Мотиви по нохд №457/12гстраница1/6
Дата17.11.2017
Размер1.05 Mb.
Размер1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6
    Навигация на страницата:
  • 1228,40

Мотиви по нохд №457/12г.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Подсъдимият *** Д.С.А. е постъпил на служба в БА на 30.10.1996г. във военно формирование ***. Със Заповед №184/22.05.2008г. на командира на военно формирование *** същия е бил назначен на длъжност *** в ремонтната рота на същото военно формирование. Видно от акт с рег. № 3-417/02.06.2008г. /л.16 от том ІІ на досъдебното производство/ подсъдимият *** А. е встъпил в изпълнение на задълженията си на тази длъжност считано от 01.06.2008г.

Съгласно длъжностната му характеристика /л. 137, том ІІ от досъдебното производство/ длъжността е във взвод за ремонт на БТ и АТТ в ремонтна рота в батальон за логистично осигуряване. Притежавал средна атестационна оценка ***. /Атестационен лист на л. 492 и мнение на командира на л. 493, съдебен том ІІ по нохд №384/2011г./. Постигал е добри и отлични резултати при изпълнението на функционалните си задължения. Винаги и в указания срок изпълнявал поставените му задачи. Притежавал е много добра лична дисциплина, която му помагала да взема адекватни решения в екстремни ситуации.

За целия период на службата си е имал седем поощрения – „Благодарност”. Наказван е бил пет пъти, от които със: „Строго мъмрене” два пъти, „Забележка” веднъж, „Мъмрене” веднъж и „Понижение във военно звание за една година” веднъж.

Не бил осъждан.

ПО ВРЕМЕ НА СЛУЖБАТА СИ ПОДСЪДИМИЯТ ИЗВЪРШИЛ СЛЕДНОТО:

Като е заемал по-горе посочената длъжност подсъдимият *** А. е имал качеството на длъжностно лице по смисъла на чл.93 т.1 б.”б” от НК, на което е било възложено да изпълнява със заплата постоянно работа свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие.

В това му качество подсъдимият *** А. е бил пряко подчинен на Командира си на рота, Командването на батальона – Командир, Началник щаб и Заместник командир по ***, а така също пряко подчинен на Командир военно формирование *** и неговите заместници.

Съгласно длъжностната му характеристика подсъдимият *** А. е бил длъжен съобразно т. 2 - да познава основни нормативни и други актове, от които задължително: Устав за войскова служба на въоръжените сили на Република България, Албум на първичните счетоводни документи и Счетоводен документооборот.

Като *** той е бил длъжен, съгласно чл. 208 от Устав за войскова служба на въоръжените сили на Република България обн. ДВ бр.75/26.08.2008 г.: 1. да познава номенклатурата, количеството и качеството на отбранителните продукти – автобронетанковото имущество /АБТИ/, за които отговарял, 2. да познава правилата по приемането, съхранението, раздаването и сдаването на отбранителните продукти – автобронетанково имущество, 3. при приемането на отбранителните продукти – автобронетанково имущество да се убеди в тяхната наличност, комплектност и качествено състояние, 4. да раздава отбранителните продукти – автобронетанковото имущество от хранилището /склада / срещу оформени отчетни документи, 5. да докладва по установения ред за всички случаи на представяне в хранилището /склада/ на незаконно и неправилно оформени документи за предаване (приемане), 6. да вписва в отчетните документи приемането (раздаването) на отбранителните продукти - автобронетанково имущество от хранилището /склада/, 7. да води ежедневно необходимите пояснителни документи за числящите му се отбранителни продукти - автобронетанково имущество, 8. да сверява най - малко един път в месеца наличностите на отбранителните продукти – автобронетанково имущество в хранилището /склада/ с данните в звеното за счетоводен отчет на финансовите и материалните ресурси.

От длъжностната му характеристика са произтичали и специфичните му функционални задължения съобразно т. 5 от същата /Обявена със Заповед № 279/07.09.2009 г. на командир военно формирование ***/, а именно: - да води отчетността на имуществата в склада, - да раздава отбранителните продукти от склада срещу оформени документи, - да прилага правилата за съхранение на отбранителните продукти, - да прилага нормите за доволствие от различните видове отбранителни продукти, - да заявява необходимите отбранителни продукти за склада, - да провежда мероприятия за предпазване на отбранителните продукти от повреждане и унищожаване, - да сверява най-малко един път в месеца наличностите на отбранителните продукти – автобронетанково имущество в хранилището /склада/ с данните в звеното за счетоводен отчет.

Със Заповед на Министъра Отбраната № ОХ – 655/25.10.2006 г. е обявен Счетоводния документооборот в МО, БА и структурите подчинение на МО, в чл. 1 е описан реда за документиране на стопанските операции, вида на счетоводните документи, срока за съхранение и особеностите за отчитане на различните видове имущества и организацията на работа в звеното за счетоводен отчет.

Според чл. 3 от Счетоводния документооборот – Всички стопански операции, свързани с движението на финансови и материални ресурси, следвало да бъдат описани документално и за тях да има оформени разходооправдателни документи.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Счетоводния документооборот в Албума за първичните счетоводни документи били дадени образците документи с обяснения по какъв начин да бъдат попълвани.

Според Албума за първичните счетоводни документи, обявен със Заповед на Министъра Отбраната № ОХ – 655/25.10.2006 г., документът, с който може материално отговорното лице, да изписва имущество в разход от склада е искане за отпускане на материални средства форма *** и складова разписка форма *** за ремонтна рота. Тези документи се съставяли в четири екземпляра, като един от тях се предавал в звеното за счетоводен отчет и след тяхната обработка имущественото се сваляло от отчет от счетоводния програмен продукт – бизнес навигатор, респективно се намалявала наличността на съответното материално отговорно лице. В програмния счетоводен продукт – бизнес навигатор, отбранителните продукти се водили по номенклатури категории и по материално отговорни лица, на които са зачислени.

При извършваните годишни инвентаризации на материално отговорните лица, длъжностните лица от инвентаризационните комисии ползвали актуално извлечение от счетоводния продукт - бизнес навигатор. Разпечатката от бизнес навигатора отразявала дебита, кредита и крайното салдо, касаещ съответното МОЛ за проверявания период.

Трайно установена практика е била ежегодно във всички военни формирования в БА да се извършват годишни инвентаризации. Такава е била извършена и във военно формирование *** за времето от 02.11.2009г. до 04.12.2009г. с цел проверка на наличностите на МОЛ – подсъдимия *** А.. Инвентаризацията е била извършена от комисия в състав: председател – св. *** М. Д. Д. и членове св. ***Я. Д. Б., св. ***В. Н. М. и св. *** М. Д. Н. След приключването на инвентаризацията съгласно изискванията на нормативните документи са били изготвени: инвентаризационен опис и сравнителна ведомост на материални средства по АБТИ рег. № З – 714/04.12.2009 г., и инвентаризационен опис и сравнителна ведомост на дълготрайни активи АБТИ рег. № З – 820/29.12.2009 г. и инвентаризационен опис и сравнителна ведомост на материалните средства по АБТИ - ВВЗ с рег. № RВ 217305 – 094-04/03-176/09.12.2009 г. В резултат на тази инвентаризация е била установена липса на имущество на стойност 39.00 лв., която подсъдимият *** А. възстановил. Същият се подписал на инвентаризационните описи и сравнителни ведомости, съставени от инвентаризационната комисия, като се съгласил с направените констатации за наличност на имуществото.

Със Заповед № 3Z-287 от 21.05.2010 г. на Командир военно формирование *** е била разпоредена извънредна инвентаризация на числящото се на МОЛ – подсъдимия *** А. имущество. Като основание за извършването на тази инвентаризация е бил получен в РС”Военна полиция” – Пловдив сигнал за това, че на два пъти използвайки войскови транспорт – лекотоварен автомобил УАЗ 452, с военен № ***, с водач св. *** А. И. Я., е превозил авточасти /скоростна кутия, листове за ресьори, делка, феродо за съединители, гумени маркучи и съединения, алуминиеви глави за товарен автомобил, малки и големи полуоски, бензинови помпи, резервоар за УРАЛ, радиатори и други по дребни части/ от склад във военно формирование *** до Учебен център – ***. Една част от частите били разтоварени там. Друга част, между които три полуоски за товарен автомобил, скоростна кутия, 2 бр. глави за двигатели и други дребни части пакетирани в кашони, по нареждане на подсъдимия, свидетеля Я. лично ги качил в личното моторно превозно средство – ***, с рег. № *** на подсъдимия.

Инвентаризацията е била извършена от комисия в състав: председател: *** М. Щ. П., членове: *** Д. Н. Ц. и *** М. Д. Д. Тя извършила пълна инвентаризация на числящото му се имущество, съхранявано в 13 склада на територията на военното формирование и складова база – ***.

Описването на наличностите е започнало на 26.05.2010г. и е завършило на 12.08.2010г. Инвентаризацията е протекла в съответствие с изискванията на нормативните документи /албум за счетоводен отчет/. Всички проверки са били извършени, като на тях е присъствала комисията, материално отговорното лице подсъдимия *** А. и представител от РС «Военна полиция» - Пловдив. След приключване на работата на комисията за деня, съответния склад се е запечатвал от МОЛ-це *** А., като слепки поставяли и председателят на комисията и представителят на РС „Военна полиция” - Пловдив.

След приключване на инвентаризацията /към 12.08.2010г. / комисията констатирала значителни липси на материални средства за около 47 000 лева. Констатациите на комисията са били отразени в протоколи за установени липси на материални запаси и дълготрайни активи за сметка на виновно лице - с рег.№ RB 217305-103-04/03-397/27.08.2010 г. и рег.№ З – 2291/26.08.2010 г.

Основната част от имуществата, които комисията проверявала отговаряли на категорията, на която се водили. При проверка на имуществото му IV категория, комисията констатирала несъответствие. Въпросното имущество било ново, неупотребявано и комисията го прекатегоризирала в І-ва категория и като такова то му е било заприходено. Това било отразено в инвентаризационния опис и в протокол свободна форма, прикрепен към него, в който изписали цялото неотговарящо на категорията имущество.

Въпросното имущество и имуществото V-та категория подсъдимият *** А. получил през 2008 г. от ликвидираното военно формирование *** от МОЛ – свидетеля ***Р. М. А., сега военнослужещ във военно формирование ***. Видно от показанията на този свидетел това имущество е било предадено на подсъдимия А. както документално, така и фактически без каквито и да е било липси, за което са били съставени съответните отчетни документи. При предаването на това имущество комисията във военно формирование *** констатирала наличие на корозия в голяма част от материалните средства, поради което то е било прекатегоризирано съответно в ІV-та и V-та категория.

В хода на досъдебното производство е била назначена комплексна съдебно-финансова и оценителна експертиза №108/2010г., в заключението на която установените от извънредната инвентаризация липси на имущество собственост на военно формирование *** са били остойностени, както следва:

I. материални запаси предназначени за автомобил УАЗ първа категория – нови, на стойност 1228, 40 лв. /хиляда двеста двадесет и осем лева и четиридесет стотинки/, както следва:

Наименование

категория

Мярка

Количе-ство

единична

цена


ОБЩА

СУМА

1

Вал УАЗ 21-1011220

1

бр.

3

37,40

112,20

2

Шумозаглушител УАЗ 469-1201010/012

1

бр.

2

36

72

3

Пружина УАЗ 469-1702130

1

бр.

3

2

6

4

Ресьор преден к-т УАЗ 469-2902012

1

бр.

1

112

112

5

Казанче за спир. п-па двукръгова УАЗ 35 гр.

1

бр.

1

2,40

2,40

6

Включвател за стопа УАЗ 20-3720010

1

бр.

1

3,60

3,60

7

Стъклоизмиващо устройство УАЗ 469-5208010

1

бр.

1

14

14

8

Брава дясна УАЗ 469-6105012

1

бр.

1

10,80

10,80

9

Облицовка за радиатора УАЗ 469-8401110

1

бр.

1

38,80

38,80

211

Гарнитура за карбур.-еднокамерен К124-1107012

1

бр

1

1,80

1,80

219

Лагер 451Д-2402041 УАЗ

1

бр.

1

6

6
Шарнир ляв 452 - 2304061

1

бр.

4

172

688
Спирачен цилиндър 12 - 3501040

1

бр.

6

15,60

93,60
Разпределител 21 – 3706010 Б

1

бр.

1

67,20

67,20

Всичко на стойност 1228,40 лв. /хиляда двеста двадесет и осем лева и четиридесет стотинки/.

II. материални запаси и дълготрайни материални активи предназначени за автомобил УРАЛ първа категория – нови, на стойност 18 723,50 лв. /осемнадесет хиляди, седемстотин двадесет и три лева и петдесет стотинки/, както следва:


по съответния опис

Наименование

Катего-

рия


Мярка

Количе-ство

единична

цена в лв.ОБЩА

СУМА В ЛВ.001

Двигател без скоростна кутия 375-1000260 за „УРАЛ”.

1

бр.

1

4500


4500№ по съответния опис

Наименование

категория

Мярка

Количе-ство

единична

цена в лв.ОБЩА

СУМА В ЛВ.10

Полуос предна УРАЛ 375-2303065

1

бр.

1

660

660
11

Вилка УРАЛ 375-2303072Б

1

бр.

2

130

260
12

Балансьор УРАЛ 375-2918010-21

1

бр.

11

15

165
13

Маркуч заден УРАЛ 375-3407678Б

1

бр.

4

4,50

18
14

Клапан буксиран УРАЛ 375-3524000

1

бр.

1

4,5

4,50
15

Разпределител УРАЛ 375-3706010

1

бр.

1

110

110
16

Резервоар УРАЛ 375-5208050

1

бр.

1

14,40

14,40
17

Стъклоповдигач 164А10-6104010 за УРАЛ

1

бр.

2

12

24
18

Чергило за УРАЛ 375-8508010

1

бр.

3

260

780
203

Тръба 375-1203058 УРАЛ

1

бр.

2

15

30
204

Пружина 375-1601188 А УРАЛ

1

бр.

1

0,80

0,80
205

Залотник 375-3407271 УРАЛ

1

бр.

10

14

140
206

Маншон гумен 375-3501058Б УРАЛ

1

бр.

1

1,50

1,50
207

Резервоар 375-3505082Б УРАЛ

1

бр.

1

4,5

4,5
208

Маншет 375-3510045Б УРАЛ

1

бр.

6

1,50

9
209

Елемент оптичен ФГ 16-3711200 УРАЛ

1

бр.

2

8,4

16,80
212

Главен спир.цилиндър 375-3505010 УРАЛ

1

бр.

7

240

1680
244

Въздуховод 375-1015128

4

бр.

3

13

39
245

Кран сонда 375-1104005

4

бр.

1

4

4
246

Диск 375-1601090

4

бр.

11

145

1595
247

Зъбно колело 5-та ск. 200-1701053А

4

бр.

1

14

14
248

Зъбно колело 200-1701056

4

бр.

1

16

16
249

Вал карданен 375-2203010В1 УРАЛ

4

бр.

9

220

1980
250

Вилка 375-2303072 УРАЛ

4

бр.

4

15

60
251

Палец 375-2303074 УРАЛ

4

бр.

8

10

80
252

Диск 375--23030075 УРАЛ

4

бр.

4

20

80
253

Цапфа 375-2404057 УРАЛ

4

бр.

1

110

110
254

Болт 375-2902478 УРАЛ

4

бр.

3

12

36
255

Щанга 375-3003052 УРАЛ

4

бр.

2

68

136
256

Накрайник 375-3003012 УРАЛ

4

бр.

15

25

375
257

Спирачка 375-3501010-10 УРАЛ

4

бр.

8

120

960
258

Цилиндър 375-3501030В УРАЛ

4

бр.

4

65

260
259

Челюст 375-3501090 УРАЛ

4

бр.

3

45

135
260

Накладка 375-3501105 УРАЛ

4

бр.

15

12

180
261

Главен сп. Цилиндър 375-3505010 УРАЛ

4

бр.

4

240

960
262

Централен ключ 375-3709000 УРАЛ

4

бр.

4

18

72
263

Ампермер АД-9-Д УРАЛ

4

бр.

2

12

24
264

Термометър УК26Д - 38 гр. УРАЛ

4

бр.

4

15

60
265

Датчик за бензиномера ВН118-3806600 УРАЛ

4

бр.

2

4,50

9

266

Цилиндър спирачен 375-3501030 УРАЛ

4

бр.

3

65

195
267

Челюст за спирачки 375-3501090 УРАЛ

4

бр.

6

45

270
268

Джанта 654-3101012 УРАЛ

4

бр.

2

160

320
269

Щанга горна реактивна 375-2919006 УРАЛ

4

бр.

18

90

1620
270

Щанга долна реактивна 375-2919010 УРАЛ

4

бр.

2

105

210
271

Щанга напречна 375-3003010 УРАЛ

4

бр.

2

120

240
272

Накрайник ляв 375-3003057 УРАЛ

4

бр.

1

35

35
273

Вал карданен 375-2203010 УРАЛ

4

бр.

1

230

230

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница