II степен


• Основни дейности и отговорности
Научна работа, разработка на проекти, ръководство на докторанти

Член на СНС по зоология и екология към ВАК (2000-2001г.)


• Дати (от-до)
1990 – 2000г.

• Име и адрес на работодателя
Институт по биология и имунология на размножаването„Акад. К. Братанов”, БАН

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно- учебна дейност

Администрация

Експертна дейност


• Заемана длъжност
Ст.н.научен сътрудник II степен

Научен секретар на Института• Основни дейности и отговорности
Ръководство и контрол на учебно – научната дейност в Института.

Научно-изследователска работа, разработка на проекти, ръководство на докторанти

Член на СНС по зоология и екология към ВАК (1998-2000г.)

• Дати (от-до)
1980 – 1990 г

• Име и адрес на работодателя
Институт по биология и имунология на размножаването„Акад. К. Братанов”, БАН

• Вид на дейността или сферата на работа
Изследователска работа в секция секция „ Имунобиология на размножаването”

Разработка и защита на докторска дисертация• Заемана длъжност
Научен сътрудник І ст.

Научен сътрудник ІІ ст.
• Основни дейности и отговорности
Усвояване на методи за работа в областта на репродуктивната биология и имунология
• Дати (от-до)
1969 – 1980 г

• Име и адрес на работодателя
Институт по биология и имунология на размножаването„Акад. К. Братанов”, БАН

• Вид на дейността или сферата на работа
Изследователска работа в секция секция „ Имунобиология на размножаването”


• Заемана длъжност
специалист

• Основни дейности и отговорности
Усвояване на методи за работа в областта на клетъчната биология, криобиология и биотехника на размножаванетоОбразование и обучение


• Дати (от-до)
1979-1982

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Институт по биология и имунология на размножаването„Акад. К. Братанов”, БАН

Свободен аспирант към секция „Имунобиология на размножаването”, ИБИР - БАН
• Основни предмети/застъпени професионални умения
Тема на дисертацията: “Изследвания върху мотилитета и някои стрктурни промени в мъжките гамети на ovis aries преди и след криоконсервация

шифър 040201 – „Развдъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”

Репродукция при животните

Криобиология на репродуктивни клетки

Репродуктивни биотехнологии


• Наименование на придобитата квалификация
научната и образователна степен “доктор на биологичните науки

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
научната и образователна степен “доктор на биологичните науки”

• Дати (от-до)
1988, 1990

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Курс по молекулярна биология и имунология в Институт по молекулярна генетика, Прага, Чехия


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Механизми на разпознаване и взаимодействие между гаметите, имунологични подходи за характеристика на антигени на гаметите,

производство на моноклонални антитела
• Наименование на придобитата квалификация
Имунология на размножаването

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Имунология на размножаването
• Дати (от-до)
1969- 1974

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Висш институт по ветеринарна медицина и зоотехника „Г.Димитров”, град София

• Основни предмети/застъпени професионални умения
специалности:

зоотехника• Наименование на придобитата квалификация
Инженер-зоотехник


• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
образователна степен “магистър”
• Дати (от-до)
1962-1972

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
21-ро СПУ „Христо Ботев”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
подготовка по всички общо образователни предмети


• Наименование на придобитата квалификация
Средно образование

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

[Език]

• Четене
руски – мн. добре; английски – мн. добре

• Писане
руски – мн. добре, английски – мн. добре

Разговор
руски – мн. добре, английски – мн. добре
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Колегиалност и толерантност при работа в колектив, умения за ръководство на научна работа, умения за организациинна и управленческа дейност, поемане на отговорности, умения за разработка и ръководство на проекти и прилагане на съвременни методи в научната дейност.

Уменията са придобити в периода на образованието и придобиването на магистърска степен, а в по-късен период като научен изследовател, ръководител на секция, научен секретар и директор на Института.Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Защитили докторанти - 2 броя

  • Цветелина Михайлова Джаркова, "Характеристика на антигени, експресирани по време на капацитацията на сперматозоидите”, София, защитена 2000г.

  • Павел Рашев, “Локални фактори и механизми по време на имплантация и ранна бременност” , защитена 2006г.

Ръководство на докторанти - 2 броя

  • Константин Данаилов – редовен докторант, шифър 01.06.23 Имунология, зачислен със Заповед № 624 /1.10. 2006г. към Секция Имунобиология на размножаването, Ръководител – ст.н.сътр. Маргарита Моллова. Дисертационна тема: Характеристика на сперматозоидни антигени с фузогенна активност – отчислен с право на защита.

  • Шина Пашова – редовен докторант шифър 01.06.23 Имунология, зачислен със Заповед №1/04.01.2010г. към Секция Имунобиология на размножаването, Ръководител -

ст.н.с. Павел Рашев, Научен консултант - ст.н.сътр. Маргарита Моллова.

  • Защитили дипломанти – 3 броя

  • Преддипломен практикум – 3 броя

  • Специализавти от чужбина – 4 броя

  • Специализанти от страната – 5 броя

  • Преподавателска дейност:

- Курс по имунология на размножаването към Нов Български Университет, 2004 и 2005 г.

  • Членство в научни организации:

Съюз на учените в България

Българско дружество по репродуктивна имунология

Българско дружество по анатомия, хистология и морфология

International Coordination Commette of Immunology of Reproduction

International Association of Reproductive Immunology

European Association of Immunology of Reproduction

English Association for Studies on Fertility

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Умения за работа с високо-технологична изследователска и аналитична апаратура

Умения за работа с компютър - текстообработка, електронни таблици, статистически пакети, софтуер за обработка и анализ на изображения и др.;Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Музикални – хорово пеене:

участие в професионални хорови състави:

1985-2000- Софийски Камерен Хор “Васил Арнаудов”

2000-2008 - Хор Пасторал “Ирина Щиглич”
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница