Н а р ъ ч н и к по данък върху добавената стойностстраница1/55
Дата18.11.2017
Размер3.9 Mb.
Размер3.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55Н А Р Ъ Ч Н И К

ПО

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ВЪВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I ОБЩИ ПРИНЦИПИФиш I.1

Логическа схема за прилагане на ДДС

стр. 7

Фиш I.2

Характеристики и механизъм на действие на ДДС

стр. 9

Фиш I.3

Верига на ДДС (препродажба на стоки и начисляване на ДДС)

стр. 11

Фиш I.4

Основи на вътрешния пазар на ЕО - четирите основни свободи и двете забрани предвидени в Римския договор

стр. 13

Фиш I.5

Източници на правото на ЕО и ЕС

стр. 16

Фиш I.6

Върховенство на правото на Европейската общност над националното право и прякото му действие

стр. 21

Фиш I.7

Позиция на Съда на европейските общности

стр. 24

Фиш I.8

Данъчно задължено лице. Независима икономическа дейност. Данъчно незадължени юридически лица

стр. 25ГЛАВА II ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ


Фиш II.1

Обект на облагане

стр. 29

Фиш II.2

Възмездни операции

стр. 30

Фиш II.3

Дейности и доставки, които не попадат в обхвата на ЗДДС

стр. 33

Фиш II.4

Доставки подлежащи на облагане поради своето естество

стр. 34

Фиш II.5

Операции подлежащи на облагане по силата на закона

стр. 35

Фиш II.6

Безвъзмездни доставки на стока, приравнени на възмездни

стр. 36

Фиш II.7

Безвъзмездни доставки на услуги, приравнени на възмездни

стр. 37ГЛАВА_IV__ДАНЪЧНО_СЪБИТИЕ_И_ИЗИСКУЕМОСТ'>ГЛАВА_III_ОСВОБОДЕНИ_ОПЕРАЦИИ_И_ПРАВО_НА_ИЗБОР'>ГЛАВА III ОСВОБОДЕНИ ОПЕРАЦИИ И ПРАВО НА ИЗБОР


Фиш III.1

Освободени операции

стр. 38

Фиш III.2

Освободени доставки – видове

стр. 39

Фиш III.3

Освобождаване от облагане и право на избор (опция)

стр. 49ГЛАВА IV ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ И ИЗИСКУЕМОСТ


Фиш IV.1

Данъчно събитие и изискуемост - определения

стр. 51

Фиш IV.2

Данъчно събитие

стр. 52

Фиш IV.3

Изискуемост на данъка

стр. 57ГЛАВА V ДАНЪЧНА ОСНОВА


Фиш V.1

Данъчна основа - определение

стр. 59

Фиш V.2

Образуване на данъчната основа

стр. 60

Фиш V.3

Елементи, включени в данъчната основа

стр. 61

Фиш V.4

Елементи, изключени от данъчната основа

стр. 63

Фиш V.5

Данъчна основа при доставки на стоки

стр. 65

Фиш V.6

Данъчна основа на доставки, осъществени от посредници (комисионери)

стр. 66

Фиш V.7

Особени случаи при определяне на данъчната основа

стр. 71

Фиш V.8

Определяне на данъчното задължение и начисляване на данъка

стр. 73

Фиш V.9

Облагане маржът на цената

стр. 75ГЛАВА VI СТАВКИ


Фиш VI.1

Приложими данъчни ставки

стр. 76

Фиш VI.2

Доставки с нулева ставка

стр. 77

Фиш VI.3

Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС

стр. 79


Фиш VI.4

Удостоверяване на наличие на обстоятелства за прилагане на нулева ставка при доставки, свързани с международен транспорт и международен стоков трафик

стр. 91ГЛАВА VII ДАНЪЧЕН КРЕДИТ


Фиш VII.1

Данъчен кредит. Общи условия на правото на приспадане на данъчен кредит

стр. 97

Фиш VII.2

Право на данъчен кредит с оглед предназначението на стоките и услугите

стр. 99

Фиш VII.3

Условия за документиране на доставките – реквизити на фактура

стр. 101

Фиш VII.4

Приспадане на данъчен кредит в случай на изменение на данъчната основа. Анулиране на данъчни документи

стр. 103

Фиш VII.5

Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

стр. 105

Фиш VII.6

Обобщаваща таблица на стоките и услугите, изключени от правото на данъчен кредит

стр. 107

Фиш VII.7

Лица, извършващи доставки и дейности в и извън обхвата на ДДС

стр. 110

Фиш VII.8

Право на приспадане на частичен данъчен кредит. Обособени сектори на дейност

стр. 112

Фиш VII.9

Определяне размера на частичния данъчен кредит

стр. 113

ФишVII.10

Корекции на ползван данъчен кредит

стр. 117

ГЛАВА VIII ТЕРИТОРИЯ
Раздел VIII.I Териториално понятие


Фиш VIII.I.1

Територията на България

стр. 123

Фиш VIII.I.2

Територията на Общността

стр. 125

Фиш VIII.I.3

Територии изключени от територията на Общността. Трети страни

стр. 127

Фиш VIII.I.4

Доставки на стоки – място на изпълнение

стр. 129Раздел VIII.II Извънобщностни операции


Фиш VIII.II.1

Внос

стр. 133

Фиш VIII.II.2

Доставки на стоки, които се изпращат или превозват от територията на страната до трета страна или територия

стр. 140

Фиш VIII.II.3

ДДС при внос на стоки в изпълнение на инвестиционен проект

стр. 143Раздел VIII.III Вътреобщностни операции


Фиш VIII.III.1

Вътреобщностни доставки на стоки

стр. 146

Фиш VIII.III.2

Вътреобщностни придобивания

стр. 154

Фиш VIII.III.3

Дистанционни продажби на стоки

стр. 164

Фиш VIII.III.4

Тристранни операции

стр. 174

Фиш VIII.III.5

Доставки на услуги – място на изпълнение

стр. 183

Фиш VIII.III.6

Доставки на услуги, чието място на изпълнение може да бъде материално определено (чл.21, ал.2 и чл.24, ал.1 и 2 от ЗДДС)

стр. 186

Фиш VIII.III.7

Доставки на нематериални и интелектуални услуги (чл.21, ал.3, 4 и 5 от ЗДДС)

стр. 188

Фиш VIII.III.8

Място на изпълнение на посреднически услуги

стр. 191

Фиш VIII.III.9

Доставки на услуги по транспорт

стр. 192


ГЛАВА IX ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА


Фиш IX.1

Данъчно задължени лица – платци

стр. 196

Фиш IX.2

Вътреобщностен ДДС, задължения

стр. 199

Фиш IX.3

Индивидуален идентификационен номер за целите на

ДДС и дата на регистрациястр. 200

Фиш IX.4

Възстановяване на данък на чуждестранни лица

стр. 202

Фиш IX.5

Регистрация. Процедура. Специфични случаи

стр. 210

Фиш IX.6

Дерегистрация

стр. 216

Фиш IX.7

Декларации, документиране и отчитане

стр. 221

ГЛАВА X СПЕЦИФИЧНИ РЕЖИМИ


Фиш X.1

Стоки втора употреба глава 17 ЗДДС и глава 16, раздел IIПЗДДС

стр. 229

Фиш X.2

Субсидии и финансирания

стр. 235

Фиш X.3

Доставки свързани с туристически услуги

стр. 241

Фиш X.4

Недвижими имоти – отдаване под наем (облагаеми наеми, необлагаеми наеми: опция)

стр. 243

Фиш X.5

Прехвърляне на недвижими вещи

стр. 246

Фиш X.6

Особености при облагането с ДДС при получаване на доходи от ценни книжа и капитал

стр. 249

Фиш X.7

Лизинг

стр. 252

Фиш X.8

Доставки по глава деветнадесет „а” от ЗДДС – обратно начисляване на ДДС

стр. 254

Фиш X.9

Вътреобщностно придобиване и инцидентна доставка на ново превозно средство от нерегистрирано по ЗДДС лице - чл.168 ЗДДС, глава 21, чл.101-104 ППЗДДС

стр. 255

Фиш X.10

Услуги извършвани по електронен път

стр. 259

Фиш X.11

Инвестиционно злато

стр. 262

Фиш X.12

Оценка, експертиза или работа по движима вещ

стр. 265

Фиш X.13

Прилагане на нулева ставка за доставки, по които лицата са освободени от облагане с ДДС по силата на международни договори и за доставки, по които получатели са въоръжените сили на други държави, членки на НАТО или институциите на Европейския съюз

стр. 271

Фиш X.14

Публична продан

стр. 276


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница